Bài thực hành học phần Trắc Nghiệm khách quan. KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC

Bài giảng lập trình c nâng cao chương 5 kiểu dữ liệu cấu trúc

Bài giảng lập trình c nâng cao chương 5 kiểu dữ liệu có cấu trúc
... C ch truy xuất thành phần bên c u tr c Xử lý c u tr c đơn Xử lý mảng c c u tr c Bài tập Khái niệm #3 Kiểu liệu c c u tr c kiểu liệu lập trình viên tự định nghĩa bằng c ch gom nhóm kiểu liệu ... mảng chiều (Kiểu liệu kiểu liệu c c u tr c) C ch truy c p phần tử mảng cũng truy c p mảng chiều Nhưng từng phần tử c kiểu c u tr c nên phải chỉ định rõ c n lấy thành phần nào, tư c phải ... tư c phải truy c p đến thành phần cuối cùng c kiểu liệu Nguyên t c lập trình mảng c u tr c #17 Do kiểu liệu c c u tr c thường chứa nhiều thành phần nên viết chương trình loại ta c n lưu ý:...
 • 22
 • 177
 • 0

tìm hiểu một số phương pháp nhẩm nhanh kết quả bài toán hóa học trong trắc nghiệm khách quan

tìm hiểu một số phương pháp nhẩm nhanh kết quả bài toán hóa học trong trắc nghiệm khách quan
... NHM NHANH TRONG TRC NGHIM MễN HểA HC SV: Hunh Th Tuyt Nhung GVHD: Vừ Vn Duyờn Em CC PHNG PHP NHM NHANH TRONG TRC NGHIM MễN HểA HC 10 SV: Hunh Th Tuyt Nhung GVHD: Vừ Vn Duyờn Em CC PHNG PHP NHM NHANH ... phỏp nhm nhanh kt qu bi toỏn húa hc trc nghim khỏch quan giỳp hc sinh Trung Hc Ph Thụng nm bt v ỏp dng mt cỏch linh hot cỏc phng phỏp nhm nhanh gii cỏc bi trc nghim mụn húa nhm cú kt qu nhanh nht, ... Duyờn Em CC PHNG PHP NHM NHANH TRONG TRC NGHIM MễN HểA HC PHN II : NI DUNG CHNG I GII THIU MT S PHNG PHP GII NHANH CC BI TON HO HC THPT Di õy, tụi gii thiu mt s phng phỏp nhm nhanh kt qu bi toỏn...
 • 54
 • 504
 • 2

Một vài phương pháp hỗ trợ việc rèn luyện kỷ năng thực hành pascal khi dạy chương kiểu dữ liệu cấu trúc luận văn tốt nghiệp đại học

Một vài phương pháp hỗ trợ việc rèn luyện kỷ năng thực hành pascal khi dạy chương kiểu dữ liệu có cấu trúc luận văn tốt nghiệp đại học
... trờng đại học vinh khoa công nghệ thông tin - - Một vài phơng pháp hỗ trợ việc rèn luyện kỹ thực hành pascal dạy chơng kiểu liệu cấu trúc Khóa luận tốt nghiệp đại học Chuyên ngành: phơng pháp ... trúc Khóa luận tốt nghiệp đại học Chuyên ngành: phơng pháp giảng dạy tin học Giáo viên hớng dẫn: ThS Hồ thị huyền thơng Sinh viên thực hiện: nguyễn thị thìn Lớp: 48A - CNTT KHểA LUN TT NGHIP TRNG ... HNH PASCAL KHI DY CHNG KIU D LIU Cể CU TRC Nhng ni dung ch yu ca chng Kiu d liu cú cu trỳc Kin thc ch yu v cỏc kiu d liu cú cu trỳc bao gm: D liu kiu mng, kiu xõu v kiu bn ghi a D liu kiu mng Khi...
 • 70
 • 493
 • 0

Tài liệu Tin học đại cương - bài 10: bộ nhớ động kiểu dữ liệu co cấu trúc docx

Tài liệu Tin học đại cương - bài 10: bộ nhớ động kiểu dữ liệu co cấu trúc docx
... học đại cương 10 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC 10 NỘI DUNG BÀI KIỂU CẤU TRÚC  Khái niệm  Khai báo kiểu cấu trúc struct  Mảng trỏ cấu trúc  Truy xuất thành phần cấu trúc Kiểu cấu trúc hàm Tin học ... PHÓNG BỘ NHỚ ĐỘNG NỘI DUNG BÀI BỘ NHỚ ĐỘNG  Khái niệm biến động  Các hàm cấp phát nhớ  Hàm malloc  Hàm calloc  Hàm realloc  Hàm giải phóng nhớ Tin học đại cương  Hàm free BIẾN ĐỘNG  ... họa 11 KHÁI NIỆM  Kiểu cấu trúc (hay ghi số NNLT khác) dạng liệu thường định nghĩa để mô tả liệu có nhiều thành phần thuộc nhiều kiểu liệu khác  Kiểu liệu thành phần kiểu liệu (ký tự, số nguyên,...
 • 24
 • 385
 • 0

ÁP DỤNG DẠY HỌC PHÂN HÓA VÀO DẠY CHƯƠNG IV: “KIỂU DỮ LIỆU CẤU TRÚC” – SGK TIN HỌC 11 – TRƯỜNG THPT NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

ÁP DỤNG DẠY HỌC PHÂN HÓA VÀO DẠY CHƯƠNG IV: “KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC” – SGK TIN HỌC 11 – TRƯỜNG THPT NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH
... PPDH phân hóa • Nghiên cứu việc phát triển lực HS dạy học áp dụng PPDH phân hóa • Nghiên cứu việc xây dựng sử dụng PPDH phân hóa vào dạy Chương IV: “Kiểu liệu cấu trúc” SGK Tin học 11 Trường ... Trần Thị Minh Thu CHƯƠNG 4: ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÂN HÓA VÀO DẠY CHƯƠNG IV: “KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC” Yêu cầu dạy học kiểu liệu cấu trúc 1.1 Yêu cầu chung dạy học Tin 11 [1] + Kiến thức: ... CHƯƠNG 3: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHƯƠNG 4: ÁP DỤNG DẠY HỌC PHÂN HÓA VÀO DẠY CHƯƠNG IV: “KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC” CHƯƠNG 5: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM KẾT LUẬN PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO * Chú ý: Chương trình...
 • 100
 • 520
 • 4

Giáo án tin học 9 - BÀI KIỂU DỮ LIỆU CẤU TRÚC: ARRAY (kiểu mảng) pptx

Giáo án tin học 9 - BÀI KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC: ARRAY (kiểu mảng) pptx
... sort I/ Dữ liệu cấu trúc mảng Khái niệm liệu cấu trúc mảng Một liệu kiểu mảng mảng gồm nhiều phần tử kiểu Các phần tử (element) mảng phải kiểu, phần tử mảng số, kiểu số phải kiểu rời ... chứa nhiều phần tử kiểu với nhau, phần tử số kiểu rời rạc  Khai báo biến chiều Var Mang : Array[ 1 n] of kiểu;  Khai báo biến hai chiều Var Mang : Array[ 1 n m] of kiểu;  Dùng vòng lặp ... nhập liệu String theo cấu trúc mảng chiều Bạn khai báo mảng chiều với số phần tử từ n, mảng kiểu String Bạn dùng vòng lặp For để nhập xuất liệu hình Ví dụ sau cho biết việc nhập liệu kiểu...
 • 28
 • 280
 • 0

đồ án công nghệ thông tin Tìm hiểu Adobe Presenter và ứng dụng vào việc thiết kế bài giảng chương VI Kiểu dữ liệu cấu trúc” tin học 11 trường THPT”

đồ án công nghệ thông tin Tìm hiểu Adobe Presenter và ứng dụng vào việc thiết kế bài giảng chương VI Kiểu dữ liệu có cấu trúc” tin học 11 trường THPT”
... môn tin học trường THPT Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu cở sở lí luận ứng dụng CNTT truyền thông vào vi c dạy học môn tin Tìm hiểu phần mềm Adobe Presenter ứng dụng vào thiết kế giảng chương VI: ... Kiểu liệu cấu trỳc” tin học 11 trường THPT” Chương IV: Thực nghiệm sư phạm Kết luận Tài liệu tham khảo CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG CỦA VI C ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC TIN HỌC I ... dụng vào vi c thiết kế giảng chương VI: Kiểu liệu cấu trỳc” tin học 11 trường THPT” Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu nghiờn cứu vi c thiết kế giảng phần (lý thuyết) kiến thức chương...
 • 91
 • 293
 • 0

Vận dụng dạy học dự án vào dạy học một số kiến thức về kiểu dữ liệu cấu trúc tin học 11 THPT

Vận dụng dạy học dự án vào dạy học một số kiến thức về kiểu dữ liệu có cấu trúc tin học 11 THPT
... học Tin học 3.2 Phạm vi nghiên cứu Một số nội dung chơng Kiểu liệu cấu trúc Tin học 11 THPT Giả thuyết khoa học Nếu vận dụng dạy học dự án vào dạy học số kiến thức chơng Kiểu liệu cấu trúc ... KIếN THứC PHầN KIểU Dữ LIệU CấU TRúC TIN HọC 11 THEO TINH THầN DạY HọC Dự áN 2.1 Vị trí, đặc điểm phần Kiểu liệu cấu trúc Tin học 11 THPT Vị trí phần Kiểu liệu cấu trúc Chơng trình Tin ... dụng phơng pháp dạy học dự án vào dạy học Tin học 11 THPT Chơng II: Xây dựng kế hoạch dạy học số kiến thức phần Kiểu liệu cấu trúc Tin học 11 theo tinh thần dạy học dự án Chơng III: Thực nghiệm...
 • 68
 • 51
 • 0

Bài Giảng C CHƯƠNG 7 - KIỂU DỮ LIỆU CẤU TRÚC

Bài Giảng C CHƯƠNG 7 - KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC
... viết chương trình c mảng c u tr c Do kiểu liệu c c u tr c thường chứa nhiều thành phần nên viết chương trình loại ta c n lưu ý: Xây dựng hàm xử lý cho kiểu c u tr c Muốn xử lý cho mảng c u tr c, ... sử dụng hàm scanf() phải thông qua biến trung gian gán lại cho thành phần c u tr c Đối với mảng kiểu liệu c c u tr c ta nên xử lý cho thành phần c u tr c xử lý cho mảng c u tr c cách dùng vòng ... Viết chương trình nhập vào toạ độ hai điểm mặt phẳng tính khoảng c ch hai điểm getch (); I.6 Mảng c u tr c Cách khai báo tương tự mảng chiều hay ma trận (Kiểu liệu kiểu liệu c c u tr c) C ch...
 • 19
 • 3,715
 • 7

Phát triển tư duy thuật giải cho học sinh thông qua dạy học các cấu trúc điều khiển và các kiểu dữ liệu cấu trúc Tin học 11 THPT

Phát triển tư duy thuật giải cho học sinh thông qua dạy học các cấu trúc điều khiển và các kiểu dữ liệu có cấu trúc Tin học 11 THPT
... PHẦN PHÁT TRIỂN TƯ DUY THUẬT GIẢI CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN VÀ CÁC KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC 2.1 Những nội dung chủ yếu cấu trúc điều khiển kiểu liệu cấu trúc Về cấu ... phần phát triển thuật giải cho học sinh thông qua dạy học cấu trúc điều khiển kiểu liệu cấu trúc 2.3.1 Xây dựng quy trình dạy học cấu trúc điều khiển kiểu liệu cấu trúc theo hướng phát triển ... việc phát triển thuật giải cho học sinh thông qua dạy học cấu trúc điều khiển kiểu liệu cấu trúc Chương II: Một số định hướng sư phạm góp phần phát triển thuật giải cho học sinh thông qua...
 • 28
 • 668
 • 6

Phát triển tư duy thuật giải cho học sinh thông qua dạy học các cấu trúc điều khiển và các kiểu dữ liệu cấu trúc tin học lớp 11 THPT

Phát triển tư duy thuật giải cho học sinh thông qua dạy học các cấu trúc điều khiển và các kiểu dữ liệu có cấu trúc tin học lớp 11 THPT
... việc phát triển t thuật giải cho học sinh thông qua dạy học cấu trúc điều khiển kiểu liệu cấu trúc Chơng II: Một số định hớng s phạm góp phần phát triển t thuật giải cho học sinh thông qua dạy ... Để phát triển t thuật giải cho học sinh cách hiệu thông qua việc dạy học Tin học nói chung thông qua dạy học cấu trúc điều khiển kiểu liệu cấu trúc nói riêng Giáo viên nên rèn luyện cho học ... cực t học sinh Trên số nguyên tắc cần phải đảm bảo dạy học theo hớng phát triển t thuật giải cho học sinh thông qua dạy học cấu trúc điều khiển kiểu liệu cấu trúc Trong chơng trình Tin học đợc...
 • 80
 • 316
 • 1

Mô phỏng trực quan thuật toán về cấu trúc điều khiển và kiểu dữ liệu cấu trúc chương 3, 4 tin học 11

Mô phỏng trực quan thuật toán về cấu trúc điều khiển và kiểu dữ liệu có cấu trúc chương 3, 4 tin học 11
... cấu trúc điều khiển thuật toán vào dạy học cấu trúc điều khiển, kiểu liệu cấu trúc phơng án sử dụng chúng nhằm góp phần nâng cao chất lợng dạy học tin học trờng phổ thông Giả thuyết khoa học ... Sách giáo khoa sách giáo viên, sách tập Tin học 11 - Dữ liệu cấu trúc giải thuật - Phần mềm flash - Hoạt động dạy học cấu trúc điều khiển kiểu liệu cấu trúc trờng THPT Phạm vi nghiên cứu Trong ... t thuật toán nh nâng cao khả giải toán - Làm rõ khái niệm phỏng, BGĐT, thuật toán - Xây dựng trình dạy học theo hớng trực quan hoá thuật toán cho học sinh thông qua dạy học cấu trúc điều...
 • 63
 • 314
 • 0

kịch bản dạy học lớp 11 chương iv kiểu dữ liệu cấu trúc

kịch bản dạy học lớp 11 chương iv kiểu dữ liệu có cấu trúc
... Kịch Bản Dạy Học Lớp 11 Chương IV: Kiểu Dữ Liệu Cấu Trúc Mục tiêu dạy học Kiến thức:    Biết kiểu liệu cấu trúc xây dựng từ kiểu liệu Biết cách khai báo,truy ... thức chọn xây dựng kiểu liệu thể đối tượng thực tế 1.Thuận lợi  Biết khai báo,sử dụng biến kiểu liệu chuẩn 2.Khó khăn  Chưa biết khai báo, sử dụng biến kiểu liệu cấu trúc (kiểu mảng) Nội dung ... dụng mảng chiều, mảng chiều Điểm khó học  Phân biệt kiểu liệu phần tử kiểu liệu số Tiến trình dạy học( tiết 1) • • • • Hoạt động 1:nhận biết lợi ích kiểu liệu mảng chiều (15 phút) Hoạt động 2:nhận...
 • 20
 • 3,017
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng phần mềm violet để dạy học tích cực môn tin học lớp 11 chương iv kiểu dữ liệu có cấu trúcbài tập kiểu dữ liệu có cấu trúccách làm bài tập kiểu dữ liệu có cấu trúctuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập tự luận và trắc nghiệm khách quan phần vô cơ 11 chương trình nâng cao nhằm phát huy tính tích cực của học sinh thptxây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập tự luận và trắc nghiệm khách quan dùng để phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học phần hoá học hữu cơ lớp 12 nâng cao trường thptbước 2 xác định hình thức đề kiểm tra đề kiểm tra kết hợp trắc nghiệm khác quan và tự luận cách tổ chức kiểm tra cho học sinh làm bài kiểm tra tự luận trắc nghiệm khách quan thời gian 45 phútđối chiếu giữa hình thức luận đề và trắc nghiệm khách quanphần trắc nghiệm khách quantrắc nghiệm môn quản trị dự án có đáp ánphân tích dữ liệu môi trường truyền thông xã hội và dữ liệu có cấu trúc với biginsights infospherebài tập pascal về dữ liệu có cấu trúc2 hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan theo nội dung các bài thực hành trong chương trình hoá học trung học phổ thôngxây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan về hóa học có nội dung gắn với thực tiễnxây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan phần nội dung kiến thức chương lớp thú sinh học 7xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá kiến thức chương axit bazơ trong hóa phân tíchBao cao ket qua doi moi sinh hoat to chuyen mon va su dung mang truong hoc ket noiTính tự sự trong thơ nguyễn bínhLỜI GIẢI PART v VI TOEIC EXPLORATION LC + RC 1000Nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh Đền HùngTUỔI mới lớn TRONG cảm QUAN SÁNG tác của NHÀ văn NGUYỄN NHẬT ÁNHCÁI tôi TRỮ TÌNH TRONG THƠ ĐINH THỊ THU vânKế hoạch chiến thuật: Nâng cao sự hiểu biết Pháp luật của người dân thông qua việc thành lập tổ trợ giúp pháp lý xã Thới An HộiNghiên cứu xây dựng công cụ đo kiểm và đánh giá chất lượng mạng di động 4g (LTE)Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại việt nam trong bối cảnh hội nhập TPPĐề cương ôn tập địa lí kinh tế hoàn chỉnh12 thì trong tiếng anhDr martin slides ROTA VACCINEGiáo án lớp lá chủ đề cây lương thựcBài giảng lớp chồi chủ đề phương tiện giao thông đường thủy (t)Bài giảng lớp lá chủ đề phương tiện giao thông đường thủy (tt)sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch kéo theo đó là lĩnh vực quản trị khách sạn ngày càng hút nhân lựcMạch điều khiển quạt làm mát 4Hiệu ứng từ nhiệt của hợp kim NiMnSn, La(Fe,Co)(Si,B), Fe(Co,Gd,Dy)Zr chế tạo bằng phương pháp nguội nhan (LA tiến sĩ)Mạch điều khiển quạt làm mát 2Useful book about stress testing in the banking system
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập