C 01 02 cau hinh electron cua nguyen tu va ion

C 01 02 cau hinh electron cua nguyen tu va ion

C 01 02 cau hinh electron cua nguyen tu va ion
... (B) O Ca (D) O S Y (A) Fe (B) Al (C) P (D) Cr (B) (C) (D) Z (A) C u C Câu D D C u P C B E C Q C C F B R C C G C S B B H C T A B I C U D B J C V A B K D W C B L B X D A A M A Y D B D N C Z D C B ... – C (Z = 6): 1s22s22p2 C có 1s2 2s2 2p2 – P (Z = 15): 1s22s22p63s23p3 P c 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 T (A) (B) (C) (D) U (A) (B) (C) (D) V (A) (B) (C) (D) W Ca (Z = 20) (A) (C) (B) (D) X (A) He C (C) ... (Z=16), Cl (Z = 17), Ar (Z = 18), K (Z = 19), Ca (Z=20) 22s22p6? (A) Mg2+, Na+, F– (B) Ca2+, K+, Cl– (C) Ca2+, K+, F– (D) Mg2+, K+, Cl– P +, 22s22p6 Y– là: (A) Na+, Cl– (B) Li+, F–, Ne (C) Na+,...
 • 10
 • 31
 • 1

SOẠN GIÁO án bài LUYỆN tập về BẢNG TUẦN HOÀN, sự BIẾN đổi TUẦN HOÀN cấu HÌNH ELECTRON của NGUYÊN tử TÍNH CHẤT của các NGUYÊN tố hóa học

SOẠN GIÁO án bài LUYỆN tập về BẢNG TUẦN HOÀN, sự BIẾN đổi TUẦN HOÀN cấu HÌNH ELECTRON của NGUYÊN tử và TÍNH CHẤT của các NGUYÊN tố hóa học
... electron nguyên tử nguyên tố biến đổi tuần hoàn b) Sự biến đổi tuần hoàn tính kim loại, tính phi kim, bán kính nguyên tử giá trò độ âm điện nguyên tố 3.Đònh luật tuần hoàn : Tính chất nguyên tố đơn chất, ... luật tuần hoàn -Hoạt động : HS giải tập (SGK/54) 2 .Sự biến đổi tuần hoàn : a) Cấu hình electron nguyên tử Số e lớp nguyên tử nguyên tố chu kì tăng từ đến thuộc nhóm từ IA đến VIIIA Cấu hình electron ... Cấu tạo bảng tuần hoàn a )Nguyên tắc xếp : -Các nguyên tố xếp theo chiều tăng điện tích hạt nhân nguyên tử -Các ngtố có số lớp electron nguyên tử xếp thành hàng -Các nguyên tố có số electron hóa...
 • 4
 • 312
 • 1

Cấu hình electron của nguyên tử

Cấu hình electron của nguyên tử
... lo¹i Ne(z = 10): 1s22s22p6 KhÝ hiÕm 4) Cñng cè – dÆn dß: - NhÊn m¹nh c¸ch viÕt cÊu h×nh electron, ®Æc ®iÓm cña electron líp ngoµi cïng - BTVN: 3, 4, 5, 6(28-Sgk) - ... 1): 1s1 Nguyªn tè s Li(z = 3): 1s 2s Nguyªn tè s N(z = 7): 1s22s22p3 Nguyªn tè p 3)§Æc ®iÓm cña electron líp ngoµi cïng Sè e líp ngoµi cïng 1, 2, 5, 6, §Æc ®iÓm Kim lo¹i KL HoÆc PK Phi kim KhÝ...
 • 2
 • 1,226
 • 1

Cau Hinh Electron Cua Nguyen Tu

Cau Hinh Electron Cua Nguyen Tu
... nguyên tử có electron cuối điền vào phân lớp f Cấu hình electron nguyên tử 20 nguyên tố đầu Z Tên nguyên tố Kí hiệu Số Số Số Số Cấu hình electron hóa electron electron electron electron nguyên ... viết cấu hình electron theo lớp Thí dụ: Cấu hình electron Na 1s22s22p63s1 hay viết theo lớp 2, 8, 3 Đặc điểm lớp electron - Đối với nguyên tử tất nguyên tố, lớp electron có nhiều electron - Các ... 2, electron lớp dễ nhường electron nguyên tử nguyên tố kim loại (trừ H, He B) - Các nguyên tử có 5, 6, electron lớp dễ nhận electron thường nguyên tử nguyên tố phi kim - Các nguyên tử có electron...
 • 5
 • 1,633
 • 9

bài 5 Cấu hình electron của nguyên tử

bài 5 Cấu hình electron của nguyên tử
... điền vào phân lớp d Nguyên tố f nguyên tố mà nguyên tử electron cuối điền vào phân lớp f Cấu hình electron nguyên tử 20 nguyên tố đầu Bảng cấu hình electro 20 nguyên t Số electron Z Tên ng.tố ... tố s nguyên tố mà nguyên tử electron cuối điền vào phân lớp s Nguyên tố p nguyên tố mà nguyên tử electron cuối điền vào phân lớp p Nguyên tố d nguyên tố mà nguyên tử electron cuối điền ... Số electron tối đa lớp + Lớp thứ có tối đa 2e + Lớp thứ hai có tối đa 8e + Lớp thứ ba có tối đa 18e Bài 5: cấu hình electron nguyên tử Ni dung I_ thứ tự mức lượng II- Cấu hình electron nguyên tử...
 • 27
 • 1,075
 • 1

Giáo án Hóa Học lớp 10: NĂNG LƯỢNG CỦA CÁC ELECTRON TRONG NUYÊN TỬ CẤU HÌNH ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬ ppsx

Giáo án Hóa Học lớp 10: NĂNG LƯỢNG CỦA CÁC ELECTRON TRONG NUYÊN TỬ CẤU HÌNH ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬ ppsx
... – NĂNG LƯỢNG CỦA H khái quát electron , lớp e ELECTRON TRONG NGUYÊN , phân lớp e TỬ : G kết luận : Mỗi e 1 - Mức lượng obitan phân lớp e có mức lượng nguyên tử : mức lượng xác xác định  lượng ... điểm electron lớp cùng: Các electron lớp định tính chất hóa học nguyên tố - Lớp electron khí hiếm, bền vững không tham gia phản ứng hóa học - Lớp có 1, 2, electron kim loại - Lớp có 5, 6, electron ... cứu SGK cho biết cấu hình e bước tiến hành viết cấu hình e C ( Z = ): 1s22s22p2     G hướng dẫn H viết cấu hình e nguyên tử nguyên tố : II- CẤU HÌNH ELECTRON: 1- Cấu hình electron : 35Br...
 • 9
 • 542
 • 0

cấu hình electron của nguyên tử

cấu hình electron của nguyên tử
... S Cl Ar ↵ ↵ ↵ ↵ ↵ ↵ ↵ CÁCH VIẾT CẤU HÌNH ELECTRÔN NGUYÊN TỬ Xác định số electrôn trong nguyên tử Electrôn được phân bố theo chiều tăng của năng lượng  nguyên tử theo qui tắc : phân lớp s chứa tối đa 2e,p-6e,d10e,f-14e ... nguyên tử theo qui tắc : phân lớp s chứa tối đa 2e,p-6e,d10e,f-14e Viết cấu hình e biểu diễn sự phân bố e tren các phân lớp  thuộc các lớp khác nhau VD1: Viết cấu hình electrôn của natri Na +Số electrôn nguyên tử 11 +Eletrôn phân bố theo ... tăng mức lượng:1s22s22p63s1 +Cấu hình e :1s22s22p63s1 VD2: Viết cấu hình electrôn của sắt Fe  26 +Eletrôn phân bố theo chiều tăng mức lượng:1s22s22p63s23p64s23d6 +Cấu hình e :1s22s22p63s23p63d64s2...
 • 5
 • 109
 • 0

tiết 9 - bài 5- cấu hình electron của nguyên tử

tiết 9 - bài 5- cấu hình electron của nguyên tử
... II CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ Cấu hình electron nguyên tử a Khái niệm Ví dụ: Cho cấu hình electron nguyên tử sau 2 Mg (Z=12): 1s 2s 2p 3s 2 N (Z=7): 1s 2s 2p BÀI 5: CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ ... NGUYÊN TỬ II CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ BÀI 5: CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ I THỨ TỰ CÁC MỨC NĂNG LƯỢNG TRONG NGUYÊN TỬ Nhận xét biến đổi lượng theo lớp phân lớp? BÀI 5: CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ ... TRA BÀI CŨ Câu 2: Nguyên tử sau chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton 19 electron? A 37 17 Cl b 39 19 K c 40 18 M d 40 19 K BÀI 5: CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ I THỨ TỰ CÁC MỨC NĂNG LƯỢNG TRONG NGUYÊN...
 • 14
 • 253
 • 0

Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 27,28 SGK hóa 10: Cấu hình electron của nguyên tử

Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 27,28 SGK hóa 10: Cấu hình electron của nguyên tử
... Hướng dẫn Giải 1: A Nguyên tố Z=11, ta có cấu hình electron nguyên tố sau: 1s22s22p63s1 Vậy nguyên tố cho s Đáp án A Bài 2. (Trang 27 SGK hóa học 10 chương 1) Cấu hình electron nguyên tử sau lưu ... Bài 5. (Trang 28 SGK hóa học 10 chương 1) Có electron lớp nguyên tử nguyên tố có số hiệu nguyên tử 3, 6, 9, 18 ? Hướng dẫn Giải 5: Số electron lớp nguyên tử nguyên tố có số hiệu nguyên tử 3, 6, ... Tổng số hạt proton, nơtron electron nguyên tử nguyên tố 13 a) Xác định nguyên tử khối b) Viết cấu hình electron nguyên tử nguyên tố (Cho biết : nguyên tô cỏ sô hiệu nguyên tử từ đến 82 N bảng tuần...
 • 4
 • 755
 • 0

Giải bài tập trang 27, 28 SGK Hóa học lớp 10: Cấu hình electron của nguyên tử

Giải bài tập trang 27, 28 SGK Hóa học lớp 10: Cấu hình electron của nguyên tử
... sai Bài (Trang 28 SGK hóa học 10 chương 1) Tổng số hạt proton, nơtron electron nguyên tử nguyên tố 13 a) Xác định nguyên tử khối b) Viết cấu hình electron nguyên tử nguyên tố (Cho biết: nguyên ... 2.4 = Vậy nguyên tử khối cần tìm theo yêu cầu toán + = b) Viết cấu hình electron: Z = có cấu hính 1s22s2 Đây nguyên tố s Bài (Trang 28 SGK hóa học 10 chương 1) Có electron lớp nguyên tử nguyên tố ... dẫn giải 2: Nguyên tử lưu huỳnh có Z = 16 có cấu hình là: 1s22s22p63s23p4 ⇒ Đáp án C Bài (Trang 28 SGK hóa học 10 chương 1) Cấu hình electron nguyên tử nhôm (Z = 13) 1s22s22p63s23p1 Vậy: A Lớp...
 • 4
 • 92
 • 0

Luyện tập: BẢNG TUẦN HOÀN, SỰ BIẾN ĐỔI CẤU HÌNH ELECTRON CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC ppsx

Luyện tập: BẢNG TUẦN HOÀN, SỰ BIẾN ĐỔI CẤU HÌNH ELECTRON CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC ppsx
... tính C Sự lặp lại cấu hình electron lớp chất học nguyên tử nguyên tố chu kì sau so với chu kì biến đổi tuần hoàn trước Sau GV khẳng định lại biến thiên D Sự lặp lại tính chất hoá học nguyên tố tính ... kì số nguyên tố chu kì đó? STT ckì A Số nguyên tố B 18 C 32 D Hoạt động 3: 32 Câu7: Nhóm nguyên tố tập hợp nguyên tố nguyên tử nguyên tố có cùng: Các nhóm tiếp tục tháo luận, làm A Số electron ... tích hạt nhân B Các nguyên tố có số lớp electron nguyên tử xếp thành hàng kì lên cho đáp án C Các nguyên tố có số electron hoá trị tập 1,2 Sau GV nguyên tử xếp thành cột củng cố lại nguyên tắc xếp...
 • 12
 • 649
 • 2

Bảng tuần hoàn, sự biến đổi cấu hình electron của các nguyên tố hoá học

Bảng tuần hoàn, sự biến đổi cấu hình electron của các nguyên tố hoá học
... tính C Sự lặp lại cấu hình electron lớp chất học nguyên tử nguyên tố chu kì sau so với chu kì biến đổi tuần hoàn trước Sau GV khẳng định lại biến thiên D Sự lặp lại tính chất hoá học nguyên tố tính ... kì số nguyên tố chu kì đó? STT ckì A Số nguyên tố Hoạt động 3: B 18 C 32 D 32 Câu7: Nhóm nguyên tố tập hợp nguyên tố nguyên tử nguyên tố có cùng: Các nhóm tiếp tục tháo luận, làm A Số electron ... tích hạt nhân B Các nguyên tố có số lớp electron nguyên tử xếp thành hàng kì lên cho đáp án C Các nguyên tố có số electron hoá trị tập 1,2 Sau GV nguyên tử xếp thành cột củng cố lại nguyên tắc xếp...
 • 7
 • 17
 • 0

Tiết thứ 10: LUYỆN TẬP: CẤU TẠO VỎ ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬ potx

Tiết thứ 10: LUYỆN TẬP: CẤU TẠO VỎ ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬ potx
... - Lớp, phân lớp số electron tối đa lớp, phân lớp - Cấu hình electron đặc điểm electron lớp 2.Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ viết cấu electron nguyên tử - Xác định tính chất nguyên tố 3.Thái độ: Phát ... Viết cấu hình electron ion: Na+, O2-, Ca2+, Cl4 Củng cố: 1s 2 s 2 p 3s p Ion M+ có cấu hình electron Hãy viết cấu hình electron nguyên tử, cho biết điện tích hạt nhân, số proton, nơtron nguyên tử ... Kiến thức cần nắm vững Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức vỏ nguyên tử -Gv phát A/ KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG: vấn hs phần kiến thức học: 1s2s2p3s3p4s3d4p5s4d5p6s4f5d6p7s … 2/ Số e tối đa trong: + Thứ...
 • 8
 • 488
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Cơ điện tử tự thiết kế lắp ráp 49 mạch điện thông minh chuyên về năng lượng mặt trời trần thế san, trần khánh thànhTƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về CÁCH MẠNG giải PHÓNG dân tộcTIỂU LUẬN QUẢN TRỊ HỌCquá trình keo tụ tạo bôngĐề thi HSG Vật Lý 6 Huyện đô lươngHOÀN THIỆN PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNHđánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ thuộc nhóm hàng hóa mỹ phẩm tại siêu thị co.opmart Vĩnh Long (LV thạc sĩ))QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAMSlide bài giảng lập trình C++ FPT Software Ngày 3 bài 1 (Inheritance Polymorphism)Slide bài giảng lập trình C++ FPT Software, Ngày 2 Bài 1 (Object Class)Phân tích nguyên nhân gây sự cố sạt lở bờ sông và đê bao tỉnh Đồng Tháp (LV thạc sĩ))Bai đac điem ngoai hinh, toc do sinh truong f1Bai tap ve cau bi dong lop 8Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ chuyển hành khách của doanh nghiệp tư nhân VL Vương Phú (LV thạc sĩ))NGHIÊN cứu điều CHẾ xúc tác cucr2o4 CHO PHẢN ỨNG OXI hóa COXác định các nguyên nhân và giải pháp khắc phục sự nhàn rỗi của công nhân trên công trường xây dựng (LV thạc sĩ))DIary of a wimpy kid old schoolTổ chức kế toán tiêu thụ sản phẩm, xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Cao su Đà NẵngNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ATM tại Techcombank Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Ứng dụng công nghệ trộn xi măng dưới sâu và các phương pháp thí nghiệm xác định tính chất của nó trong điều kiện đất yếu khu vực Duyên hải Trà Vinh (LV thạc sĩ))
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập