cadcenter vn chuong 5 lap trinh gc tren may tien

Tài liệu Bài 5: Lập trình mạng trên .Net Compact Framework pdf

Tài liệu Bài 5: Lập trình mạng trên .Net Compact Framework pdf
... Tham khảo Microsoft® NET Compact Framework Kick Start, Erik Rubin, Ronnie Yates(2003), Sams Publishing Chapter Network Connectivity with the NET Compact Framework Nội dung Sử dụng Socket ... (l_buffer, 16, SocketFlags.None); Truyền tối đa 16 byte liệu l_buffer l_Socket.Send (l_buffer, 2, 6, SocketFlags.None); Truyền tối đa byte liệu l_buffer từ byte thứ Truyền tin Socket l_Socket.Send(Encoding.ASCII.GetBytes("Send ... (l_buffer, 16, SocketFlags.None); Nhận tối đa 16 byte liệu vào l_buffer l_Socket.Receive (l_buffer, 2, 6, SocketFlags.None); Nhận tối đa byte liệu ghi vào l_buffer từ byte thứ 10 Nhận tin Socket...
 • 23
 • 206
 • 0

Tài liệu Chương 5 LẬP TRÌNH MẠNG VỚI Java pdf

Tài liệu Chương 5 LẬP TRÌNH MẠNG VỚI Java pdf
... thuật lập trình phân tán đối tượng  Khái niệm lập trình phân tán đối tượng  Thiết kế ứng dụng phân tán RMI  Vấn đề truyền tham số  Kết nối mạng vấn đề tường lửa(firewall)  SOAP 18 Khái niệm lập ... } 26 B3 Dịch thành file class, tạo Stub & Skeleton C:\>javac Calculator .java C:\>javac CalculatorImpl .java C:\>rmic CalculatorImpl  Kết trình dịch file:     Calculator.class CalculatorImpl.class ... client  DatagramSocket: gửi nhận liệu dạng gói tin  DatagramPackage: gói tin chứa liệu gửi nhận sử dụng cho lớp DatagramSocket  URL: địa định vị tài nguyên mạng Lớp InetAddress  Sử dụng để...
 • 32
 • 514
 • 5

Chương 3 Lập trình C++ trên windows

Chương 3 Lập trình C++ trên windows
... 3. 1- Phương pháp OOP Windows  Phương pháp lập trình hướng đối tượng   Các khái niệm lập trình hướng đối tượng   Lập trình OOP so với lập trình cấu trúc Các kỹ thuật OOP C++: xây ... MessageBox( text ); CS Chương trình 3. 3- Xây dựng lớp cửa sổ  Mẫu lập trình lớp cửa sổ class CS : public CFrameWnd { public: CS() { … Tạo hiển thị cửa sổ lên hình … } Lập trình thành viên lớp ... cấp OOP Windows MFC Lõi Windows API Calling MFC Calling AP I Programmer 3. 2- Xây dựng lớp ứng dụng  Các thành phần ? Chương trình Khai báo thư viện Xây dựng lớp cho chương trình MFC...
 • 16
 • 246
 • 0

Chương 5 Lập trình tài nguyên

Chương 5 Lập trình tài nguyên
... 5. 1- Tài nguyên & cách tổ chức  Tài nguyên (resource)?     Là hình ảnh, âm thanh, cung cấp giao diện cho ứng dụng Tài nguyên định nghĩa tệp *.rc dự án chương trình Mỗi tài nguyên ... định danh số hiệu, dùng tệp resource.h để định nghĩa Cách tổ chức tài nguyên *.rc tài nguyên resource.h *.cpp #define NAME Use 5. 2- Thực đơn (menu)  Cách tạo: VC tool / script language Mỗi mục ... định-danh từ bước  AfxGetApp() lệnh lấy đối tượng chương trình 5. 3- Ảnh & biểu tượng…  CBitmap lớp để xử lý ảnh bitmap  B1) Nạp ảnh từ tài nguyên vào CBitmap CBitmap a ; a LoadBitmap( ID-bitmap...
 • 16
 • 218
 • 0

Chương 5: Lập trình với cấu trúc lặp pps

Chương 5: Lập trình với cấu trúc lặp pps
... 02/2012 Câu lệnh for Một số kinh nghiệm lập trình Câu lệnh lặp Đặt vấn đề • Ví dụ – Viết chương trình xuất số từ đến 10 => Sử dụng 10 câu lệnh printf – Viết chương trình xuất số từ đến 1000 => Sử dụng ... Sử dụng cấu trúc lặp lại hành động thỏa điều kiện – lệnh lặp: for, while, do… while 02/2012 Câu lệnh lặp Câu lệnh for Đ S for (; ; ...
 • 44
 • 144
 • 0

GIÁO TRÌNH VI XỬ LÝ 1 - CHƯƠNG 5. LẬP TRÌNH CHO VI ĐIỀU KHIỂN 80C51 ppt

GIÁO TRÌNH VI XỬ LÝ 1 - CHƯƠNG 5. LẬP TRÌNH CHO VI ĐIỀU KHIỂN 80C51 ppt
... 12 34 12 34 12 35 12 FC 12 FC 12 FE 13 01 1304 13 05 13 07 13 09 04 80FD 413 4 0 213 04 12 1307 10 11 14 12 413 4 13 14 7F00 15 22 16 17 SPKT org jmp inc a org jmp start: jmp start 12 34h start+200 start finish ... http://www.thuvienspkt.edu.vn Truong DH SPKT TP HCM http://www.hcmute.edu.vn Chương 5: Lp trình hợ p ngữ cho Vi điều khiển 80 51 1234 SPKT org 12 34h 12 34 12 35 04 80FD 12 FC 12 FC 413 4 12 FE 13 01 0 213 04 12 1307 ... dụ: Vi xử 209 Thu vien DH SPKT TP HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn Truong DH SPKT TP HCM http://www.hcmute.edu.vn Chương 5: Lp trình hợ p ngữ cho Vi điều khiển 80 51 1234 12 34 12 35 12 FC 12 FC...
 • 23
 • 229
 • 0

Chương 5: Lập trình hợp ngữ cho vi điều khiển MCS51 pdf

Chương 5: Lập trình hợp ngữ cho vi điều khiển MCS51 pdf
... CÁC ĐIỀU KHIỂN CỦA TRÌNH BIÊN DỊCH ASSEMBLER: Vi xử lý 221 Chương 5: Lp trình hợp ngữ cho Vi điều khiển MCS51 SPKT– Nguyễn Đình Phú Ta đặt dòng điều khiển chương trình nguồn để điều khiển công vi c ... đượù Chương trình Assembler: Là chương trình dòch chương trình vi t hợp ngữ sang chương trình ngôn ngữ máy Chương trình ngôn ngữ máy dạng tuyệt đối dạng tái đònh vò Chương trình Linker: Là chương ... BIỂU THỨC TRONG QUÁ TRÌNH DỊCH: CÁC BIỂU THỨC VÀ TOÁN TỬ: Toán tử dùng để kết hợp so sánh toán hạng chương trình hợp ngữ Vi xử lý 211 Chương 5: Lp trình hợp ngữ cho Vi điều khiển MCS51 SPKT– Nguyễn...
 • 26
 • 179
 • 3

Cấu trúc máy tính chương 5 lập trình hợp ngữ với 8088

Cấu trúc máy tính  chương 5 lập trình hợp ngữ với 8088
... chƣơng 5. 1 Mở đầu lập trình hợp ngữ 5. 2 Các cấu trúc lập trình với hợp ngữ 5. 3 Các lệnh logic, lệnh dịch lệnh quay 5. 4 Ngăn xếp thủ tục 5. 5 Các lệnh nhân, chia 5. 6 Các lệnh thao tác chuỗi 5. 7 Một ... cụ thể  Ngôn ngữ lập trình bậc cao:   Gần với ngôn ngữ tự nhiên Đƣợc xây dựng độc lập với cấu trúc máy tính 51 9 Lập trình với hợp ngữ  Ƣu điểm:    Can thiệp sâu vào cấu trúc hệ thống Hiểu ... Một số ví dụ 51 7 5. 1 Mở đầu lập trình hợp ngữ 10 11 Các loại ngôn ngữ lập trình Cú pháp hợp ngữ Dữ liệu chƣơng trình Khai báo biến Khai báo Một số lệnh Cấu trúc chƣơng trình Chƣơng trình EXE COM...
 • 161
 • 175
 • 1

Chương 5 lập trình VBA căn bản

Chương 5 lập trình VBA căn bản
... sau: DoCmd.RunSQL Chương trình Chương trình đơn vị mã lệnh VBA, chứa tập hợp câu lệnh nhằm thao tác, tính toán điều khiển mục đích liệu Trong VBA có loại chương trình con: - Chương trình dạng thủ ... Chương 5: Lập trình VBA * Cửa sổ Project Explorer Có nhiều thành phần lập trình VBA như: Forms, Reports, Modules Cửa sổ Project Explorer phân cấp lớp đối tượng có chứa mã lệnh VBA, đồng ... DataMode: thiết lập chế độ liệu Report , cụ thể: WindowsMode: thiết lập kiểu cửa sổ Report là: - acDialog: Kiểu hộp thoại - acWindowsNormal: Kiểu cửa sổ bình thường 53 Chương 5: Lập trình VBA 4.4 Lệnh...
 • 14
 • 62
 • 0

Bài giảng VB net chương 5 lập trình hướng đối tượng với VB net

Bài giảng VB net  chương 5 lập trình hướng đối tượng với VB net
... Age As Integer Public Weight As Single End Class TẠO ĐỐI TƯỢNG TỪ LỚP Việc tạo đối tượng khai báo khởi tạo biến đối tượng từ lớp TD: Tạo đối tượng p thuộc lớp Person C1: Dim p As Person p = New ... … Những thuộc tính hành động chung gọi thành viên (member) KHÁI NIỆM ĐỐI TƯỢNG Một đối tượng trường hợp cụ thể lớp TD: Đối tượng người thực tế lớp Con người: - Tên: Đan Tú - Tuổi: 29 - Trọng lượng: ... Class PHƯƠNG THỨC HỦY Là phương thức gọi thực cuối đối tượng bị thu hồi Phương thức có nhiệm vụ giải phóng tài nguyên dùng cho đối tượng Trong VB. NET, phương thức phải Overrides Sub Finalize() TD:...
 • 20
 • 245
 • 0

Chương 5 lập trình socket

Chương 5 lập trình socket
... số TCP với Buffer biến NỘI DUNG • Tổng quan • Lập trình Socket với TCP • Lập trình Socket với UDP Lập trình socket với TCP Socket: Như cửa thông trình ứng dụng giao thức truyền tải end-to-end ... while, trở lại chờ kết nối khác từ client NỘI DUNG • Tổng quan • Lập trình Socket với TCP • Lập trình Socket với UDP Lập trình socket với UDP UDP: kết nối client server • Không bắt tay • sender ... connectionSocket close connectionSocket TCP lập kết nối Tạo socket, connect to hostid, port=x clientSocket = Socket( ) Gửi yêu cầu dùng clientSocket Đọc phản hồi từ clientSocket close clientSocket Thuật ngữ Stream...
 • 23
 • 38
 • 0

Chương 5 Lập trình cơ sở dữ liệu trong C

Chương 5 Lập trình cơ sở dữ liệu trong C
... diện Chương Lập trình sở liệu 26/46 Bài tập nhà  5/ 26/16 Bư c 1: Tạo sở liệu  Tên tập tin: Quanlybanhang.mdf  C c bảng  Bảng tblChatlieu (chất liệu)  Bảng tblKhach (khách) Chương Lập trình sở ... th c lệnh cmd.CommandText = sql; cmd.Connection = con; try { cmd.ExecuteNonQuery(); //Th c câu lệnh } catch (Exception ex) { MessageBox.Show(ex.ToString()); } } 5/ 26/16 Chương Lập trình sở liệu ... rd[1].ToString(); } con.Close(); 5/ 26/16 Chương Lập trình sở liệu 13/46 2.4 DataAdapter  Là c u nối CSDL Dataset  C c thu c tính quan trọng:  C c phương th c quan trọng:  5/ 26/16     SelectCommand...
 • 46
 • 1,788
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn lập trình cnc trên máy công cụphần mềm lập trình cnc trên máy tínhhuong dan lap trinh cnc tren may tinhlap trinh cnc tren may tinhlập trình mạng trên máy pocket pchướng dẫn lập trinh plc trên máy tínhchưong 5 dụng cụ phụ trên máy cncchương trình lập trình c trên win 7lập chương trình gia công trên máy tiện và phay cnclap chuong trinh gia cong tren may tien cnclập trình pic trên ngôn ngữ clập trình j2me trên ide netbeanlập trình asm trên windowslập trình j2me trên eclipsetổng quan lập trình c trên windowstinh toan thiet ke va mo phong he thong cap phoi tu dong su dung pheu rung va tay may cap phoi tu dong cho loai may tien nc takamazBT học kỳ tài chính: Bằng những quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016, hãy chứng minh thuế nhập khẩu vẫn giữ vai trò là công cụ để bảo hộ nền sản xuất trong nước và khuyến khích xuất khẩu? Tìm hiểu những “thủ đoạn” chủ yếu hiện nay chủDi truyền quần thể biến động di truyềnBáo cáo thực tập tìm hiểu chung về ban thanh thiêu niên VTV6 đài truyền hình việt namVấn đề dân chủ và thực hiện tập trung dân chủ trong xây dựng nhà nước taVai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện trà cú, tỉnh trà vinhGiải pháp nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại ủy ban nhân dân quận 10 0Tư tưởng hồ chí minh vềphát triển kinh tế đi đôi với thực hành tiết kiệmsự vận dụng tư tưởng đó của đảng ta liên hệ với việc thực hiện nội dung này ở việt nam, ở địa phương và của bản thân hiện nay tiểu luận cao họcMẠCH đèn GIAO THÔNG CHO NGƯỜI đi bộ sử DỤNG LED MATRIXĐồ án Thiết kế nhà máy sản xuất rượu vang nho công suất 2 triệu lítnămMẠCH đếm sản PHẨM DÙNG cảm BIẾN HỒNG NGOẠIMẠCH đếm sản PHẨM DÙNG cảmMẠCH báo CHÁY DÙNG IC sốGiao tiếp bàn phím và hiển thị led ma trận dùng PIC16f877AMẠCH ĐỒNG hồ DÙNG IC VI xử lý AT89C51TÌM HIỂU mô HÌNH CHUYỂN TIẾP TRONG hệ THỐNG SONG CÔNG sử DỤNG THUẬT TOÁN GIẢI mã và CHUYỂN TIẾPĐÓNG mở cửa DÙNG CÔNG NGHỆ RFID GIAO TIẾP QUA BLUETOOTHHỆ THỐNG GIÁM sát cửa vào RA THÔNG MINHMẠCH QUÉT MA TRẬN PHÍM 4x4CLASS SMART ROOM (phòng học thông minh)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập