Đề thi thử môn Hóa vinh lần 3

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA 2013 LẦN 5

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA 2013 LẦN 5
... 33B, 34A, 35D, 36B, 37A, 38A, 39C, 40C, 41C, 42D, 43D, 44B, 45A, 46A, 47B, 48C, 49C, 50 C, 51 B, 52 B, 53 B, 54 A, 55 D, 56 A, 57 B, 58 D, 59 B, 60B ... 21, 95% 2, 25 B 78, 05% 2, 25 C 21, 95% 0,78 D 78, 05% 0,78 Câu 44: Dung dịch X chứa đồng thời hai chất tan Na2CO3 1M KHCO3 0,5M; dung dịch Y chứa HCl 1M Rót từ từ 200 ml dung dịch X vào cốc chứa 250 ... - ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 251 1C, 2C, 3D, 4A, 5B, 6D, 7D, 8B, 9D, 10A, 11C, 12C, 13D, 14B, 15D, 16B, 17A, 18A, 19A, 20C, 21C, 22C, 23B, 24D, 25C, 26A, 27D, 28D, 29A, 30B, 31C, 32D, 33B, 34A, 35D, 36B, 37A,...
 • 5
 • 189
 • 1

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA 2013 LẦN 4

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA 2013 LẦN 4
... Na2CO3 dung dịch axít H2SO4 40 % (vừa đủ) thu 8,96 lít hỗn hợp khí có tỷ khối H2 16,75 dung dịch Y có nồng độ 51 ,44 9% Cô cạn Y thu 170 ,4 gam muối Giá trị m là: A 37,2 gam B 50 ,4 gam C 23,8 gam D 50,6 ... Hoà tan Fe3O4 lượng dư dung dịch H2SO4 loãng thu dung dịch X Dung dịch X tác dụng với chất số chất sau: Cu, NaOH, Br2, AgNO3, KMnO4, MgSO4, Mg(NO3)2, Al ? A B C D Câu 33 Xà phòng hóa hoàn toàn ... dịch H2SO4 loãng dư, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu chất rắn X dung dịch Y Lần lượt cho chất sau vào dung dịch Y: Na2S, BaCl2, HCl, NaOH, Na2SO4, Cl2, KI, NH3, NH4Cl, Br2, NaNO3, KMnO4 Số trường...
 • 6
 • 287
 • 2

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA 2013 LẦN 55

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA 2013 LẦN 55
... 8,97% C Tăng 7,71% D Tăng 8,00% Câu 43 Bằng phương pháp hóa học, phân biệt dung dịch không màu: HCl loãng, KNO3, Na2SO4 đựng lọ nhãn với thuốc thử A Quỳ tím B Na2CO3 C BaCl2 D Bột Fe Câu 44 Có hai ... dùng 150 ml dung dịch NaOH x M Giá trị x A B 0,5 C 1,5 D Câu 55 Một loại nước cứng chứa ion : Na+, Ca2+, Mg2+, Cl-, HCO3- Có thể dùng hóa chất sau để làm mềm nước cứng? A HCl B Ca(OH)2 C Na2CO3 ... ,metylaxetat, etilen,etylfomat metylacrylat Số chất cho phản ứng hóa học trực tiếp tạo etanol A B C D Câu 57 Từ anđehit no, đơn chức A chuyển hóa trực tiếp thành ancol no B axit D tương ứng để điều chế...
 • 15
 • 216
 • 0

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA 2013 LẦN 23

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA 2013 LẦN 23
... liên kết ion B Liên kết Y1 Y2 liên kết kim loại C Liên kết Z1 Z2 liên kết cộng hóa trị D Liên kết T1 T2 liên kết cộng hóa trị Câu 18 Hỗn hợp X gồm 0,01 mol HCOONa a mol muối natri hai axit no đơn ... ban đầu ? A 4,2 gam B 8,4 gam C 12,6 gam D 16,8 gam Câu 17 Có cặp nguyên tử với cấu hình electron hóa trị đây: (X) X1: 4s1 X2: 4s24p5 (Y) Y1: 3d24s2 Y2: 3d14s2 2 (Z) Z1: 2s 2p Z2: 3s 3p (T) T1: ... (1) CH3CH2OH ; (2) CH3CHClOH ; (3) ClCH2CH2OH A 1>2>3 B 2>1>3 C 3>2>1 D 2>3>1 Câu 21 dùng thuốc thử phân biệt cac chất bột sau: CuO, FeS, Ag2O, Fe2O3, MnO2, CaCO3, MgO A Dung dịch HCOOH B Dung...
 • 5
 • 346
 • 1

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA 2013 LẦN 42

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA 2013 LẦN 42
... cacbon chất béo số lẻ; (b) Phản ứng xà phòng hóa chất béo phản ứng chiều; (c) Nguyên nhân tượng dầu mỡ động thực vật để lâu bị ôi thiu nối đôi C=O bị oxi hóa chậm oxi không khí tạo thành sản phẩm ... oxalic đun nóng với dung dịch AgNO3/NH3 thu mol Ag C Oxi hóa không hoàn toàn êtylen Oxi có chất xúc tác thích hợp thu anđêhit axêtic D Khi oxi hóa ancol acrylic thu đimêtyl xêtôn Câu 22 Cho 18,2 ... + Cu↓ Dãy sau xếp theo thứ tự tăng dần tính oxi hóa ion kim loại? A Cu2+, Fe2+, Cu+ B Cu+, Fe2+, Cu2+ C Fe2+, Cu2+, Cu+ D Fe2+, Cu+, Cu2+ Câu 42 Để phân biệt khí sau (đựng lọ riêng biệt): H2S,...
 • 6
 • 387
 • 2

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA 2013 LẦN 60

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA 2013 LẦN 60
... 80% thể tích N2 Tính hiệu suất phản ứng oxi hóa SO2 : A 75% B.86% C.84% D.80% Câu 46 Từ C2H4 nguyên liệu hóa chất vô cơ, phương tiện kĩ thuật cần thi t, để điều chế metyl fomiat người ta cần ... dd B Thêm tiếp vào B dung dịch NaOH 1M đến thấy xuất kết tủa cần V ml Giá trị V là: A 200 B. 460 C. 160 D.2170 Câu 39 Hỗn hợp X gồm andehit mạch thẳng A H2 tỉ khối so với H2 4,5 Dẫn X qua bột Ni,to ... kiện tiêu chuẩn) 15,66 gam nước Xà phòng hóa m gam X (hiệu suất phản ứng 90%) thu khối lượng glixerol là: A 2,484 gam B.1,242 gam C.1,380 gam D.2, 760 gam Câu 20 Cho dãy chất sau: toluen, phenyl...
 • 4
 • 163
 • 1

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA 2013 LẦN 24

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA 2013 LẦN 24
... dung dịch với số phản ứng oxi hóa - khử xảy là: A B C D 10 Câu 29 Đốt a mol X trieste glixerol axit đơn chức, mạch hở thu b mol CO2 c mol H2O, biết b-c=4a Hiđro hóa m gam X cần 6,72 lít H2 (đktc) ... tăng 32,8g Tên gọi amino axit có khối lượng phân tử nhỏ là: A alanin B glyxin C valin D lysin Câu 24 Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch X có chứa FeCl2; FeCl3; Al(NO3)3 CuSO4 thu kết ... (NH4)2Cr2O7, CaCO3, Cu(NO3)2, KMnO4, Mg(OH)2, AgNO3, NH4Cl, BaSO4 Số phản ứng xảy số phản ứng oxi hóa khử là: A - B - C - D - Câu 20 Cho khí H2S lội từ từ đến dư qua dung dịch chứa hỗn hợp (FeCl3,...
 • 4
 • 350
 • 2

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA 2013 LẦN 17

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA 2013 LẦN 17
... oxit sắt (III) oxit A 0,006 B 0,008 C.0,01 D.0,012 Câu 17 Các hợp chất Cr(III) Al(III) có nhiều tính chất tương A +3 số oxi hóa bền Cr, số oxi hóa Al B Cr3+ Al3+ có điện tích bán kính ion khác không ... lượng không đổi thu m gam oxit Giá trị m là: A 13,6 B 17, 025 C.10 D.20,22 Câu 48 Hỗn hợp M gồm hai kim loại X, Y có hóa trị không đổi Oxi hóa hoàn toàn 6,3 gam M oxi dư thu 11,1 gam hỗn hợp hai ... trái cân trở lại vị trí cân bằng: A 9,98g B 10,12g C.10,00g D.10,08g Câu 35 Có phát biểu cân hóa học: Cân hóa học cân bền Nếu phản ứng thuận tỏa nhiệt ( ∆ H < ) tăng nhiệt độ cân bị chuyển dịch phía...
 • 4
 • 219
 • 0

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA 2013 LẦN 19

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA 2013 LẦN 19
... cực Câu 18 Cho sơ đồ chuyển hóa: CH4 → C2H2 → C2H3Cl → PVC Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ cần V m3 khí thi n nhiên (đktc) Giá trị V (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thi n nhiên hiệu suất trình ... ứng xảy là: A B C D Câu 33 Trong dãy biến hóa sau: C2H6 -> C2H5Cl -> C2H5OH -> CH3CHO -> CH3COOH -> CH3COOC2H5 (LiAlH4, to) > C2H5OH Số phản ứng oxi hóa –khử A B C D Câu 34 Cho m gam Fe tác dụng ... kết tủa Mối quan hệ a c là: A c – a = 0,3 B a = c C a – c = 0,3 D a + c = 0,3 Câu 21 Có thể dùng hóa chất để nhận biết tất chất sau: rượu iso propylic, axit acrylic, axit fomic, etanol, nước vôi...
 • 4
 • 244
 • 1

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA 2013 LẦN 20

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA 2013 LẦN 20
... trị tuyệt đối số ôxi hóa dương cao số ôxi hóa âm thấp nguyên tố nhóm VA,VIA,VIIA luôn D Trong nhóm A từ xuống tính kim loại tăng dần,tính phi kim giảm dần Câu 35 Có mệnh đề kẽm sau: 1) Zn tác ... bị oxi hóa không khí nước; 3) dùng Zn để đẩy vàng khỏi phức xianua [Au(CN)2]- (phương pháp khai thác vàng); 4) Zn đẩy Cu khỏi dung dịch CuSO4; 5) không tồn hợp chất ZnCO3 Hãy chọn mệnh đề A 1, ... 1, 2, 5; D 1, 2, 3, Câu 36 Cho sơ đồ chuyển hóa sau : Chất C E : A PH3 K2HPO4 B PH3 KH2PO4 C PCl5 K2HPO4 D PCl5 KH2PO4 Câu 37 Nhận xét sau ? A Mọi cân hóa học chuyển dịch thay đổi yếu tố: nồng...
 • 4
 • 361
 • 1

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA 2013 LẦN 26

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA 2013 LẦN 26
... lâu ngày nhận xét sau đúng? A Catot bị ăn mòn hóa học B Catot không bị ăn mòn C Catot bị ăn mòn điện hóa D Catot bị ăn mòn hóa học đến ăn mòn điện hóa Câu 43 Dung dich X gồm (KI hồ tinh bột ) ... Khi cho X tác dụng với HNO2 thu chất Y có CTPT C5H12O Oxi hóa Y thu chất hữu Y1 có CTPT C5H10O Y1 phản ứng tráng bạc Mặt khác, đề hiđrat hóa Y thu anken đồng phân hình học Vậy tên gọi X là: A pentan-3-amin ... B 48 C 57,6 D 64 Câu 18 Tiến hành phản ứng este hóa từ mol CH3COOH mol C2H5OH hiệu suất phản ứng 66,67% Để hiệu suất đạt 90%, cần tiến hành este hóa mol CH3COOH với số mol ancol A 2,025 mol 0,456...
 • 4
 • 198
 • 1

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA 2013 LẦN 29

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA 2013 LẦN 29
... kết tủa Giá trị m A 50,6 g B 124,85 g C 29, 65 g D 32,85 g Câu 12 Cho chất ion sau : CuO ; Fe3+ ; Cr3+ ; SO2 ; I2 ; N2 Số chất vừa đóng vai trò chất oxi hóa vừa đóng vai trò chất khử : A B C D ... toàn m gam X cần vừa đủ V lít O2 (đktc) thu 0,81 mol CO2 0,99 mol H2O Giá trị m V A 14,58 29, 232 B 16,20 29, 232 C 16,20 27,216 D 14,58 27,216 Câu 17 Hợp chất hữu X mạch hở, có công thức phân tử ... 3,16 gam KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc (dư), sau phản ứng xảy hoàn toàn số mol HCl bị oxi hóa A 0,10 B 0,05 C 0,02 D 0,16 Câu 22 Cho nhận định sau: (1) amin bậc có tính bazo mạnh amin bậc...
 • 5
 • 233
 • 2

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA 2013 LẦN 33

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA 2013 LẦN 33
... B Các thi t bị máy móc kim loại tiếp xúc với nước nhiệt độ cao có khả bị ăn mòn hóa học C để đồ vật thép không khí ẩm đồ vật bị ăn mòn điện hóa D miếng vỏ đồ hộp làm sắt tây (sắt tráng thi c) ... điện hóa: Anot xảy trình oxihoa (5) I- có tính khử yếu Br- (6) Luyện thép từ quặng Manhetit cho hiệu cao (7) Quặng Boxit thành phần Al2O3 (8) CuS, AgS, PbS không tan axit HNO3 loãng A B C D Câu 33 ... (sản phẩm khử nhất) Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X lượng kết tủa thu lớn Giá trị tối thi u V A 0,356 B 35,6 C 386 D 356 Câu 18 Cho 3,87 gam hỗn hợp kim loại Al Mg vào 250 ml dung dịch...
 • 5
 • 387
 • 8

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA 2013 LẦN 35

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA 2013 LẦN 35
... 11,44 gam CO2 Phần trăm khối lượng X hỗn hợp ban đầu : A 72,22% B 65,15% C 27,78% D 35, 25% Câu 22 Cho thuốc thử sau đây: 1/ Dung dịch Ba(OH)2 2/ Dung dịch Br2 nước 3/ Dung dịch I2 nước 4/ Dung ... lượng C, S Câu 45 Trong số chất khí NH3; H2S; CO2; SO2; NO2 , số khí mà nguyên tố có hóa trị cao vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là: A B C D Câu 46 Dãy gồm chất tham gia phản ứng tráng gương ... tan hoàn toàn 14,9 gam hỗn hợp X gồm Fe kim loại M hóa trị II (đứng trước 2H+/H2 dãy điện hóa kim loại ) vào dung dịch HCl dư, thu được 5,6 lít khí H2 ( đo ở đktc) Tên của kim loại...
 • 5
 • 144
 • 1

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA 2013 LẦN 36

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA 2013 LẦN 36
... mol B 0,2 mol 0,5 mol C 0,3 mol 0,2 mol D 0,2 mol 0,3 mol Câu 41 X phi kim có số oxi hóa âm thấp 3/5 số oxi hóa dương cao (tính theo trị tuyệt đối) khối lượng phân tử hợp chất khí X với hiđro ... khả tác dụng với dung dịch X là( biết sản phẩm khử NO3- khí NO nhất) A 2,24 gam B 4,48 gam C 3 ,36 gam D 5,6 gam Câu 24 Có ống nghiệm chứa dung dịch riêng biệt sau:Na2SO4, KHCO3; FeCl3, Al(NO3)3, ... tủa A B C D Câu 25 X sản phẩm phản ứng este hoá glyxerol với hai axit: axit panmitic axit stearic Hóa 59,6 g este X thu thể tích thể tích 2,8 g khí nitơ ở cùng điều kiện Tổng số nguyên tử cacbon...
 • 4
 • 72
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đáp án đề thi thử đại học vinh lần 3đề thi thử đại học vinh lần 3 năm 2011đề thi thử môn hoa vĩnh phúc 2015đề thi thử môn hóa đại học vinh lần 3đề thi thử môn hóa chuyên vĩnh phúc lần 3đề thi thử môn hóa đại học vinh lần 3 năm 2015đề thi thử môn hóa chuyên đại học vinh lần 3 năm 2015đề thi thử môn hóa chuyên đại học vinh lần 3 năm 2015 và đáp ánđề thi thử môn hóa chuyên đại học vinh lần 3đề thi thử môn hóa chuyên đại học vinh 2015 lần 3đề thi thử môn hóa đại học vinh lần 2đề thi thử đại học vinh lần 2 môn hóađáp án đề thi thử đại học vinh lần 1 môn hóađề thi thử môn hóa đại học vinh lần 2 năm 2015đề thi thử môn hóa chuyên đại học vinh lần 2 năm 2015 và đáp ánNghiên cứu đề xuất giải pháp tự động hóa lưới điện phân phối thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tình hình nhiễm ve trên đàn chó nội tại huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn và biện pháp phòng trị (LV thạc sĩ)CÔNG NGHỆ DOTNET (ASP NET)hệ thống tự động điều chỉnh pin năng lượng mặt trời dùng ARM STM32The project gutenberg EBook of the chautauquanTìm hiểu vai trò của chủ nghĩa mác lênin với thực tiễn cách mạng việt nam, vì sao trong công cuộc đổi mới hiện nay chúng ta cần phải kiên trì chủ nghĩa mác lêninTài liệu máy in.CANON HP SAMSUNG BROTHER PANASONICMô hình trung tâm giới thiệu việc làm vệ tinhchuyên đề phương trình mũ,logaritĐánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ 3G của Tập đoàn viễn thông quân đội (Vietel) tại Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Điều khiển dựa trên đại số gia tử với phép ngữ nghĩa hóa và giải nghĩa mở rộng (LV thạc sĩ)HÌNH TƯỢNG THIÊN NHIÊN TRONG THƠ NGUYỄN KHUYẾNHÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN NGẮN DẠ NGÂNCHẤT TRỮ TÌNH TRIẾT lý TRONG THƠ NGUYỄN DUYCÁI tôi TRỮ TÌNH TRONG THƠ VI THÙY LINHMỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA ANH VĂN 10PRODUCTION OF MICROBIAL BIOMASS AND BEER PRODUCTIONBài tập vật lý 7 chương 1Những yếu tố tác động đến sự hài lòng khách hàng mua sách trực tuyến khu vực thành phố hồ chí minhPhân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại việt nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập