YourBank CRM SRS v1 0 1

YourBank CRM SRS v1 0 1

YourBank CRM SRS v1 0 1
... YourBank - CRM - Software Requirement Specification Staff BOD System 2.2.3 Use Cases Description # 10 11 12 13 Code UC 01 UC 41 UC02 UC03 UC04 UC05 UC42 UC06 UC07 UC08 UC09 UC 10 UC 11 Name Login ... x UC 01: Login UC02: UC03: UC04: UC05: List users in a devision Search users View details user Add new user x x x x UC06: UC07: UC08: UC09: UC 10 : UC 11: UC12: UC13: UC14: UC15: UC16: UC17: UC18: ... Description 49 YourBank - CRM - Software Requirement Specification 4. 10 SC 10 : Add new devision Figure 10 – Add new devision Data field N o Item Type Description 4 .11 SC 11: Edit devision Figure 11 – Edit...
 • 78
 • 171
 • 0

Joomla UserManual DMSClaim v1.0

Joomla UserManual DMSClaim v1.0
... download về (xem hình 1.2) NewDayGroup -Joomla_ User Manual 5/39 Joomla_ User Manual v1.5.x Hình 1.2: Chọn gói Joomla để download -Để việt hóa cho Joomla bạn phải tải thêm một file nữa ... mềm cài đặt Joomla 1.5.17 vào thư mục mysite và giải nén tại (xem hình 1.12) NewDayGroup -Joomla_ User Manual 12/39 Joomla_ User Manual v1.5.x Hình 1.12: Bung nén gói Joomla vào thư ... NewDayGroup -Joomla_ User Manual 16/39 Joomla_ User Manual v1.5.x Hình 1.18: thiết lập thông số website Sau đó chọn để tiếp tục Hình 1.19: Hoàn tất việc cài đặt Joomla NewDayGroup -Joomla_ User...
 • 39
 • 686
 • 3

Thông báo sử dụng mail V1.0

Thông báo sử dụng mail V1.0
... * Sử dụng email công tác đào tạo: - Các Khoa đào tạo sử dụng thư điện tử thường xuyên việc gửi thông tin, thông báo, tài liệu cho giảng viên, người học có liên quan - Trao đổi thông tin ... tốt nghiệp * Yêu cầu công tác an ninh, an toàn thông tin sử dụng thư điện tử: - Tuân thủ quy định an ninh, an toàn, bảo mật thông tin trình sử dụng hệ thống thư điện tử, hành vi bị nghiêm cấm ... tố, bôi xấu nhà trường, gây chia rẽ nội - Khi có tượng gây rối, làm an ninh, an toàn thông tin mạng, cần thông báo cho lãnh đạo Nhà trường biết để xử lý Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu đơn vị toàn...
 • 2
 • 217
 • 0

tìm hiểu phần mềm MS Access và thiết ra ra chương trình”SchoolManager v1.0”

tìm hiểu phần mềm MS Access và thiết ra ra chương trình”SchoolManager v1.0”
... Sau thiết kế hết form, ta thiết kể report 16 Thực tập sở Sinh viên Nguyễn Thành Bắc - Sau làm xong report, ta thiết kế thêm phần menu cho chương ... - MSSV nhập Combox, Queries query_xemdiem2 phải nhập thêm [Forms]![Formnhapms]![Combo18] phần Creteria MaSV Cụ thể hình vẽ: 15 Thực tập sở Sinh ... cho chương trình phần form Main – form mở chương trình 17 Thực tập sở Sinh viên Nguyễn Thành Bắc - Như có chương trình tạo bơi access để quản...
 • 19
 • 212
 • 0

Nokia c5 00 RM645 schematics v1 0

Nokia c5 00 RM645 schematics v1 0
... C5 RM-645 | Board: 3ft _06 a | v1. 0 | 03 .03 . 201 0 G M R1 502 F8 R 600 8 Q7 X2 700 D5 Z6 200 S1 L2 109 A4 M2 100 T4 R1 503 E7 R6215 T2 X3 200 D2 Academy Bottom C C 200 0 C 200 1 C 200 2 C 200 3 L L 200 0 L 200 1 L 200 2 ... S 201 9 S 200 2 S 200 1 S 200 0 S 200 3 S 200 5 S 200 4 S 200 6 S 200 7 S 200 8 S2 100 Keyboard FLEX board C 200 3 56p S 201 0 S 200 9 S 201 1 S 201 5 S 201 6 GND GND S2 101 LED(6 :0) C2457 6p8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... C 200 6 T6 C3 205 F4 C 600 6 R7 C6 200 R2 E L L 600 3 S8 N3 301 R7 R2 701 D7 X Z C1 405 S3 C 200 7 T6 C33 10 Q7 C 600 7 R7 C6 201 R1 E 100 1 L1 L1 400 S4 L6 200 R1 N 600 0 R8 R2 702 D7 X1 400 R5 Z3 300 T3 C1 406 S3 C 201 2...
 • 9
 • 580
 • 5

Fravo Cisco 640-811 v1.0

Fravo Cisco 640-811 v1.0
... maximum extent possible under law © Copyrights 1998-2005 Fravo Technologies All Rights Reserved http://www .fravo. com http://www fravo. com 640-811 Note: Answers to the unanswered questions will ... Interconnecting Cisco Network Devices (Cisco Press: 2000) pages 184 - 198 and 124 QUESTION 19 Your Contoso asks you to list options for Frame LMI types (Choose three) A IETFC Q933a D IEEE E Cisco F ANSI ... Packet, Frame, Bit Answer: QUESTION Exhibit: #debug PPP authentication PPP Serial1: http://www fravo. com 640-811 PPP Serial1: PPP Serial1: PPP Serial1: PPP Serial1: Send CHAP challenge id=34 t remote...
 • 15
 • 179
 • 0

Programmable logic controllers v1 0 1

Programmable logic controllers v1 0 1
... 22 10 0 10 Base + 1 10 X12  21 10 0 10 Base + 1 10 Y12  2 211   0 11   Base + 1 11   X13  211 0 11   Base + 1 11   Y13  2 212   0 12   Base + 1 12   X14  211 0 12   Base + 1 12   Y14  ... Base +  10 Base + 11   Base + 12   Base + 13   Base + 14   Base + 15       Base +  14 2  Base +  14 3    1 600   1 6 01   1 602   1 603   1 604   1 605   1 606   1 607   1 608   1 609   16 10 16 11 16 12  16 13      16 98  16 99  Function  ... Pin  2 200   0 0 Base + 1 0 X0  2 10 0   0 0 Base + 1 0 Y0  2 2 01   0 1 Base + 1 1 X1  2 10 1   0 1 Base + 1 1 Y1  2 202   0 2  Base + 1 2  X2  2 10 2   0 2  Base + 1 2  Y2  2 203   0 3  Base + 1 ...
 • 12
 • 259
 • 0

Giáo trình quảng cáo led đơn EIPRO v1 0

Giáo trình quảng cáo led đơn EIPRO v1 0
... MOV P0, #00 000 000 B MOV P1, #00 000 000 B MOV P2, #00 000 000 B MOV P3, #00 000 000 B CALL DELAY MOV P1, #00 000 001 B CALL DELAY MOV P1, #00 000 010B MOV P0, #00 000 001 B CALL DELAY MOV P1, #00 000 100 B MOV P0, #00 000 010B ... P1, #00 100 000 B MOV P0, #00 0 100 00B CALL DELAY MOV P1, #01 000 000 B MOV P0, #00 100 000 B CALL DELAY MOV P1,# 100 000 00B MOV P0, #01 000 000 B CALL DELAY MOV P1, #00 000 000 B MOV P3, #00 000 001 B MOV P0,# 100 000 00B CALL ... MOV P0, #00 000 000 B MOV P3, #00 000 010B MOV P2, #00 000 001 B CALL DELAY MOV P3, #00 000 100 B MOV P2, #00 000 010B CALL DELAY MOV P3, #00 001 000 B MOV P2, #00 000 100 B CALL DELAY MOV P3, #00 0 100 00B MOV P2, #00 001 000 B...
 • 109
 • 276
 • 8

Business Process and Business Information: Analysis Overview v1.0 ppt

Business Process and Business Information: Analysis Overview v1.0 ppt
... Processes and Business Documents are stored and registered in Business Libraries which contain catalogs of Business Processes and Business Business Process and Business Information Analysis Overview ... execute the agreed business processes Business processes and business documents are defined during the Business Process and Business Information Analysis activity Core Components and Domain Components ... Analyze Business Processes and Business Information Business Process and Business Information Analysis Overview Copyright © UN/CEFACT and OASIS, 2001 All Rights Reserved Page 23 of 40 ebXML BP/CC Analysis...
 • 40
 • 206
 • 0

Business Process Analysis Worksheets and Guidelines: Procedures for Developing Business Processes in ebXML v1.0 docx

Business Process Analysis Worksheets and Guidelines: Procedures for Developing Business Processes in ebXML v1.0 docx
... a business process to be represented by more refined business processes NOTE: At the point where the business process can not be broken down into more child business processes, the parent business ... all worksheets 2.# Business Process Area : Form that defines the scope of the business area 3.# Business Process Identification and Discovery : Forms that inventory all business processes 4.# Business ... Optional for ebXML Business Opportunity [Describe the business opportunity addressed by this process area.] 6.3.4 Identify business processes For each business process in the process area fill in the...
 • 99
 • 184
 • 0

Web-based Imaging Management Service V1.0 Abstract Protocol pot

Web-based Imaging Management Service V1.0 Abstract Protocol pot
... 5106.2-2006: WIMS V1.0 Abstract Protocol 3.2 April 21, 2006 Use Models for WIMS Protocol 3.2.1 Service Providers - Monitoring and Billing Outside service providers may lease and maintain imaging software ... monitoring and management and providing readily accessible information on the status, configuration and utilization of imaging systems The Web-based Imaging Management System (WIMS) protocol is ... The WIMS Protocol design MUST support Agent and Manager objects corresponding to management agent and management station endpoints in the WIMS Protocol and other network management protocols...
 • 62
 • 167
 • 0

Securing & hardening linux v1 0

Securing & hardening linux v1 0
... To: chmod 700 /bin/ping chmod 700 /usr/bin/finger chmod 700 /usr/bin/who chmod 700 /usr/bin/w chmod 700 /usr/bin/locate chmod 700 /usr/bin/whereis chmod 700 /sbin/ifconfig chmod 700 /usr/bin/pico ... IG_TCP_CPORTS="21,22,25,53, 80, 1 10, 143,443, 208 2, 208 3, 208 6, 208 7, 209 5, 209 6, 300 0_3 500 " # # Common ingress (inbound) UDP ports IG_UDP_CPORTS="53" Common egress (outbound) ports # Egress filtering [0 = Disabled ... = 100 1 200 128 512 15 500 0 500 1884 # Improve virtual memory performance vm.buffermem = 90 10 60 # Increases the size of the socket queue (effectively, q0) net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 102 4...
 • 18
 • 97
 • 0

Assignment v1 0

Assignment v1 0
... can present the assignment at any time prior to the last laboratory class Students need to inform and submit the assignment package two days prior to the real presentation The assignment package ... 5: Design a digital clock circuit Topic 6: Design a chess-score circuit Khoi-Nguyen Le-Huu – 09 / 201 3 Email : khoinguyen@uit.edu.vn Logic Design Medium-Scale Integrated Circuit Design Topic 7: ... ppt or pptx format b Report file in doc or docx format c Schematic file Khoi-Nguyen Le-Huu – 09 / 201 3 Email : khoinguyen@uit.edu.vn ...
 • 3
 • 87
 • 1

mvc music store - tutorial - v1.0

mvc music store - tutorial - v1.0
... computer MVC Music Store Tutorial v1.0 – http://mvcmusicstore.codeplex.com – Tutorial under Creative Commons Attribution 3.0 License Page 44 MVC Music Store Tutorial v1.0 – http://mvcmusicstore.codeplex.com ... by right-clicking our top-level MvcMusicStore project, select Add⇨New Folder, and name the new folder “ViewModels”: MVC Music Store Tutorial v1.0 – http://mvcmusicstore.codeplex.com – Tutorial ... System.Web .Mvc; MVC Music Store Tutorial v1.0 – http://mvcmusicstore.codeplex.com – Tutorial under Creative Commons Attribution 3.0 License Page 15 namespace MvcMusicStore.Controllers { public class StoreController...
 • 158
 • 121
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kinect for windows sdk v1 0 beta 1v2 v1 i1 i2 or i2 i1 n 2 5 0 1 25 avận tốc tại mặt thoáng 1 1 xem v1 0 m shệ điều hành ios 6 0 1câu điều kiện loại 0 1 2 3câu điều kiện loại 0 1 2bảng điều khiển thông minh v1 0phần mềm chặn cuộc gọi cho iphone 4 5 0 1hướng dẫn sử dụng sbsetting trên ios 5 0 1cách sử dụng ios 5 0 1anybizsoft pdf to word converter 4 0 1 full crackhướng dẫn sử dụng itunes 11 0 1kinect for windows sdk v1 0sự phát triển của trẻ từ 0 1 tuổifeatures in ios 6 0 1Đồ án mạng điện CÂN BẰNG CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG ĐIỆNBáo cáo Thí nghiệm Sức bền vật liệu Trần Song ÁnhĐẶC BIỆT HÓA TRONG MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ SỐ PHỨCĐồ án Cung cấp điện cho một chung cư cao tầngTuyển tập 235 bài tập trắc nghiệm số phức có lời giải chi tiếtTuyển tập 240 câu trắc nghiệm khối trụ khối nón khối cầu phạm văn huyTuyển tập 58 trang chuyên đề hình học không gian cơ bảnĐề tài Cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở Hà Nội cụ thể trên tuyến 53 Hoàng Quốc Việt Đông AnhĐiệu hò thuốc cá làn điệu dân ca đặc sắc của người nguồn minh hóagiáo trình TU TUONG 2013Giao an bo chui qua congBồi dưỡng hứng thú học tập phân môn luyện từ và câu cho học sinh lớp 3 thông qua việc xây dựng hệ thống trò chơi học tậpBiện pháp phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam đáp ứng chuẩn nghề nghiệpBiện pháp quản lý chất lượng đào tạo ngành quản trị kinh doanh hình thức vừa làm vừa học ở Trung tâm Đại học Mở Hà Nội tại Đà NẵnBiện pháp tăng cường xã hội hóa giáo dục tiểu học ở các huyện miền núi tỉnh Quảng NamBiện pháp xây dựng Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng thành tổ chức biết học hỏiCác nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn điểm bán lẻ của khách hàng - Nghiên cứu thực nghiệm tại các siêu thị Quảng NgãiCác phương tiện biểu thị tình thái thuộc ngôn ngữ người tường thuật trong phóng sự của Vũ Trọng PhụnChính sách Marketing của Công ty Dược - Trang thiết bị Y tế Bình ĐịĐặc điểm truyện ngắn trung đại Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập