12566 12a

đề kiểm tra 1 tiết tháng 11 hóa 12A

đề kiểm tra 1 tiết tháng 11 hóa 12A
... 6,02 .10 21 B 6,02 .10 22 C 6,02 .10 20 D 6,02 .10 23 Câu 18 / Polivinyl clorua (PVC) điều chế từ vinyl clorua phản ứng A axit - bazơ B trao đổi C trùng hợp D trùng ngưng Câu 19 : Các chất sau tơ hóa học ... chưc X thu 6,72 lít CO2, 1, 12 lít N2 (đktc) 8,1g H2O Cơng thức X : A C3H6O B C3H5NO3 C C3H9N D.C3H7NO2 Câu 23: Cho nước brom dư vào anilin thu 16 ,5 gam kết tủa Giả sử H = 10 0% Khối lượng anilin ... ml dd HCl 1M Phần cho phản ứng Na dư thu 2,24 lít khí ĐKTC Phần cho phản ứng đủ với 200 ml dd NaOH 0,5 M Tính a gam => % chất dung dòch đầu Cho Na = 23, H = 1, O = 16 , Cl = 35,5 , C = 12 ...
 • 2
 • 636
 • 11

Đề thi học kỳ I 12A ềd 4

Đề thi học kỳ I 12A ềd 4
... Ω B 40 Ω C 30 Ω D 100 Ω Câu 27: Trong khoảng th i gian , lắc thứ thực 10 chu kỳ , lắc thứ hai thực chu kỳ Hiệu số chiều d i chúng 16cm Chiều d i hai lắc : A l1 = 24cm , l2 = 40 cm B l1 = 40 cm ... có i n trở r = 10Ω , 0,8 L= H , tụ i n có i n dung thay đ i i n áp hai đầu mạch i n có biểu thức u = 220 π π cos(100πt+ )V.Thay đ i i n dung tụ để i n áp hiệu dụng hai đầu tụ đạt giá trị ... đ i lượng biến thi n i u hoà C Tổng lượng đ i lượng biến thi n theo li độ D Tổng lượng lắc phụ thuộc vào kích thích ban đầu Câu 18: Một ngư i quan sát phao mặt biển thấy nhô lên cao lần 21 giây...
 • 4
 • 174
 • 0

Đề thi học kỳ I 12A Đề 4 có đáp án

Đề thi học kỳ I 12A Đề 4 có đáp án
... dây i n trở r = 10Ω , 0,8 L= H , tụ i n i n dung thay đ i i n áp hai đầu mạch i n biểu thức u = 220 π π cos(100πt+ )V.Thay đ i i n dung tụ để i n áp hiệu dụng hai đầu tụ đạt giá ... 17: Khi lượng dao động i u hoà, phát biểu sau không ? A Tổng lượng đ i lượng tỉ lệ v i bình phương biên độ B Động đ i lượng biến thi n i u hoà C Tổng lượng đ i lượng biến thi n theo li độ D ... = H, mắc n i tiếp v i tụ i n áp i n áp π π  dung C = 31,8µF Biết i n ápthế hai đầu cuộn dây dạng uL = 100cos 100π t + ÷ V.Biểu thức 6  i n ápthế hai đầu tụ i n áp dạng nào?...
 • 4
 • 135
 • 0

Thi HK1-12A-Đề 1-Xuân Đỉnh

Thi HK1-12A-Đề 1-Xuân Đỉnh
... lượng điện từ mạch dao động LC lý tưởng biến thi n theo thời gian: A biến thi n tuần hoàn với tần số 2f B không biến thi n theo thời gian C biến thi n điều hoà với tần số f/2 D điều hoà vời tần ... từ trường cuộn cảm: A biến thi n điều hòa theo thời gian với chu kì B biến thi n điều hòa theo thời gian với chu kì T C không biến thi n điều hoà theo thời gian D biến thi n điều hòa theo thời ... trường B Khi từ trường biến thi n sinh điện trường xoáy C Sự biến thi n điện trường hai tụ điện, tương đương với dòng điện dây dẫn gọi dòng điện dẫn D Khi điện trường biến thi n sinh từ trường xoáy...
 • 3
 • 143
 • 1

Thi HK1-Lý 12A-Đề 2-Xuân Đỉnh

Thi HK1-Lý 12A-Đề 2-Xuân Đỉnh
... trường xoáy điện tích biến thi n sinh B Điện trường xoáy điện trường biến thi n sinh C Điện trường xoáy biến thi n không gian theo thời gian D Từ trường xoáy từ trường biến thi n sinh -HẾT ... độ 30dB cường độ âm là: A 3W/m2 B 10-3W/m2 C 10-9W/m2 D 10-21W/m2 Câu 38: Khi điện trường biến thi n theo thời gian sinh : A từ trường xoáy B điện trường xoáy C dòng điện D dòng điện điện trường ... 24: Mạch dao động LC lý tưởng có điện tích dao động với tần số f Năng lượng điện trường mạch biến thi n điều hòa với tần số: A 4f B f C 2f D f/2 Câu 25: Trong thí nghiệm giao thoa, hai nguồn A B...
 • 3
 • 163
 • 0

Đề thi học kỳ I 12A

Đề thi học kỳ I 12A
... thi n i u hòa sớm pha dòng i n góc B i ̣n áp biến thi n i u hòa trể pha dòng i n góc C i ̣n áp biến thi n i u hòa sớm pha dòng i n góc D i ̣n áp biến thi n i u hòa pha v i dòng i n ... i ̣n mạch là A i = 5cos(100πt – ) (A) B i = 5cos(100πt – ) (A) C i = 5cos(100πt – ) (A) D i = 5cos(100πt + ) (A) Câu 26: Phát biểu sau Đúng v i mạch i n chứa tụ i n? A i ̣n áp biến thi n ... i ̣n xoay chiều gồm i ̣n trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ i ̣n C = F mắc nô i tiếp Nếu biểu thức i ̣n áp hai đầu tụ i ̣n là uC = 50cos(100πt – ) (V) thi biểu thức...
 • 3
 • 135
 • 0

Đề thi học kỳ I 12A đề 5

Đề thi học kỳ I 12A đề 5
... 1,4 kg.m2/s Câu 17: Cường độ dòng i n xoay chiều có biểu thức: i = I0 sin( ω t + ϕ ) Cường độ hiệu dụng dòng i n xoay chiều là: I0 I A I = B I = 2I0 C I = I0 D I = 2 Câu 18: Chọn phương án : Một ... thuận v i hiệu i n hiệu dụng hai đầu đoạn mạch π C Cường độ dòng i n biến thi n trễ pha so v i i n áp hai đầu đoạn mạch D Cường độ hiệu dụng giảm tần số dòng i n tăng Câu 32: Một sóng học lan ... đ i Câu 12: Khi n i i n từ trường, phát biểu sau sai? A Đường cảm ứng từ từ trường xoáy đường cong kín bao quanh đường sức i n trường B Một i n trường biến thi n theo th i gian sinh từ trường...
 • 4
 • 147
 • 0

Đề thi học kỳ I 12A 02

Đề thi học kỳ I 12A 02
... có i n trở r = 10Ω , L= 0,8 π H , tụ i n có i n dung thay đ i i n áp hai đầu mạch i n có biểu thức u = 220 Trang 2/4 cos(100πt+ π Đề 02 )V.Thay đ i i n dung tụ để i n áp hiệu dụng hai đầu ... vào hai đầu đoạn mạch R, L C mắc n i tiếp hiệu i n xoay chiều u = 200sin100πt (V) Biết R = 50Ω, C = 10 −4 F, L = H Để công suất tiêu thụ mạch đạt cực đ i thì ph i ghép 2π 2π thêm v i tụ i n C ... xoay chiều 119V-50Hz Nó sáng lên hiệu i n tức th i hai đầu bóng đèn lớn 84V Th i gian bóng đèn sáng chu kỳ ? A ∆t = 0,0100s B ∆t = 0,0133s C ∆t = 0 ,023 3s D ∆t = 0 ,020 0s 24 Câu 22: Coi tr i đất...
 • 4
 • 131
 • 0

Đề thi học kỳ I 12A đề 3 có đáp án

Đề thi học kỳ I 12A đề 3 có đáp án
... 4,28mA C I = 5,20mA D I = 6 ,34 mA Câu 36 : Phát biểu sau sai n i i n từ trường? A Khi từ trường biến thi n theo th i gian, sinh i n trường xoáy B Khi i n trường biến thi n theo th i gian, sinh từ ... i n C Giảm hiệu i n hiệu dụng hai tụ i n D đưa thêm i n m i vào lòng tụ i n Câu 39 : Cần ghép tụ i n n i tiếp v i linh kiện khác theo cách đây, để đoạn mạch xoay chiều mà dòng i n trễ ... i n chiều qua B hiệu i n hai tụ biến thi n sớm pha π/2 dòng i n C Cường độ hiệu dụng dòng i n xoay chiều qua tụ i n tỉ lệ nghịch v i tần số dòng i n D Dung kháng tụ i n tỉ lệ thuận với...
 • 4
 • 122
 • 0

ĐỀ THI HKI 12A- ĐỀ 4

ĐỀ THI HKI 12A- ĐỀ 4
... là: A 16 N/m B 6,25 N/m C 160 N/m D 625 N/m - HẾT Giám thị coi thi không giải thích thêm! Trang 4/ 4 - Mã đề thi 137 ... 3cm A 3,6m/s B 1,8m/s C 3,2m/s D 2,4m/s Câu 25: Dây AB =40 cm căng ngang, đầu cố định, có sóng dừng M bụng thứ (kể từ B),biết BM=14cm Tổng số bụng dây AB A 12 B 14 C D 10 Câu 26: Cho đoạn mạch LRC ... Ω B 40 Ω C 30 Ω D 100 Ω Câu 27: Trong khoảng thời gian , lắc thứ thực 10 chu kỳ , lắc thứ hai thực chu kỳ Hiệu số chiều dài chúng 16cm Chiều dài hai lắc : A l1 = 24cm , l2 = 40 cm B l1 = 40 cm...
 • 4
 • 142
 • 0

giao an 12A (toan bo)

giao an 12A (toan bo)
... v (M) theo véctơ v không gian Hoạt động 3: Đọc nghiên cứu nhận xét b, c trang 5, (SGK) Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên - Đọc, nghiên cứu nhận xét b, c trang - Giao nhiệm vụ đọc nhận xét ... học 12 - ban khoa học tự nhiên Chơng - Phép dời hình phép đồng dạng - Quan sát mô hình nhận xét đợc điểm M đợc - Dùng mô hình mô quay tạo theo quy tắc quay điểm M quanh trục d với điểm quanh trục ... tâm I không gian uuuuu r uuuu r - Phát vấn kiểm tra dọc hiểu Nếu M = f(M), N = f(N) M'N' = MN học sinh IV - Khái niệm phép quay quanh trục Hoạt động 8: Dùng mô hình phép quay quanh trục Hoạt...
 • 39
 • 79
 • 0

gian an 12A ( toan bo)

gian an 12A ( toan bo)
... thị y = f(x) xlim [ f (x) (ax + b) ] = + tiệm cận đồ thị hàm số f(x) xlim [ f (x) (ax + b) ] = lim x + [ f (x) (ax + b) ] = a) Xét x + Gọi M(x; f(x)) (C) - đồ thị xlim [ f (x) (ax + b) ... max f (x) = f(- 1) = 40; f (x) = f ( 4) = - 41 [ 4,4] [ 4,4] max f (x) = f(5) = 40; f (x) = f (0 ) = 35 0,5 c) y = h(x) = [ 0,5] [ ] Nếu xét hai đoạn [- 4; 4] [0; 5] thì: maxf(x) = f(- 1) = f(5) ... minf(x) = f(- 4) =- 41 b) Đặt G(x) = x2 - 3x + có G(x) = 2x - 3 G(x) = x = Tính giá trị: G(0) = 2; G ữ = - ; G(3) = 2; G(2) = 0; G(5) = 12 So sánh giá trị tìm đợc cho: - Trên [0; 3]: ming(x)...
 • 90
 • 161
 • 0

kiem tra hoc ky II - 12A

kiem tra hoc ky II - 12A
... dung dịch H 2SO4 loãng nhận biết kim loại : a Ba, Al Ag b Ba, Ag c Ba d Ag ¤ Đáp án MÃ ĐỀ 461 – 12A NH 2008 – 2009 1[ 1]a 6[ 1]a 11[ 1]d 16[ 1]c 21[ 1]a 26[ 1]d 31[ 1]b 2[ 1]b 7[ 1]c ...
 • 3
 • 67
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bóng đèn điện tử 12ax7cao thủ học đường tập 12aunit 12asian games vocabularykỹ thuật phân tích tổng bình phương s o s kim đình sơn 12a112a tình hình thu mua nguyên liệu qua từng thị trườngcô chào các em học sinh lớp 12 anh 12a1quy trình cự ly thu gom vận chuyển rác sinh hoạt về trạm trung chuyển 12a quang trung f11 gò vấp12a xuất khẩu các dn fdi vào các thị trường nhật bản hoa kỳ và ngaoption 12a introduction of a voc limit for deodorants antiperspirantshoạt động tìm hiểu về văn miếu trấn biên tổ 3 lớp 12a9r ỉ0 r l 0 r„ iv 12a2 12a kết quả điều tra thực trạng về tổ chức tập huấn hội thảo về công tác kđclgd của sở gd amp đtđánh giá qua kiểm tra lớp 12a2 trường thpt ân thi dựa trên đề 3đánh giá từng câu tnkq qua kiểm tra lớp 12a2 trường thpt ân thiđánh giá qua kiểm tra lớp 12a3 trường thpt ân thiHoạt tính ức chế Pepsin và Protease HIV-1 của các cao chiết và hoạt chất Acid maslinic từ dược liệuHọc mạng nơron theo mô hình SOM và ứng dụng trong bài toán quản lý khách hàng vay vốn ngân hàngHội đồng bảo an Liên Hợp Quốc trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tếLearning Approaches in Relation with Demographic FactorsMô hình cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa Kinh nghiệm châu Phi và bài học cho Việt NamNghiên cứu áp dụng đồng quản lý trong sử dụng bền vững tài nguyên nước tại khu vực hồ thủy điện Sơn LaNghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất các giải pháp chính sách góp phần giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt NamNghiên cứu điều kiện lên men và phương pháp tách chiết chất kháng nấm gây bệnh thực vật từ vi khuẩn Bacillus amyloliqueciens CP16.04Bảo vệ quyền của lao động nữ trong các ngành nghề kinh doanh nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm từ thực tiễn trên địa bàn tỉnh Phú ThọNghiên cứu xây dựng mô hình đánh giá khả năng tự làm sạch của nước song, ứng dụng cho sông Nhuệ đoạn chảy qua thành phố Hà NộiPhương pháp hiệu chỉnh giải phương trình tích phân tự chậpSo sánh pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ ở Việt Nam và Hoa KỳSự thay đổi việc làm của dân nhập cư ở Đà Lạt trong vòng 10 năm trở lại đâyTổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính chất một số cacboxylat kẽm (II)Vấn đề làm tin cho phiên bản điện thoại di động ở Việt Nam hiện nay.Văn hóa Đồng Đậu và vị trí của nó trong thời đại đồng thau ở lưu vực sông HồngVề bổ đề Van de Corput và tích phân dao độngHỢP TÁC KHOA HỌC VỚI HỆ THỐNG ĐẠI HỌC CỘNG HÒA PHÁP NHU CẦU VÀ TRIỂN VỌNG (TỪ KINH NGHIỆM NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO CỦA KHOA VĂN HỌC)Hợp tác tiền tệ ASEAN và các vấn đề chính sách đối với Việt NamHợp tác và cạnh tranh trong kinh doanh của các Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập