Soạn bài đánh nhau với cối xay gió

Soạn bài Đánh nhau với cối xay gió - văn mẫu

Soạn bài Đánh nhau với cối xay gió - văn mẫu
... gió đồng Đôn Ki-hô-tê tưởng tượng tên khổng lồ, giao chiến Bỗng lúc gió lên, cối xay gió bắt đầu chuyển động Đôn Ki-hô-tê hăng máu xông vào Giáo gãy, ngựa người văng ra, Đôn Ki-hô-tê bị đau trời ... trò phía cảng La-pi-xê, Đôn Ki-hô-tê nghĩ: “con đường có người qua lại chẳng thể không gặp nhiều chuyện phiêu lưu khác nhau Cách đọc: Đọc đoạn trích cần ý: - Đánh với cối xay gió hành động ... tính cách khác người Đôn Ki-hô-tê Nhà văn tô đậm yếu đuối Xan-chô để làm bật “mạnh mẽ” Đôn Ki-hô-tê (thủ pháp tương phản) Tiếng cười lại bật lên cách lí giải: Đôn Ki-hô-tê không rên rỉ “các hiệp...
 • 2
 • 5,013
 • 10

Soạn bài: Đánh nhau với cối xay gió

Soạn bài: Đánh nhau với cối xay gió
... đến Ưa phiêu lưu mạo hiểm Tôn sùng nhất tuân theo Viễn vông Xan-chô Pan-xa Cối xay gió Chỉ cánh quạt Vì đánh với cối xay gió Mặc sức rên la Thực dụng thân Hưởng thụ cá nhân Nhát gan, lười biếng ... Bảng so sánh tương phản hai thầy trò Sự vật, tượng Cối xay gió Cánh quạt Thất bại Đau đớn Quan niệm sống Mục đích sống Bản tính Sách Suy nghĩ Đôn Ki-hô-tê...
 • 2
 • 99
 • 0

Soạn bài đánh nhau với cối xay gió của đôn ki hô tê

Soạn bài đánh nhau với cối xay gió của đôn ki hô tê
... trích Đánh với cối xay gió (trích Đôn Ki- hô- lê Xéc-van-téc) Hai thầy trò Đôn Ki- hô- Xan-chô đường tìm chiến công phát thấy ba bốn chục cối xay gió đồng Đôn Ki- hô- liền cho người giám mã thấy tên ... Lapi-xê, Đôn Ki- hô- nghĩ: "con đường có người qua lại chẳng thể không gặp nhiều chuyện phiêu lưu khác nhau" Cảm nhận em đọc đoạn trích Đánh với cối xay gió (tiểu thuyết Đôn -ki- hô- Xéc-van-téc Đánh ... giao chiến Xan-chô biết ông chủ nhầm can ngăn không thành Đôn Ki- hô- hăng hái cầm giáo, thúc ngựa gầy gò lao vào Bỗng lúc gió lên, cối xay gió bắt đầu chuyển động Đôn Ki- hô- ngã lăn kềnh...
 • 5
 • 474
 • 0

Soạn bài “Đánh nhau với cối xay gió” (trích tiểu thuyết Đôn-Ki-Hô-Tê)

Soạn bài “Đánh nhau với cối xay gió” (trích tiểu thuyết Đôn-Ki-Hô-Tê)
... định viển vông, hai thầy trò phát thấy ba bốn chục cối xay gió đồng Đôn Ki-hô-tê tưởng tượng tên khổng lồ, giao chiến Bỗng lúc gió lên, cối xay gió bắt đầu chuyển động Đôn Ki-hô-tê hăng máu xông ... đường có người qua lại chẳng thể không gặp nhiều chuyện phiêu lưu khác nhau Cách đọc: Đọc đoạn trích cần ý: - “Đánh với cối xay gió” hành động mang tính chất điển hình cho người đọc thấy tư tưởng ... trọng tâm " cần nhớ " viết " cách đặt đề " khác viết trên: • trich doan đôn ki hô tê danh voi coi xay da, ...
 • 2
 • 5,311
 • 7

Soạn bài lớp 8: Đánh nhau với cối xay gió

Soạn bài lớp 8: Đánh nhau với cối xay gió
... định viển vông, hai thầy trò phát thấy ba bốn chục cối xay gió đồng Đôn Ki-hô-tê tưởng tượng tên khổng lồ, giao chiến Bỗng lúc gió lên, cối xay gió bắt đầu chuyển động Đôn Ki-hô-tê hăng máu xông ... đường có người qua lại chẳng thể không gặp nhiều chuyện phiêu lưu khác nhau" Cách đọc: Đọc đoạn trích cần ý: - "Đánh với cối xay gió" hành động mang tính chất điển hình cho người đọc thấy tư tưởng ... không phân biệt thật giả, không nhận cối xay mà có lẽ đứa trẻ biết Hư cấu liệu có chăng? Thật khó tin người không phân biệt khác cối xay tên khổng lồ độc ác Tuy nhiên, đặt hệ thống...
 • 3
 • 197
 • 0

Bài 7 . Đánh nhau với cối xay gió

Bài 7 . Đánh nhau với cối xay gió
.. . lộ mặt tốt lẫn mặt xấu ? ( Đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, can ngăn, không cho chủ đánh với cối xay gió Nhưng chủ lao vào đánh, biết đứng hét không dám lao theo, hèn nhát Càng hèn nhát bò đau chút 10 .. . l¹p, cã tr¨m c¸ch tay.) chiÕc cèi xay Gv: Gi¶i thÝch “cèi xay giã” lµ cèi xay ho¹t ®éng giã b»ng søc giã, thỉi quay c¸c c¸nh qu¹t t¹i c¸c níc Ch©u ©u rÊt phỉ biÕn lo¹i cèi xay nµy ?/ Em h·y nªu .. . v¨n – V¨n häc thÕ giíi ®éng I/ Giíi thiƯu t¸c gi¶, t¸c phÈm Ho¹t ®éng Sgk 1.T¸c gi¶: M.XÐc-Van-tÐt H×nh ¶nh Nhµ ( 15 47- 1616) lµ nhµ v¨n nỉi tiÕng v¨n XÐc-van- Gv: Hs ®äc phÇn chó thÝch ?/ Sau...
 • 14
 • 2,179
 • 6

bài 7: Đánh nhau với cối xay gió

bài 7: Đánh nhau với cối xay gió
... đọc Chú ý câu đối thoại không in xuống dòng nhân vật chính, câu nói với cối xoay gió, bọn khổng lồ Đôn Ki - Hô - Tê cần đọc với giọng thích hợp vừa ngây thơ vừa tự tôn xen lẫn hài hước GV: Nhận ... Ki - Hô - Tê có đầu óc mê muội, ông quan sát thấy, nghe xuất phát từ sách kiếm hiệp - Chiếc cối xoay gió tưởng tên khổng lồ quỉ quái, ác - Lão tự tin vào phán đoán - Lí tưởng chiến đấu Đôn - ... hiệp sĩ, nhại hiệp sĩ mê muội, ông quan sát thấy, nghe xuất phát từ sách kiếm hiệp - Chiếc cối xoay gió tưởng tên khổng lồ quỉ quái, ác - Lão tự tin vào phán đoán - Lí tưởng chiến đấu Đôn Ki...
 • 5
 • 4,694
 • 9

bai 7. Danh nhau voi coi xay gio

bai 7. Danh nhau voi coi xay gio
... v¨n – V¨n häc thÕ giíi Gv: Gi¶i thÝch “cèi xay giã” lµ cèi xay ho¹t ®éng b»ng søc giã, thỉi quay c¸c c¸nh qu¹t t¹i c¸c níc Ch©u ©u rÊt phỉ biÕn lo¹i cèi xay nµy ?/ Em h·y nªu bè cơc cđa v¨n b¶n? ... h×nh ¶nh chiÕc cèi xay giã, c¸c nh©n vËt hiƯp sÜ cìi lêi, cìi ngùa, mỈc ¸o gi¸p, v¸c gi¸o rong ri trªn ®êng H«m c« trß chóng ta t×m hiĨu phÇn trÝch cđa t¸c phÈm: “ §¸nh víi cèi xay giã” SV: Lª ThÞ ... -> “C©n søc”: Nh÷ng cèi - Bè cơc: PhÇn +/ PhÇn I: Nh÷ng cèi xay giã hay lµ nh÷ng tªn khỉng lå ghª gím +/ PhÇn II: Mét trËn giao chiÕn xay giã hay lµ nh÷ng tªn khỉng lå ghª gím kh«ng c©n søc ( mét...
 • 18
 • 902
 • 0

Bai 27. Danh nhau voi coi xay gio

Bai 27. Danh nhau voi coi xay gio
... v¨n häc cđa «ng thc nhiỊu thĨ lo¹i: TiĨu thut, th¬, trun ng¾n… §¸nh víi cèi xay giã T¸c phÈm §o¹n trÝch “ §¸nh víi cèi xay giã” ë phÇn ®Çu ch­¬ng VIII cđa tiĨu thut §«nkih«tª §«nkih«tª gåm 126 ... nh÷ng suy nghÜ g× vỊ c¸i chÕt cđa c« bÐ? TrÝch: TiĨu thut §«n-kih«-tª M XÐc-vantÐc §¸nh víi cèi xay giã I T¸c gi¶ - t¸c phÈm T¸c gi¶: M XÐc-van-tÐc (15471616) lµ nhµ v¨n xt s¾c cđa T©y Ban Nha ... Nưa vai: Mét trËn giao chiÕn kh«ng c©n søc PhÇn III: Cßn l¹i: Cc phiªu l­u tiÕp tơc §¸nh víi cèi xay giã III Ph©n tÝch HiƯp sÜ §«n-ki-h«-tª - Xt th©n: “ Nhµ q téc nghÌo” - H×nh d¸ng, diƯn m¹o:...
 • 13
 • 1,198
 • 5

bài 7: tiết 25-26 ĐÁNH NHAU VỚI CỐI XAY GIÓ

bài 7: tiết 25-26 ĐÁNH NHAU VỚI CỐI XAY GIÓ
... trò gặp cối xay gió Mặc cho Xan- chô khuyên can, xong Đôn –ki-hô -tê cho trước mặt tên khổng lồ xấu xa Đôn –ki –hô -tê lăm lăm giáo, cầu xin tình nương trợ giúp, một ngựa xông vào cối xay gió gần ... Hồng y nước Italia, tham gia quân đội Tây Ban Nha đóng đất Italia… 2 Tác phẩm: • Văn Đánh với cối xay gió trích tiểu thuyết ĐônkiHoote Tác phẩm kể chuyện ĐonkiHote, lão quý tộc nghèo say mê ... vật - Giọng điệu phê phán, hài hước Ý nghĩa văn bản: Kể câu chuyện thất bại Đôn Ki-hô-tê đánh với cối xay gió, nhà văn chế giễu lí tưởng hiệp sĩ phiêu lưu, hão huyền, phê phán thói thực dụng thiển...
 • 29
 • 1,243
 • 0

Đánh Nhau Với Cối Xay Gió Thư Viện Bài Giảng Điện Tử

Đánh Nhau Với Cối Xay Gió Thư Viện Bài Giảng Điện Tử
... bản: Đánh với cối xay gió (Trích Đôn Ki-hô-tê) Xéc-van-tét I Tìm hiểu tác giả, tác phẩm II Phân tích văn 1.Bố cục: phần Phần 1: Từ đầu -> không cân sức: Thầy trò Đôn Ki hô tê trớc đánh với cối xay ... cân sức: Thầy trò Đôn Ki hô tê trớc đánh với cối xay gió ( cối xay gió tên khổng lồ ghê ghớm) Phần 2: Tiếp -> bị toạc nửa vai: Đánh với cối xay gió (một trận giao chiến không cân sức) Phần 3: Còn ... sĩ - Chỉ cối xay gió giao tranh điên cuồng không cân sức - Can ngăn chủ không tham gia vào giao chiến - Vội chạy đến cứu chủ - Thất bại đánh với cối xay gió - Mặc sức rên la - Ung dung đánh chén,...
 • 8
 • 842
 • 3

Đánh nhau với cối xay gió

Đánh nhau với cối xay gió
... cối xay gió; Đánh với cối xay gió -Phần II : thái độ hành động người; quan niệm cách xử người bị đau đớn -Phần III :chung quanh chuyện ăn ; chuyện ngủ III Phân tích Hiệp sĩ Đôn Ki-hô-tê cối xay ... HS đọc ghi nhớ : "Đánh với cối xay gió" ?  Khát vọng hão huyền Hướng dẫn học tập : -Nắm vững nội dung, diễn biến đoạn trích -Nêu cảm nghĩ việc Đôn-ki-hô-tê đánh với cối xay gió -Chuẩn bị : Tạm ... sĩ Đôn Ki-hô-tê  Khát vọng cao  Dũng cảm -Tới gần không nhận cối xay thúc Rô-xi-nan-tê phi thẳng ….và đâm mũi giáo vào cánh quạt gió …cánh quạt quay tít giáo gãy tan tành, …ngựa người ngã văng...
 • 17
 • 1,663
 • 7

Tiết 25: Đánh nhau với cối xay gió

Tiết 25: Đánh nhau với cối xay gió
... Trong chuyến này, Đôn Ki-hô-tê gặp chuyện gì? - Gặp cối xay gió -> Tởng gã ? Vì Đôn Ki-hô-tê định đánh khổng lồ -> Đánh với chúng với cối xay gió? ? Mục đíchcủa Đôn Ki-hô-tê gì? ( - Trừ khử gã tợn, ... gợi lại hình ảnh đất nớcTây Ban Nha cách kỉ - Các việc chính: + Nhận định cối xay gió + Đôn Ki-hô-tê đánh cối xay gió + Xan-chô Pan-xa ngăn cản không đợc + Quan điểm cách sử ngời bị đau, việc ... ******************************************************************************************************************************************** đánh với cối xay gió (Tiếp) (Trích Đôn Ki-hô-têcủa Xéc-van-tét) A Mục tiêu cần Đạt Đã ghi tiết 25 B Chuẩn bị - Bảng phụ - Tranh ảnh liên quan...
 • 11
 • 1,782
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: Nhớ rừng (Thế lữ) giáo án ngữ văn 8Giáo trình tin học: Lập trình với Microsoft Visual Basic 6.0TÍNH TOÁN SONG SONG PARALLEL COMPUTINGPhát triển kinh tế trang trại ở các vùng nông thôn hà nộiDe HSG sinh 9 tuyển chọn hayĐồ án nghiên cứu thiết kế máy cán tôn định hìnhĐồ án thiết kế cống lộ thiên phục vụ tiêu cho diện tích 60000ha và có loại xe 8 10 tấn đi quaNghiên cứu, đánh giá thiệt hại do ngập lụt vùng hạ du liên hồ chứa lưu vực sông tà rục theo các kịch bản lũ và vỡ đậpNghiên cứu những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tại ban quản lý dự án giao thông ninh thuậnĐề xuất giải pháp nâng cao chất lượng quản lý đấu thầu xây lắp của công ty TNHH một thành viên thủy lợi tam đảoNghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 90012008 trong công tác thẩm định các công trình thủy lợi tại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng bìnhNghiên cứu giải pháp kiểm soát chi phí trong quá trình thực hiện dự án xây dựng kè hồ ở huyện thuận thành tỉnh bắc ninhỨng dụng mô hình toán đánh giá khả năng cấp nước trên dòng chính lưu vực sông vu gia thu bồnNghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định thiết kế công trình hồ chứa nước tại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cao bằngtổ chức đấu thầu và quản lý hợp đồng xây dựng các công trình thuộc ban quản lý dự án công trình xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú thọMột số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng thiết kế tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn phú thọNghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản lý trong hoạt động đấu thầu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi quảng bìnhNghiên cứu, đề xuất giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh ninh thuậnNghiên cứu chế độ tưới cho lúa chiêm xuân vùng đồng bằng sông hồng nhằm tiết kiệm nước và giảm phát thải khí nhà kínhGiải pháp huy động các nguồn lực phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện quế võ, tỉnh bắc ninh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập