GIÁO TRÌNH bảo LÃNH NGÂN HÀNG tất cả về bảo lãnh

Giáo trình kế toán ngân hàng chương 11 kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàngbáo cáo kế toán tài chính ngân hàng

Giáo trình kế toán ngân hàng chương 11 kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng và báo cáo kế toán  tài chính ngân hàng
... thức toán: 1.3.1 Thanh toán liên chi nhánh ngân hàng (TTLCNNH) Thanh toán liên chi nhánh ngân hàng ph-ơng thức toán vốn chi nhánh ngân hàng hệ thống ngân hàng Thực chất toán liên chi nhánh ngân hàng ... mở tài khoản ngân hàng toán vốn nội hệ thống ngân hàng Khi thực nghiệp vụ toán ngân hàng, ngân hàng liên quan phải tiếp tục hoàn thành trình việc toán tiền cho khách hàng mà phải tiến hành toán ... dịch NHNN) Các khoản toán qua tài khoản tiền gửi NHNN ngân hàng phát sinh sở khoản toán khách hàng nội ngân hàng nh- khoản điều chuyển vốn, khoản vay trả ngân hàng với Để ngân hàng thực toán qua...
 • 73
 • 393
 • 0

Giáo trình kế toán ngân hàng chương 12 báo cáo kế toán tài chính ngân hàng

Giáo trình kế toán ngân hàng chương 12 báo cáo kế toán  tài chính ngân hàng
... chờ lý: * Các cam kết việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện: 39 => Báo cáo tương tự cho năm 200X-1 13 Tài sản cố định th tài chính: Trình bày số liệu kỳ báo cáo kỳ trước liền ... /TCTD BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HP NHẤT (Theo phương pháp gián tiếp) Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm YY Của Tổ chức tín dụng XXX Đơn vò tính: STT ChØ tiªu KÕt thóc ngµy 31 th¸ng 12 M· ... dư đầu năm - Th tài năm - Mua lại TSCĐ th tài - Trả lại TSCĐ th tài Số dư cuối năm Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu năm - Khấu hao năm - Mua lại TSCĐ th tài - Trả lại TSCĐ th tài Số dư cuối năm...
 • 50
 • 439
 • 0

Giáo trình kế toán ngân hàng 1

Giáo trình kế toán ngân hàng 1
... vay Công ty TK 4 211 .0 012 A TK 211 1.0 012 A TK 4 211 .0 013 B TK 211 1.0 013 B TK 4 311 .0078 C TK 211 1.0078 C Bảng phân loại tài khoản kế toán hai cấp ngân hàng Loại TK Tên TK Cấp Ngân hàng Loại NH NN ... hành Kế toán phần hành Chi nhánh ngân hàng Kế toán trưởng Thanh toán viên Thanh toán liên hàng Thanh toán quốc tế Thanh toán nội Sơ đồ 1. 12: Sơ đồ tổ chức máy kế toán ngân hàng hệ thống Bộ máy kế ... Chú ý: Các Ngân hàng Thương mại không trực tiếp kinh doanh bất động sản III Một số lý luận kế toán ngân hàng 3 .1 Khái niệm kế toán ngân hàng Kế toán Ngân hàng nói chung bao gồm kế toán Tổ chức...
 • 37
 • 347
 • 2

Giáo trình kế toán ngân hàng 2

Giáo trình kế toán ngân hàng 2
... 867 .26 6 26 .814 2. 2 32 24.5 82 443.803 28 3.959 28 2.718 1 .24 1 104.789 2. 605 5 .29 6 Số cuối năm 980.186 26 .400 4.400 22 .000 440.000 4 02. 600 401.500 1.100 95.8 82 3.958 11.346 99,51 96,56 867 .26 6 699.6 42 ... ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 31 tháng 12 năm 20 04 Đơn vị tính: triệu đồng Số đầu năm Số cuối năm TỔNG TÀI SẢN 8 52. 711 867 .26 6 I.Dự trữ 31.568 26 .814 -Tiền mặt 3. 628 2. 2 32 -Tiền gửi NHNN 27 .940 24 .5 82 II.Cho ... định lại số liệu đưa 2. 2 Bảng cân đối kế toán 2. 2.1 Khái niệm, ý nghĩa Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán (BCĐKT) phản ánh tổng quát tình hình tài sản nguồn vốn ngân hàng hình thức tiền...
 • 19
 • 255
 • 1

Giáo trình kế toán ngân hàng 3

Giáo trình kế toán ngân hàng 3
... TK 135 Vàng gửi TCTD khác nước Nợ TK 136 Vàng gửi TCTD nước Có TK 1051 Vàng, đá quí đơn vị 3. 5 Kế toán tiền gửi Ngân hàng Nhà nước Nguyên tắc kế toán tiền gửi Ngân hàng Nhà nước: Căn để hạch toán ... 1121, 11 13, 11 23, 1116,1126 Có TK 1011, 1 031 Khi rút tiền từ TK tiền gửi Ngân hàng Nhà nước Nợ TK 1011, 1 031 Có TK 1111, 1121, 11 13, 11 23, 1116,1126 Thanh toán qua tài khoản tiền gửi ngân hàng nhà ... Khách hàng F rút tiền gửi tiết kiệm 50 triệu tiền gốc 12 triệu lãi, thời hạn gửi năm tiền mặt Tóm tắt: Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ ngân hàng công việc tiếp cận hàng ngày kế toán viên bao gồm kế toán...
 • 11
 • 309
 • 0

Giáo trình kế toán ngân hàng 4

Giáo trình kế toán ngân hàng 4
... kiểu dáng công nghiệp 4. 2 Cơ chế quản lý TSCĐ Ngân hàng thương mại TSCĐ ngân hàng theo dõi toàn hệ thống ngân hàng đạo chung ngân hàng hệ thống trung ương Các đơn vị ngân hàng thương mại chi nhánh ... Hạch toán chuyển khấu hao Ngân sách (nếu TSCĐ Ngân sách cấp vốn) Nợ TK 602 Số trích khấu hao chuyển Ngân sách Có TK 1113 Tiền gửi ngân hàng nhà nước 4. 6 .4 Kế toán chuyển nhượng, bàn giao TSCĐ Ngân ... TSCĐ 4. 6 Qui trình kế toán TSCĐ 4. 6.1 Kế toán mua sắm TSCĐ  Tại chi nhánh hệ thống Ngân hàng 1.Nhận TSCĐ Hội Sở phân phối Nhận TSCĐ Nợ TK 3012, 3013,302…Nguyên giá TSCĐ Có TK 5212 Liên hàng...
 • 17
 • 190
 • 0

Giáo trình kế toán ngân hàng 5

Giáo trình kế toán ngân hàng 5
... TK 251 2, 252 2, 253 2, 254 2, 255 2 Nợ cần ý Nợ TK 251 3, 252 3, 253 3, 254 3, 255 3 Nợ tiêu chuẩn Nợ TK 251 4, 252 4, 253 4, 254 4, 255 4 Nợ nghi ngờ Nợ TK 251 5, 252 5, 253 5, 254 5, 255 5 Nợ có khả vốn Có TK 251 1, 252 1 ... tiêu chuẩn 254 4 Nợ nghi ngờ 254 5 Nợ có khả vốn 255 Cho vay vốn ngoại tệ nhận Chính phủ 255 1 Nợ đủ tiêu chuẩn 255 2 Nợ cần ý 255 3 Nợ tiêu chuẩn 255 4 Nợ nghi ngờ 255 5 Nợ có khả vốn 256 Cho vay vốn ... 259 Dự phòng rủi ro Khi khách hàng khả trả nợ ngân hàng định xoá nợ Nợ TK 259 Dự phòng rủi ro Có TK 251 2, 252 2, 253 2, 254 2, 255 2 Nợ cần ý Có TK 251 3, 252 3, 253 3, 254 3,2 153 Nợ tiêu chuẩn Có TK 251 4,...
 • 30
 • 207
 • 0

Giáo trình kế toán ngân hàng 6

Giáo trình kế toán ngân hàng 6
... Quy trình kế toán Kế toán nghiệp vụ vay TCTD nước Ngân hàng vay TCTD nước Nợ TK 1011,1031,5211, 5012 Có TK 4151,4 161 Ngân hàng toán cho TCTD nước Nợ TK 4151,4 161 Có TK 1011,1031,5211, 5012 Ngân ... khách hàng Nợ TK 801 Trả lãi tiền gửi Có TK 491 Lãi phải trả cho tiền gửi Ngân hàng toán tiền lãi cho khách hàng đến hạn Nợ TK 491 Số tiền lãi toán cho khách hàng Có TK 1011,1031 6. 3.2 Kế toán ngân ... NHNN chuyển vốn qua toán vốn ngân hàng 6. 3 Kế toán hoạt động huy động vốn 6. 3.1 .Kế toán nghiệp vụ tiền gửi Tiền gửi nguồn tiền quan trọng chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn tiền ngân hàng, tiền doanh...
 • 12
 • 184
 • 0

Giáo trình kế toán ngân hàng 7

Giáo trình kế toán ngân hàng 7
... phát hành ( Đơn vị mua) (4) Người thụ hưởng ( Đơn vị bán ) (6) (2b) (2a) (3) Ngân hàng toán Ngân hàng thu hộ (5) S 7. 4 S luõn chuyn Sộc chuyn khon (1) Ngi phỏt hnh Sộc giao cho n v bỏn (2a) ... nhn toỏn Nhiu loi tin t a Quc gia S 7. 3 n v tip nhn toỏn ca khỏch hng Bt u t ngy 1/4/19 97, ch toỏn sộc mi theo ngh nh 30/CP ca Chớnh ph v thụng t hng dn s 07 - TT/ NH1 ca NHNN VN, toỏn sộc gm ... toỏn bng tin mt (4) n v mua (1) (8) Ngõn hng bờn mua n v bỏn (5) (3) (2) Ngõn hng bờn bỏn (7) S 7. 7 S toỏn th tớn dng (1) n v mua xin m th tớn dng (2) Ngõn hng bờn mua m th tớn dng gi sang...
 • 32
 • 196
 • 0

Giáo trình kế toán ngân hàng 8

Giáo trình kế toán ngân hàng 8
... 80 ,81 , 82 , 83 , 84 4.Phân phối lợi nhuận Nợ TK 69 Có TK 601,602… Câu hỏi tập 1 .Trình bày nét đặc trưng kế toán chi phí, thu nhập kết kinh doanh ngân hàng ? Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu ngân hàng ... chưa phân phối Nợ TK 69 Có TK 80 , 81 , 82 89 8. 4 Kế toán kết kinh doanh Tài khoản kế toán 69 Lợi nhuận chưa phân phối 691Lợi nhuận năm 692Lợi nhuận năm trước Nội dung kết cấu tài khoản Bên Nợ: Tập ... Kết chuyển thu nhập vào lợi nhuận Nợ TK 701, 702 79 Có TK 69 8. 3 Kế toán chi phí hoạt động kinh doanh ngân hàng Tài khoản kế toán 80 Chi hoạt động huy động vốn 81 Chi phí hoạt động dịch vụ 82 ...
 • 6
 • 247
 • 0

Giáo trình Kế toán Ngân hàng

Giáo trình Kế toán Ngân hàng
... khách hàng giao dịch b Ngồi chức thơng thường kế tốn, kế tốn ngân hàng tham gia trực tiếp vào số nghiệp vụ dịch vụ ngân hàng, dịch vụ trung gian tốn c Q trình xử lý nghiệp vụ đồng thời q trình ... máy kế tốn ngân hàng trung ương máy kế tốn cấp sở 1.Bộ máy kế tốn ngân hàng trung ương có nhiệm vụ chủ yếu sau: - Hướng dẫn đơn vị trực thuộc thực chế độ kế tốn - Chỉ đạo tồn diện cơng tác kế ... thời u cầu: an tồn tài sản, thuận tiện cho khách hàng, hợp lý ngân hàng Ngun tắc ln chuyển chứng từ kế tốn ngân hàng: a Việc lập chứng từ kế tốn ngân hàng phải đảm bảo quy định có tính ngun tắc sau:...
 • 148
 • 230
 • 3

Giáo trình kế toán ngân hàng

Giáo trình kế toán ngân hàng
... khách hàng giao dịch b Ngồi chức thơng thường kế tốn, kế tốn ngân hàng tham gia trực tiếp vào số nghiệp vụ dịch vụ ngân hàng, dịch vụ trung gian tốn c Q trình xử lý nghiệp vụ đồng thời q trình ... máy kế tốn ngân hàng trung ương máy kế tốn cấp sở 1.Bộ máy kế tốn ngân hàng trung ương có nhiệm vụ chủ yếu sau: - Hướng dẫn đơn vị trực thuộc thực chế độ kế tốn - Chỉ đạo tồn diện cơng tác kế ... thời u cầu: an tồn tài sản, thuận tiện cho khách hàng, hợp lý ngân hàng Ngun tắc ln chuyển chứng từ kế tốn ngân hàng: a Việc lập chứng từ kế tốn ngân hàng phải đảm bảo quy định có tính ngun tắc sau:...
 • 149
 • 378
 • 2

giao trinh kiểm toán ngan hang

giao trinh kiểm toán ngan hang
... gửi tiết kiệm khơng biết chữ b Kiểm sốt chứng từ: Chứng từ ln chuyển ngân hàng thường phải qua khâu kiểm sốt kiểm sốt trước (tiền kiểm) kiểm sốt sau (nội kiểm) @ Kiểm sốt trước: Do tốn viên, cán ... sổ kế tốn Nội dung kiểm sốt sau: + Đối với kiểm sốt viên chuyển khoản: Kiểm tra lại nội dung kiểm sốt trước (trừ kiểm sốt số dư tài khoản mẫu dấu, chữ ký chủ tài khoản) + Kiểm sốt chữ ký tốn ... + Kiểm sốt chữ ký tốn viên so với mẫu đăng ký + Đối với kiểm sốt viên trước quỹ: Kiểm tra nội dung giống kiểm sốt viên chuyển khoản + kiểm sốt chữ ký thủ quỹ chứng từ tiền mặt c Ngun tắc an tồn...
 • 149
 • 262
 • 1

Giáo trình kế toán ngân hàng

Giáo trình kế toán ngân hàng
... HẠCH TỐN KẾ TỐN TRONG NGÂN HÀNG KINH DOANH I KHÁI QT VỀ KẾ TỐN NGÂN HÀNG KINH DOANH: Khái niệm: Kế tốn NHKD hệ thống thơng tin kiểm tra hoạt động kinh tế - tài phát sinh trong ngân hàng kinh ... khách hàng giao dịch b Ngồi chức thơng thường kế tốn, kế tốn ngân hàng tham gia trực tiếp vào số nghiệp vụ dịch vụ ngân hàng, dịch vụ trung gian tốn c Q trình xử lý nghiệp vụ đồng thời q trình ... máy kế tốn ngân hàng trung ương máy kế tốn cấp sở 1.Bộ máy kế tốn ngân hàng trung ương có nhiệm vụ chủ yếu sau: - Hướng dẫn đơn vị trực thuộc thực chế độ kế tốn - Chỉ đạo tồn diện cơng tác kế...
 • 171
 • 161
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mạigiáo trình nghiệp vụ ngân hàng trung ươnggiáo trình kế toán ngân hàng thương mạigiáo trình tiền tệ ngân hànggiáo trình tài chính ngân hànggiáo trình nghiệp vụ ngân hànggiáo trình quản lý ngân hànggiáo trình quản trị ngân hàngdownload giáo trình tiền tệ ngân hànggiáo trình tiền tệ ngân hàng pdfdownload giáo trình nghiệp vụ ngân hàng trung ươnggiáo trình nghiệp vụ ngân hàng trung ương học viện ngân hàngdownload giáo trình tín dụng ngân hàngsách giáo trình tín dụng ngân hànggiáo trình tín dụng ngân hàng lê thẩm dươngTỔNG HỢP KIẾN THỨC VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ7 lời đề nghị nên gật đầuXây dựng mô hình ứng dụng KHCN nông nghiệp vào sản xuất nhằm góp phần nâng cao đời sống kinh tế xã hội của đồng bào các dân tộc xã phiêng luôn huyện mộc châu tỉnh sơn labài tiểu luận về quy trình sản xuất mè xửng truyền thốngĐề toán (liên trường)525 câu TRẮC NGHIỆM đạo hàm 11Môn địa lý lớp 9: bài tập ôn tập học kỳ và phương pháp vẽ biểu đồNghĩa vụ của người quản lý trong Công ty TNHH một thành viênNGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ ANION HỮU CƠ ĐẾN KHẢ NĂNG HÒA TAN KHOÁNG VẬT TREMOLIT (AMIANG) TẠI MỎ XÓM QUÝT XÃ YÊN BÀI, HUYỆN BA VÌNGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA POLIANILIN ĐẾN TÍNH CHẤT QUANG ĐIỆN HÓA CỦA TITAN DIOXITNGHIÊN CỨU BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA KERATINASE TRONG TẾ BÀO ESCHERICHIACOLI VÀ BACILLUS_mergedĐề cương ôn tập địa lý 9 cả nămNghiên cứu đặc điểm sinh học của một số loài vi tảo silic phân lập ở rừng ngập mặn Xuân Thủy_ Nam ĐịNghiên cứu đặc điểm xói lở và bồi tụ đoạn sông Đà từ đập thủy điện Hòa Bình đến xã Tân Đức và Minh NNghiên cứu dạy học tích hợp liên môn những yêu cầu đặt ra trong việc xây dựng_ lựa chọn nội dung vàNghiên cứu phương pháp đánh giá và cải thiện hiệu năng giao thức TCP cho mạng máy tínhNghiên cứu ứng dựng vật liệu Fe0 nano để xử lý nitrat trong nướcBộ đề thi học sinh giỏi địa của các cấp lớpĐổi mới công tác bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên toán trung học cơ sở tỉnh lai châuNghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của giun huyết maphysa mossambica (peters, 1854)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập