Chương 4 kỹ THUẬT lập TRÌNH TRÊN máy CNC

Chương 4 kỹ THUẬT lập TRÌNH ( fanuc 21) CNC

Chương 4 kỹ THUẬT lập TRÌNH ( fanuc 21) CNC
... N130 G00… G 24: CHU TRÌNH KHỎA MẶT ĐẦU N… G 24 X(U)… Z(W)… F… (TIỆN THẲNG) N… G 24 X(U)… Z(W)… R…F… (TIỆN CÔN) R: THAM SỐ CÔN THEO TRỤC Z G28: TRỞ LẠI ĐIỂM THAM CHIẾU N… G28 X(U)… Z(W)… X, Z… NỘI ... CÔNG G20: CHU TRÌNH TIỆN DỌC N… G20 X(U)…Z(W)…F… (THẲNG) N… G20 X(U)…Z(W)…R…F (CÔN) X(U), Z(W): TỌA ĐỘ CỦA ĐIỂM K R[MM]: THAM SỐ CỦA ĐỘ CÔN THEO TRỤC X (+ /-) VÍ DỤ: N100 G91 N110 G20 U -4 W-66 F0.18 ... CÁC LỆNH LẬP TRÌNH TRÊN MÁY TiỆN CNC ? G00 - Dịch chuyển nhanh N G00 X(U) Z(W)… ; Có thể lập trình với hệ tọa độ tuyệt đối hệ tọa độ tương đối cách sử dụng địa (X,Y) (U, W) Với G90 (hệ toạ độ...
 • 45
 • 247
 • 2

Chương 4 Kỹ thuật lập trình dùng mảnh

Chương 4 Kỹ thuật lập trình dùng mảnh
... mảng a = {3, 5, 2, 7, 4, 8} Hình ảnh a sau lần lặp xếp bọt nh sau: Bắt đầu i = Hết vòng lặp j; Hết vòng j; Hết vòng j; Hết vòng j; 2 2 i = 1; i=2; i=3; i =4; 5 3 3 4 7 7 4 8 8 Phơng pháp xếp chọn ... tìm đợc với phần tử Ví dụ: Với dãy a = {1, 6, 4, 2, 5, 7}, để phần tử thứ (6) ngời ta tiến hành tìm phần tử nhỏ số phần tử {6, 4, 2, 5, 7} Khi Min(6, 4, 2, 5, 7) = phần tử đợc đảo chỗ cho phần tử ... a[min]=tg; } } Phơng pháp xếp chèn Một thuật toán gần nh đơn giản ngang với thuật toán xếp chọn nhng có lẽ mềm dẻo hơn, xếp chèn Đây phơng pháp ngời ta dùng để xếp ngang cho thang Đầu tiên, ngời...
 • 17
 • 192
 • 0

Chương 4: Kỹ thuật lập trình

Chương 4: Kỹ thuật lập trình
... Kỹ thuật lập trình 114 ĐIỀU KHIỂN LẬP TÌNH PLC - MẠNG PLC Chương Kỹ thuật lập trình 115 ĐIỀU KHIỂN LẬP TÌNH PLC - MẠNG PLC Chương Kỹ thuật lập trình 4.5 KỸ THUẬT LẬP TRÌNH PHÂN BỐ Chương trình ... kỹ thuật lập trình sau: Lập trình tuyến tính Lập trình phân cấp Lập trình cấu trúc 4.4 KỸ THUẬT LẬP TRÌNH TUYẾN TÍNH Lập trình tuyến tính chương trình ứng dụng tập trung khối tổ chức chương trình ... khiển trình trộn Quá trình mô tả sơ đồ hình 4.4 hoạt động theo bảng 3-1 tới 3-4 112 ĐIỀU KHIỂN LẬP TÌNH PLC - MẠNG PLC Chương Kỹ thuật lập trình 113 ĐIỀU KHIỂN LẬP TÌNH PLC - MẠNG PLC Chương – Kỹ...
 • 25
 • 165
 • 0

Chương 4 KỸ THUẬT LẬP TRÌNH GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG (GUI) TRONG JAVA pdf

Chương 4 KỸ THUẬT LẬP TRÌNH GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG (GUI) TRONG JAVA pdf
... Manager  Viết chương trình xây dựng giao diện chương trình máy tính cá nhân tương tự chương trình Calculator windows  Viết chương trình xây dựng giao diện tương tự giao diện trình ứng dụng MS WordPad ... Swing java. awt.event.* javax.swing.event.* Bài thực hành  Viết chương trình minh họa việc sử dụng đối tượng components, đối tượng khung chứa container, quản lý trình bày Layout Manager  Viết chương ... xây dựng giao diện tương tự giao diện trình ứng dụng MS WordPad Windows  Viết chương trình xây dựng giao diện chương trình tương tự Windows Explorer ...
 • 30
 • 1,444
 • 26

Chương 4 : Ngôn ngữ lập trình trên ASP

Chương 4 : Ngôn ngữ lập trình trên ASP
... script giống chương trình người lập trình viết để thực thi môi trường hoạt động ASP, giống chương trình ngôn ngữ lập trình khác C, Pascal, Java , có điểm khác chương trình ngôn ngữ khác phải ... language, nằm giữa, nhiên gần với ngôn ngữ lập trình HTML Khác scripting language ngôn ngữ lập trình chỗ luật cú pháp scripting language linh hoạt dễ hiểu ngôn ngữ lập trình Scripting Engine đối tượng ... Hoạt Động ASP DATA Active Server Pages ( .asp files) Cấu trúc file ASP : Một file ASP có tên mở rộng asp, bao gồm thành phần : - Text - HTML tags - Script Commands Các tính chất ASP: Với ASP ta chèn...
 • 22
 • 326
 • 0

Chương 3 Kỹ thuật lập trình đơn thể

Chương 3 Kỹ thuật lập trình đơn thể
... : tính 3! GT(2) * GT(1) * GT(0) * Kết thúc Return 1*2 *3 Tiến trình GT(2) Tiến trình GT(1) Bỏ qua lệnh gọi đệ quy Return Return 1*2 Khi gặp lời gọi GT (3) để tính 3! , máy tính tạo tiến trình (process) ... hiện, để tính 3! , tiến trình gặp phải lời gọi đệ quy 3* GT(2) Khi đó, toàn tiến trình phải dừng lại chờ để máy tính tạo tiến trình (quá trình thực thi hàm mới) với đối vào Khi tiến trình thực xong ... thức thể tính đệ quy Từ công thức này, hàm đệ quy tính n! viết nh sau: long GT(int n) { if (n==1) return 1; else return GT(n-1) * n; } Để hiểu chất đệ quy, ta xét trình tính 3! Quá trình đợc thể...
 • 17
 • 237
 • 0

Chương 5 Kỹ thuật lập trình dùng con trỏ

Chương 5 Kỹ thuật lập trình dùng con trỏ
... giá trị khác Trong biểu thức k, địa chứa trỏ p q đ ợc cộng lại đặt vào k; ngợc lại t có giá trị = a + b = II Con trỏ - mảng hàm II.1 Con trỏ mảng Con trỏ mảng Khi khai báo mảng, ta đợc cấp phát ... nhiệm vụ cấp phát vùng nhớ với kích thớc cho mảng (con trỏ) nhng giữ nguyên giá trị vốn có mảng Cú pháp: = ( *) realloc( , ); Trong đó, ... biến trỏ biẻu thức địa chứa trỏ đợc sử dụng để tính toán giá trị biểu thức Nếu muốn lấy giá trị biến mà trỏ trỏ tới để sử dụng biểu thức ta thêm dấu * vào đằng trớc tên biến trỏ Ví dụ: int a =5, ...
 • 8
 • 213
 • 0

Tài liệu Chương 5: Kỹ thuật lập trình điều khiển trình tự ppt

Tài liệu Chương 5: Kỹ thuật lập trình điều khiển trình tự ppt
... 131 Chương 5: Kỹ thuật lập trình điều khiển trình tự Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện Hình 5.4: Điều khiển trình tự theo chu trình lặp lại Ví dụ 1: Điều khiển hoạt động cánh tay máy bậc tự ... Chương 5: Kỹ thuật lập trình điều khiển trình tự Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện trình thực lệnh Còn vấn đề logic lệnh SCRE lệnh LSCR (bên nội dung chương trình điều khiển trình tự) không ... Kim Ánh 130 Chương 5: Kỹ thuật lập trình điều khiển trình tự Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện Ứng dụng: Dùng để kết thúc nhiều thiết bị trình điều khiển không muốn tiếp diễn chu trình 5.2.5...
 • 6
 • 387
 • 0

Tài liệu CHƯƠNG 5: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN TRÌNH TỰ (5 LT) pptx

Tài liệu CHƯƠNG 5: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN TRÌNH TỰ (5 LT) pptx
... hạn chế sử dụng lệnh điều khiển trình tự: - Bạn sử dụng nhiều S bit giống cho nhiều chương trình Ví dụ, bạn sử dụng S0.1 chương trình chính, bạn sử dụng chương trình chương trình xử lý ngắt - Không ... cương chi tiết môn học điều khiển logic Bộ môn tự động Đo Lường – Khoa Điện Hình 4: Điều khiển trình tự theo chu trình lặp lại Ví dụ 1: Điều khiển hoạt động cánh tay máy bậc tự để gắp chi tiết máy ... chi tiết môn học điều khiển logic Bộ môn tự động Đo Lường – Khoa Điện S stack trình thực lệnh Còn vấn đề logic lệnh SCRE lệnh LSCR (bên nội dung chương trình điều khiển trình tự) không phụ thuộc...
 • 6
 • 212
 • 0

Chương 14: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN TRÌNH TỰ pot

Chương 14: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN TRÌNH TỰ pot
... Bước 4: Lập trình Với đầy đủ liệu cung cấp từ bước thực trên, công việc người lập trình soạn thảo chương trình điều khiển cho PLC để thực việc điều khiển máy hay hệ thống theo chương trình thiết ... thiết kế, người cán kỹ thuật thực công việc tương tự lập sơ đồ khối điều khiển trình tự (dạng lưu đồ –flowchart sơ đồ chức –function-chart) Công việc bước tiếp cận nửa trình điều khiển Tùy theo mức ... quen sử dụng lọai ngôn ngữ lập trình PLC mà người lập trình chọn lựa để soạn thảo chương trình Với chương trình đơn giản,các phần mềm hãng cho phép biên dòch chương trình viết theo ngôn ngữ hay...
 • 6
 • 157
 • 0

Đồ Án ứng dụng Lịch Việt trên hệ điều hành Android và nghiên cứu kỹ thuật lập trình trên Android

Đồ Án ứng dụng Lịch Việt trên hệ điều hành Android và nghiên cứu kỹ thuật lập trình trên Android
... hiều kiến trúc hệ điều hành Android - So sánh hệ điều hành Android với hệ điều hành khác máy tính thiết bị di động - Tìm hiểu toán lập lịch Android - Xây dựng ứng dụng Lịch Việt Android Ý nghĩa ... dung đồ án em thực hướng dẫn trực tiếp thầy giáo hướng dẫn Nguyễn Đức Bình anh Lê Hữu Nhân Toàn nội dung đồ án em tự tìm ứng dụng Lịch Việt hệ điều hành Android nghiên cứu kỹ thuật lập trình Android ... lập trình Android 56 CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG LỊCH VIỆT TRÊN HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID .59 3.1 Giới thiệu Lịch Âm 59 3.2 Phương pháp chuyển đổi lịch âm sang lịch dương 60 3.3 Ứng dụng Lịch...
 • 93
 • 496
 • 9

Bài giảng công nghệ phần mềm chương 8 kỹ thuật lập trình

Bài giảng công nghệ phần mềm  chương 8 kỹ thuật lập trình
... Software Engineering, 2007 8. 3 Các công c l p trình Nhuongld Software Engineering, 2007 8. 3 Các công c l p trình Nhuongld Software Engineering, 2007 8. 3 Các công c l p trình Nhuongld Software Engineering, ... ng trình t thích ch t thích ch Thành ph n/ Module L p Hàm/th t c Các v trí M t s quy c bi t khác nh t thích: Ng$n g%n G i nh Nhuongld Software Engineering, 2007 ng trình ? ng trình 8. 3 Các công ... ELSE ≠ K Công vi c Nhuongld Software Engineering, 2007 Công vi c IF THEN / IF THEN ELSE PASCAL if i!u ki n then begin Ngôn ng C if ( i!u ki n) { công vi c 1} công vi c end; else begin công vi...
 • 18
 • 42
 • 0

Tìm hiểu kỹ thuật lập trình trên điện thoại di động

Tìm hiểu kỹ thuật lập trình trên điện thoại di động
... tốt nghiệp Tìm hiểu kỹ thuật lập trình điện thoại di động KẾT LUẬN Sau thực đề tài tìm hiểu kỹ thuật lập trình điện thoại di động , em tìm hiểu số kỹ thuật lập trình điện thoại di động xây dựng ... luận tốt nghiệp Tìm hiểu kỹ thuật lập trình điện thoại di động CHƯƠNG III KỸ THUẬT LẬP TRÌNH TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG Khi lập trình điện thoại di động, cần phải khai thác mạnh điện thoại ngày âm ... lập trình điện thoại di động - Nghiên cứu kỹ thuật xử lý đồ họa hoạt hình - Nghiên cứu kỹ thuật xử lý phím điện thoại di động - Nghiên cứu kỹ thuật xử lý âm điện thoại di động - Nghiên cứu kỹ...
 • 42
 • 44
 • 0

Bài tập lớn môn kỹ thuật lập trình thang máy

Bài tập lớn môn kỹ thuật lập trình thang máy
... Một thang đứng im, thang chuyển động + Nếu thang máy chuyển động lên, khách lên, thang máy chọn, không thang lại chọn Nhóm - Lớp K5X Kỹ thuật lập trình - thang đứng yên + Thang ... trí thang máy) n= fabs(vị trí thang máy – vị trí khách) n>m tầng cuối = vi trí khách Nhóm - Lớp K5X Kỹ thuật lập trình CHƯƠNG CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 2.1 Các kỹ thuật lập trình ... nguồn Chú thích rõ ràng cách lập trình Nhóm - Lớp K5X 10 Kỹ thuật lập trình 2.2 Kết chương trình ...
 • 15
 • 339
 • 1

Nghiên cứu kỹ thuật lập trình socket và xây dựng chương trình quản lý máy tính trong mạng LAN

Nghiên cứu kỹ thuật lập trình socket và xây dựng chương trình quản lý máy tính trong mạng LAN
... Trang 16 Nghiên cứu kỹ thuật lập trình socket xây dựng chương trình quản máy tính mạng LAN CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH THỰC NGHIỆM 3.1 Giới thiệu chương trình LAN Support Chương trình LAN Support ... công ty Nhóm – MM03A Trang Nghiên cứu kỹ thuật lập trình socket xây dựng chương trình quản máy tính mạng LAN CHƯƠNG 2: LẬP TRÌNH MẠNG TRONG NET FRAMEWORK 2.1 Cơ sở thuyết NET 2.1.1 Nền tảng ... TCP/IP Dùng UDP, chương trình mạng máy tính gởi liệu ngắn Nhóm – MM03A Trang Nghiên cứu kỹ thuật lập trình socket xây dựng chương trình quản máy tính mạng LAN gọi datagram tới máy khác UDP không...
 • 35
 • 1,855
 • 16

Xem thêm

Từ khóa: kỹ thuật lập trình trên access 20004 kỹ thuật lập trình fanuc 21kỹ thuật lập trình trên hệ điều hành contikilap trinh tren may cnchoc lap trinh tren may cncbai tap lap trinh tren may cnchuong dan lap trinh tren may cncthuc hanh lap trinh tren may cnclập trình c trên windows kỹ thuật lập trình visual c mfckỹ thuật lập trình net với c 4 0kỹ thuật lập trình c 4 0kỹ thuật lập trình game trên java downloadkỹ thuật lập trình access trên windowslập trình c trên windows kỹ thuật lập trình hookkỹ thuật lập trình máy cncThS.Nguyễn Trọng Hiếu ThS.Phan Anh Thế: PHƯƠNG PHÁP ủ PHÂN và sử DỤNG CHẾ PHẨM BIMASÁCH bài tập Làm CHỦ kỹ NĂNG mềmCHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP TOÁN HỌC KÌ 2 11BÀI TẬP TIẾNG ANH 12 HAYBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế VI mô, cấu TRÚC THỊ TRƯỜNG, CẠNH TRANH và độc QUYỀNBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề một số CHÍNH SÁCH KINH tế vĩ mô CHỦ yếu TRONG nền KINH tế THỊ TRƯỜNGTÀI LIỆU THAM KHẢO CÁCH TIẾP cận về CHỦ NGHĨA xã hội của hồ CHÍ MINH NHƯ THẾ nàoDeterminants of customer satisfaction in the personal loan serviceGiải pháp duy trì nguồn nhân lực tại công ty TNHH dược mỹ phẩm innophaPhát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển bắc an giangHÓA HỮU CƠ Chuong 3: CƠ CHẾ PHẢN ỨNGTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ đề CƯƠNG ôn THI môn KINH tế NGUỒN NHÂN lực, SAU đại họcTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ nội DUNG ôn tập môn KINH tế vĩ mô, SAU đại họcSoạn bài Bài ca ngất ngưỡngMẪU CÂU TIẾNG ANH CHO GIAO DỊCH VIÊN NGÂN HÀNG BẠN NÊN BIẾTTỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG PHẦN 1TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG PHẦN 2TOP 10 CÂU HỎI PHỎNG VẤN XIN VIỆC BẰNG TIẾNG ANH VÀ CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤTCÁCH VƯỢT QUA BÀI TEST TIẾNG ANH PHỎNG VẤNTỔNG HƠP CÁC KINH NGHIỆM PHỎNG VẤN XIN VIỆC BẰNG TIẾNG ANH
Đăng ký
Đăng nhập