Letting Your Property 2 e Pocket Lawyer

unit 8 -c1,2 (E 6)

unit 8 -c1,2 (E 6)
... policeman Hello I am a Unit 8: out and about C: road signs Period 47: C1- C2 (P 89 - p90) I New words a policeman: cảnh sát (nam) Road signs I am a policeman What are those ? Unit 8: out and about C: ... Unit 8: out and about C: road signs Period 47: C1- C2 (P 89 - p90) I New words a policeman: cảnh sát (nam) a road sign: biển báo GT Unit 8: out and about Period 47: C1- C2 Hello I am a policeman ... you turn right I New words a policeman: cảnh sát a sign: biển báo Unit 8: out and about C: road signs Period 47: C1- C2 (P 89 - p90) I New words - a policeman: cảnh sát (nam) - a road sign: biển...
 • 27
 • 184
 • 4

Practice 2 - E 9

Practice 2 - E 9
... dancers .very well when we came (perform) Choose the best answer: I would like ……………………cakes Circle the letter of the best answer A some B Any C a D an Wearing ……………… Helps students feel equal ... dinner for the family (cook) The boys a play for their school show on T.V at the moment (rehearse) They their mother with the housework everyday (help) There a traffic jam in the center ... taller A am B could 17.………………………… to meet you, Lan A Please B Pleasing please 18.When ………………… the last time you met her ? A is B was 19. ……………… you ……………… Japanese food yet? A Do / eat B Did /eat...
 • 3
 • 133
 • 0

exercise unit 1-2 E

exercise unit 1-2 E
... so I agreed her some money A lend B lent C to lend D lending Exercise 33 Mr Vy the buffalo to the filed very morning A leads B leaded C leading D to lead 34 Marie Curie earned a degree in Physic ... breakfast at 6.00 Exercise After he (do) the homework, he had done (go) the cinema went had already given The teacher (give, already) got a test when he (get) to class She often (get) ... city a Where does she living now? b What is your home? c Where you live? d Which is your address? Exercise He (not/get) didn’t get the scholarship last year The scientist (come) came to see you...
 • 22
 • 179
 • 0

Accessing Your System 2

Accessing Your System 2
... either your login name or your password, you will be required to reenter both pieces of information Changing Your Password Changing your password frequently helps prevent unauthorized access to your ... password in the NIS+ cred table Exercise: Accessing Your System Exercise objective – In this exercise, you will practice logging in on the command line, changing your password, logging out, and other ... steps: Obtain a user name and password from your instructor Log in to the system Change the password to mypass1 Log out of the system Log back in to the system with the new password, then log back...
 • 8
 • 111
 • 0

45- minute ( No: 2) - E 11

45- minute ( No: 2) - E 11
... bought these books last week” a He said he bought these books last week b He said he had bought these books the week before c He said he had bought these books last week d He said he bought these books ... books the week before 31 “Don’t be late again!” she said a She promised me not to be late again b She asked me not to be late again c She said me not to be late again d She agreed not to be late again ... started talking to one of them and soon they are getting on well together As soon as the competition started, there was no more time for talk They each had to (4 0)…………… on three pieces of equipment...
 • 3
 • 93
 • 0

Test 45 minutes No 2- E 8

Test 45 minutes No 2- E 8
... is it named “Green Sunday”? IV.Complete the second sentence so tha it has a similar meaning to the fist 1.The teacher said to Lan:”You musn’t leave your books on the table.” ... 5.They are going to visit their old teacher - They intend V.Listen and fill in the Application form Name: Date of birth: Age: Interests: Shool: Class: Home address: Phone number: ... 2.The policeman said to me:”Move your car, please.” 3.My mother said to my brother:”You should go to bed early.” I learn hard so that I can pass my exam - I learn...
 • 2
 • 164
 • 1

Tài liệu Tập viết - Tiết 2: e b bé doc

Tài liệu Tập viết - Tiết 2: e b bé doc
... tích -Phân tích cấu tạo chữ e?< /b> HS viết < /b> b ng con: e < /b> -Viết < /b> mẫu : e < /b> HS quan sát -GV đưa chữ mẫu: b – Đọc chữ: b HS đọc phân tích -Phân tích cấu tạo chữ b? HS viết < /b> b ng con: b -Viết < /b> mẫu : b HS đọc b ... hành viết < /b> vào Tập < /b> viết < /b> HS viết < /b> b ng con: b Viết < /b> đẹp chữ e,< /b> b; tiếng :b +Cách tiến hành : -Hỏi: Nêu yêu cầu viết?< /b> HS đọc HS quan sát HS làm theo -Cho xem mẫu -Nhắc tư ngồi, cách cầm b t, để HS viết < /b> ... Quan sát chữ mẫu viết < /b> b ng con: “ chữ : e,< /b> b; tiếng : b ” +Mục tiêu: Củng cố kĩ viết < /b> chữ e,< /b> b; tiếng b +Cách tiến hành : a.Hướng dẫn viết < /b> chữ : e,< /b> b -GV đưa chữ mẫu: e < /b> – Đọc chữ: e < /b> HS quan sát...
 • 5
 • 155
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập anh văn mầm nonSáng Kiến Kinh Nghiệm Phương Pháp Dạy Các Bài Thực Hành Trong Chương Trình Địa Lí Lớp 10 ChuẩnTích Hợp Liên Môn: Lịch Sử, Giáo Dục Công Dân, Âm Nhạc, Mĩ Thuật, Địa Lí... Khi Dạy Chủ Đề: Truyện Nước Ngoài - Ngữ Văn 8Quy Trình Xây Dựng Giáo Án Điện Tử Trên Phần Mềm Powerpoint 2003Kế Hoạch Giảng Dạy Đại Số 8 Học Kỳ IGiáo Án Lý Thuyết Tin Học Lớp 8 Cả NămGiáo Án Môn Công Nghệ Lớp 10 Cả NămTiêu Chí Thực Hiện Quy Tắc Ứng Xử Nâng Cao Đạo Đức Nghề Nghiệp, Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh Trong Bệnh ViênMục Tiêu Năm Học 2015- 2016 Lớp Chồi 1Giáo án điên tử Chủ đề: Thế giới động vật Đề tài: Khám phá quả trứngBirds(Usborne nature cards)(các loài chim)Mixtures and compounds (smith a)(hỗn hợp và hợp chất) (thế giới khoa học)Cam kết bảo vệ môi trường cửa hàng xăng dầuĐề cương chi tiết môn học Kỹ thuật AUDIO VIDEO (Trường cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp)Bài giảng Chu kỳ tế bàoThuyết trinh về Vi khuẩnWorld of plants(howell l)(thế giới thực vật)(thư viện khoa học)Nguyên tắc thiết kế mồi (primer) trong phản ứng PCRhệ THỐNG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH 11XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA