cadcenter vn catia v5r12 mechanical design solutions 1

Friction and Lubrication in Mechanical Design Episode 1 Part 1 ppsx

Friction and Lubrication in Mechanical Design Episode 1 Part 1 ppsx
... Film References 11 1 11 3 11 3 11 4 11 5 11 6 11 8 13 5 14 2 15 8 230 246 ix Contents Friction and Lubrication in Rolling/Sliding Contacts 7 .1 Rolling Friction 7.2 Hydrodynamic Lubrication and Friction 7.3 ... 377 387 404 411 41 412 Contents 10 .3 Rolling Friction References 414 42 11 Friction- Induced Sound and Vibration 11 .1 Introduction 11 .2 Frictional Noise Due to Rubbing 11 .3 Effect of Lubrication ... Department of Mechanical Engineering The Ohio State University Colurnbus, Ohio 10 1 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 Spring Designer's Handbook, Harold Carlson Computer-Aided Graphics and Design, ...
 • 25
 • 168
 • 0

Friction and Lubrication in Mechanical Design Episode 1 Part 2 pdf

Friction and Lubrication in Mechanical Design Episode 1 Part 2 pdf
... for developing generalized emperical relationships for predicting the coefficient of friction in this regime of lubrication Introduction I7 REFERENCES 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 MacCurdy, ... Formation,” J Inst Petrol., Vol 37, p 4 71 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Introduction 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 19 Tao, F and Phillipoff, ... Phil Trans., 18 86, Vol 17 7(i), pp 15 7 -23 4 Petrov, N P Friction in Machines and the Effect of the Lubricant,” Inzh Zh., St Petersburg, Russia, 18 83, Vol 1, pp 71- 140; Vol 2, pp 22 7 -27 9; Vol 3,...
 • 25
 • 213
 • 0

Friction and Lubrication in Mechanical Design Episode 1 Part 3 docx

Friction and Lubrication in Mechanical Design Episode 1 Part 3 docx
... Figure 2.22 Discrete forces 10 3 10 2 01 H,=5 in - - 008 1 - - OM2 h " 01 W K K 10 -2 t , - 004 10 -3 10 4 - 002 10 -5 10 -6 I I I 111 11 I I I 111 111 I 1 Ill 11 I I I 11 111 I I I L U0 L ration The Contact ... of the contact problem is given in Refs 21- 39 REFERENCES 10 11 12 13 14 15 16 17 Timoshenko, S.P., Theory of Elasticity, McGraw Hill Book Company, New York, 19 51 Love, A E H., A Treatise on the ... 60001b, the length of the beam is 1 2in and width is in and the thicknesses are 5in. , 2in and 5in. , respectively The beams are made of steel with modulus of elasticity equal to 30 x 10 6psi The interface...
 • 25
 • 162
 • 0

Friction and Lubrication in Mechanical Design Episode 1 Part 4 docx

Friction and Lubrication in Mechanical Design Episode 1 Part 4 docx
... 0.5 a / b = 8.0 a / b = 0 .12 5 Number of grids Resulting figure 11 2 I12 11 6 I16 Fig 3.8 Fig 3.9 Fig 3 .10 Fig 3 .11 x 10 3 0.0 0.2 0 .4 0.6 0.8 [i-] Normalized Distance 1. o Figure 3.8 Traction distribution ... as 216 01bf, the tangential load is 14 41 bf and the coefficient of friction is 0 .1 A grid with 80 elements is used in this case to approximate the circular contact A comparison between Mindlin's ... seen The rigid body movement (0.6 619 6 x 10 -4 in. ) was also found to compare favorably with Mindlin's prediction (0.67 13 9 x 10 -4 in. ) with a deviation of 1. 41 O/O EXAMPLE 2: Circular Hertzian Contact...
 • 25
 • 161
 • 0

Friction and Lubrication in Mechanical Design Episode 1 Part 5 pptx

Friction and Lubrication in Mechanical Design Episode 1 Part 5 pptx
... 4 -16 4-32 4-63 8 -16 8-32 16 - 250 32-63 32 -12 5 32 -1 25 32 -12 5 32- 250 63 -1 25 63- 250 63- 250 63- 250 63 -50 0 63 -10 00 12 5- 500 250 -1 000 50 0- 10 00 50 0- 10 00 50 0- 10 00 literature [ 1- 18] Although various ... 0.0 o 0 .5 (a) 1. 5 2.0 2 .5 , 3.0 RigM Body Movement(xlW in. ) 1. 4 1. 2- E 1. 0 & ‘ t - 0.0 (b) 0 .5 1. 0 1. 5 2.0 2 .5 3.0 3 .5 4.0 4 .5 5.0 5. 5 6.0 Rigid Body hV8ltWnt (Xfwin.) Figure 9. 21 (a) Joint compliance ... Manufacturing process Super finishing Lapping Polishing Honing Grinding Electrolytic grinding Barrel finishing Boring, turning Die casting Cold rolling, drawing Extruding Reaming Milling Mold casting...
 • 25
 • 148
 • 0

Friction and Lubrication in Mechanical Design Episode 1 Part 6 pdf

Friction and Lubrication in Mechanical Design Episode 1 Part 6 pdf
... Between Rough Surfaces 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 11 9 Hasegawa, M., Seireg, A., and Lindberg, R A., “Surface Roughness Model for Turning,” Tribol Int., 19 76, pp 285-289 Sata, ... Surface Finish in Turning Operations,” Am Machin., 19 56, Vol 10 0, pp 13 3 -13 6 Chandiramani, K L., and Cook, N H., “Investigations on the Nature of Surface Finish and Its Variations with Cutting Speed,” ... 19 77, Vol 17 , pp 19 7-208 Zhang, G M., and Kapoor, S G., “Dynamic Generation of Machined Surfaces,” J Indust Eng., ASME, Parts I and 11 , 19 91, Vol 11 3, pp 13 7 -15 9 Olgac, N., and Zhao, G., “A Relative...
 • 25
 • 183
 • 0

Friction and Lubrication in Mechanical Design Episode 1 Part 7 pdf

Friction and Lubrication in Mechanical Design Episode 1 Part 7 pdf
... Lubricated, heavily loaded sliding/rollingcylinder Chapter 14 8 the partition of heat in lubricated rollinglsliding contacts can be predicted by using Eqs (5 .12 ) and (5 .13 ) In the practical range of ... = Y14,AI B Ts02 = TR2 = Y29rA2 (5 .15 ) (5 .16 ) But from Eq (5 .12 ): and (5 .18 ) where and The percentage of heat flowing to the upper solid can be predicted by substituting Eq (5 . 17 ) into Eq (5 .15 ) ... Figs 5 .15 and 5 . 17 ) In both cases, the surface layer temperature decreases with the increase in lubricant film thickness This is attributed to the con- 18 00 * // I I I loo0 14 00 16 00 E 12 00 p -in, ...
 • 25
 • 133
 • 0

Friction and Lubrication in Mechanical Design Episode 1 Part 8 pdf

Friction and Lubrication in Mechanical Design Episode 1 Part 8 pdf
... 2.5 01 K,,r = -0.4 81 6 ~-0 .88 63+0 .19 27(L/D) s-0.37 + 1. 7006 + 2. 219 8S(L’D’ I3+0 .14 76(~/~) - 0.9335s + 1. 6940S2 - 16 .3368s I 73 Design of Fluid F l Bearings im Kyy = 2. 5 18 1 0 .15 S 1: K,, = 1. 12 51 ... 0.3 214 S2 - Cy, = 0.4 619 + 2.0240($) - 0. 514 5s + 0. 416 8S2- 2 .16 85 S($) Cyy= -7 .85 2 + 10 . 414 - 15 . 18 5s + 3.576S2 + 10 . 084 s s > 1. OL C,, = 26.424 - 25.646 - 11 .2353- 0.044S2+ 43.391s Cxy= 1. 353+ 1. 109(;) ... Lubr Technol., 19 81 , Vol 10 3, p 473 Thermal Considerations in Tribology 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 15 9 Alsaad, M., Blair, S., Sanborn, D M., and Winer, W O., “Glass Transitions in Lubricants:...
 • 25
 • 178
 • 0

Friction and Lubrication in Mechanical Design Episode 1 Part 9 ppt

Friction and Lubrication in Mechanical Design Episode 1 Part 9 ppt
... radial load of 2000 lb 19 4 Chapter 9x1o8 8x1O8 7x1O8 6x10" 5x10" n * 4x10" B 3x106 2x1o8 1OS 20 40 60 80 10 0 12 0 14 0 16 0 18 0 200 220 240 260 280 A (OF) T Figure 6.26 Bearing design chart: application ... (OF) Figure 6- 21 Bearing chart for P = 1OOOpsi 19 1 Design of Fluid Film Bearings 9E-6 7E-6 6E-6 5E-6 8E-6 4E-6 - 3E6 - 2E-6 - n s? 1E 20 40 60 80 10 0 12 0 14 0 AT Figure 6.22 16 0 18 0 200 220 240 ... Table 6 .1 and plotted in Fig 6.27 Table 6 .1 C 0.003 0.006 0. 012 Numerical Results for Bearing Design CL (reyn) C 1. 22 x 10 -6 1. 53 x 10 -6 1. 61 x 10 -6 0.0454 0. 014 2 0.00375 U Q At (“F) (in. 3/sec)...
 • 25
 • 153
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mechanical design automation softwarethe mechanical design processmechanical design and analysismechanical design assembly designfundamentals of machine components design solutionscatia v5 fea tutorials release 17catia v5 fea tutorials release 18catia v5 fea tutorials release 19 pdfcatia v5 fea tutorials release 19 downloadcatia v5 fea tutorials release 17 pdfcatia v5 fea tutorials release 16 pdfcatia v5 fea tutorials release 18 pdfdigital logic with vhdl design solutionsfundamentals of digital logic with vhdl design solutions pdflão hạc trong truyện của nam cao lão là 1 người nông dân vn đáng kính bởi phẩm hạnh 1 con người đôn hậu giàu lòng tự trọng và rất mực iu thương con hãy cm nhận định trênĐánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn đen bản địa Hà Quảng của các nông hộ trên địa bàn huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Quản lý bồi dưỡng năng lực cho Hiệu trưởng các trường tiểu học huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định theo định hướng đổi mới giáo dục (LV thạc sĩ)Phân tích hiệu quả kỹ thuật trong xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Trung Quốc (LV thạc sĩ)Thủy vân thuận nghịch trên ảnh số và một số ứng dụng trong y tế (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Chính sách tín dụng cho các doanh nghiệp XNK tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ (LV thạc sĩ)complete ielts speaking part 2Quá trình truyền giáo của đạo Tin Lành tại Việt Nam từ năm 1911 đến năm 1975 (LA tiến sĩ)Bộ giáo dục không bắt buộc sáng kiến kinh nghiệm trong năm học tới90 ngày thiết lập sự thịnh vượngĐỌC SÁCH NHƯ THẾ nào HIỆU QUẢKINH TẾ HỌC SẢN XUẤTQUY TRÌNH KIẾM TIỀN từ CLIKCBANKđộng cơ đốt trong MDCXu ly anh danh cho sinh vienĐỀ CƯƠNG GIỮA kỳ II anh 7Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh qua dạy tin học lớp 10 (LV tốt nghiệp)Hoạt động nhận dạng và thể hiện khái niệm trong tin học lớp 10 (LV tốt nghiệp)BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN NGHỀ LUẬT SƯ DÂN SỰ 02 HS 10Tìm hiểu một số giao thức thỏa thuận khóa và cài đặt chương trình minh họa (LV tốt nghiệp)