C 37 04 peptit protein

20 BÀI TRẮC NGHIỆM AMINOAXIT-PEPTIT-PROTEIN

20 BÀI TRẮC NGHIỆM AMINOAXIT-PEPTIT-PROTEIN
... 0,4% Fe (mỗi phân tử hemoglobin chứa nguyên tử Fe) Phân tử khối gần hemoglobin : A 1200 0 B 14000 C 15000 D 18000 20) Tổng số đồng phân hợp chất lưỡng tính (vừa tác dụng với axit vừa tác dụng với ... dịch : glucozơ, glixerol, etanol, lòng trắng trứng? A Dd NaOH B Dd AgNO3 C Cu(OH)2 D Dd HNO3 1 120) Cho 22,15 g muối gồm CH2NH2COONa CH2NH2CH2COONa tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch H2SO4 1M ... dịch Y Biết dung dịch Y tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch HCl 1M Giá trị V A 100 ml B 150 ml C 200 ml D 250 ml 1322) Các chất X, Y, Z có CTPT C2H5O2N X tác dụng với HCl Na2O Y tác dụng với H...
 • 4
 • 1,333
 • 93

71 BÀI TRẮC NGHIÊM AMINOAXIT–PEPTIT–PROTEIN

71 BÀI TRẮC NGHIÊM AMINOAXIT–PEPTIT–PROTEIN
... –NH2 phần trăm khối lượng oxi 19,324% X : A đipeptit B tripeptit C tetrapeptit D pentapeptit Câu 71 : Khi thủy phân 500 gam polipeptit thu 170 gam alanin Nếu polipeptit có khối lượng phân tử 50000...
 • 6
 • 2,331
 • 283

Bài PEPTIT-PROTEIN (CB)

Bài PEPTIT-PROTEIN (CB)
... PHẨM NÀO? Ở đâu có sống, có protein ! PROTEIN ? Bài 11 : PEPTIT VÀ PROTEIN NỘI DUNG BÀI HỌC I PEPTIT II PROTEIN III KHÁI NIỆM VỀ ENZIM VÀ AXIT NUCLEIC Bài 11 : PEPTIT VÀ PROTEIN I PEPTIT Khái niệm ... CO - NH – CH2 – COOH CH3 A CH3 B CH2 - C6H5 C D Bài 11 : PEPTIT VÀ PROTEIN II PROTEIN NH CH C Ri O n > 50 n Ở ĐÂU CÓ PROTEIN Ở ĐÓ CÓ SỰ SỐNG! Bài 11 : PEPTIT VÀ PROTEIN Câu Nhận biết dung dịch ... CO – NH – CH – CO – NH – CH – COOH CH3 C6H5 Bài 11 : PEPTIT VÀ PROTEIN Câu Nhận biết dung dịch sau : Saccarozo, Glucozo, Lòng trắng trứng, Hồ tinh bột Bài 11 : PEPTIT VÀ PROTEIN ...
 • 17
 • 131
 • 1

Hơn 500 câu trắc nghiệm chương 3 amin - aminoaxit - peptit - protein

Hơn 500 câu trắc nghiệm chương 3 amin - aminoaxit - peptit - protein
... A H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH(CH3)-COOHCl- B H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH2-CH2-COOHCl- C H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH3)-COOH D H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH2-COOH Câu 433 (ĐH_B_08): HCHC X có CTPT C2H8O3N2 ... Trang Page 12 TRƯƠNG2-CO-NH-CH(CH3)-COOH B H2N-CH HỮU NGH ĨA 9 :33 : 13 a12/p12 12/1/20 13 C H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH D H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH Câu 209: Từ glyxin (Gly) ... chất đipeptit? A.H2N-CH2 CH2-CO-NH-CH2-COOH B.H2N-CH2-CO-NH-CH(C2H5)CH2-COOH C.H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH D.H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2CH(CH3)-COOH 30 1 X α -aminoaxit no chứa nhóm NH2 nhóm COOH Cho 34 ,8g...
 • 27
 • 1,068
 • 37

TRẮC NGHIỆM AMIN- AMINOAXIT – PEPTIT- PROTEIN

TRẮC NGHIỆM AMIN- AMINOAXIT – PEPTIT- PROTEIN
... CH3CH(NH2)COOH (Y) Tên thay X Y A propan–2–amin axit aminoetanoic B propan–2–amin axit 2–aminopropanoic C propan–1–amin axit 2–aminopropanoic D propan–1–amin axit aminoetanoic Câu 52 (CĐ_A_12): ... H2N-CH2-COOH C CH3-CH(NH2)-COOH D H2N-CH2-CH2-COOH AMIN- AMINOAXIT PEPTIT- PROTEIN phụ đạo - 02 Có amin bậc có CTPT C5H13N A B C -8- D HĨA HỌC 12 AMIN -AMINOAXIT- PROTEIN Amin có CTCT: CH3(CH2)3N(CH3)2 có ... B 14.000đvc C 14.200 đvc D 14.500 đvc AMIN- AMINOAXIT PEPTIT- PROTEIN -01 Có chất đồng phân amin có CTPT C4H11N? A B C -4- D HĨA HỌC 12 AMIN -AMINOAXIT- PROTEIN Có chất đồng phân amin bậc có...
 • 18
 • 505
 • 12

Lập trình hướng đối tượng C/C++ - OOP 04 operators

Lập trình hướng đối tượng C/C++ - OOP 04 operators
... this Hàm Friend Phương pháp l p trình hư ng đ i tư ng - Nguy n Minh Huy N i dung Khái ni m b n n Con tr this Hàm Friend Phương pháp l p trình hư ng đ i tư ng - Nguy n Minh Huy Khái ni m b n S ... timMin(p1, p2); timMin(p1, } Phương pháp l p trình hư ng đ i tư ng - Nguy n Minh Huy Khái ni m b n Hàm toán t : Khái ni m: m: M t hàm chương trình trình Có tên ký hi u toán t Dùng t khóa “operator” ... c +, -, *, /, %, +=, -= , *=, /=, %= So sánh >, =, ...
 • 24
 • 163
 • 5

Tài liệu Peptit protein tiết 22 doc

Tài liệu Peptit protein tiết 22 doc
... a Oligopeptit gồm peptit chứa từ đến 10 gốc α – aminoaxit Được gọi tương ứng là: Đi, Tri, Tetra … peptit b Polipeptit gồm peptit chứa từ 11 đến 50 gốc α – aminoaxit Là sở cấu tạo nên protein ... Huong hoa A PEPTIT I- Khái niệm phân loại: 1-Khái niệm :Peptit loại hợp chất chứa từ đến 50 gốc α – aminoaxit liên kết với liên kết peptit Liên kết peptit H2N CH2 CO NH CH CO CH3 Nhóm peptit Giao ... học: a- Phản ứng thuỷ phân: Hãy cho biết tính chất đặc trưng Peptit ? Trong mơi trường axit kiềm peptit dễ bị thuỷ phân tạo thành peptit dơn giản, sản phẫm cuối α – aminoaxit H2N-CH-CO-NH-CH-CO-NH-CH-COOH...
 • 16
 • 145
 • 0

Tài liệu Báo cáo khoa học: Binding of N- and C-terminal anti-prion protein antibodies generates distinct phenotypes of cellular prion proteins (PrPC) obtained from human, sheep, cattle and mouse doc

Tài liệu Báo cáo khoa học: Binding of N- and C-terminal anti-prion protein antibodies generates distinct phenotypes of cellular prion proteins (PrPC) obtained from human, sheep, cattle and mouse doc
... for human, sheep, cattle and mouse The calculation is composed of signals from the N-terminal binding antibodies SAF34, P4 and 8G8 or the C-terminal binding antibodies 6H4, SAF60, SAF70 and SAF84 ... by amino- and carboxyl -binding antibodies After immunoblotting, PrPC proteins were detected using N- or C-terminal binding antibodies The signal intensity of each of the three protein bands was ... banding patterns and different glycoforms of PrPC In this study, we have analyzed the glycoform patterns of PrPC of human, sheep, cattle and mice and compared them Variable immunoreactivity of...
 • 11
 • 178
 • 0

Báo cáo khoa học: GHP, a new c-type green heme protein from Halochromatium salexigens and other proteobacteria potx

Báo cáo khoa học: GHP, a new c-type green heme protein from Halochromatium salexigens and other proteobacteria potx
... purified apoprotein with trypsin (T) and Asp-N endoproteinase (D), and of native protein with Glu-C endoproteinase (S) Amino acids identified by Edman degradation and MS tandem fragmentation are presented ... pseudomonads Eur J Biochem 236, 689–696 Caumette P, Baulaigue R & Matheron R (1988) Characterization of Chromatium salexigens Sp-Nov, a halophilic chromatiaceae isolated from mediterranean salinas ... phosphatase domain of receptor-like PTP-alpha revealed by an antibody against oxidized protein tyrosine phosphatases Proc Natl Acad Sci USA 101, 1886–1891 Tsujimura M, Dohmae N, Odaka M, Chijimatsu...
 • 11
 • 176
 • 0

Lý thuyết amin,amino axit, peptit, protein đầy đủ nhất

Lý thuyết amin,amino axit, peptit, protein đầy đủ nhất
... liên k t peptit b) Protein Protein (protit) h p ch t cao phân t ph c t p g m t m t ho c nhi u chu i polipeptit h p thành, có phân t kh i t vài ch c ngàn n vài tri u Tính ch t v t a) Tính tan: ... un nóng ho c cho dung d ch axit, bazơ, ho c m t s mu i vào, protein s ông t tách kh i dung d ch Tính ch t hóa h c a) Ph n ng th y phân: dư i tác d ng c a dung d ch axit, ki m ho c enzim, liên ... t o polime thu c lo i poliamit o nH2N-[CH2]5-COOH t → (- HN-[CH2]5-CO-)n+nH2O B/ PROTEIN Khái ni m v peptit protein a) Peptit Liên k t –CO-NH- gi a ơn v α-amino axit g i liên k t peptit Tên...
 • 5
 • 1,778
 • 162

Báo cáo khoa học: Nucleosome positioning in relation to nucleosome spacing and DNA sequence-specific binding of a protein doc

Báo cáo khoa học: Nucleosome positioning in relation to nucleosome spacing and DNA sequence-specific binding of a protein doc
... the boundary effect of the R3 pair bound to L1 and L2 Turning a gene into an active state from a state of inactivation often involves binding of a single activator molecule to its site in a repressive ... chromatin structure [37] Thus, the binding of proteins at singular sites in an array of densely packed and equally spaced nucleosomes can cause substantial decondensation and rearrangements in ... Mechanisms of nucleosome positioning R.-H Pusarla et al to result in the positioning of an array of five nucleosomes in a single register [26] As R3 can bind to the naked DNA at salt concentrations...
 • 15
 • 94
 • 0

CHUYÊN đề LTĐH amin aminoacid peptit protein

CHUYÊN đề LTĐH amin aminoacid peptit  protein
... gọi X A metyl aminoaxetat B axit β – amino propionic C axit α – amino propionic D amino acrylat Câu 60: Phát biểu không A Đipeptit glyxylalanin (mạch hở) có liên kết peptit B Etylamin tác dụng ... hoàn toàn protein đơn giản thu hỗn hợp α-aminoaxit Dung dịch peptit có môi trường trung tính Hội học trò TongDaiHiep – THPT Trần Phú Page Chuyên đề LTĐH 2013 http://tongdaihiep.org Các aminoaxit ... Hội học trò TongDaiHiep – THPT Trần Phú Page Chuyên đề LTĐH 2013 http://tongdaihiep.org Câu 24: Tripeptit mạch hở X tetrapeptit mạch hở Y tạo từ aminoaxit no, mạch hở có nhóm –COOH; nhóm –NH2...
 • 9
 • 2,812
 • 162

Xem thêm

Từ khóa: trac nghiem li thuyet phan amin aminoaxit peptit proteinbai tap ve peptit proteinphương pháp giải bài tập peptit proteinamin amino axit peptit proteinbai tap peptit protein violetbai tap peptit proteintrac nghiem amin aminoaxit peptit proteinbài tập phần peptit proteintrac nghiem amin amino axit peptit proteinchuyên đề ltđh amin aminoacid peptit proteintrac nghiem peptit proteinlý thuyết amin amino axit peptit protein đầy đủ nhấtlý thuyết và bài tập aminoaxit peptit protein hóa học 12bai tập peptit proteinand c terminal sequencing of protein peptideTHỰC TRẠNG CHĂN NUÔI VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA VACCIN H5N1 PHÕNG BỆNH CÖM GIA CẦM TẠI THÁI NGUYÊNthực trạng chiến lược phát triển ngân hàngthực trạng chính sách phát triên kinh tế ven biểnthực trạng đào tạo làng nghề cho lao động nông thônTHỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHÍ BẢO HIỂM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ VIỆT NAMGIÁO TRÌNH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TCCNNghiên cứu một số chỉ số hình thái thể lực và trí tuệ của học sinh trường THPT trần quốc tuấn, huyện hải hậu, tỉnh nam địnhLuận văn Thạc sĩ khoa học Lâm nghiệp Đánh giá năng lực hấp thụ CO2 của rừng thường xanh làm cơ sở xây dựng chính sách về dịch vụ môi trường tại tỉnh Dăk NôngGiải bài tập SGK tiếng Anh lớp 3 Chương trình mới Unit 18 WHAT ARE YOU DOING?Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Lịch sử Địa lý trường tiểu học Phổ An, Quảng Ngãi năm 2016 2017CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNGNâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố thanh hóa, tỉnh thanh hóaSKKN: Kinh nghiệm bồi dưỡng phụ trách sao nhi đồng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Đội trong trường tiểu học Thị Trấn Nga SơnXử lý song song mức tập lệnhSKKN quản lý: Một số giải pháp chỉ đạo rèn kĩ năng sống cho học sinh trong trường tiểu họcPHONG TRÀO CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM (1932 1951)Xây dựng chương trình kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần lương thực thái nguyên – chi nhánh đại từXây dựng phân hệ kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty TNHH MTV vận tải đường sắt hà nội chi nhánh vận tải đường sắt hải phòngBí quyết để có một kỳ nghỉ dài, y như nghỉ tết âm lịch lần 2Xác định sự phân bố và một số đặc điểm sinh học phân tử các nhóm escherichia coli gây tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi tại địa bàn hà nội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập