3 các công trình xử lý sinh học kị khí( bể UASB)

CÔNG TRÌNH XỬ SINH HỌC KỴ KHÍ BỂ UASB

CÔNG TRÌNH XỬ LÝ SINH HỌC KỴ KHÍ BỂ UASB
... QUÁ TRÌNH XỬ LÝ SINH HỌC KỴ KHÍ (tt) Quá trình phân hủy kỵ khí (tt) nguyên xử trình phân hủy yếm khí I CƠ SỞ QUÁ TRÌNH XỬ LÝ SINH HỌC KỴ KHÍ (tt) Vi sinh vật tham gia trình xử kỵ khí ... phân hủy kỵ khí (tt) Các công trình xử nhân tạo I CƠ SỞ QUÁ TRÌNH XỬ LÝ SINH HỌC KỴ KHÍ (tt) Quá trình phân hủy kỵ khí I CƠ SỞ QUÁ TRÌNH XỬ LÝ SINH HỌC KỴ KHÍ (tt) Quá trình phân hủy kỵ khí (tt) ... thành khí metan – CH4 - Quá trình xử kỵ khí áp dụng để ổn định bùn công trình xử bùn - Hiện nay, xử kỵ khí ứng dụng rộng rãi xử nước thải I CƠ SỞ QUÁ TRÌNH XỬ LÝ SINH HỌC KỴ KHÍ (tt)...
 • 20
 • 358
 • 2

CÁC CÔNG TRÌNH XỬ SINH HỌC KỴ KHÍ

CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ SINH HỌC KỴ KHÍ
... - Q trình xử kỵ khí với vi sinh vật sinh trưởng dạng lơ lửng q trình tiếp xúc kỵ khí (Anaerobic Contact Process), q trình xử lớp bùn kỵ khí với dòng nước từ lên (Upflow ... - UASB); - Q trình xử kỵ khí với vi sinh vật sinh trưởng dạng dính bám q trình lọc kỵ khí (Anaerobic Filter Process) 5.2 TÍNH TỐN THIẾT KẾ BỂ UASB 5.2.1 Cấu Tạo Đây q trình kỵ khí ứng dụng ... q trình xử xảy chất hữu nước thải tiếp xúc với bùn hạt Khí sinh điều kiện kỵ khí (chủ yếu methane CO2) tạo nên dòng tuần hồn cục giúp cho q trình hình thành trì bùn sinh học dạng hạt Khí sinh...
 • 7
 • 984
 • 13

chương 2 các công trình xử học

chương 2 các công trình xử lý cơ học
... 600 800 -20 0 - 420 06-10 1 320 800 10-14 600 800 + 520 -20 0 +100 -100 14-18 1600 800 18 -22 320 800 +700 +22 0 22 -24 180 400 +800 -480 -22 0 45  (m3) -22 0 BỂ ĐIỀU HỊA Phương pháp tính V =  - 420  + ... 20 0 QTBh 10 42 12 14 16 18 20 22 24 (h) BỂ ĐIẾU HỊA Phương pháp đồ thị 4800 4600 4400 420 0 4000 3800 3600 3400 320 0 3000 28 00 26 00 24 00 22 00 20 00 1800 1600 1400 120 0 1000 800 600 400 20 0 Vtích lũy ... Phương pháp số học  BỂ ĐIẾU HỊA Phương pháp đồ thị Q (m3/h) t (h) 00- 02 90 02- 06 150 600 780 06-10 330 10-14 150 4 1 320 600 21 00 27 00 14-18 400 18 -22 80 90 1600 320 180 4300 4 620 22 -24 4 T (h)...
 • 97
 • 194
 • 0

giáo trình kỹ thuật xử nước thải chương 2 các công trình xử học

giáo trình kỹ thuật xử lý nước thải chương 2 các công trình xử lý cơ học
... 24 5,5 25 0,5 25 5,5 22 7,5 23 2,5 23 7,5 20 9 ,2 214 ,2 219 ,2 187,5 1 92, 5 197,5 173 ,2 178 ,2 183 ,2 156,5 161,5 166,5 138,0 143,0 148,0 116,85 121 ,7 126 ,55 107,9 1 12, 6 117 ,2 1 02, 95 107,5 1 12, 05 d (mm) 0 ,27 5 ... (m3/h) 24 - 1 -2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11- 12 Li gii Theo phng phỏp d th 1 500 800 120 0 1400 1400 800 Thi gian ngy 12- 13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19 -20 20 -21 21 -22 22 -23 23 -24 ... Bng 2. 9 Vn tc lng ca cỏt nc t0C khỏc d (mm) 3,50 3,00 2, 50 2, 00 1,75 1,50 1 ,25 1,00 0,90 0,85 50C 24 0,5 22 5,5 20 4 ,2 1 82, 5 168 ,2 151,5 133,0 1 12, 0 103 ,2 98,4 Vn tc lng (mm/s) 100C 150C 20 0C 24 5,5...
 • 29
 • 706
 • 1

Quá trình xử sinh học kỵ khí bằng bể UASB

Quá trình xử lý sinh học kỵ khí bằng bể UASB
... loại3bó Bậc xử nước Quá >Sưđồ trình xửdây chuyền công nghệ xử trước vào bề khử trùng Sơ Tách1v* rác, lắng cát, cân bằng, tuyển ■ _, Bậc kỵ* trùng, khí UASB TạiXử bể khử nướcbểthải được ... rắn lơ lửng mg/l 800 -1200 COD mg/1 700 -1500 Phương Phương Phươngpháp pháp phápsinh sinh sinhhọc học họcxử xử xửlýlýlýmôi môi môitnrờng tnrờng tnrờng SVTH: SVTH: SVTH:Nhóm Nhóm Nhóm222 BOD5 mg/1 ... tách khí diễn công trình; GVHD: ThS Trương Thế Quang 14 Phương pháp sinh học xử môi tnrờng SVTH: Nhóm Xử lí hàm lượng chất hữu cao, tối đa 4000 mg/1, BOD 500 mg/1, điều thực bể sinh học hiếu khí...
 • 13
 • 78
 • 0

Khảo sát, đánh giá hiệu quả các công trình xử nước thải bệnh viện TP. Hồ Chí Minh. Nghiên cứu đề xuất công nghệ thích hợp_thiết kế hệ thống xử nước thải cho Bệnh viện Đại học Y.pdf

Khảo sát, đánh giá hiệu quả các công trình xử lý nước thải bệnh viện TP. Hồ Chí Minh. Nghiên cứu đề xuất công nghệ thích hợp_thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho Bệnh viện Đại học Y.pdf
... Khảo sát, đánh giá hiệu công trình xử nước thải bệnh viện TP Hồ Chí Minh Nghiên cứu đề xuất công nghệ thích hợp_thiết kế hệ thống xử nước thải cho Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí ... -2- Khảo sát, đánh giá hiệu công trình xử nước thải bệnh viện TP Hồ Chí Minh Nghiên cứu đề xuất công nghệ thích hợp_thiết kế hệ thống xử nước thải cho Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí ... -3- Khảo sát, đánh giá hiệu công trình xử nước thải bệnh viện TP Hồ Chí Minh Nghiên cứu đề xuất công nghệ thích hợp_thiết kế hệ thống xử nước thải cho Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí...
 • 46
 • 1,323
 • 5

chương 2 tính toán thiết kế các công trình xử nươc thải phần 3

chương 2 tính toán thiết kế các công trình xử lý nươc thải phần 3
... Diệu 2- 53 CÔNG TY MÔI TRƯỜNG TẦM NHÌN XANH Tel: (08)5150181 Fax: (08)8114594 www.gree-vn.com GREE GREEN EYE ENVIRONMENT 3. 3 TRAO ĐỔI ION 3. 3.1 NGUYÊN LÝ TRAO ĐỔI ION SO 32 SO 32 SO 32 SO 32 SO 32 SO 32 ... phương cực tiểu a= b= n xy - x y n x2 – ( x )2 x2 y - x xy n x2 – ( x )2 3 .2 CÔNG NGHỆ THẨM THẤU NGƯC 3 .2. 1 Hiện Tượng Thẩm Thấu Trong hệ kín chứa màng bán thấm ngăn cách hai vùng khác nhau, vùng chứa ... đầu 100 mg/L Bảng VD1 Kết thí nghiệm Beaker 01 02 03 04 05 06 07 Khối lượng carbon (mg) 965 740 548 39 8 26 5 168 Nồng độ COD NT sau hấp phụ (mg/L) 3. 5 5 .2 8.0 12. 0 20 .5 33 .0 100.0 p dụng phương...
 • 15
 • 269
 • 0

Các công trình xử nước thải công nghiệp bằng phương pháp hóa học kết hợp với hệ thống cửa chắn rác p1 ppsx

Các công trình xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp hóa học kết hợp với hệ thống cửa chắn rác p1 ppsx
... nghiên cứu, tìm hiểu trình bày rõ ràng về: • Các kiến thức công nghệ xử nước thải • Quy trình xử nước thải nhà máy xử nước thải Hạ Long • Kỹ thuật ứng dụng PLC tự động hóa, hiểu biết PLC ... nghị Từ kết luận đề tài xin đưa đề nghị sau: Tự động hóa điều khiển bể SBR hệ thống xử nước thải nói riêng tự động hóa trình xử nước thải nói chung lĩnh vực thiết thực, mang tính trách nhiệm ... Dựng - 2002 [9] Trần Văn Nhân Giáo trình công nghệ xử nước thải NXB Khoa học kỹ thuật - 1999 [10] Phan Quốc Phô, Nguyễn Đức Chiến Giáo trình cảm biến NXB Khoa học kỹ thuật - 2006 [11] Nguyễn...
 • 10
 • 203
 • 1

Các công trình xử nước thải công nghiệp bằng phương pháp hóa học kết hợp với hệ thống cửa chắn rác p2 docx

Các công trình xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp hóa học kết hợp với hệ thống cửa chắn rác p2 docx
... Network 13 // QUÁ TRÌNH XẢ NƯỚC VÀO BỂ SBR LD M0.7 AN I0.7 = Q0.6 Network 14 // QUÁ TRÌNH KHUẤY BỂ SBR CHỌN CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC LD M1.0 LPS AN I1.2 = M2.6 Trang 79 Báo cáo thực tập tốt nghiệp = LPP A ... 3000 M3.1 Network 15 // QUÁ TRÌNH KHUẤY BỂ SBR ĐIỀU KHIỂN MÁY KHUẤY LD M1.0 A I0.6 LPS LD M2.6 O M3.0 ALD = Q1.1 LPP LD M2.7 O M3.1 ALD = Q2.0 Network 16 // QUÁ TRÌNH XẢ NƯỚC RA KHỎI BỂ SBR LD M1.2 ... Báo cáo thực tập tốt nghiệp A = Dương Tuấn Linh – TĐH K47 I0.2 Q0.1 Network 11 // QUÁ TRÌNH HÚT BÙN BỂ SBR LD M0.6 LPS TON T44, 9000 A I1.1 TON T40,...
 • 10
 • 314
 • 0

Các công trình xử nước thải công nghiệp bằng phương pháp hóa học kết hợp với hệ thống cửa chắn rác p3 pps

Các công trình xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp hóa học kết hợp với hệ thống cửa chắn rác p3 pps
... phép trình xả nước vào bể SBR thực Cho phép trình khuấy bể SBR thực Cho phép trình lắng bể SBR thực Cho phép trình xả nước khỏi bể SBR Cho phép trình hút bùn khỏi bể SBR thực Cho phép trình xả nước ... thiết bị, trình hoạt động … cổng vào/ra, biến nhớ, từ lập chương trình Bảng phân công cổng vào/ra PLC trình bày Bảng 4.2 chương nên xin trình bày bảng biến nhớ nội M sử dụng cho việc lập trình: ... SBR thực Cho phép trình khuấy bể SBR thực Cho phép trình lắng bể SBR thực Cho phép trình xả nước khỏi bể SBR thực Cho phép trình hút bùn khỏi bể SBR thực Tham gia tạo xung phút với T37 Tham gia...
 • 10
 • 245
 • 0

Các công trình xử nước thải công nghiệp bằng phương pháp hóa học kết hợp với hệ thống cửa chắn rác p4 doc

Các công trình xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp hóa học kết hợp với hệ thống cửa chắn rác p4 doc
... Chức Khởi động hệ thống Dừng hệ thống Tái khởi động hệ thống Báo nước bể mức cạn (mức 1) Báo nước bể mức làm việc (mức 2) Báo nước bể mức đầy (mức 3) Báo nước bể mức cạn (mức 1) Báo nước bể mức ... nguyên hệ thống bể SBR hiểu biết thiết bị sử dụng hệ thống thực, ta tiến hành thiết kê mô hình bể SBR điều khiển PLC S7-200 Do thiết bị hệ thống thực có thiết bị đắt tiền, cồng kềnh đòi hỏi kết ... 24VDC, công suất 10W Để điều khiển mô hình ta sử dụng nút ấn: nút ấn gạt START (khởi động hệ thống) , STOP (dừng hệ thống) ; nút ấn thường hở RESET (dùng cho trường hợp khởi động lại hệ thống từ...
 • 10
 • 276
 • 0

Các công trình xử nước thải công nghiệp bằng phương pháp hóa học kết hợp với hệ thống cửa chắn rác p5 ppt

Các công trình xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp hóa học kết hợp với hệ thống cửa chắn rác p5 ppt
... oxy Cảm biến đo nồng độ oxy làm việc theo phương pháp điện thế, phương pháp đo điện cực, sử dụng chuyển đổi Ganvanic Nguyên làm việc trình bày sau: Oxy nước theo dòng chảy (do máy khuấy tạo nên) ... thể đưa tín hiệu số với rơle trung gian H, I, J, K Với tín hiệu đưa dạng số, người sử dụng phải tiến hành cài đặt hình chuyển đối Kết nối cảm biến với chuyển đổi: Việc kết nối trình bày hình bên ... Ngắt xử ngắt, ngắt truyền thông Bộ đếm tốc độ cao Phát xung tốc độ cao … Trang 50 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Dương Tuấn Linh – TĐH K47 CHƯƠNG IV THIẾT KẾ MÔ HÌNH BỂ SBR Các thiết bị sử dụng hệ...
 • 10
 • 215
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các công trình xử lý sinh học kị khícông trình xử lý sinh học kỵ khíquá trình xử lý sinh học yếm khí bể yếm khíquá trình xử lý sinh học hiếu khí bể aroten lên men theo mẻcác quá trình xử lý sinh họccông trình xử lý sinh học trong điều kiện tự nhiêncông trình xử lý sinh học trong điều kiện nhân tạoquá trình xử lý sinh học kỵ khíquá trình xử lý sinh học hiếu khí1tổng quan về các phương pháp xử lý sinh học kỵ khítổng quan về quá trình xử lý sinh học hiếu khítổng quan về quá trình xử lý sinh học kỵ khí trong nước thải ngành mỹ phẩmcông nghệ xử lý sinh học hiếu khí với vi sinh vật lơ lửng kết hợp bùn hoạt tínhcông nghệ xử lý sinh học hiếu khí với vi sinh vật bám cố định fbr fixed bed bio reactioncông nghệ xử lý sinh học hiếu khí với vi sinh vật bám trên giá thể di động mbbrTục thờ bà – cậu tại gia ở tỉnh hậu giang (tt)Xây dựng chiến lược kinh doanh cho ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hậu giang đến năm 2025 (tt)Các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại (tt)Volunteering motives and personal well being evidence from vietnamSolutions to improve ineffective supervision at FPT digital retail joint stock companyThe impact of quality of work life and organizational commitment on job performance of employees in the vietnamese banking sectorImproving sales management of personal homecare business unit of connell brothers companyConsumer’s perception of low product quality of saigon special in saigon beer alcohol beverage corporation (SABECO)bài dự thi đuối nước của học sinh đạt giải nhất cấp tỉnh Thừa Thiên HuếBÀI GIẢNG điện tử KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề các KHU KINH tế ở VIỆT NAMBÀI GIẢNG điện tử KINH tế CHÍNH TRỊ vận DỤNG các QUY LUẬT TRONG QUẢN lý KINH tếTÀI LIỆU THAM KHẢO NHỮNG vấn đề NGHIÊN cứu dự THI CAO học CHUYÊN NGÀNH xây DỰNG ĐẢNG và CHÍNH QUYỀN NHÀ nướcBÀI THU HOẠCH nghị quyết Trung ương 4 hayTÀI LIỆU HỘI THẢO MÔN HOÁ HỌC HỌC KỲ IITIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ KINH tế THỊ TRƯỜNG ở các QUỐC GIA và VÙNG LÃNH THỔ NICS CHÂU á và ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAMTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ NGÂN SÁCH NHÀ nước với VIỆC THỰC HIỆN mục TIEU TĂNG TRƯỞNG KINH tế NHỮNG vấn đề rút RA với VIỆC đổi mới HOÀN THIỆN CHI TIÊU NGÂN SÁCH CHÍNH PHỦTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ tác PHẨM bàn về cái gọi là vấn đề THỊ TRƯỜNG, ý NGHĨA đối với VIỆC PHÁT TRIỂN, bảo vệ CHỦ NGHĨA mác lê NIN TRONG THỜI đại NGÀY NAYTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ VAI TRÒ của điều KIỆN tự NHIÊN, KINH tế xã hội VÙNG bắc TRUNG bộ đối với PHÁT TRIỂN KINH tế xã hộiNâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao BằngBAI GIANG KT XUNG hc
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập