kỹ thuật Phat hien sau mang

LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT - NGHIÊN CỨU CÁC KỸ THUẬT PHÁT HIỆN ĐỘT NHẬP MẠNG VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH ỨNG DỤNG DỰA TRÊN SNORT

LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT - NGHIÊN CỨU CÁC KỸ THUẬT PHÁT HIỆN ĐỘT NHẬP MẠNG VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH ỨNG DỤNG DỰA TRÊN SNORT
... - TRẦN TUẤN ANH NGHIÊN CỨU CÁC KỸ THUẬT PHÁT HIỆN ĐỘT NHẬP MẠNG VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH ỨNG DỤNG DỰA TRÊN SNORT CHUYÊN NGÀNH : HỆ THỐNG THÔNG TIN MÃ SỐ: 60.48.01.04 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT ... trung nghiên cứu các kỹ thuật phát đột nhập mạng xây dựng hình ứng dụng phát đột nhập cho hệ thống mạng công ty PAMA dựa hệ thống Snort Snort hệ thống phát ngăn chặn đột nhập mạng mã mở sử dụng ... thống phát đột nhập mạng, kỹ thuật thu thập liệu kỹ thuật phát đột nhập mạng Chương – Xây dựng hình ứng dụng dựa Snort giới thiệu hệ thống phát xâm nhập mạng Snort, phân tích yêu cầu xây dựng...
 • 69
 • 426
 • 1

TÌM HIỂU KỸ THUẬT PHÁT HIỆN NGƯỜI TRONG VIDEO GIÁM SÁT LỚP HỌC

TÌM HIỂU KỸ THUẬT PHÁT HIỆN NGƯỜI TRONG VIDEO GIÁM SÁT LỚP HỌC
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LỚP CỬ NHÂN TÀI NĂNG Nguyễn Xuân Tường Huy 0612128 Nguyễn Hoàng Vũ 0612573 TÌM HIỂU KỸ THUẬT PHÁT HIỆN NGƯỜI TRONG VIDEO GIÁM SÁT LỚP HỌC KHÓA ... phân lớp sử dụng thuật toán để phát đối tượng tương tự với đối tượng mẫu Phát học sinh lớp học Nhận dạng học sinh lớp học toán có nhiều ứng dụng thực tế Việc phát tốt, xác học sinh lớp học tạo ... phân lớp SVM Chương – Giới thiệu toán: Giới thiệu toán phát người video giám sát lớp học, giới thiệu mô hình chung hệ thống phát người, số giả định toán Mô tả liệu video lớp học Chương – Phát...
 • 98
 • 612
 • 13

Nghiên cứu các kỹ thuật phát hiện độ dịch chuyển của phiếu điều tra và bài tóan ứng dụng

Nghiên cứu các kỹ thuật phát hiện độ dịch chuyển của phiếu điều tra và bài tóan ứng dụng
... văn nghiên cứu phần tổng quan xử lý ảnh, phạm vi ứng dụng xử lý ảnh, tệp xử lý ảnh cần thiết phát độ dich chuyển phiếu điều tra so với phiếu mẫu Chƣơng II: Nghiên cứu kỹ thuật phát độ dịch chuyển ... chấm thi nghiệm phiếu điều tra Khoa CNTT-Trƣờng ĐHDL Hải Phòng 28 Đồ án tốt nghiệp CHƢƠNG II CÁC KỸ THUẬT PHÁT HIỆN ĐỘ DỊCH CHUYỂN PHIẾU ĐIỀU TRA VÀ BÀI TOÁN ỨNG DỤNG 2.1 Các định nghĩa Histogram ... thuật phát độ dịch chuyển phiếu điều tra tóan ứng dụng Trong chƣơng nghiên cứu thuật toán nhằm giải khó khăn đƣợc nêu chƣơng I Ở đƣa phƣơng pháp xác định độ dịch chuyển trang Khoa CNTT-Trƣờng ĐHDL...
 • 56
 • 246
 • 0

Một số kỹ thuật phát hiện và ước lượng thông điệp giấu tin trên miền LSB của ảnh

Một số kỹ thuật phát hiện và ước lượng thông điệp giấu tin trên miền LSB của ảnh
... thuật giấu tin miền LSB ảnh Chương 2: Một số kỹ thuật phát ước lượng thông điệp giấu ảnh Chương 3: Kết thực nghiệm -5 - CHƯƠNG I MỘT SỐ KỸ THUẬT GIẤU TIN TRÊN MIỀN LSB CỦA ẢNH 1.1 Tổng quan giấu tin ... thành nhóm 17 2.2 Một số kỹ thuật phát ảnh giấu tin ước lượng ảnh giấu tin 18 2.2.1 Kỹ thuật phát RS 18 2.2.2 Kỹ thuật ước lượng RS 20 2.2.3 Kỹ thuật ước lượng RS cải tiến ... nghĩa giấu tin Giấu tin kỹ thuật giấu nhúng lượng thông tin số vào đối tượng liệu số khác (giấu tin nhiều hành động giấu cụ thể mà mang ý nghĩa quy ước) 1.1.2 Mục đích giấu tin: có mục đích giấu thông...
 • 37
 • 246
 • 0

Các kỹ thuật phát hiện và tổng hợp các yêu cầu phần mềm

Các kỹ thuật phát hiện và tổng hợp các yêu cầu phần mềm
... lẻ) hệ thống phần mềm, xây dựng để giúp nhà phát triển (developers), người dùng (users) khách hàng (customers) hiểu tốt yêu cầu hệ thống Vì mục đích phát yêu cầu phần mềm, thường chọn cách xây dựng ... tiềm tàng) • Một mẫu yêu cầu phần mềm thi hành riêng lẻ hệ thống phần mềm, xây dựng để giúp đỡ developers, người dùng khách hàng hiểu tốt yêu cầu hệ thống • Thực làm mẫu yêu cầu “mờ”, chưa rõ ràng: ... thống phần mềm Figure Decision tree for prototype selection: (a) requirements prototypes; (b) architectural prototypes Requirements Prototypes – Các mẫu thử yêu cầu Mẫu thử yêu cầu phần mềm (software...
 • 16
 • 532
 • 8

CÁC kỹ THUẬT PHÁT HIỆN độ DỊCH CHUYỂN PHIẾU điều TRA và bài TOÁN ỨNG DỤNG

CÁC kỹ THUẬT PHÁT HIỆN độ DỊCH CHUYỂN PHIẾU điều TRA và bài TOÁN ỨNG DỤNG
... ảnh, phạm vi ứng dụng xử lý ảnh, tệp xử lý ảnh cần thiết phát độ dich chuyển phiếu điều tra so với phiếu mẫu Chƣơng II: Nghiên cứu kỹ thuật phát độ dịch chuyển phiếu điều tra tóan ứng dụng Trong ... chấm thi nghiệm phiếu điều tra Khoa CNTT-Trƣờng ĐHDL Hải Phòng 28 Đồ án tốt nghiệp CHƢƠNG II CÁC KỸ THUẬT PHÁT HIỆN ĐỘ DỊCH CHUYỂN PHIẾU ĐIỀU TRA VÀ BÀI TOÁN ỨNG DỤNG 2.1 Các định nghĩa Histogram ... đen 2.3 Phát biểu phân tích toán ứng dụng, lựa chọn giải pháp sử lý 2.3.1 Phát biểu toán phân tích toán Bây tiến hành phân tích toán cụ thể Bài toán nhận dạng , hiệu chỉnh độ dịch chuyển phiếu...
 • 56
 • 253
 • 0

Giới thiệu kỹ thuật phát hiện ảnh có giấu tin trên miên LSB bằng phân tích thống kê tỉ lệ logarit

Giới thiệu kỹ thuật phát hiện ảnh có giấu tin trên miên LSB bằng phân tích thống kê tỉ lệ logarit
... việc phân lớp Cụ thể cho toán phân loại ảnh giấu tin ảnh chƣa giấu tin, giả sử ta tập ảnh đầu vào E (gồm ảnh giấu tin ảnh chƣa giấu tin) cần phân thành tập E1 (ảnh giấu tin) E2 (ảnh không ... niệm về: Giấu tin ảnh, phát giấu tin ảnh, tổng quan ảnh Bitmap, kĩ thuật giấu tin LSB, lọc nhiễu tín hiệu phƣơng pháp lọc thông thấp Kỹ thuật phát ảnh giấu tin miền LSB phƣơng pháp thống LLRT ... GIẤU TIN TRONG ẢNH 1.1.1 Khái niệm Giấu tin ảnh kỹ thuật giấu nhúng lƣợng thông tin số vào ảnh số 1.1.2 Mô hình kỹ thuật giấu tin ảnh Kỹ thuật giấu tin ảnh bao gồm hai trình là: Quá trình giấu...
 • 36
 • 280
 • 1

Kỹ thuật phát hiện ảnh có giấu tin RS (regular singular)

Kỹ thuật phát hiện ảnh có giấu tin RS (regular singular)
... chiếm vị trí chủ yếu kỹ thuật giấu tin, kỹ thuật giấu tin phần lớn tập trung vào kỹ thuật giấu tin ảnh Các phương tiện chứa khác kỹ thuật giấu khác nên kỹ thuật giấu tin ảnh thường ý đặc trưng ... 18 CHƢƠNG 3: KỸ THUẬT PHÁT HIỆN ẢNH CÓ GIẤU TIN RS 3.1 Các vấn đề phát ảnh giấu tin [2] 3.1.1 Phân tích tin ẩn giấu (Steganalynis) Steganalysis kỹ thuật phát tồn thông tin ẩn giấu multimedia ... quan kỹ thuật giấu tin Tổng quan ảnh Bitmap Kỹ thuật phát ảnh giấu tin RS Kỹ thuật giấu tin SES tránh phát thống kê RS Đây kiến thức hữu ích cần thiết để khai thác ngày hiệu thành tựu tin học...
 • 48
 • 1,140
 • 1

Kỹ thuật phát hiện ảnh có giấu tin

Kỹ thuật phát hiện ảnh có giấu tin
... phát dùng kỹ thuật phát thống kê  Kỹ thuật phát giấu tin miền WAVELET Trong đó: k phát ảnh không giấu tin c phát ảnh giấu tin 5.3 Đánh giá thuật toán - Từ bảng 5.1, thấy với số ảnh chưa giấu ... CHƢƠNG IV KỸ THUẬT PHÁT HIỆN ẢNH CÓ GIẤU TIN 4.1 Tổng quan kỹ thuật phát tin ẩn giấu (Steganalysis) - Steganalysis phát thông tin ẩn phá vỡ tính bí mật vật mang tin ẩn - Phân tích tin ẩn giấu thường ... 3.3.2 Kỹ thuật nhúng thủy vân .19 3.3.3 Kỹ thuật tách thủy vân .20 CHƢƠNG IV KỸ THUẬT PHÁT HIỆN ẢNH CÓ GIẤU TIN 21 4.1 Tổng quan kỹ thuật phát tin ẩn giấu (Steganalysis) 21 4.2 Kỹ...
 • 36
 • 279
 • 0

Kỹ thuật phát hiện thông tin ẩn giấu trên ảnh GIF

Kỹ thuật phát hiện thông tin ẩn giấu trên ảnh GIF
... chương: Chương Tổng quan kỹ thuật giấu tin giấu tin ảnh Chương Ảnh kỹ thuật nén liệu LZW Chương Một số kỹ thuật giấu tin ảnh GIF Chương Kỹ thuật phát thông tin ẩn giấu ảnh GIF Chương Kết thử nghiệm ... KỸ THUẬT PHÁT HIỆN TIN ẨN GIẤU TRÊN ẢNH GIF 4.1 Tổng quan kỹ thuật phát tin ẩn giấu ảnh Steganalysis kỹ thuật phát tồn thông tin ẩn giấu multimedia Cũng giống thám mã, mục đích steganalysis phát ... QUAN VỀ KỸ THUẬT GIẤU TIN VÀ GIẤU TIN TRONG ẢNH 1.1 Định nghĩa kỹ thuật giấu tin Giấu tin kỹ thuật giấu nhúng lượng thông tin số vào đối tượng liệu số khác (giấu tin nhiều hành động giấu cụ thể...
 • 43
 • 368
 • 0

Một số kỹ thuật phát hiện và ước lượng thông điệp giấu trong ảnh

Một số kỹ thuật phát hiện và ước lượng thông điệp giấu trong ảnh
... II MỘT SỐ KỸ THUẬT PHÁT HIỆN VÀ ƢỚC LƢỢNG THÔNG ĐIỆP GIẤU TRONG ẢNH 2.1 Các vấn đề phát ảnh giấu tin 2.1.1 Phân tích tin ẩn giấu (steganalysis) Steganalysis kỹ thuật phát tồn thông tin ẩn giấu ... thuật giấu tin miền LSB ảnh Chương 2: Một số kỹ thuật phát ước lượng thông điệp giấu ảnh Chương 3: Kết thực nghiệm CHƢƠNG I MỘT SỐ KỸ THUẬT GIẤU TIN TRÊN MIỀN LSB CỦA ẢNH - - 1.1 Tổng quan giấu ... phát RS xác cho thông điệp rải rác ngẫu nhiên ảnh giấu tin thông điệp giấu ảnh Trong trường hợp, ảnh giấu tin phân biệt từ ảnh gốc ban đầu ước lượng độ dài thông điệp phần trăm độ dài thông điệp...
 • 33
 • 312
 • 0

Đề tài nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện, bám sát đối tượng và ứng dụng

Đề tài nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện, bám sát đối tượng và ứng dụng
... nhiều nghiên cứu ứng dụng theo hướng Xuất phát từ thực tế đó, việc nghiên cứu đưa phương pháp để xử lý Video vô thiết thực Được hướng dẫn TS Trần Hành tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu số kỹ ... cứu đề tài Nghiên cứu số kỹ thuật phát hiện, bám sát đối tượng ứng dụng Trong khuôn khổ nghiên cứu này, mục tiêu tìm hiểu bước phát hiện, đánh dấu, phân loại đối tượng chuyển động Video so sánh ... Các vấn đề cần giải phạm vi nghiên cứu bao gồm: Nghiên cứu tổng quan Video phát đối tượng chuyển động Nghiên cứu đề xuất hướng khắc phục nhược điểm việc phát hiện, đánh dấu, phân loại đối tượng...
 • 78
 • 324
 • 2

Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện ảnh có dấu tin báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên

Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện ảnh có dấu tin báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên
... thức giấu tin bit ảnh hƣởng Tìm hiểu tổng quan phát ảnh giấu tin kỹ thuật phát ảnh giấu tin bit ảnh hƣởng nhiều kỹ thuật phát ảnh giấu tin bit ảnh hƣởng nhƣng nhóm chọn kỹ thuật phù ... toán "Nghiên cứu khả phát ảnh giấu tin" Mục tiêu toán phát "Có tồn tin giấu ảnh hay không ? " Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu chủ yếu đề tài ảnh bị nghi ngờ giấu thông tin ... toàn kỹ thuật đề xuất kỹ thuật phát tƣơng ứng Nhƣng kỹ thuật họ đề xuất phát ảnh đƣợc giấu với lƣợng thông điệp giấu lớn 100% khả kỹ thuật HKC, số trƣờng hợp khác phát Vì nhóm nghiên cứu cô đƣa số...
 • 60
 • 686
 • 0

Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện, bám sát đối tượng và ứng dụng nghiên cứu khoa học giảng viên

Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện, bám sát đối tượng và ứng dụng nghiên cứu khoa học giảng viên
... nghiên cứu đưa phương pháp để xử lý Video vô thiết thực Được hướng dẫn TS Trần Hành tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu số kỹ thuật phát hiện, bám sát đối tượng ứng dụng Trong khuôn khổ nghiên ... đối tượng thoáng qua ứng yên từ đối tượng tĩnh cảnh động; phát phân biệt đối tượng di chuyển biến mất; phân loại đối tượng phát vào nhóm khác nhau, người, nhóm người, xe cộ,…; đánh dấu đối tượng ... 2.2.3 Phát đối tượng dời đối tượng bị loại bỏ 55 Chương 58 ỨNG DỤNG 58 3.1 Giám sát tự động trợ giúp Camera 58 3.2 Chương trình thử nghiệm phát bám sát đối tượng...
 • 78
 • 617
 • 3

Tài liệu Kỹ thuật phát hiện động dục ở bò cái pptx

Tài liệu Kỹ thuật phát hiện động dục ở bò cái pptx
... đứng động dục, nhảy chồm lên động dục qua pha động dục - Có trường hợp cuối kỳ động dục, thấy có máu chảy Dấu hiệu cho biết vừa động dục trước vài ba ngày, cần phải để ý phát động dục sau ... đàn mà phát hàng ngày hay phát theo chu kỳ động dục Để phát động dục dễ dàng, không bỏ sót động dục, không tốn công, nên đeo số cho tổ chức phân đàn sau, có nhiều cái: - Đàn có ... nuôi Việt Nam, trình độ phát động dục yếu, chưa có kinh nghiệm chưa có ý thức đầy đủ việc phát động dục, nên cán kỹ thuật phải bước đào tạo, hướng dẫn chủ phát động dục Mặt khác báo có bò...
 • 3
 • 334
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: kỹ thuật phát hiện ddoskỹ thuật phát hiện tồn dư kháng sinhkỹ thuật phát hiện ảnhkỹ thuật phát hiện lỗi và sửa lỗikỹ thuật phát hiện lỗikỹ thuật phát hiện chất liệunghiên cứu phát triển kỹ thuật phát hiện chủng escherichia coli o157h7 và tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệutìm hiểu một số kỹ thuật phát hiện góc nghiêng văn bản và ứng dụngnghiên cứu phát triển kỹ thuật phát hiện chủng vi khuẩn escherichia coli o157h7 và tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệuphân nhóm kỹ thuật phát hiện chẩn đoán bệnh ở thủy sảphân loại các kỹ thuật phát hiện biêncác kỹ thuật phát hiện yêu cầu phần mềm từ phía khách hàngnêu tên một số kỹ thuật phát hiện các yêu cầu phần mềmkỹ thuật phát hiện vi khuẩn sinh esblcác kỹ thuật phát hiện xâm nhập trái phépDẠY HỌC PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ Ở TRUNG HỌC CƠ SỞNghiên cứu chi phí – hiệu quả trong điều trị suy thận mạn tính giai đoạn cuối bằng thận nhân tạo tại bệnh viện và lọc màng bụng ngoại trú (LA tiến sĩ)MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỦ ATS DÙNG PLC LOGOSách về các bệnh liên quan đến phổiSách về mô học u phổiTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giớ đảng cầm quyền úc và những tác động của nó tới đời sống xã hội”Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới thể chế đảng cầm quyền ở liên bang ngaTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giớ phương thức lãnh đạo của đảng cầm quyền singaporeTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới một số kinh nghiệm từ quá trình đổi mới toàn diện của đảng cộng sản cuba trong tình hình hiện nayTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới “đảng cầm quyền diễn đàn dân sự (civic platform) cộng hòa ba lan cơ cấu tổ chức và tư tưởng chính trịTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới đảng dân chủ xã hội đức, cơ cấu, phương thức hoạt động và các chính sách cơ bảnNghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến nhiễm khuẩn vết mổ bụng tại bệnh viện tỉnh Sơn La (LA tiến sĩ)Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới một số vấn đề về quá trình hình thành, quan điểm và cương lĩnh lãnh đạo của đảng cầm quyền xã hội dân chủ thụy điển (SDP)Tong hop cac quy trinh nghiep vu v1.5Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nồng độ kháng thể kháng thụ thể acetylcholin trong bệnh nhược cơ (LA tiến sĩ)Làm thế nào để chống lại ung thư ?Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới sự hình thành và phát triển của đảng dân chủ và xã hội ở vương quốc đan mạchLấy gốc siêu tốc môn hóa học lê đăng khươngThơ du tiên đời Đường (LA tiến sĩ)NHẬN THỨC VÀ THÁI ĐỘ TUÂN THỦ RỬA TAY CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập