TRƯỜNG đại học VINH môn hóa

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN III NĂM 2013 Trường Đại Học Vinh Môn: HÓA HỌC - Mã đề thi 132 potx

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN III NĂM 2013 Trường Đại Học Vinh Môn: HÓA HỌC - Mã đề thi 132 potx
... Khối lượng dung dịch Y giảm so với khối lượng dung dịch X A 5,15 gam B 6,75 gam C 4,175 gam D 5,55 gam Câu 29: Metyl vinyl xeton có cơng thức cấu tạo thu gọn A CH3-CO-CH=CH2 B CH3-O-CH=CH2 C CH3-CO-CH2-CH=CH2 ... gam nước Vậy X A đipeptit B tetrapeptit C tripeptit D pentapeptit Trang 2/4 - đề thi 132 Câu 31: Trong chất sau đây, chất điện li yếu nước B HClO C NaClO D NH4Cl A Na2CO3 Câu 32: Thủy phân hồn ... hố: E =1,1V; E0 = 0,50V; ET-Z = 0,18V (X, Y, Z, T bốn kim X-Y X-Z loại) Suất điện động chuẩn pin điện hóa T-Y ( E ) T-Y A 0,78 V B 0,60 V C 0,32 V D 0,92 V Câu 59: Hợp chất hữu X tác dụng với dung...
 • 4
 • 481
 • 3

TRƯỜNG đại học VINH môn hóa lần 2 THPT Quốc gia

TRƯỜNG đại học VINH môn hóa lần 2 THPT Quốc gia
... 1.C 11.C 21 .A 31.C 41.C 2. D 12. C 22 .D 32. C 42. B 3.B 13.D 23 .D 33.A 43.C 4.D 14.C 24 .B 34.B 44.B 5.A 15.A 25 .B 35.A 45.D 6.D 16.B 26 .D 36.A 46.A 7.B 17.C 27 .A 37.A 47.A 8.B 18.B 28 .A 38.D 48.A ... dần D Tính khử giảm dần Câu 13: Cho cân bẳng hóa học ( bình kín) sau: N2(khí) + 3H2(khí)  → 2NH3ΔH= -92kJ/mol Trong yếu tố: (1) Thêm lượng N2 H2 (2) Thêm lượng NH3 (3) Tăng nhiệt độ phản ứng ... lít O2 (ở đktc) thu 22 gam CO2 14,4 gam H2O Nếu đung nóng lượng hỗn hợp X với H2SO4 đặc nhiệt độ thích hợp để chuyển hết thành ete thu m gam hỗn hợp ete Giá trị V m A 13,44 9,7 B 15,68 12, 7 C 20 ,16...
 • 7
 • 442
 • 0

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN III NĂM 2013 Trường Đại Học Vinh Môn: VẬT LÝ - Mã đề thi 278 ppt

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN III NĂM 2013 Trường Đại Học Vinh Môn: VẬT LÝ - Mã đề thi 278 ppt
... Thời điểm vật qua vị trí có li độ x =-1 cm lần thứ 2013 theo chiều âm là: t = (n − 1)T + ∆t = (2013 − 1).1 + ∆t Với ∆t thời gian để vật qua VT có li độ x =-1 cm lần theo chiều âm  x = 2cos( − 120 ) = ... thuộc chất kim loại Đáp án A Gợi ý: Số đường hyperbol cực đại cắt MN số điểm cực đại CD +Ta có AM BM = AC BC = 2 0-1 5=5cm (1) Và AC + BC = AB = 25cm(2) từ (1) (2) suy AC = 15cm +Ta lại có AM2 ... v > Vật qua vị trsi x =-1 cm lần theo chiều âm tương ứng góc quét 4π α = 30 + 180 + 30 = 2400 = α Suy thời gian : ∆t = = ( s ) ω 6038 Vậy thời gian cần tìm: t = (2013 − 1).1 + = ( s) 3 M2 -1 -2 ...
 • 12
 • 852
 • 20

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 2013 Trường Đại học Vinh Môn: VẬT LÍ - Mã đề thi 179 docx

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 2013 Trường Đại học Vinh Môn: VẬT LÍ - Mã đề thi 179 docx
... −1 cm theo chiều âm lần thứ 20 13 A 6 037 / ( s ) B 6041/ ( s ) C 6 038 / ( s ) D 20 13 ( s) Câu 37 : Cho tia phóng xạ qua điện trường hai tụ điện, tia α lệch tia β chủ yếu A khối lượng hạt α lớn nhiều ... hai lớp điện cực C Suất điện động pin có giá trị nhỏ, khoảng từ 0,5 V đến 0,8 V D Pin hoạt động chiếu ánh sáng nhìn thấy Trang 2/4 - đề thi 179 Câu 30 : Một đặc điểm phát quang A quang phổ vật ... ánh sáng miền nhìn thấy quang phổ gọi A suốt có màu B suốt không màu C vật có màu đen D vật phát quang Trang 3/ 4 - đề thi 179 Câu 45: Dao động máy phát dao động dùng trandito A dao động cưỡng...
 • 4
 • 475
 • 3

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH MÔN VẬT LÝ mã đề thi 126 pdf

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH MÔN VẬT LÝ mã đề thi 126 pdf
... truyền âm môi trường sẽ: A tăng độ đàn hồi môi trường lớn B có giá trị cực đại truyền chân không Trang 4/18 - đề thi 126 C có giá trị với môi trường D giảm khối lượng riêng môi trường tăng Câu ... biến thi n điều hòa Wđ(J) C cho khung dây dẫn quay quanh trục 0,02 0,015 D cho khung dây dẫn chuyển động tịnh tiến t(s) O 1/6 Trang 2/18 - đề thi 126 từ trường Câu 7: Một vật có khối lượng ... / s Toạ độ chất điểm thời điểm t 0 Trang 10/18 - đề thi 126 A -8 cm B -4 cm C cm D -3 cm Câu 34: Một lắc đơn gồm vật nặng khối lượng 100g , dao động điều hoà với chu kỳ s Khi vật qua vị trí...
 • 18
 • 356
 • 1

Đề thi thử Chuyên đại học Vinh môn Hóa

Đề thi thử Chuyên đại học Vinh môn Hóa
... Truy cập FB: facebook.com/ThiThuDaiHoc Trang 4/4 - Mã đề thi 132 ĐÁP ÁN HÓA LẦN Đại Học DeThiThuDaiHoc.com - Đề Thi Thử đề Câu hỏi Đáp án Mã đề Câu hỏi Đáp án 132 D 209 C 132 D 209 ... khối lượng dung dịch thu giảm 9,87 gam Trang 3/4 - Mã đề thi 132 Truy cập FB: facebook.com/ThiThuDaiHoc DeThiThuDaiHoc.com - Đề Thi Thử Đại Học so với khối lượng nước vôi ban đầu Mặt khác, thủy ... chất sinh từ CH3CHO phản ứng? A B C D Trang 2/4 - Mã đề thi 132 Truy cập FB: facebook.com/ThiThuDaiHoc DeThiThuDaiHoc.com - Đề Thi Thử Đại Học Câu 30: Tiến hành thí nghiệm: (1) Cho khí NH3 tác...
 • 5
 • 83
 • 0

Đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 Lần III năm 2013 Môn Hóa Học Trường Đại học Vinh - Mã đề thi 132 ppt

Đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 Lần III năm 2013 Môn Hóa Học Trường Đại học Vinh - Mã đề thi 132 ppt
... công th c c u t o thu g n ←0,05 A CH3-CO-CH=CH2 B CH3-O-CH=CH2 C CH3-CO-CH2-CH=CH2 D CH3-COO-CH=CH2 L i gi i: Ch n áp án A Câu 30: Oligopeptit X t o nên t α-aminoaxit Y, Y có công th c phân t ... Mg2+ ; 0,1 mol NO 3- a mol Xn- Giá tr c a a ion Xnlà: A 0,03 SO4 2- B 0,03 CO3 2- C 0,06 OH- D 0,05 Cl- L i gi i: B o toàn i n tích → a.n = 0,06 → Lo i D M t khác B, C không th a mãn ion không t n ... n ng oxi hóa - kh A B C L i gi i: ý b: 2Fe2+ + Cl2 → 2Fe3+ + 2Cl- D ý c: AgCl a's Ag + Cl2↑ → Cl2 + H2O HCl + HClO ý d: SO2 + Br2 + H2O → 2HBr + H2SO4 ý f: 2NO2 + 2OH- → NO 2- + NO 3- + H2O →...
 • 12
 • 788
 • 21

đề thi thử môn hóa trường đại học vinh

đề thi thử môn hóa trường đại học vinh
... A Độ âm điện tăng dần C Tính oxi hóa giảm dần B Bán kính nguyên tử giảm dần D Tính khử giảm dần  → Câu 13: Cho cân bẳng hóa học ( bình kín) sau: N2(khí) + 3H2(khí) 2NH3 H= -92kJ/mol ... 25: Trong hợp kim sau đây, hợp kim tiếp xúc với dung dịch chất điện li sắt không bị ăn mòn điện hóa học? A Cu-Fe B Zn-Fe C Fe-C D Ni-Fe Câu 26: Cho 13,5 gam hỗn hợp gồm amin no, đơn chức, mạch hở ... Có phát biểu sau: 1) Hợp chất hữu thi t phải có cacbon hidro ( n ≥ 6) 2) Các hidrocacbon thơm có công thức chung CnH2n+6 với 3) Penta-1,3-đien có đồng phân hình học cis-trans TRANG 4) Isobutan...
 • 5
 • 563
 • 0

Đề thi thử môn hóa trường đại học vinh lần 1

Đề thi thử môn hóa trường đại học vinh lần 1
... 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ww w D Mó 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 ... B A B C C C D D B A A C B A C A B D B iH Cõu hi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Da Mó 209 209 209 209...
 • 5
 • 413
 • 0

Đề thi thử môn hóa trường đại học vinh lần 2

Đề thi thử môn hóa trường đại học vinh lần 2
... 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 ... A 42 C 43 A 44 D 45 B 46 A 47 C 48 B 49 D 50 D ww w Mó 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 ... 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 www.DeThiThuDaiHoc.com ...
 • 5
 • 413
 • 0

Ảnh hưởng của caffeine đến một số chỉ tiêu sinh lí, sinh hoá của sinh viên trưòng đại học vinh

Ảnh hưởng của caffeine đến một số chỉ tiêu sinh lí, sinh hoá của sinh viên trưòng đại học vinh
... cafeine cà phê đến số tiêu tâm lí, sinh sinh hoá người ́ ́ 2.2 ĐÔI TƯỢNG NGHIÊN CƯU Các biến đổi tâm, sinh lí bản và số tiêu sinh lí, sinh hoá sinh viên trường Đại học Vinh tác dụng caffeine ... biến đổi tâm lí, sinh ảnh hưởng caffeine -Nghiên cứu biến đổi số tiêu sinh lí hô hấp (tần số hô hấp); tim mạch ( huyết áp động mạch, tần số mạch đập) 10 -Nghiên cứu ảnh hưởng caffeine cà phê ... ngại người tiêu dùng không ý thức tính chất gây nghiện hậu xảy lạm dụng các đồ uố ng chứa caffeine gây Vì lí chọn thực đề tài Ảnh hưởng caffeine đế n số tiêu sinh lí, sinh hoá sinh viên trường...
 • 36
 • 285
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NĂM 2012. MÔN THI: TOÁN

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NĂM 2012. MÔN THI: TOÁN
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ===  === ĐÁP ÁN ĐỀ THI VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM 2012 MÔN TOÁN - VÒNG ======  ====== ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1.(1,5 điểm) Giả sử...
 • 2
 • 579
 • 7

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NĂM 2012. MÔN THI: TOÁN - VÒNG

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NĂM 2012. MÔN THI: TOÁN - VÒNG
... ro h n? Câu T i m t tr ng i h c có 100 00 sinh viên, theo dõi k t qu thi h t môn c a toàn b sinh viên h c k m t, th y có 40% s sinh viên ph i thi l i nh t m t môn h c Sau nhà tr ng áp d ng quy ... u nhiên 1600 sinh viên d thi, th y có 104 0 sinh viên không ph i thi l i a V i m c ý ngh a 5%, có th cho r ng vi c nhà tr ng áp d ng quy ch thi m i ã làm gi m t l sinh viên ph i thi l i hay không? ... m s ó c ba môn u nh Xác su t thi m t môn c i m tám 0,18; c i m d i i m tám 0,65 Xác su t c ba môn u c i m m i 0,000343 Tính xác su t sinh viên thi ba môn c nh t 28 i m Bi t r ng i m thi c cho...
 • 14
 • 391
 • 3

Đặc điểm lý hóa tính trên đất trại thực nghiệm nông học khoa nông lâm ngư trường đại học vinh, đề xuất sử dụng hợp lý theo quy hoạch cây trồng luận văn thạc sỹ nông lâm ngư

Đặc điểm lý hóa tính trên đất trại thực nghiệm nông học  khoa nông lâm ngư  trường đại học vinh, đề xuất sử dụng hợp lý theo quy hoạch cây trồng luận văn thạc sỹ nông lâm ngư
... Nhà thí nghiệm Nhà lưới thí nghiệm Nhà học tầng A4 Nhà học tầng A5 Khu tập thể giáo viên Cây Hoa cúc Cây bí ngồi L7 Hệ thống thuỷ lợi Ký túc xá SV Lào Cây Cà chua Nhà gửi xe Cây đậu L5 Cây Khoai ... đậu L5 Cây Khoai lang Cây lạc L8 L6 Cây lạc Rau cải Cây đậu Cây ngô Vừng L3 L1 Cây lạc Rau cải Cây lạc Vừng Ngô L4 L2 S ụ bụ tri lõy mõu cac vi tri trờn cac lụ nh sau: Cổng trường 41 Khu tập thể ... cam n sõu sc ti Ban chu nhiờm khoa Nụng Lõm Ng, Bụ mụn Khoa hoc cõy trụng, cac quy Thõy cụ giao toan khoa a quan tõm va ong gop y kiờn quy bau qua trinh thc hiờn khoa luõn tụt nghiờp cua tụi Chõn...
 • 84
 • 279
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử đại học vinh môn hóa năm 2014đề thi thử đại học vinh môn hóa 2012đề thi thử đại học môn hóa trường đại học vinh 2013đề thi thử đại học môn hóa trường đại học vinh 2014đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần iii năm 2013 môn hóa học trường đại học vinh mã đề thi 132 pptđáp án đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 môn hóa lần 2 2014 trường đại học vinhSoạn bài Bài ca ngất ngưỡngSoạn bài Khóc Dương KhuêĐề toán THPT Chu Văn An Hà NộiMẪU CÂU TIẾNG ANH CHO GIAO DỊCH VIÊN NGÂN HÀNG BẠN NÊN BIẾTTỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG PHẦN 24 CÂU HỎI PHỎNG VẤN TIẾNG ANH “HÓC BÚA” VÀ CÁCH TRẢ LỜI MẪUTỔNG HƠP CÁC KINH NGHIỆM PHỎNG VẤN XIN VIỆC BẰNG TIẾNG ANHPHỎNG VẤN LỄ TÂN KHÁCH SẠN BẰNG TIẾNG ANHTỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ P1“Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng đa lộcThiết kế vi mạch cmos vlsi tập 3 tin học và đời sống tống văn on (chủ biên)Lời bài hát Khúc hát dạo chơiLời bài hát Nụ cười Phạm TuyênLời bài hát Tập đếm Hoàng Công SửLời bài hát Cùng bước đềuLời bài hát Đội kèn tí honLời bài hát Em đi chơi thuyềnĐề cương thực tập thuốc mỡ thuốc đạn hỗn dịch, bào chế 2 đh y dược TPHCMđiều trị viên gan mãn tính và xơ ganSafety crane lifting
Đăng ký
Đăng nhập