lien ket ion tinh the ion

LIÊN KẾT TRONG TINH THỂ KẾ THỂ ppt

LIÊN KẾT TRONG TINH THỂ KẾ THỂ ppt
... lực đẩy liên kết xuất Để đạt tới trạng thái bền vững Độ bền liên kết Elk=436kJ/mol Chiều dài liên kết d(H2)= 74pm Kiểu liên kết Năng lượng (kJ/mol) Liên kết Van der Waals ~ 1.0 Liên kết Hidrogen ... loạn toàn tinh thể → biển electron 11 12 Liên kết CHT hình thành cách góp chung electron + Năng lượng liên kết lớn + Nhiệt độ nóng chảy cao Ví dụ: mạng tinh thể kim cương, silic 13  Liên kết ion ... 16 Liên kết ion ~ 50 - 100 Liên kết cộng hóa trị ~ 100 -1000 Bản chất lk tương tác tĩnh điện Tương tác định hướng Tương tác cảm ứng Tương tác khuyếch tán Là loại liên kết xuất phân tử Có thể...
 • 31
 • 190
 • 0

Mười bốn kiểu mạng Bravais ,Mắt, khối lượng thể tích, độ chặt sít ,Liên kết trong tinh thể

Mười bốn kiểu mạng Bravais ,Mắt, khối lượng thể tích, độ chặt sít ,Liên kết trong tinh thể
... KIẾN TRÚC TINH THỂ 1.5 Mười bốn kiểu mạng Bravais 1.6 Mắt, khối lượng thể tích, độ chặt sít 1.7 Liên kết tinh thể 1.5 MƯỜI BỐN KIỂU MẠNG BRAVAIS Có hệ sở Các nút mạng phân bố đỉnh ô mạng: ta gọi ... khối lượng thể tích tinh thể Cu, biết Cu kết tinh theo mạng tinh thể lập phương tâm mặt 1.6.2 Khối lượng thể tích ρV Số mắt ô sơ sở: Z= 8x1/8+6x1/2=4 mắt Khối lượng mol Cu: M = 63.55 g/mol Thể ... học tinh thể Theo chất tiểu phân ( hạt cấu trúc )và dạng liên kết hóa học chúng phân biệt loại tinh thể sau: • Tinh thể nguyên tử • Tinh thể ion • Tinh thể kim loại • Tinh thể phân tử • Tinh thể...
 • 63
 • 277
 • 0

lien ket ion-tinh the ion

lien ket ion-tinh the ion
... dễ nhận electron trở thành ion âm(anion), có cấu hình bền vững khí • 2 .Ion đơn nguyên tử ion đa nguyên tử a )Ion đơn nguyên tử ion tạo nên từ nguyên tử Vd:Mg2+, Al3+ b )Ion đa nguyên tử nhóm nguyên ... Chương III Bài 16 • I.Sự tạo thành ion, cation, va anion Ví dụ 1: Sự tạo thành ion Li+ từ nguyên tử Li + 3+ Li ( 2,1 ) 3+ Li+ ( ) + Ví dụ 2: Sự tạo thành ion Na+ từ nguyên tử Na + 11+ 11+ 11+ ... hay nhận electron, trở thành phần tử mang điện gọi ion • b)Nguyên tử kim loại lớp có 1,2,3 electron, dễ nhường electron trở thành ion dương(Cation), có cấu hình bền vững khí • c)Nguyên tử phi kim...
 • 17
 • 346
 • 5

Liên kết ion tinh thể ion

Liên kết ion tinh thể ion
... Nội dung dạy I Sự hình thành ion, cation,anion II Sự tạo thành liên kết ion III .Tinh thể ion I Sự hình thành Ion 1.Sự hình thành cation, anion a) Sự tạo thành Cation BT: Cho 10Ne, 11Na, 12Mg Viết ... (x) AxBy (liên kết Ion) B + xe  Bx- II Tinh thể ion Tinh thể NaCl (Xem hình ảnh tinh thể NaCl) * NhËn xÐt: -Cấu trúc lập phương -Các ion Na+ Cl- phân bố luân phiên, đểu đặn nút mạng Mỗi ion bao ... Cl- (+) (-) Na+ + Cl-  NaCl 2Na + Cl2  2NaCl 1e Liên kết phân tử NaCl liên kết Ion Liên kết Ion a) Khái niệm: SGK b) Nguyên nhân hình thành liên kết? Các nguyên tử có xu hướng nhường nhận e để...
 • 21
 • 237
 • 0

bai 20: liên kết ion- tinh thể ion

bai 20: liên kết ion- tinh thể ion
... Nội dung dạy I Sự hình thành ion, cation,anion II Sự tạo thành liên kết ion III .Tinh thể ion I Sự hình thành Ion 1.Sự hình thành cation, anion a) Sự tạo thành Cation BT: Cho 10Ne, 11Na, 12Mg Viết ... d) Đặc điểm liên kết Ion: - Liên kết nguyên tử có tính chất hoá học khác nhiều (thường liên kết hình thành Kim loại Phi kim) - Kim loại nhường e, Phi kim nhận e II Tinh thể ion Tinh thể NaCl (Xem ... Cl- (+) (-) Na+ + Cl-  NaCl 2Na + Cl2  2NaCl 1e Liên kết phân tử NaCl liên kết Ion Liên kết Ion a) Khái niệm: SGK b) Nguyên nhân hình thành liên kết? Các nguyên tử có xu hướng nhường nhận e để...
 • 21
 • 479
 • 1

Liên Kết ion - Tinh Thể Ion

Liên Kết ion - Tinh Thể Ion
... tinh thể ion Khái niệm tinh thể: Tinh thể cấu tạo từ nguyên tử, ion phân tử xếp đặn, tuần hoàn theo trật tự định không gian tạo thành mạng tinh thể Đường Khánh Linh III .Tinh thể mạng tinh thể ion ... trên? Tinh thể ion gồm ion Các ion liên kết với nhờ lực hút tĩnh điện Đó liên kết ion, loại liên kết hóa học mạnh, muốn phá vỡ chúng cần tiêu tốn lượng lớn Đường Khánh Linh Bài 1: Liên kết hoá ... Mô hình tinh thể NaCl: Đường Khánh Linh III .Tinh thể mạng tinh thể ion Mô hình tinh thể NaCl: Đường Khánh Linh Mô hình tinh thể NaCl tan nước: Đường Khánh Linh NhËn xÐt: Tinh thÓ NaCl cã -Có cấu...
 • 38
 • 290
 • 1

liên kêt ion-tinh thể ion

liên kêt ion-tinh thể ion
... (2,8) Bi 12 Liờn kt ion- Tinh th ion NI DUNG S hỡnh thnh ion, cation, anion S to thnh liờn kt ion Tinh th ion I S HèNH THNH ION, CATION, ANION Ion, cation, anion S hỡnh thnh ion Na+ - 11+ ... để đạt cấu hình khí gần trở thành ion âm (anion) Na Ion n nguyờn t, ion a nguyờn t Ion đơn nguyên tử ion tạo nên từ nguyên tử VD 1: Li+, Na+, O2-, Cl-, N3-, Ion đa nguyên tử nhóm nguyên tử mang ... NH4+: cation amoni OH- : anion hidroxit SO42-: anion sunfat NO3- : anion nitrat Bi 2: : Ch cỏc ion n nguyờn t, ion a nguyờn t cỏc hp cht sau: CaCl2, K2CO3, (NH4)3PO4 Li gii: Cỏc ion n nguyờn...
 • 27
 • 205
 • 1

Bài 12 : Liên kết ion-tinh thể ion

Bài 12 : Liên kết ion-tinh thể ion
... có xu hướng liên kết với tạo thành phân tử hay tinh thể? Có loại liên kết hố học?các ngun tử liên kết với nào? CHƯƠNG III : LIÊN KẾT HĨA HỌC Bài 12 Tiêt 2 2: LIÊN KẾT ION- TINH THỂ ION Trung tâm ... Giáo viên:Trần Thị Tuyết NỘI DUNG TIẾT HỌC I/ SỰ TẠO THÀNH ION, CATION,ANION 1) ion, cation,anion 2) Ion đơn ngun tử ion đa ngun tử I SỰ HÌNH THÀNH ION, CATION, ANION 1) ion, cation, anion a) ion Nhóm ... Na+ : ion tạo nên từ ngun tử Cl- : ion tạo nên từ ngun tử NH4+ : ion tạo nên từ nhóm ngun tử ngun tử NO3- : ion tạo nên từ nhóm ngun tử Kết luận:  ion Na+ Cl - ion đơn ngun tử  ion NH4+ va ion...
 • 23
 • 718
 • 8

Liên kết ion - Tinh thể ion

Liên kết ion - Tinh thể ion
... thành ion, cation, anion Ion, cation, anion Ion đơn ngun tử ion đa ngun tử II Sự tạo thành liên kết ion III Tinh thể Ion Tinh thể NaCl Tính chất chung hợp chất ion I Sự hình thành ion, cation, anion ... điện ion trái dấu lớn BT củng cố BT1: Những ion sau ion đơn ngun tử, ion đa ngun tử ? Na+, NH4+, Mg2+, Al3+, OH-, Li+, S 2-, SO4 2-, Cl-, PO4 3- -Ion đơn ngun tử: Na+, Mg2+, Al3+, Li+, S 2-, Cl- -Ion ... dương hay âm từ ngun tử TD N1 TD N2 Cation Na+, Mg2+, Cation amoni NH4+ Anion Cl- , S 2-, Anion hiđrơxit OHAnion sunfat SO4 2- II - Sự tạo thành liên kết ion _ Vd: Xét phản ứng Natri với khí Clo...
 • 18
 • 218
 • 1

BAI 12: LIEN KET ION-TINH THE ION

BAI 12: LIEN KET ION-TINH THE ION
... tạo tử nên nhóm ion sau: - Ion đơn nguyên tử: ion tạo nên từ -, S2-, Na+, Mg2+, Al3+ Nhóm 1: Cl nguyên tử VD: Cl-, S2-, Na+, Mg2+, Al3+ Nhóm 2: NO - , SO 2- , OH - , CO 2- - Ion đa nguyên tử: ... phân bố luân phiên đặn đỉnh hình lập phơng - Xung quanh ion ion ngợc dấu gần Tính chất chung hợp chất ion - Rất bền vứng lực hút tĩnh điện ion ngợc dấu lớn - Rắn, khó bay hơi, khó nóng chảy VD: ... MgO II Sự tạo thành liên kết ion VD1: Na + Cl -> Na+ + Cl- -> NaCl (2, 8, 1) (2, 8, 7) (2, 8) (2, 8, 8) Liên kết ion liên kết đợc hình thành lực hút tĩnh điện ion mang điện tích trái dấu 2Na...
 • 3
 • 164
 • 1

liên kết ion, tinh thể ion

liên kết ion, tinh thể ion
... : Ion ? Khi nguyên tử biến thành ion ? Có loại ion ? Hs hiểu : Liên kết ion đợc hình thành nh ? Liên kết ion ảnh hởng nh đến tính chất hợp chất ion ? GV : PHAM THI THANH T I- Sự HìNH THàNH ION ... ion dơng b Tính kim loại gì? Tính phi kim gì? Tính phi kim: thu (e) để trở thành ion âm GV : PHAM THI THANH T CHƯƠNG : LIÊN KếT HóA HọC GV : PHAM THI THANH T Tiết 22 : LIÊN KếT ION TINH THể ION ... Sự HìNH THàNH ION ,CATION, ANION Ion , cation , anion a) Ion : Khi nguyên tử nhờng hay nhận electron trở thành phần tử mang điện gọi ion GV : PHAM THI THANH T b) Cation (Ion dơng) : VD: Li+ ,...
 • 30
 • 208
 • 0

Liên kết iontinh thể ion pdf

Liên kết ion và tinh thể ion pdf
... 8000C,của MgO 28000C GV : Tại tinh thể ion có HS: Tinh thể ion gồm ion Các ion tính chất đặc biệt kể trên? liên kết với nhờ lực hút tĩnh điện Đó liên kết ion, loại liên kết hóa học mạnh, muốn phá ... phương tinh thể phân bố ion mạng tinh thể GV rõ học sinh thể nút mạng sau GV yêu cầu học sinh mô tả lại cấu trúc tinh thể NaCl ? GV bổ sung : tinh thể NaCl gồm nhiều ion Na+ Cl- Các ion liên kết ... thành từ ion, tinh thể NaCl xếp vào loại tinh thể ion Các hợp chất CaCl2, KCl,… Ở trạng thái rắn có mạng tinh thể ion Hoạt động 5: GV đặt vấn đề:Bằng hiểu biết mình,hãy cho biết tinh thể muối...
 • 4
 • 256
 • 1

Bài 12 Liên kết iontinh thể ion pdf

Bài 12 Liên kết ion và tinh thể ion pdf
... Na+ Na(2,8,1) + Cl + Cl- Na+ + NaCl x 1e 2Na + Cl2 NaCl Cl- Cl(2,8,7) III .Tinh thể ion Tinh thể NaCl Mô hình tinh thể natri clorua NaCl ... (anion oxit) Xn-(n=1,2,3) anion + tên gốc axit (trừ O2-: anion oxit) Sự tạo thành phân tử NaCl - + 17+ 11+ Na+ Cl1e Na Na+ Na(2,8,1) + Cl + Cl- Na+ + NaCl x 1e 2Na + Cl2 NaCl Cl- Cl(2,8,7) III .Tinh ... Sự tạo thành ion Li từ Li(Z=3) + 3+ → + Li( 2, 1) Li+(2) 1s22s1 1s2 Li → Li+ + e Ví dụ: Na Mg Al Na+ + 1e(cation natri) Mg2+ + 2e (cation magie) 3+ Al + 3e (cation nhôm) • Tổng quát:...
 • 7
 • 177
 • 1

Tiết thứ 22: TINH THỂ ION BÀI 12: LIÊN KẾT ION- pptx

Tiết thứ 22: TINH THỂ ION BÀI 12: LIÊN KẾT ION- pptx
... thành liên kết nào, tìm hiểu liên kết ion tính thể ion b) Triển khai HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ NỘI DUNG KIẾN THỨC TRÒ Hoạt động 1: Sự hình thành ion, cation, anion Mục tiêu: Biết hình thành cation, anion; ... Hai ion tạo thành Na+ C cation natri anion clorua gọi liên kết ion Vậy liên kết ion mang điện tích ngược dấu hú gì? lực hút tĩnh điện tạo nên phân tử NaCl : Na+ + Cl–  NaCl ĐN : Liên kết ion liên ... thể ion, tính chất chung hợp chất ion - Gv: Yêu cầu hs quan sát hình III/ TINH THỂ ION vẽ nhận xét tinh thể NaCl 1/ Tinh thể NaCl: (SGK) - Hs :Tinh thể NaCl : + Có cấu trúc lập phương + Các ion...
 • 14
 • 168
 • 0

bài giảng hóa học 10 bài 12 liên kết ion, tinh thể ion

bài giảng hóa học 10 bài 12 liên kết ion, tinh thể ion
... Bài 12 LIÊN KẾT ION TINH THỂ ION NỘI DUNG CƠ BẢN I Sự hình thành ion, cation, anion II Sự tạo thành liên kết ion III .Tinh thể ion CHƯƠNG III LIÊN KẾT HÓA HỌC Bài 12 LIÊN KẾT ION TINH THỂ ION ... III Tinh thể ion CHƯƠNG III: LIÊN KẾT HÓA HỌC Bài 12: LIÊN KẾT ION TINH THỂ ION Ion Ion dương Ion âm Ion đơn nguyên tử, ion đa nguyên tử Liên kết ion BT BT Tinh thể ion BT KT Bài tập 1: Liên kết ... CHƯƠNG III LIÊN KẾT HÓA HỌC Bài 12: LIÊN KẾT ION TINH THỂ ION I Sự hình thành ion, cation, anion 1/ Ion, cation, anion 2/ Ion đơn nguyên tử ion đa nguyên tử a Ion xét nguyên tử ion tạo nên...
 • 32
 • 896
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề ôn thi học sinh giỏi sinh học thpt VI KHUẨN LĂCTIC và một số ỨNG DỤNG điển HÌNHmột số biện pháp phát triển thể chất cho trẻ nhà trẻ 24-36 tháng tuổichương 3 cơ học vật rắnHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minhmột số biện nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi làm quen chữ cáiMột số biện pháp chăm sóc trẻ thừa cân, béo phì trong trường mầm nonMột số biện pháp gây hứng thú cho trẻ mẫu giáo trong giờ giáo dục âm nhạc ở trường mầm nonĐề thi thử THPT quốc gia môn vật lý cấu trúc đề theo quy chế thi THPT quốc gia mới 2017Một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5 tuổiMột số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi học tốt hoạt động làm quen văn học trường mầm nonMột số biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ 5Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phát triển thể chất cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mầm nonMột số kinh nghiệm rèn luyện các thói quen vệ sinh hàng ngày cho trẻ 5 6 tuổi trường mầm nonMột số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra của hiệu trưởng trường tiểu họcMột số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trong trường tiểu học thị trấnGiáo trình chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán tiểu họcNâng cao hiệu quả công tác quản lí hoạt động dạy học theo CT SGK mới của hiệu trưởng trường tiểu họcGiáo trình đánh giá kết quả giáo dục ở tiểu họcĐề thi thử THPT quốc gia môn vật lý cấu trúc đề theo quy chế thi THPT quốc gia mới 2017một số kinh nghiệm khi dạy học sinh về phương trình bậc cao
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập