SK vat ly 8, 9 2016

SKKN: Giải pháp sữa chữa và làm ĐDDH môn Vật 8,9

SKKN: Giải pháp sữa chữa và làm ĐDDH môn Vật lý 8,9
... VËt lÝ bËc THCS (ch¬ng tr×nh ®ỉi míi) - S¸ch gi¸o viªn VËt lÝ bËc THCS (ch¬ng tr×nh ®ỉi míi) - S¸ch bµi tËp VËt lÝ bËc THCS (ch¬ng tr×nh ®ỉi míi) - Tµi liƯu tËp hn vỊ sư dơng ®å dïng vËt lÝ n¨m ... gi¸o viªn gi¶ng d¹y VËt trêng THCS Hång Thủ Ph¹m vi: - Ho¹t ®éng d¹y vµ häc VËt ë líp - ( Vßng 2) - Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn sưa ch÷a ®å dïng d¹y häc bé m«n vËt ë trêng THCS Hång Thủ ... I C¬ së lÝ ln vµ c¬ së thùc tiƠn II Thùc tr¹ng vỊ viƯc sưa ch÷a vµ lµm ®å dïng d¹y häc VËt lÝ III C¸c gi¶i ph¸p thĨ PhÇn III: Bµi häc kinh nghiƯm vµ tỉng kÕt Ngêi thùc hiƯn: Lª §×nh §¬n vÞ:...
 • 12
 • 330
 • 5

SKKN: Giải pháp sữa chữa và làm ĐDDH môn Vật 8,9

SKKN: Giải pháp sữa chữa và làm ĐDDH môn Vật lý 8,9
... VËt lÝ bËc THCS (ch¬ng tr×nh ®ỉi míi) - S¸ch gi¸o viªn VËt lÝ bËc THCS (ch¬ng tr×nh ®ỉi míi) - S¸ch bµi tËp VËt lÝ bËc THCS (ch¬ng tr×nh ®ỉi míi) - Tµi liƯu tËp hn vỊ sư dơng ®å dïng vËt lÝ n¨m ... ®Çu PhÇn II: Néi dung I C¬ së lÝ ln vµ c¬ së thùc tiƠn II Thùc tr¹ng vỊ viƯc sưa ch÷a vµ lµm ®å dïng d¹y häc VËt lÝ III C¸c gi¶i ph¸p thĨ Ngêi thùc hiƯn: Lª §×nh §¬n vÞ: Trêng THCS Hång Thđy ... sè biƯn ph¸p sưa ch÷a ®å dïng d¹y häc ë líp vµ líp bé m«n VËt PHÁƯN THỈÏ HAI: NÄÜI DUNG i C¬ së lÝ ln vµ c¬ së thùc tiƠn C¬ së lÝ ln : Trỉåïc hãút ta nhçn lải chỉång trçnh khung v säú tiãút...
 • 14
 • 282
 • 2

Kế hoạch cá nhân vật 8-9 đầy đủ

Kế hoạch cá nhân vật lý 8-9 đầy đủ
... thấy vật màu đỏ, màu xanh, màu đen, Giải thích tượng đặt vật ánh sáng trắng ta thấy vật có màu đỏ, vật màu xanh, vật màu trắng, vật màu đen, Giải thích tượng: Khi đặt vật ánh sáng đỏ vật màu ... học, kết hợp cách hợp hình thức tự luận với hình thức trắc nghiệm khách quan kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh - Thực quy định Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS, học sinh THPT, đủ ... cực viễn Biết cách thử mắt 49 Mắt cận Nêu đặc điểm mắt cận không nhìn vật mắt lão xa mắt cách khắc phục tật cận thò phải đeo kính phân kỳ Nêu đẳc mắt lão không nhìn thấy vật gần mắt cách khắc phục...
 • 17
 • 265
 • 2

KT 45'' HKII vật 8, 9

KT 45'' HKII vật lý 8, 9
... thật, ngợc chiều với vật B ảnh thật chiều với vật C ảnh ảo, ngợc chiều với vật D ảnh ảo, chiều với vật Câu 8: Vật AB đặt trớc thấu kính hội tụ có tiêu cự f, cho ảnh thật AB lớn vật Khi AB nằm cách ... đứng trớc phơng án trả lời đúng: ( điểm) 1.Ném vật lên cao, động giảm Vì vậy: A Thế vật giảm theo B Thế vật tăng lên C Thế vật không đổi D Thế động vật tăng Nguyên nhân gây chuyển động hạt phấn ... 10kW để nâng vật nặng lên cao 5m Hiệu suất động 80% a Tính công có ích động ( 1,5 điểm) b Tính thời gian nâng vật ( 1,5 điểm) đề kiểm tra tiết - HKii Điểm Trờng THCS Đình xuyên Môn Vật Họ tên:...
 • 6
 • 70
 • 0

Bài giảng bài cơ năng vật 8 (9)

Bài giảng bài cơ năng vật lý 8 (9)
... nghĩa công thức động năng? Cho ví dụ vật có động năng? 2.Nêu định nghĩa công thức trọng trường, đàn hồi? Cho ví dụ vật năng? I vật chuyển động trọng trường 1) Định nghĩa: Khi vật chuyển động trọng ... trọng trường tổng động vật gọi vật Kí hiệu: W W = Wđ + W𝒕 W= 𝟏 m𝒗𝟐 𝟐 + mgz W = Wđ + W𝒕 I vật chuyển động trọng trường 2) Định luật bảo toàn vật chuyển động trọng trường: Khi vật chuyển động trọng ... vận tốc vật m/s Lấy g=10 m/𝒔𝟐 Hết A h B Tìm vật A B? vật có bảo toàn ko? Thời gian: phút Nếu vật chuyển động chịu tác dụng lực, lực đàn hồi lực khác:  Nếu lực khác không bảo toàn năng ………...
 • 18
 • 177
 • 0

Bài giảng bài công thức tính nhiệt lượng vật 8 (9)

Bài giảng bài công thức tính nhiệt lượng vật lý 8 (9)
... quan hệ nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên khối lượng vật? Trả lời: Khối lượng lớn nhiệt lƣợng vật thu vào lớn Tiết: 28 Bài 24  CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƢỢNG I Nhiệt lƣợng vật thu vào để ... quan hệ nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên độ tăng nhiệt độ? Trả lời: Độ tăng nhiệt độ lớn nhiệt lƣợng vật thu vào lớn Tiết: 28 Bài 24  CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƢỢNG I Nhiệt lƣợng vật thu ... II Công thức tính nhiệt lƣợng Nhiệt lượng vật thu vào tính theo công thức: Q  mc t Trong đó: Q nhiệt lƣợng thu vào, tính J, mlà khối lƣợng vật, tính kg, t  t2  t1 độ tăng nhiệt độ, tính 0C...
 • 17
 • 186
 • 0

Bài giảng bài công cơ học vật 8 (9)

Bài giảng bài công cơ học vật lý 8 (9)
... - Cơng học cơng lực (khi vật tác dụng lực lực sinh cơng ta nói cơng cơng vật) - Cơng học gọi tắt cơng TIẾT 19 - BÀI 13 - CƠNG CƠ HỌC I Khi có cơng học ? Nhận xét: Kết luận: - Chỉ có cơng học ... NHỮNG CƠNG VIỆC HÀNG NGÀY … TIẾT 19 - BÀI 13 - CƠNG CƠ HỌC I Khi có cơng học ? Nhận xét: VD1: Con bò kéo xe đường => lùc kÐo cđa bò ®· thực cơng học TIẾT 19 - BÀI 13 - CƠNG CƠ HỌC I Khi có cơng học ... lực công lực s P F TIẾT 19 - BÀI 13 - CƠNG CƠ HỌC I Khi có cơng học ? II Cơng thức tính cơng ? Cơng thức tính cơng học A =F s A: cơng lực F(J hc Nm) F: lực tác dụng vào vật( N) S:qng đường vật...
 • 25
 • 172
 • 0

Bài giảng bài dẫn nhiệt vật 8 (9)

Bài giảng bài dẫn nhiệt vật lý 8 (9)
... chất khác dẫn nhiệt khác I SỰ DẪN NHIỆT: II TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT: C5: Hãy dựa vào thí nghiệm để so sánh tính dẫn nhiệt đồng, nhôm, thủy tinh Chất dẫn nhiệt tốt nhất, chất dẫn nhiệt nhất? ... Trả lời: Trong chất đồng dẫn nhiệt tốt nhất, thủy tinh dẫn nhiệt * Kết luận: Chất rắn dẫn nhiệt tốt Trong chất rắn kim loại dẫn nhiệt tốt I SỰ DẪN NHIỆT: II TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT: Thí nghiợ̀m ... nóng  Nhiệt truyền từ phần sang phần khác vật, từ vật sang vật khác hình thức dẫn nhiệt * Các chất khác khả dẫn nhiệt khác  Chất rắn dẫn nhiệt tốt Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt...
 • 22
 • 164
 • 0

Bài giảng bài đối lưu – bức xạ nhiệt vật 8 (9)

Bài giảng bài đối lưu – bức xạ nhiệt vật lý 8 (9)
... đối lưu TIẾT 28 - BÀI 23: ĐỐI LƯU BỨC XẠ NHIỆT I Đối lưu: 1.Thí nghiệm: (hình 23.2) Trả lời câu hỏi: * Nhận xét Sự truyền nhiệt nhờ tạo thành dòng nhưư thí nghiệm gọi đối lưu Sự đối lưu ... truyền bình có phải dẫn nhiệt đối lưu nhiệt tia nhiệt thẳng Bức xạ không? Tại sao? nhiệt xảy chân không - Sự truyền nhiệt từ nguồn nhiệt tới bình - Vật có bề mặt xù xì màu dẫn nhiệt không khí dẫn ... thụ tia nhiệt C12:Hãy chọn từ thích hợp cho ô trống bảng 23.1 ChÊt R¾n Láng KhÝ Ch©n kh«ng H×nh thøc Dẫn truyÒn nhiệt nhiÖt chñ yÕu Đối lưu Đối lưu Bức xạ nhiệt TIẾT 28 - BÀI 23: ĐỐI LƯU BỨC...
 • 18
 • 203
 • 0

Bài giảng bài sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng vật 8 (9)

Bài giảng bài sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng vật lý 8 (9)
... A trí … B Bài 17: SỰ CHUYỂN HÓA VÀ BẢO TOÀN CƠ NĂNG I Sự chuyển hóa dạng năng: Thí nghiệm 2: Con lắc dao động C A B Bài 17: SỰ CHUYỂN HÓA VÀ BẢO TOÀN CƠ NĂNG I Sự chuyển hóa dạng năng: Thí ... là, kể đến ma sát, vật không bảo toàn Một phần chuyển hoá thành dạng lượng khác mà học sau  Bài 17: SỰ CHUYỂN HÓA VÀ BẢO TOÀN CƠ NĂNG I Sự chuyển hóa dạng năng: II Bảo toàn năng: III Vận dụng: ... Người ta nói bảo toàn Bài 17: SỰ CHUYỂN HÓA VÀ BẢO TOÀN CƠ NĂNG I Sự chuyển hóa dạng năng: II Bảo toàn năng: ??? Trong thực tế, bóng rơi thí nghiệm nảy lên có độ cao ban đầu (A) không? lắc thí...
 • 17
 • 179
 • 0

Bài giảng bài nhiệt năng vật 8 (9)

Bài giảng bài nhiệt năng vật lý 8 (9)
... cấu tạo nên vật chuyển động nhanh nhiệt vật lớn II.Các cách làm thay đổi nhiệt năng: Nhiệt vật thay đổi hai cách thực công truyền nhiệt III .Nhiệt lượng: Nhiệt lượng phần nhiệt vật nhận thêm ... miếng đồng giảm, nhiệt nước tăng Đây truyền nhiệt I NHIỆT NĂNG Tổng động phân tử cấu tạo nên vật gọi nhiệt vật Nhiệt độ vật cao phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh nhiệt vật lớn II.Các cách ... nhiệt vật lớn II.Các cách làm thay đổi nhiệt năng: Nhiệt vật thay đổi hai cách thực công truyền nhiệt III .Nhiệt lượng: Nhiệt lượng phần nhiệt vật nhận thêm hay bớt trình truyền nhiệt Ký hiệu nhiệt...
 • 11
 • 162
 • 0

Bài giảng bài phương trình cân bằng nhiệt vật 8 (9)

Bài giảng bài phương trình cân bằng nhiệt vật lý 8 (9)
... truyền từ vật độ thấp sang vật nào? ? Q trìnhnhiệt truyền ngừng xảynhiệt Sự truyền xảynhiệt độnào? 02 vật ngừng lại Nhiệt lượng vật nàynhiệt tỏa raxảy nhiệt lượng vật Khi q trình truyền vật thu ... vào Vật toả nhiệt lượng? nhiệtthu lượng? I/ Ngun truyền nhiệt: Khi có hai vật truyền nhiệt cho thì: Nhiệt truyền từ vật nhiệt độ cao sang vật nhiệt độ thấp Sự truyền nhiệt xảy nhiệt ... m1.c1.(t1-t2) Phương trình cân nhiệt: Q thu = Q tỏa Vậy nhiệt lượng nước thu vào : Độ tăng nhiệt độ : Qthu = m2.c2.(t2-t1) IV.Vận Dụng: C1 a) Hãy dùng phương trình cân nhiệt để tính nhiệt độ hỗn...
 • 13
 • 153
 • 0

KIỂM TRA học kỳ i vật 8 2015 2016

KIỂM TRA học kỳ i vật lý 8 2015  2016
... Ác-si-mét F = Vd 27- Tiến hành thí nghiệm để nghiệm l i lực đẩy Ác-si-mét C24.10 C25.11 4 ĐỀ THI HỌC KÌ I 12 10 Môn: Vật lý - Lớp Năm học: 2015 - 2016 (Th i gian làm ba i: 45 phút) ĐỀ B I I.TRẮC ... ĐỀ THI HỌC KÌ I Môn: Vật lý - Lớp Năm học: 2015 - 2016 I TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4 i m) Chọn đáp án câu cho 0,5 i m Câu h i Đáp án B C C D C D C A II TỰ LUẬN (4 i m) Câu N i dung i m 1.5 ... NGHIỆM KHÁCH QUAN (4 i m) Chọn phương án trả l i câu sau Câu 1: Học sinh xe đạp từ nhà đến trường Câu phát biểu sau đúng? A Học sinh chuyển động so v i xe C Học sinh đứng yên so v i nhà B Học...
 • 9
 • 490
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hê thống hóa vật lý 8 9bài giảng vật lý 8 bài 9giáo án vật lý 8 bài 9giai bai tap vat ly lop 9 bai 8 11vật lý 8 bài 9 áp suất khí quyểnbai giang vat ly 8 bai 9 ap suat khi quyenvật lý 8vật lý lớp 9bài giảng vật lý 8 bài 12bài giảng điện tử vật lý 8bài giảng vật lý 8 bài 8bài giảng vật lý 8 bài 7bài giảng vật lý 8 bài 6bài giảng vật lý 8 bài 5bài giảng vật lý 8 bài 4TIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ QUA các dự án đầu tư nước NGOÀI ở VIỆT NAM HIỆN NAYTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ QUAN điểm của hồ CHÍ MINH về sự lựa CHỌN CON ĐƯỜNG xã hội CHỦ NGHĨA và bản CHẤT KINH tế CHỦ NGHĨA xã hộiTHU HOẠCH KINH tế CHÍNH TRỊ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực với PHÁT TRIỂN KINH tế xã hộiKế hoạch hội thảo chuyên đề tổ chuyên mônTHAM LUẬN VỀ VIỆC PHỐI KẾT HỢP QUẢN LÝ NỀ NẾP HỌC SINHTHAM LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MŨI NHỌNTÀI LIỆU THAM KHẢO GIỚI THIỆU tóm tắt bộ tư bản của các mácBÁO CÁO THAM LUẬN TĂNG CƯỜNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY TRONG TRƯỜNG MẦM NON100 mẫu câu giao tiếp tiếng nhật thông dụngKiểm tra 15 phút môn Hóa học 9 kèm đáp ánGiáo án điện tử Hóa 9 bài 47 Chất béoGiáo án điện tử Bài 18 NhômTừ điển tiếng nhật qua hình ảnhMIKE 11 ecoabl CLN song dong nai sai gonBao cao lan truyen khong khiQUAN điểm của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM về đổi mới tiểu luận cao họcquan hệ kinh tế quốc tế trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại quốc tế Bài giảngKết cấu đặc biệt bitexco financial towerKiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền trong quy trình kiểm toán tài chínhHoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần vận tải thương mại xuân trường
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập