CHIẾU SÁNG TỰ NHIÊN NHÂN TẠO CÁC CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC

Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 1 ppsx

Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 1 ppsx
... kg truc viec c h ~ vet lieu, phudng an k6t c6u va bien phap cdu tao, t6t 11 11i6n phii d i m n bio dlliri tac dung bdt 1gi nhgt ciia ngosi Iqc van bAo dhm b&nchAc vli djnh Hba hoan tryc ti6p Anh ... tac gia 01 - Khai niem chung 1. - Muc dich, y&u &u : C6u tgo nha dAn dung la m6n hgc nghien cdu thqc hien cac b6 phon c i a nha d~fqc lam bhng vat lieu gi ? Che"tao n h a the" nao nhhm : 1- 1 BAo ... k6t cc8 gd c 611 c6 bien phip g chgng mdi, muc, m ~ dd chijng s q pha hoqi c6a can trung t 3-2 : Anh hudng cria n g ~ u: i Nha t h ~ d n xuyen chju i n h hu6ng c6a n g d i , co in 11 huhng trqc...
 • 16
 • 324
 • 7

Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 2 doc

Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 2 doc
... 1/1,1 /2, 1/3vdi h bang a, 2a, 3a (a = -) Chi6u day ldp ddt phli dinh m6ng 1315 - 20 cm d6i vdi mot ddt tq nhien (H2-6b) (vdi b la b6 day clia t&ng dot trbn dinh m6ng va B=b + 2h h = a) (H2-6c) b2 : ... bang cat va bet6ng (Hinh 2- 10a) .- c2 Vdi cgc bdng be^t&ng thip :Sau hoan tdt viec d6ng thi ti6n hanh lien k6t c6't tinh khd cdt th6p ddu cgc vao gdi mbng (H2-lob) 2- 2:CQC nMi :Loqi cgc duqc ... < 20 0CM 1 -2 :Mdng chi& dudi tudng :Loai m6ng duqc ap dung ddt n6n chju tii I;& khoing cPch giiia m6ng t 2, 50 - ~Dd ch/u dd tlrang ben tren bing cach xAy v h vm cu6n gqch, 66 hoQc duc dim b2tbng...
 • 16
 • 281
 • 3

Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 3 ppt

Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 3 ppt
... h k , 6n djnh 2-2.Kigu &ch scip gqch : -Vdch ngan - l l c m - Tddng chju lqc 22 - 33 - 45cm - Cot gach (Hinh 3. 2) 11 Cac b$ ph$n lam t h g c&g nha kha n&ng chfu 1u.c cia t u h g : Tddng cung ... (2 g6i tqa c i a lanh t8 lun khac nhau) hu (Hinh H3 - 3b) c- Lanh f gqch cdt thip :Trfin 18 cda p h i mot 1% &a ximang rnac 50 ho$c 75 day d - 3cm d@t thkp hogc thep bin 20 x lmm cir 112 ggch ... gqch - Lanh t8 ch6n shu vao t u h g 1- 1/2 ggch (Hinh H3 - 5) P -3: Lmht6go': A~ dung nd c6 nhidu g8 va cac logi nha ban vinh c cda (Hinh H3 - 6) 1-4 :Lanh t6 t k o p: h - C6 thd k6t hhqp viri khudn...
 • 16
 • 290
 • 6

Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 4 pdf

Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 4 pdf
... t m 9ib '4 &r HA! d~ ~i&> eA'N'6 b J ~i t moNC P H A ~ cniu c6CL M&T LANHTZ A - &NC ~ I M w cd TU&G jf (pu*drC.der*3~~-) e TRL&WG & A aoqn s c &r HAN T W ~ ~ B ~ ~ L H Q V ~ d md& $4 -7 LANH ... &G & TH&P ~ G-I&&~ ~lldxc ~i&-6 MN -G eAG4 wke wi T~> & m& ~ O N G G&GG ~ & N G B.T CT - i E GNG v G ctto M[;N~ ! M+ - 5, - GeCtt X ~ w< -L 6€ vd .4 b < ~ T.it M ~ t iCI i RAN M ~ TH~ A RANH...
 • 16
 • 501
 • 4

Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 5 doc

Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 5 doc
... la 150 - 200cm Cbu phong : Khi dung tdm lgp loqi nh6 thi tr6n xa gb c6 d@tc l u phong dd chiu lit6 d6 tdm 1@ Ti& dien ciia cbu phong g6 5x5cml 5x6cm d$t the0 chi6u ddc cua mhi va cach td 50 - ... chju lvc chinh ciia mii ( s ~ d nbc) la dAm, khung n dan, vi kt5o 1.2- Mai cb kkt c i u khbng gian vdi he chju lqc la dAn vi kt50 khbng gian ;v6 m6ng vbm cung, vbm cdu ;b i n ~ g sbng, mat xdp ... bio s v chuyen lvc v i chju tii, dim bio khbng bi bi8n dqng (d8i vdi g6, thkp) dim bio s q co gi5n c h h g mqc nh6t d!nh cho phkp (d8i v6i thkp, bdtbng c8t thhp) s q thay d8i nhiet va t i c dong...
 • 16
 • 375
 • 3

Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 6 pps

Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 6 pps
... va c6 tadilg d6u h6i cdng c6 thd chju dagc ILJ'C ngang (tudng gach > 22cm) thi c6 th6 d i n g xa g6 d6 lam giing, vdi didu kien x i gb phai dagc cdu tao li6n kgt chat vao kit0 (canh tr6n c6a dan ... inhng d6 t h u i1u .6~ t i f cac mai d6c dB11 dkdn Ridu cach cgu~ mang x6i du'qc gidi thieu 6td chdc tao thoat nu6c mai d6c (H7-20) 2.2 1.2- Yc5u cgu thie"tke" a- Khi chc mai giao nllau co 66 d6c bBng ... mAi ddc cfuwc: cdu tao 6' doail dAu 116i n l ~ a6v/ t r i inai d6c giao s6 tao t l ~ a n h s6ng 116cnhb 1811 vA ng11ii.ng then cl1i6u , gd d6c cua inai b .6 giaa c i a cda Tt~y theo goc tao thiilh...
 • 16
 • 254
 • 2

Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 7 potx

Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 7 potx
... bhng t6n kEm hogc diic bang bC t6ng c6t thep (H7- 31) I7 - I H~;I+ MA; L ~ P FIBRO 7- Z5A - X~.MANG cni ctl6rSe MI.' P H ~ F ~ R BX ~ M ~ N G cl7- 29:~~; &G xu61j6 6 R ~ N1% a - C4C crir cqL ... thkp) c- Tii'm lqp panen dat the0 phumg ngang nhi, g6i trCn d i m ho$c t u h g doc the0 chiu Iuc (H7- 27) 4.3- Tinh nang : T5m lqp bang bC t8ng cot thtp thich hqp v8i c8ng trinh kie"n truc d i n dung ... ng6i c6 r i n h th~rdng ch6' tao theo ch : Ch 340 x 245 x duqc 17mm - 22 vi&n/m2 - Ngoi 1116~ La loai ngoi phdng thlllrng diing 70 viGn/m2 : - Ngbi mang B d ~ m :g m - Ngoi iip song nbc : ng6i...
 • 16
 • 277
 • 1

Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 8 potx

Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 8 potx
... thich dung cua m6i t r u h g hap Doi vdi cira th8ng dung, kich thudc ti& dien c6 the chon : Cira 16p : 60 x 80 ,80 x 80 (mm) Cira I6p : 60 x 120 ,80 x 120 ,80 x 140,60 x 160 (mm) h - Li2ri kt25 khlran ... Khi x8y tutmg, chda Igi 18 ciia sd, vdi m&p tudng ben 16 cda cich khohng 10- ldp xAy lai chbn 1vi6n g ~ c gb bang 1/2 viCn gach h that dii tdm thubc chbng muc (m8i ddng c6 it nhdt vie11 gach g8) ... vh th8ng gi6 chung ta b tri them cira s8 him hoac cua so lgt vdi chi& cao khoang 50-60cm 11.- Cau tao cac bo phan cua di : 11- Khuon cua go : (H5-22) Khic vdi cira so c8c bo phgn cau tao khu8n...
 • 16
 • 227
 • 1

Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 9 pps

Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 9 pps
... 5.14~ L M G ~ ~ J C W Q W MO d~3i q cd? I CAN)\ ~ & N G mdrbne b CJA (/ & , i -'A c4U-i~ a: i Q -9 K CLjs OUA'J ) POZi -~LI-&P L Ci( I a t A n w&cr oocj ~ + p u Cd L ~ A 6~~0ecwernpodrc N ~ 013~...
 • 16
 • 203
 • 2

Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 11 pps

Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 11 pps
... (H4-31B.C) ap dung inat bAng sail rong sd d8 kQtcdu d ~ d c xem 111 111 la bail kg 131 dAm phu, ddin phu gdi 1 611 dAm chin11 dat 16n cat 11 bl - Sa d6 bo" tri ddrn : Phucmg cua he ddrn duuc chon tujr ... c dl 1111 theo di6u kien chiu 116 11cua kh6i xiiy Sd b6 c6 thd chon khoing (0,6 - 0,B) 11 n h m g kh6ng nh6 bdr, 15cm (h la chieu cao dAin) (H4 - 7) 3.3- D6m phy gAc 16n d6m cbinh ; Dam chin11 c6 ... bing cac than11 ch6ng chko, vhn g'll!g 110 8~ th6p chBng gid, tach khoang 120cm c6 (H4-9) I I Khi s5p xdp \ 3.1sail d,it s 3.2c6 phA11 cdu in? q 41- Vi bdn Van vit vAo g: dk tao th 111 1- Cau tao...
 • 16
 • 186
 • 1

Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 12 pot

Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 12 pot
... du'dc lam bhng b13t8ng, gh cAy la nhon Van g6 co bd day ti? 2,5 - 4cm, chidu rang cGa van t d 10 - 12cm du'gc ghbp sat vdi the0 mat phdcfng D&ghbp thi doc the0 chidu dii c6a van phai lam mong the0 ... trqc ti6p IBn s i n m i phAi k$ tr6n cac g6 dem hosc d6m dB c6 bd day - 8cm, c h i h rong 10 - 12cm va d w c li6n k6t vv6i gb d$m b5ng diilh Khoang cach gi3a cac g6 d$m s6 the0 bd day cua van ... d lain bang c b&tbilg,g6 cAy la nhon Van g6 co b6 day td 2,5 - 4cm, chiku rong c6a van td 10 - 12cm du'dc ghep sat vdi the0 mot phumg Dd ghkp thi doc the0 chi&udai c6a van phii lam mong the0...
 • 16
 • 190
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: hstn do ánh sáng phn xạ từ các bề mặt của các công trình kiến trúc đứng trước cửacác công trình kiến trúc cổ ở huếcác công trình kiến trúc hy lạp cổ đạicác công trình kiến trúc cổ đại trung quốccác công trình kiến trúc nổi tiếng của việt namcác công trình kiến trúc nổi tiếng ở việt namA Noncanonical RNA Silencing Pathway Promotes mRNA Degradation in Basal FungiPhương pháp thu thập bằng chứng khi thực hiện kiểm toán số dư năm đầu tiên tại công ty TNHH grant thornton việt namĐánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý bảo vệ rừng của ban quản lý rừng phòng hộ nam đông, tỉnh thừa thiên huếTổ chức công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại cty TNHH kiểm toán TV rồng việtKế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía nam (TEDI SOUTH)500 BAI TOAN SO PHUC PHAN 1 (GIAI CHI TIET)685 câu trắc nghiệm Oxy có giải chi tiếtQuản trị rủi ro tín dụng NH TMCP phát triển TP HCMChương trình đào tạo ngành Tiếng nga sư phạm (Đại học Ngoại ngữ)giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn TUẦN 10Công tác xã hội trong giai đoạn hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ( nghiên cứu tại trung tâm chăm sóc người cao tuổi thiên đức, thành phố hà nội)Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh châu thành, bến treĐánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với nghiệp vụ giao dịch tại ngân hàng nam á chi nhánh hàm nghigiáo án lớp 5 vnen tất cả các môn TUẦN 21Chương trình đào tạo ngành Tiếng Ả rập phiên dịch (Đại học Ngoại ngữ)Chương trình đào tạo ngành Tiếng nhật phiên dịch (Đại học Ngoại ngữ)Chương trình đào tạo ngành Tiếng nhật sư phạm (Đại học Ngoại ngữ)Một số giải pháp nhằm áp dụng thẻ điểm cân bằng tại ngân hàng TMCP đầu tư phát triển việt nam chi nhánh sài gònNghiên cứu các nhân tố tác động đến hành vi tiêu dùng của khách hàng tại các cửa hàng tiện ích trên địa bàn thành phố hồ chí minhNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về công việc của nhân viên tại công ty lưới điện cao thế miền nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập