Trắc nghiệm di truyền học

Bài tập trắc nghiệm di truyền học quần thể

Bài tập trắc nghiệm di truyền học quần thể
... biết quần thể có tỷ lệ kiểu gen sau : Quần thể : 36% AA + 48% Aa + 16% aa ; Quần thể : 45% AA + 40% Aa + 15% aa Quần thể : 49% AA + 42% Aa + 9% aa ; Quần thể : 42,25% AA + 45,5% Aa + 12,5% aa Quần ... C.0.25AA:0.05Aa:0.25aa D.0.402AA:0.464Aa:0.134aa Bài tập di truyền học quần thể Chuyên đề luyện thi Giáo viên : Nguyễn Mạnh Cường Câu 38 : Một quần thể người trạng thái cân di truyền có tỷ lệ nhóm máu sau : Nhóm ... 0,25 D A = 0,45; a = 0,55 Câu 31 : Cho quần thể hệ xuất phát sau: P : 0,45AA : 0,40Aa : 0,15aa Nếu cho cá thể quần thể ngẫu phối sau hệ cấu trúc di truyền quần thể ? A 42,25% AA : 45,5% Aa : 9% aa...
 • 4
 • 7,060
 • 577

Trắc nghiệm Di truyền học Người

Trắc nghiệm Di truyền học Người
... nơron não người B Sự trưởng thành người C Chất lượng não người D Sự di truyền khả trí tuệ người LTĐH: Trang thị Bích Ngọc (ĐT: 0972656090) Môn: sinh học Câu 55: Phêninkêto niệu (PKU) bệnh di truyền ... thường A Gen trội di truyền chúng xuất tế bào sinh dục B Gen trội không di truyền chúng xuất tế bào sinh dưỡng C Gen lặn di truyền chúng xuất tế bào sinh dục D Gen lặn không di truyền chúng xuất ... 12: Trong Luật hôn nhân gia đình có điều luật cấm kết hôn người có quan hệ huyết thống gần gũi Cơ sở di truyền học điều luật là: Khi người có quan hệ huyết thống kết hôn với A gen lặn có hại...
 • 5
 • 439
 • 19

Trắc nghiệm di truyền học

Trắc nghiệm di truyền học
... TRẮC NGHIỆM DI TRUYỀN HỌC Theo di truyền học đại vật chất di truyền phải có tiêu chuẩn sau: Mang thông tin di truyền đặc trưng cho loài Có thể truyền từ hệ sang hệ khác ... trị lớn Di truyền học thí nghiệm A D Hershey - M Chase (1952) chứng minh được: A Chỉ có lõi ADN xâm nhập vào E.Coli B Lõi phage ADN vỏ protein C ADN phage nhân lên E.Coli D Vật chất di truyền ... kiểu B Đóng góp lớn di truyền học thí nghiệm chứng minh được: A Cấu trúc TMV gồm lõi ARN vỏ bọc protein B Vỏ virut gắn lõi virut C ARN nhân tố quy định vết khảm D Vật chất di truyền TMV ARN Sự...
 • 47
 • 892
 • 1

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM DI TRUYỀN HỌC pptx

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM DI TRUYỀN HỌC pptx
... y học, giúp giải thích, chẩn đoán, phòng ngừa, hạn chế bệnh, tật di truyền điều trị số trường hợp bệnh lí gọi A Di truyền học B Di truyền học Người C Di truyền Y học D Di truyền Y học tư vấn Câu ... V DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI DI TRUYỀN Y HỌC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1: Bệnh sau người đột biến gen gây ra? A Ung thư máu B Đao C Claiphentơ D Thiếu máu hình liềm Câu 2: Bệnh phênikitô niệu bệnh di truyền ... chung mã di truyền, trừ vài ngoại lệ, điều biểu đặc điểm mã di truyền? A Mã di truyền có tính đặc hiệu B Mã di truyền có tính thoái hóa D Mã di truyền mã ba C Mã di truyền có tính phổ biến Câu 8:...
 • 64
 • 3,001
 • 89

Câu hỏi trắc nghiệm Di truyền học pot

Câu hỏi trắc nghiệm Di truyền học pot
... a) Di truyền chéo ? A Bố truyền cho gái, mẹ truyền cho trai B Bố truyền cho trai, mẹ truyền cho gái C Bố mẹ truyền cho gái D Bố truyền cho gái, trai mẹ truyền b) Di truyền thẳng gì? A Bố mẹ truyền ... lai nghịch C Di truyền thẳng, kết lai thuận giống lai nghịch D Di truyền chéo, kết lai thuận giống lai nghịch 26/ Chứng động kinh người di truyền theo qui luật A di truyền liên kết B di truyên kiên ... Đột biến gen xảy gen nhân gen tế bào chất C Di truyền nhân tuân theo qui luật di truyền chặt chẻ di truyền tế bào chất D Gen tế bào chất có vai trò di truyền 11/ Hiện tượng có đốm xanh trắng vạn...
 • 14
 • 1,923
 • 73

Trắc nghiệm di truyền học chương II: CẤU TRÚC, ĐẶC TÍNH, CHỨC NĂNG CỦA CÁC ĐẠI PHÂN TỬ SINH HỌC (ADN, ARN và PROTEIN)

Trắc nghiệm di truyền học chương II: CẤU TRÚC, ĐẶC TÍNH, CHỨC NĂNG CỦA CÁC ĐẠI PHÂN TỬ SINH HỌC (ADN, ARN và PROTEIN)
... nucleotide giống Tất yếu tố Câu 18: ADN ARN khác đặc điểm đây? Liên kết phophodieste tạo nên khung phân tử Chức vật chất mang thông tin di truyền Liên kết hydro nội phân tử kết cặp bổ sung bazơ nitơ Thành ... ARN ribose Câu 13: ARN tìm thấy có chức đây? Là vật chất mang thông tin di truyền Xúc tác phản ứng Tham gia tổng hợp protein Tất chức Câu 14: Phân tử ADN sợi kép theo mô hình Watson – Crick đặc ... dạng sợi kép ARN luôn dạng mạch đơn Một mạch phân tử ADN không mang nghĩa (không phiên mã dịch mã), tất mạch phân tử ARN có nghĩa (được dịch mã biểu chức năng) ADN có uracil (U), ARN có thymin...
 • 12
 • 658
 • 2

trắc nghiệm di truyền học quần thể

trắc nghiệm di truyền học quần thể
... đối alen quần thể sau:  Quần thể I: 0,26 D 0,74 d  Quần thể II: 0,38 D 0,62 d  Quần thể III: 0,65 D 0,35 d  Quần thể IV: 0,62 D 0,38 d Trong quần thể trên, hai quần thể có tỉ lệ thể dị hợp ... alen tương ứng quần thể giống B Quần thể I cân di truyền C Nếu tiếp tục cho cá thể quần thể giao phối cấu trúc di truyền quần thể kông thay Di truyền học quần thể Box Sinh https://boxsinh.wordpress.com/ ... cân Di truyền học quần thể Box Sinh https://boxsinh.wordpress.com/ C Chỉ có quần thể III cân D Tần số alen tương ứng quần thể giống Bài 7: Một quần thể P: 100% Aa Sau hệ tự phối, cấu trúc di truyền...
 • 6
 • 611
 • 14

trắc nghiệm di truyền học người

trắc nghiệm di truyền học người
... bệnh di truyền đời gia đình có bệnh này, từ cho lời khun việc kết hơn, sinh đẻ, đề phòng hạn chế hậu xấu cho đời sau, nhiệm vụ ngành A Di truyền Y học B Di truyền học tư vấn C Di truyền Y học ... vấn.D Di truyền học Người Câu 19: Mục đích liệu pháp gen nhằm A khắc phục sai hỏng di truyền B phục hồi chức bình thường tế bào hay mơ C thêm chức cho tế bào D A, B C Câu 20: Di truyền Y học tư ... cập đến vai trò di truyền Y học? A Dự đốn khả xuất bệnh, tật di truyền hệ cháu B Hạn chế tác hại bệnh C Hạn chế phát tán bệnh hạn chế sinh đẻ, khơng cho kết gần D Chữa số bệnh di truyền đái đường,...
 • 3
 • 605
 • 12

Bài Tập Trắc Nghiệm: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ pptx

Bài Tập Trắc Nghiệm: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ pptx
... quần thể có cấu trúc di truyền sau: Quần thể 1: 0,6 AA : 0,2 Aa : 0,2 aa Quần thể 2: 0,49AA : 0,42 Aa : 0,09 aa Nội dung sau đúng: A Cấu trúc di truyền quần thể đạt trạng thái cân B Cấu trúc di truyền ... trúc di truyền quần thể có tính ổn định cao nhờ có tỉ lệ kiểu gen đồng hợp trội lớn quần thể C Cấu trúc di truyền quần thể khác nhau, tần số alen khác D Cấu trúc di truyền quần thể giống lúc chúng ... tổ hợp kiểu gen D tổ hợp kiểu gen Câu 5: Một quần thể bao gồm 120 cá thể có KG AA, 400 cá thể có KG Aa, 680 cá thể có KG aa Tần số elen A a quần thể bao nhiêu? A 0,266 0,734 B 0,27 0,73 C 0,25...
 • 9
 • 530
 • 24

Trắc nghiệm: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ pptx

Trắc nghiệm: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ pptx
... C Quần thể tập hợp ngẫu nhiên thời D Về mặt di truyền học quần thể phân làm hai loại: quần thể giao phối quần thể tự phối E Quần thể tập hợp cá thể loài Câu hỏi 3: Thành phần kiểu gen quần thể ... tổ hợp gen quần thể tạo nên: A Vốn gen quần thể B Kiểu gen quần thể C Kiểu hình quần thể D Tính đặc trưng vật chất di truyền loài E Tính ổn định kiểu hình loài Câu hỏi 12: Trong quần thể giao phối ... alen quần thể B Sự ổn định tần số tương đối alen quần thể C Sự cân di truyền quần thể D Trạng thái động quần thể E B C Câu hỏi 24: Ý nghĩa định luật Hacdi – Vanbec: A Giải thích thiên nhiên có quần...
 • 12
 • 320
 • 4

trắc nghiệm di truyền học qt

trắc nghiệm di truyền học qt
... mang alen QT B Tỷ lệ phần trăm số giao tử mang alen QT C Tỷ lệ phần trăm kiểu hình alen quần thể D Tỷ lệ phần trăm kiểu gen alen QT 19 Điều kiện điều kiện để định luật Hacdi-Vanbec nghiệm A Quần ... B Định luật phản ánh trạng thái cân di truyền quần thể C Từ tỷ lệ kiểu hình suy tỷ lệ loại gen tần số tương đối alen ngược lại D tất 22 Hạn chế định luật Hacdi-Vanbec xảy do: A Các kiểu gen khác ... trưng ổn định B Tần số tương đối alen gen không đặc trưng cho quần thể C Quá trình tiến hoá nhỏ di n sở biến đổi thành phần kiểu gen quần thể D Quần thể đơn vị tổ chức sở đơn vị sinh sản loài...
 • 4
 • 190
 • 0

Luận văn thạc sĩ câu hỏi trắc nghiệm di truyền học lớp 9

Luận văn thạc sĩ câu hỏi trắc nghiệm di truyền học lớp 9
... đặt câu hỏi cho vấn đề câu hỏi câu dẫn cho câu hỏi TNKQ Mỗi câu hỏi nên liên quan đến mục tiêu định Nghĩa soạn MCQ nên tự hỏi phải viết câu hỏi ấy? câu hỏi giúp kiểm tra đợc điều ? Có nh câu hỏi ... Một số luận văn Thạc khoa học chuyên ngành Di truyền học đợc tiến hành theo hớng xây dựng câu hỏi sử dụng cho việc KTĐG tự KTĐG trờng ĐHSP, CĐSP Năm 199 7 Nguyễn Thị Kim Giang, năm 199 8 Đỗ Thị ... xuất [33], năm 196 4, Phơng pháp học thi vạn vật lớp 12 Phùng Văn Hớng đợc xuất [24] Năm 196 9, Dơng Thiệu Tống giảng dạy Trắc nghiệm thành học tập cho lớp Cao học Tiến giáo dục Đại học s phạm (ĐHSP)...
 • 102
 • 194
 • 0

các câu hỏi trắc nghiệm di truyền học

các câu hỏi trắc nghiệm di truyền học
... TRA TRẮC NGHIỆM MÔN Sinh 12 - Chương 1, 2, - Phần di truyền học Thời gian làm bài: 45 phút; Mã đề thi 12302 Câu Đặc điểm sau không với mã di truyền. Nguyen Xuan Tien Page 1/4/2015 A Mã di truyền ... 5% D 30% Câu 24 Trong di truyền ảnh hưởng giới tính vai trò bố, mẹ nào? A Vai trò bố, mẹ di truyền tính trạng B Vai trò bố, mẹ khác di truyền tính trạng C Vai trò bố lớn vai trò mẹ di truyền tính ... Mọi tượng di truyền theo dòng mẹ di truyền tế bào chất C Không phải tượng di truyền theo dòng mẹ di truyền tế bào chất D Di truyền tế bào chất phân tính hệ sau Câu 10.Tính theo lí thuyết, tỉ lệ...
 • 12
 • 219
 • 1

Bài tập trắc nghiệm di truyền học quần thể

Bài tập trắc nghiệm di truyền học quần thể
... biết quần thể có tỷ lệ kiểu gen sau : Quần thể : 36% AA + 48% Aa + 16% aa ; Quần thể : 45% AA + 40% Aa + 15% aa Quần thể : 49% AA + 42% Aa + 9% aa ; Quần thể : 42,25% AA + 45,5% Aa + 12,5% aa Quần ... b = 0,2 Câu 21 : Giả sử quần thể giao phối trạng thái cân di truyền có 10000 cá thể có 100 cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn (aa), số cá thể có kiểu gen dị hợp (Aa) quần thể sễ ? A.9900 B.900 C.8100 ... 0,25 D A = 0,45; a = 0,55 Câu 31 : Cho quần thể hệ xuất phát sau: P : 0,45AA : 0,40Aa : 0,15aa Nếu cho cá thể quần thể ngẫu phối sau hệ cấu trúc di truyền quần thể ? A 42,25% AA : 45,5% Aa : 9% aa...
 • 4
 • 286
 • 9

bài tập trắc nghiệm di truyền học quần thể

bài tập trắc nghiệm di truyền học quần thể
... biết quần thể có tỷ lệ kiểu gen sau : Quần thể : 36% AA + 48% Aa + 16% aa ; Quần thể : 45% AA + 40% Aa + 15% aa Quần thể : 49% AA + 42% Aa + 9% aa ; Quần thể : 42,25% AA + 45,5% Aa + 12,5% aa Quần ... b = 0,2 Câu 21 : Giả sử quần thể giao phối trạng thái cân di truyền có 10000 cá thể có 100 cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn (aa), số cá thể có kiểu gen dị hợp (Aa) quần thể sễ ? A.9900 B.900 C.8100 ... 0,25 D A = 0,45; a = 0,55 Câu 31 : Cho quần thể hệ xuất phát sau: P : 0,45AA : 0,40Aa : 0,15aa Nếu cho cá thể quần thể ngẫu phối sau hệ cấu trúc di truyền quần thể ? A 42,25% AA : 45,5% Aa : 9% aa...
 • 4
 • 128
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm chương di truyền học ngườitrắc nghiệm chương di truyền họctrắc nghiệm ứng dụng di truyền họcbài tập trắc nghiệm di truyền học quần thểtrắc nghiệm di truyền học quần thể có đáp ántrắc nghiệm di truyền học quần thểtrắc nghiệm di truyền học ngườitrắc nghiệm di truyền học đại cươngcâu hỏi trắc nghiệm phần di truyền học quần thểtrắc nghiệm phần di truyền họccâu hỏi trắc nghiệm chương di truyền học quần thểtrắc nghiệm chương 4 ứng dụng di truyền họccâu hỏi trắc nghiệm phần di truyền họctrắc nghiệm chương ứng dụng di truyền họctrắc nghiệm chương 3 di truyền học quần thểcong thuc vat ly 12 co ban 2017Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Tĩnh Gia, Thanh Hóa năm học 2016 2017Bài văn mẫu lớp 9 số 5 đề 2: Lấy nhan đề “Những người không chịu thua số phận”, em hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của mình về những con người ấyĐề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Phúc Yên, Vĩnh Phúc năm học 2016 2017Văn mẫu lớp 9: Cảm nhận của em về đoạn trích Cảnh ngày xuânCảm nhận khổ cuối trong bài Sang thu của Hữu ThỉnhĐề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 tỉnh Bắc Ninh năm học 2016 2017Bài viết số 6 Ngữ văn lớp 9: Suy nghĩ của em về thân phận người phụ nữ trong xã hội cũ qua nhân vật Vũ Nương trong “Chuyện người con gái Nam Xương”Cảm nhận về bài thơ Nói với con của Y PhươngPhân tích nhân vật ông họa sĩ trong bài Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành LongTóm tắt truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh KhuêTóm tắt Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn DữVăn mẫu lớp 9: Nghị luận về câu tục ngữ “Đói cho sạch, rách cho thơm”Văn mẫu lớp 9: Nghị luận xã hội về đức tính trung thựcVăn mẫu lớp 9: Nghị luận về trang phục và văn hóaQUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI NGÀNH TOÀ ÁN NHÂN DÂN Ở VIỆT NAM (LA TIẾN SĨ)báo cáo quầy quỳnh giaoHuy động tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) Chi nhánh Đà NẵngKế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Cẩm HàKế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH Vân Long, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập