Cay IT interval tree segment tree

Segment tree Interval Tree Cây khoảng Cây phân đoạn IT

Segment tree  Interval Tree Cây khoảng Cây phân đoạn IT
... on until it reaches the current segment length In other words, we start with the segment and each time we divide the current segment in half (if it has not yet become a segment of unit length), ... the programming tree segments - now we not need to be stored in the memory tree structure of segments, but only to have a array for sums on each segment of the tree segments It is necessary to ... , It remains to deal with the response to the request To this, we have also, as before, down the tree, breaking thus the segment query into several subsegments, coincides with the segment tree...
 • 27
 • 191
 • 0

sơ đồ phát triển hình cây cho powerpoint, tree diagram

sơ đồ phát triển hình cây cho powerpoint, tree diagram
... đồ phát triển hình Nội dung Nội dung Nội dung Nội dung Nội dung slide.tailieu.vn TREE DIAGRAM đồ phát triển hình Nội dung Nội dung Nội dung Nội dung ... Nội dung Nội dung Nội dung Nội dung Nội dung Nội dung Nội dung Nội dung slide.tailieu.vn đồ phát triển hình Nội dung Nội dung Nội dung Nội dung Nội dung Nội dung Nội dung Nội dung Nội dung Nội ... dung Nội dung Nội dung Nội dung Nội dung Nội dung Nội dung Nội dung 4I slide.tailieu.vn đồ phát triển hình Nội dung Nội dung Nội dung Nội dung Nội dung Nội dung Nội dung Nội dung Nội dung Nội...
 • 6
 • 7,894
 • 74

CÁCH sử DỤNG INTERVAL TREE, BINARY INDEXED TREE QUA một số bài TOÁN QUI HOẠCH ĐỘNG

CÁCH sử DỤNG INTERVAL TREE, BINARY INDEXED TREE QUA một số bài TOÁN QUI HOẠCH ĐỘNG
... phức tạp thuật toán O(mn) không khả thi mn lớn Ta cách tiếp cận qui hoạch động khác có độ phức tạp O(k2) viết không sử dụng CTDL sau: Chú ý giá trị f[i,j] nhận giá trị qua ô chứa số nguyên dương ... thức qui hoạch động O(mn log n) Dưới chương trình giải toán dựa theo tư tưởng với sửa đổi nhỏ ta sử dụng mảng chiều thay mảng hai chiều (dòng sau tính chồng lên dòng trước) Chương trình sử dụng ... dài lớn A B cho trước (m,n≤1500) k Ta giải toán phương pháp qui hoạch động Nếu dừng lại C dãy chung dài A B công thức qui hoạch động truyền thống đặt cách gọi f[i,j] dãy chung dài i phần tử đầu...
 • 11
 • 318
 • 0

CÂY PHÂN đoạn (SEGMENT TREES) và một số ỨNG DỤNG

CÂY PHÂN đoạn (SEGMENT TREES) và một số ỨNG DỤNG
... nút phân đoạn cần phải lưu trữ hai thông tin, giá trị lớn đoạn đánh dấu đoạn cập nhật giá trị hay chưa Do liệu để lưu trữ phân đoạn gồm mảng: • Mảng Tree[1 MaxNut] dùng để lưu phân đoạn tương ứng ... thực test giây Bài toán giải trọn vẹn sử dụng phân đoạn với ba thao tác tạo phân đoạn tương ứng với mảng cho, thực truy vấn thông tin đoạn cập nhật thông tin đoạn mảng Chi phí cho toàn chương trình ... nguyên nhỏ đoạn a[u],a[u+1], ,a[v] Thời gian thực test giây Bài toán giải trọn vẹn sử dụng phân đoạn với hai thao tác tạo phân đoạn tương ứng với mảng cho thực truy vấn thông tin đoạn Chi phí...
 • 7
 • 184
 • 9

Chuyên đề HIỆU QUẢ sử DỤNG cấu TRÚC INTERVAL TREE

Chuyên đề HIỆU QUẢ sử DỤNG cấu TRÚC INTERVAL TREE
... 08/2015 HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CẤU TRÚC INTERVAL TREE III.Kết luận Nội dung chuyên để tập trung khai thác làm rõ cấu trúc interval tree để giải số toán dãy số Chuyên đề giúp người đọc nắm cấu trúc interval ... 08/2015 HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CẤU TRÚC INTERVAL TREE Output: COVER.OUT • Gồm dòng đáp số toán Thời gian chạy: 0.5s Ví dụ: COVER.INP COVER.OUT 28 -2 -1 6 Minh họa: 08/2015 HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CẤU TRÚC INTERVAL ... 08/2015 HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CẤU TRÚC INTERVAL TREE hình chữ nhật có chung hoành độ, đỉnh trái hay phải xét hết trước diện tích cộng thức vào tổng Loại mà vừa sử dụng gọi Interval Tree Vậy, Interval Tree...
 • 25
 • 97
 • 2

ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG TIN CẬY (Confidence Interval Estimation) ppt

ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG TIN CẬY (Confidence Interval Estimation) ppt
... vậy, khoảng tin cậy 90% cho trọng lượng trung bình tất kiện hàng nằm khoảng từ 18,67 kg đến 20,29kg Chú ý: Trong điều kiện nhau, khoảng tin cậy (KTC) lớn khoảng ước lượng giá trị lớn, xác IV ƯỚC ... lệch chuẩn ( lớn khoảng tin cậy rộng cho (, không chắn hay không xác cho ước lượng ( Nếu n ( cố định, (1 - () lớn khoảng tin cậy rộng, dẫn đến ( rơi vào khoảng giá trị lớn hơn, ước lượng khó xác ... kinh doanh không làm nguyên tắc đạo lý khoảng từ 42% đến 64,8% V ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG TIN CẬY CHO SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TRUNG BÌNH CỦA H TỔNG THỂ Ước lượng khoảng tin cậy dựa phối hợp cặp: (Matched pair)...
 • 11
 • 986
 • 19

Tiểu luận Phân tích và thiết kế thuật toán CÂY ĐỎ ĐEN Red-Black Trees

Tiểu luận Phân tích và thiết kế thuật toán CÂY ĐỎ ĐEN Red-Black Trees
... – Trees, Red - Black Trees 13.1 Các tính chất đỏ đen a Định nghĩa: Một nhị phân tìm kiếm (BST) đỏ đen thỏa mãn tính chất đỏ đen: Mọi nút đỏ đen Nút gốc đen Mọi nút (NIL) đen Nếu nút đỏ, hai đen ... nhất, tìm nút kế sau, nút kế trước, phép chèn, xóa nút thực đỏ đen với thời gian thực O(h) (h: chiều cao cây) - h ≤ 2lg(n+1) ⇒ Vậy độ phức tạp thuật toán nêu trên đỏ đen với n nút O(lg(n)) c ... p[y] end; return y Successor :=y; end; end; Nút kế sau 13 15 Nút kế sau 20 nil 13.2 Phép quay Khi thực phép toán đỏ đen Chèn/xóa nút làm cho đỏ đen bị vi phạm số tính chất  Để phục hồi tính chất...
 • 20
 • 300
 • 0

Tiểu luận Phân tích và thiết kế thuật toán CÂY ĐỎ ĐEN (Red-Black Trees)

Tiểu luận Phân tích và thiết kế thuật toán CÂY ĐỎ ĐEN (Red-Black Trees)
... khác, gốc đỏ đen Xét đỏ đen yếu T, gốc T đỏ Nếu tô màu đen cho gốc T không làm thay đổi T, kết có phải đỏ đen không? Gợi ý: Kết đỏ đen 13.1-4: Giả sử quan tâm đến nút đỏ đỏ đen thành nút cha đen nó, ... lượng nút đen Hình 13.1(a) đưa ví dụ đỏ đen Một đỏ đen có nút đen tô sẫm nút đỏ tô bóng Mọi nút đỏ đen đỏ đen, (nil) đen, nút đỏ đen, đường đơn giản từ nút đến hậu duệ chứa số lượng nút đen Nhóm ... Do không đỏ đen Qua có nhận xét: cho đỏ đen giá trị vào thủ tục TREE-INSERT kết không đỏ đen 13.1-3: Chúng ta đưa định nghĩa đỏ đen yếu nhị phân tìm kiếm mà thỏa mãn tính chất chất đỏ đen 1, 3,...
 • 49
 • 240
 • 0

B tree cây tìm kiếm nhiều đường

B tree cây tìm kiếm nhiều đường
... Cây tìm kiếm nhiều đường Cây tìm kiếm nhiều đường (Multiway Search Trees): – Cây tìm kiếm cấp m (m > 2) mở rộng nhị phân tìm kiếm BST, nút có tối đa m – Một ứng dụng tìm kiếm nhiều đường ... toán B- cây Tìm kiếm loại b khỏi B- cây: Xét hai trường hợp sau: Phần tử b loại b trang lá: Trường hợp thực dễ dàng Phần tử b loại b không trang lá: Nó phải thay  24 Các phép toán B- cây  ... 40 trang B vào trang H, hủy b trang I 28 Các phép toán B- cây  Khi loại b nút 8: 29 Các phép toán B- cây  Khi loại b nút 27, đem nút 30 trang B vào G nút 35 trang H vào B  Khi loại b nút 46...
 • 35
 • 1,484
 • 11

Cấu trúc dữ liệu tree - Cây

Cấu trúc dữ liệu tree - Cây
... (Left-Root-Right) Cài đặt thuật toán C++ void BinTreeLRootRTravelling(BinTType BTTree) { if (BTTree == NULL) return; BinTreeLRootRTraveling(BTTree->BinTLeft); Process (BTTree->Key); BinTreeLRootRTraveling(BTTree->BinTRight); ... NN(BinTree->BinTLeft) B3: NNR = NN(BinTree->BinTRight) B4: NN = NNR + NNL + BKT: Kết thúc int BinTreeNumNode (BinTType BTree) { if (BTree == NULL) return (0); int NNL = BinTreeNumNode(BTree -> BinTLeft); ... BinTreeLRootRTraveling(BTTree->BinTRight); return; } 22 Cây nhị phân (Binary Tree) 2.2 e Tính chiều cao B1: IF (BinTree == NULL) B1.1: TH = B1.2: Thực BKT B2: THL = TH(BinTree->BinTLeft) B3: THR = TH(BinTree->BinTRight)...
 • 42
 • 738
 • 8

Cây (tree)

Cây (tree)
... BS_Tree; return; } 5.3 Cây cân (Balanced Tree) 5.3.1 Đònh nghóa – Cấu trúc liệu a Đònh nghóa: - Cây cân tương đối: Theo Adelson-Velskii Landis đưa đònh nghóa cân tương đối sau: Cây cân tương đối nhò ... phân thỏa mãn điều kiện nút chiều cao trái chiều cao phải nút không Cây cân tương đối gọi AVL (AVL tree) - Cây cân hoàn toàn: Cây cân hoàn toàn nhò phân thỏa mãn điều kiện nút số nút trái số nút ... biệt nhau: - Thuật toán thêm nút vào bên trái cây: B1: NewNode = BinT_Create_Node (NewData) B2: IF (NewNode = NULL) Thực Bkt B3: IF (BinTree = NULL) // Cây rỗng B3.1: BinTree = NewNode B3.2: Thực...
 • 80
 • 229
 • 0

CẤU TRÚC DỮ LIỆU CÂY (TREE)

CẤU TRÚC DỮ LIỆU CÂY (TREE)
... Chương 4: Cấu trúc liệu (Tree) A B B B C A A D C D E C D E E Hình 4.3 Cây nhị phân Các nhị phân có dạng đặc biệt bao gồm: Cây nhị phân lệch trái (hình 4.4a): nhị phân có node bên trái Cây nhị phân ... nối 82 37 35 NULL NULL Chương 4: Cấu trúc liệu (Tree) 4.4 CÁC THAO TÁC TRÊN CÂY NHỊ PHÂN 4.4.1 Định nghĩa nhị phân danh sách tuyến tính Mỗi node khai báo cấu trúc gồm trường: infor, left, right ... sang node trái chéo theo node phải Dữ liệu vào cho file cay.in, dòng ghi lại số tự nhiên n ≤50 số mức cây, n dòng dòng ghi lại dãy số 101 Chương 4: Cấu trúc liệu (Tree) node mức Kết ghi lại file...
 • 26
 • 400
 • 2

Toán rời rạc 2 - CÂY (TREE)

Toán rời rạc 2 - CÂY (TREE)
... Ví dụ T1, T2, T3 nhị phân tìm kiếm lệch trái, lệch phải nhị phân tìm kiếm 10 10 10 8 13 20 20 15 15 12 14 25 25 30 T1 Cây tìm kiếm lệch trái T2 Cây tìm kiếm lệch phải Hình 7 .2 T3 Cây tìm kiếm ... Last){ int j, k, t1, t2, t3; j=First; while(j...
 • 25
 • 560
 • 6

Cây nhị phân tìm kiếm (BST – Binary Search Tree)

Cây nhị phân tìm kiếm (BST – Binary Search Tree)
... Cây nhị phân tìm kiếm Định nghĩa ! Cây nhị phân tìm kiếm là: ! ! Một nhị phân Mỗi nút p thỏa: ! ! Spring 2004 Tất nút thuộc trái (p->pLeft) ... Khoa CNTT ĐH KHTN Tp.HCM 45 Cây nhị phân tìm kiếm Ví dụ Spring 2004 Data Structure & Algorithm - Nguyen Tri Tuan - Khoa CNTT ĐH KHTN Tp.HCM 46 23 Cây nhị phân tìm kiếm Ví dụ Spring 2004 Data ... - Khoa CNTT ĐH KHTN Tp.HCM 47 Cây nhị phân tìm kiếm Mô tả cấu trúc liệu ! ! Cách lưu trữ BST giống nhị phân Xem lại phần “Tổng quan nhị phân - Cách thức lưu trữ cây Spring 2004 Data Structure...
 • 17
 • 712
 • 4

Cây nhị phân tìm kiếm cân bằng (AVL Tree)

Cây nhị phân tìm kiếm cân bằng (AVL Tree)
... Độ cao cây: hAVL < 1.44log2(N+1) Cây AVL có độ cao nhiều hơm 44% so với độ cao nhị phân tối ưu Chi phí tìm kiếm O(log2N) Chi phí thêm phần tử O(log2N) ! ! ! Tìm kiếm: O(log2N) Điều chỉnh cây: O(log2N) ... AVL Tree Vì phải cân ? ! ! ! ! Cây AVL dạng BST cân Cấu trúc AVL tác giả: Adelson, Velskii, Landis đề xuất năm 1962 Đây mô hình cân động đề xuất Cây AVL độ cân “tuyệt đối”, độ cao chênh ... Thao tác điều chỉnh ! [Insert – Thêm phần tử vào cây] : làm cân ! ! ! Spring 2004 Ta duyệt từ nút vừa thêm ngược nút gốc, … …nếu tìm nút P bị cân bằng, … …thì tiến hành điều chỉnh lại nút P Data...
 • 14
 • 1,489
 • 15

Xem thêm

Từ khóa: Đồ án tốt nghiệp Thiết kế hồ chứa ĐH3Bộ đề thi giáo viên giỏi cấp tỉnh môn hóa học THPT 20152016Quyền và nghĩa vụ của xã viên hợp tác xã theo pháp luật hợp tác xã từ thực tiễn tỉnh sóc trăng (tóm tắt)Luận văn nghiên cứu khả năng hấp phụ ca2+ của một số loại vật liệu lọc tự nhiên qua mô hình phòng thí nghiệmNghiên cứu xác định hàm lượng canxi trong huyết thanh phục vụ chuẩn đoán bệnh còi xương ở trẻ emPhân tích các tác phẩm văn học 12Bộ tài liệu câu hỏi môn kiến thức chung ôn thi công chức năm 2017Đề cương chi tiết ôn tập thi công chức ngành THÔNG TIN và TRUYỀN THÔNG năm 2016ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT thi tuyển công chức vị trí tài nguyên nước, khoảng sản năm 2016Đề cương chi tiết ôn tập thi công chức vị trí HC tổng hợp môn chuyên ngành năm 2016Đề cương chi tiết ôn tập thi công chức vị trí quản lý thể thao ngành VH thể thao, du lịch năm 2016đề cương ôn thi công chức ngành thanh tra 2016Tài liệu ôn tập môn ngữ văn 12Đạo đức và trách nhiệm xã hội trong kinh doanhNghiệp vụ hải quan hải quan điện tử tại Việt NamChuyên đề giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho tại công ty liên doanh Hioda MotorsĐánh giá thực trạng công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới ngã 5 sân bay cát bi, thành phố hải phòngMột số giải pháp góp phần phát triển công ty điện thoại tây thành phố (WHTC) đến năm 2015Xây dựng hệ thống phân ngành các công ty niêm yết phục vụ cho sự phát triển thị trường chứng khoán việt namPhân tích dự báo giá và rủi ro thị trường cổ phiếu niêm yết việt nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập