Soạn bài đánh nhau với cối xay gió

Soạn bài Đánh nhau với cối xay gió - văn mẫu

Soạn bài Đánh nhau với cối xay gió - văn mẫu
... gió đồng Đôn Ki-hô-tê tưởng tượng tên khổng lồ, giao chiến Bỗng lúc gió lên, cối xay gió bắt đầu chuyển động Đôn Ki-hô-tê hăng máu xông vào Giáo gãy, ngựa người văng ra, Đôn Ki-hô-tê bị đau trời ... trò phía cảng La-pi-xê, Đôn Ki-hô-tê nghĩ: “con đường có người qua lại chẳng thể không gặp nhiều chuyện phiêu lưu khác nhau Cách đọc: Đọc đoạn trích cần ý: - Đánh với cối xay gió hành động ... tính cách khác người Đôn Ki-hô-tê Nhà văn tô đậm yếu đuối Xan-chô để làm bật “mạnh mẽ” Đôn Ki-hô-tê (thủ pháp tương phản) Tiếng cười lại bật lên cách lí giải: Đôn Ki-hô-tê không rên rỉ “các hiệp...
 • 2
 • 5,516
 • 10

Soạn bài: Đánh nhau với cối xay gió

Soạn bài: Đánh nhau với cối xay gió
... đến Ưa phiêu lưu mạo hiểm Tôn sùng nhất tuân theo Viễn vông Xan-chô Pan-xa Cối xay gió Chỉ cánh quạt Vì đánh với cối xay gió Mặc sức rên la Thực dụng thân Hưởng thụ cá nhân Nhát gan, lười biếng ... Bảng so sánh tương phản hai thầy trò Sự vật, tượng Cối xay gió Cánh quạt Thất bại Đau đớn Quan niệm sống Mục đích sống Bản tính Sách Suy nghĩ Đôn Ki-hô-tê...
 • 2
 • 208
 • 0

Soạn bài đánh nhau với cối xay gió của đôn ki hô tê

Soạn bài đánh nhau với cối xay gió của đôn ki hô tê
... trích Đánh với cối xay gió (trích Đôn Ki- hô- lê Xéc-van-téc) Hai thầy trò Đôn Ki- hô- Xan-chô đường tìm chiến công phát thấy ba bốn chục cối xay gió đồng Đôn Ki- hô- liền cho người giám mã thấy tên ... Lapi-xê, Đôn Ki- hô- nghĩ: "con đường có người qua lại chẳng thể không gặp nhiều chuyện phiêu lưu khác nhau" Cảm nhận em đọc đoạn trích Đánh với cối xay gió (tiểu thuyết Đôn -ki- hô- Xéc-van-téc Đánh ... giao chiến Xan-chô biết ông chủ nhầm can ngăn không thành Đôn Ki- hô- hăng hái cầm giáo, thúc ngựa gầy gò lao vào Bỗng lúc gió lên, cối xay gió bắt đầu chuyển động Đôn Ki- hô- ngã lăn kềnh...
 • 5
 • 613
 • 0

Soạn bài “Đánh nhau với cối xay gió” (trích tiểu thuyết Đôn-Ki-Hô-Tê)

Soạn bài “Đánh nhau với cối xay gió” (trích tiểu thuyết Đôn-Ki-Hô-Tê)
... định viển vông, hai thầy trò phát thấy ba bốn chục cối xay gió đồng Đôn Ki-hô-tê tưởng tượng tên khổng lồ, giao chiến Bỗng lúc gió lên, cối xay gió bắt đầu chuyển động Đôn Ki-hô-tê hăng máu xông ... đường có người qua lại chẳng thể không gặp nhiều chuyện phiêu lưu khác nhau Cách đọc: Đọc đoạn trích cần ý: - “Đánh với cối xay gió” hành động mang tính chất điển hình cho người đọc thấy tư tưởng ... trọng tâm " cần nhớ " viết " cách đặt đề " khác viết trên: • trich doan đôn ki hô tê danh voi coi xay da, ...
 • 2
 • 6,423
 • 7

Soạn bài lớp 8: Đánh nhau với cối xay gió

Soạn bài lớp 8: Đánh nhau với cối xay gió
... định viển vông, hai thầy trò phát thấy ba bốn chục cối xay gió đồng Đôn Ki-hô-tê tưởng tượng tên khổng lồ, giao chiến Bỗng lúc gió lên, cối xay gió bắt đầu chuyển động Đôn Ki-hô-tê hăng máu xông ... đường có người qua lại chẳng thể không gặp nhiều chuyện phiêu lưu khác nhau" Cách đọc: Đọc đoạn trích cần ý: - "Đánh với cối xay gió" hành động mang tính chất điển hình cho người đọc thấy tư tưởng ... không phân biệt thật giả, không nhận cối xay mà có lẽ đứa trẻ biết Hư cấu liệu có chăng? Thật khó tin người không phân biệt khác cối xay tên khổng lồ độc ác Tuy nhiên, đặt hệ thống...
 • 3
 • 344
 • 0

Bài 7 . Đánh nhau với cối xay gió

Bài 7 . Đánh nhau với cối xay gió
.. . lộ mặt tốt lẫn mặt xấu ? ( Đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, can ngăn, không cho chủ đánh với cối xay gió Nhưng chủ lao vào đánh, biết đứng hét không dám lao theo, hèn nhát Càng hèn nhát bò đau chút 10 .. . l¹p, cã tr¨m c¸ch tay.) chiÕc cèi xay Gv: Gi¶i thÝch “cèi xay giã” lµ cèi xay ho¹t ®éng giã b»ng søc giã, thỉi quay c¸c c¸nh qu¹t t¹i c¸c níc Ch©u ©u rÊt phỉ biÕn lo¹i cèi xay nµy ?/ Em h·y nªu .. . v¨n – V¨n häc thÕ giíi ®éng I/ Giíi thiƯu t¸c gi¶, t¸c phÈm Ho¹t ®éng Sgk 1.T¸c gi¶: M.XÐc-Van-tÐt H×nh ¶nh Nhµ ( 15 47- 1616) lµ nhµ v¨n nỉi tiÕng v¨n XÐc-van- Gv: Hs ®äc phÇn chó thÝch ?/ Sau...
 • 14
 • 2,353
 • 6

bài 7: Đánh nhau với cối xay gió

bài 7: Đánh nhau với cối xay gió
... đọc Chú ý câu đối thoại không in xuống dòng nhân vật chính, câu nói với cối xoay gió, bọn khổng lồ Đôn Ki - Hô - Tê cần đọc với giọng thích hợp vừa ngây thơ vừa tự tôn xen lẫn hài hước GV: Nhận ... Ki - Hô - Tê có đầu óc mê muội, ông quan sát thấy, nghe xuất phát từ sách kiếm hiệp - Chiếc cối xoay gió tưởng tên khổng lồ quỉ quái, ác - Lão tự tin vào phán đoán - Lí tưởng chiến đấu Đôn - ... hiệp sĩ, nhại hiệp sĩ mê muội, ông quan sát thấy, nghe xuất phát từ sách kiếm hiệp - Chiếc cối xoay gió tưởng tên khổng lồ quỉ quái, ác - Lão tự tin vào phán đoán - Lí tưởng chiến đấu Đôn Ki...
 • 5
 • 5,270
 • 9

bai 7. Danh nhau voi coi xay gio

bai 7. Danh nhau voi coi xay gio
... v¨n – V¨n häc thÕ giíi Gv: Gi¶i thÝch “cèi xay giã” lµ cèi xay ho¹t ®éng b»ng søc giã, thỉi quay c¸c c¸nh qu¹t t¹i c¸c níc Ch©u ©u rÊt phỉ biÕn lo¹i cèi xay nµy ?/ Em h·y nªu bè cơc cđa v¨n b¶n? ... h×nh ¶nh chiÕc cèi xay giã, c¸c nh©n vËt hiƯp sÜ cìi lêi, cìi ngùa, mỈc ¸o gi¸p, v¸c gi¸o rong ri trªn ®êng H«m c« trß chóng ta t×m hiĨu phÇn trÝch cđa t¸c phÈm: “ §¸nh víi cèi xay giã” SV: Lª ThÞ ... -> “C©n søc”: Nh÷ng cèi - Bè cơc: PhÇn +/ PhÇn I: Nh÷ng cèi xay giã hay lµ nh÷ng tªn khỉng lå ghª gím +/ PhÇn II: Mét trËn giao chiÕn xay giã hay lµ nh÷ng tªn khỉng lå ghª gím kh«ng c©n søc ( mét...
 • 18
 • 973
 • 0

Bai 27. Danh nhau voi coi xay gio

Bai 27. Danh nhau voi coi xay gio
... v¨n häc cđa «ng thc nhiỊu thĨ lo¹i: TiĨu thut, th¬, trun ng¾n… §¸nh víi cèi xay giã T¸c phÈm §o¹n trÝch “ §¸nh víi cèi xay giã” ë phÇn ®Çu ch­¬ng VIII cđa tiĨu thut §«nkih«tª §«nkih«tª gåm 126 ... nh÷ng suy nghÜ g× vỊ c¸i chÕt cđa c« bÐ? TrÝch: TiĨu thut §«n-kih«-tª M XÐc-vantÐc §¸nh víi cèi xay giã I T¸c gi¶ - t¸c phÈm T¸c gi¶: M XÐc-van-tÐc (15471616) lµ nhµ v¨n xt s¾c cđa T©y Ban Nha ... Nưa vai: Mét trËn giao chiÕn kh«ng c©n søc PhÇn III: Cßn l¹i: Cc phiªu l­u tiÕp tơc §¸nh víi cèi xay giã III Ph©n tÝch HiƯp sÜ §«n-ki-h«-tª - Xt th©n: “ Nhµ q téc nghÌo” - H×nh d¸ng, diƯn m¹o:...
 • 13
 • 1,257
 • 5

bài 7: tiết 25-26 ĐÁNH NHAU VỚI CỐI XAY GIÓ

bài 7: tiết 25-26 ĐÁNH NHAU VỚI CỐI XAY GIÓ
... trò gặp cối xay gió Mặc cho Xan- chô khuyên can, xong Đôn –ki-hô -tê cho trước mặt tên khổng lồ xấu xa Đôn –ki –hô -tê lăm lăm giáo, cầu xin tình nương trợ giúp, một ngựa xông vào cối xay gió gần ... Hồng y nước Italia, tham gia quân đội Tây Ban Nha đóng đất Italia… 2 Tác phẩm: • Văn Đánh với cối xay gió trích tiểu thuyết ĐônkiHoote Tác phẩm kể chuyện ĐonkiHote, lão quý tộc nghèo say mê ... vật - Giọng điệu phê phán, hài hước Ý nghĩa văn bản: Kể câu chuyện thất bại Đôn Ki-hô-tê đánh với cối xay gió, nhà văn chế giễu lí tưởng hiệp sĩ phiêu lưu, hão huyền, phê phán thói thực dụng thiển...
 • 29
 • 1,387
 • 0

Đánh Nhau Với Cối Xay Gió Thư Viện Bài Giảng Điện Tử

Đánh Nhau Với Cối Xay Gió Thư Viện Bài Giảng Điện Tử
... bản: Đánh với cối xay gió (Trích Đôn Ki-hô-tê) Xéc-van-tét I Tìm hiểu tác giả, tác phẩm II Phân tích văn 1.Bố cục: phần Phần 1: Từ đầu -> không cân sức: Thầy trò Đôn Ki hô tê trớc đánh với cối xay ... cân sức: Thầy trò Đôn Ki hô tê trớc đánh với cối xay gió ( cối xay gió tên khổng lồ ghê ghớm) Phần 2: Tiếp -> bị toạc nửa vai: Đánh với cối xay gió (một trận giao chiến không cân sức) Phần 3: Còn ... sĩ - Chỉ cối xay gió giao tranh điên cuồng không cân sức - Can ngăn chủ không tham gia vào giao chiến - Vội chạy đến cứu chủ - Thất bại đánh với cối xay gió - Mặc sức rên la - Ung dung đánh chén,...
 • 8
 • 922
 • 3

Đánh nhau với cối xay gió

Đánh nhau với cối xay gió
... cối xay gió; Đánh với cối xay gió -Phần II : thái độ hành động người; quan niệm cách xử người bị đau đớn -Phần III :chung quanh chuyện ăn ; chuyện ngủ III Phân tích Hiệp sĩ Đôn Ki-hô-tê cối xay ... HS đọc ghi nhớ : "Đánh với cối xay gió" ?  Khát vọng hão huyền Hướng dẫn học tập : -Nắm vững nội dung, diễn biến đoạn trích -Nêu cảm nghĩ việc Đôn-ki-hô-tê đánh với cối xay gió -Chuẩn bị : Tạm ... sĩ Đôn Ki-hô-tê  Khát vọng cao  Dũng cảm -Tới gần không nhận cối xay thúc Rô-xi-nan-tê phi thẳng ….và đâm mũi giáo vào cánh quạt gió …cánh quạt quay tít giáo gãy tan tành, …ngựa người ngã văng...
 • 17
 • 1,761
 • 7

Tiết 25: Đánh nhau với cối xay gió

Tiết 25: Đánh nhau với cối xay gió
... Trong chuyến này, Đôn Ki-hô-tê gặp chuyện gì? - Gặp cối xay gió -> Tởng gã ? Vì Đôn Ki-hô-tê định đánh khổng lồ -> Đánh với chúng với cối xay gió? ? Mục đíchcủa Đôn Ki-hô-tê gì? ( - Trừ khử gã tợn, ... gợi lại hình ảnh đất nớcTây Ban Nha cách kỉ - Các việc chính: + Nhận định cối xay gió + Đôn Ki-hô-tê đánh cối xay gió + Xan-chô Pan-xa ngăn cản không đợc + Quan điểm cách sử ngời bị đau, việc ... ******************************************************************************************************************************************** đánh với cối xay gió (Tiếp) (Trích Đôn Ki-hô-têcủa Xéc-van-tét) A Mục tiêu cần Đạt Đã ghi tiết 25 B Chuẩn bị - Bảng phụ - Tranh ảnh liên quan...
 • 11
 • 1,964
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: Các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng nguồn nhân lực doanh nghiệp các khu công nghiệp tại tỉnh quảng ngãiCD một số giải pháp trong công tác đốc thu nợ BHXH tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh thừa thiên huếCD quản lý nợ BHXH tại các đơn vị sđlđ trên địa bàn tỉnh thừa thiên huếCD thực trạng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại phòng giao dịch nam đông hà chi nhánh ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển quảng trịCD2 ẢNH HƯỞNG của cảm NHẬN TRÁCH NHIỆM xã hội đến NIỀM TIN THƯƠNG HIỆU và ý ĐỊNH MUA HÀNG TRƯỜNG hợp DỊCH vụ vận tải KHÁCH của CÔNG TY cổ PHẦN THUẬN THẢOCD2 đánh giá công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV xi măng sông gianhcd2 giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã ba đồn – tỉnh quảng bìnhCD2 giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam – chi nhánh thanh hóaCD2 hoàn thiện công tác quản lý chi phí tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh quảng trịCD2 hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên xây dựng và cấp nước thừa thiên huếCD2 hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xây dựng cầu thanh hoáCD2 tăng cường công tác giám sát quản lý chất lượng công trình, thuộc dự án bảo tồn tôn tạo khu mộ bà hoàng thị loanCD2 thu hút FDI vào các KCN ở tỉnh thừa thiên huế đến năm 2015, định hướng đến năm 2020CD2 thực trạng công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện bố trạch, tỉnh quảng bìnhCD2 thực trạng hoạt động marketing của công ty CPXD phúc thịnhHoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất tại xí nghiệp chế biến gỗ vinafor đà nẵngHoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng giao thông bằng nguồn vốn ngân sách nhà nướ tỉnh thanh hóaHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý dự án đầu tư xây DỰNG tại BAN QUẢN lý dự án đầu tư xây DỰNG NGÀNH NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG BÌNHHoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế tỉnh quảng trịHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ rủi RO TRONG HOẠT ĐỘNG tín DỤNG bán lẻ tại NGÂN HÀNG TMCP đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH hóa
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập