trình chiếu về động vật nguyên sinh

Trắc nghiệm về động vật nguyên sinh

Trắc nghiệm về động vật nguyên sinh
... Đặc điểm sinh sản động vật nguyên sinh là: A Chỉ có hình thức sinh sản phân đôi B Sinh sản theo hình thức tiếp hợp C Sinh sản vô tính theo kiểu phân đôi nảy chồi, sinh sản hữu tính (sinh sản ... lớn sinh sản vô tính theo kiểu phân đôi, số sinh sản hữu tính (sinh sản tiếp hợp) 9/ Nêu ích lợi Động vật nguyên sinh? Thức ăn động vật lớn Chỉ thị địa tầng, góp phần cấu tạo vỏ trái đất Kí sinh ... chuyển bị tiêu giảm 4/ Động vật nguyên sinh có khả sống tự dưỡng dị dưỡng? A.Trùng roi xanh B.Trùng giày C.Trùng sốt rét D.Trùng biến hình 5/ Cơ thể động vật nguyê n sinh có đặc điểm chung là:...
 • 12
 • 1,172
 • 17

xây dựng bộ tư liệu về động vật nguyên sinh (protozoa) phục vụ giảng dạy thực tập động vật không xương sống

xây dựng bộ tư liệu về động vật nguyên sinh (protozoa) phục vụ giảng dạy thực tập động vật không xương sống
... dựng liệu động vật nguyên sinh (Protozoa) phục vụ giảng dạy thực tập động vật không xương sống thực với mục tiêu: (1) Thống kê số lượng trạng tiêu động vật nguyên sinh phòng thí nghiệm động vật, ... PHẠM BỘ MÔN SƢ PHẠM SINH HỌC XÂY DỰNG BỘ TƢ LIỆU VỀ ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH (PROTOZOA) PHỤC VỤ GIẢNG DẠY THỰC TẬP ĐỘNG VẬT KHÔNG XƢƠNG SỐNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Ngành SƢ PHẠM SINH HỌC Cán hướng dẫn Sinh ... Xây dựng liệu động vật nguyên sinh (Protozoa) phục vụ giảng dạy thực tập động vật không xương sống đề xuất nhằm thực qui trình Ngành Sư phạm Sinh học Bộ môn Sư phạm Sinh học Luận văn tốt...
 • 69
 • 137
 • 0

thuyết trình sinh học - đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh (2)

thuyết trình sinh học - đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh (2)
... Bài 7: Đặc điểm chung vai trò thực tiễn động vật nguyên sinh nội dung: I .đặc điểm chung II .vai trò thực tiễn Bài 7: đặc điểm chung vai trò thực tiễn ngành động vật nguyên sinh I Đặc điểm chung ... Trùng sốt rét Bài 7: đặc điểm chung vai trò thực tiễn ngành động vật nguyên sinh I Đặc điểm chung ngành động vật nguyên sinh II VAi trò thực tiễn động vật nguyên sinh Vai trò thực tiễn Tên đại diện ... Bài 7: đặc điểm chung vai trò thực tiễn ngành động vật nguyên sinh I Đặc điểm chung ngành động vật nguyên sinh II VAi trò thực tiễn động vật nguyên sinh (?) Từ em cho biết động vật nguyên sinh...
 • 16
 • 231
 • 0

thuyết trình sinh học - đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh

thuyết trình sinh học - đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh
... sốt rét gây bệnh sốt rét Bài 7: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ THỰC TIỄN CỦA ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH I Đặc điểm chung. phần II .Vai trò thực tiễn I.Đặc điểm chung Qua các đại diện đã học trùng ... điền các thông tin vào bảng SGK? Động vật nguyên sinh sống tự có đặc điểm gì? Động vật nguyên sinh sinh đặc diểm gì? Động vật nguyên sinh sống tự quan di chuyển phát triển, ... triển , dinh dưỡng kiểu hoại sinh Vậy động vật nguyên sinh có những đặc điểm chung gì? Trả lời: đều có cấu tạo một tế bào chức thể sống độc lập II .Vai trò thực tiễn Hiện...
 • 15
 • 205
 • 0

Tiểu luận Nhóm động vật nguyên sinh trùng cỏ và quá trình sinh sản phát triển của nó

Tiểu luận Nhóm động vật nguyên sinh trùng cỏ và quá trình sinh sản phát triển của nó
... Kết luận, tiểu luận bao gồm nội dung sau: Khái quát nhóm động vật nguyên sinh trùng cỏ Đặc điểm cấu tạo nhóm động vật nguyên sinh trùng cỏ Đặc điểm sinh sản nhóm động vật nguyên sinh trùng cỏ ... trùng cỏ Đặc điểm trình sinh sản phát triển nhóm đặc biệt Trong tiểu luận này, tác giả xin trình bày nét khái quát Nhóm động vật nguyên sinh trùng cỏ trình sinh sản phát triển Đề tài sử dụng ... mức độ “trên tế bào” ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN CỦA NHÓM ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH TRÙNG CỎ Phần lớn động vật nguyên sinh sinh sản vô tính Tuy nhiên chúng sinh sản hữu tính Sinh sản vô tính theo kiểu phân đôi...
 • 15
 • 342
 • 0

Tiểu luận: Nhóm động vật nguyên sinh trùng cỏ và quá trình sinh sản phát triển của nó

Tiểu luận: Nhóm động vật nguyên sinh trùng cỏ và quá trình sinh sản phát triển của nó
... luận, tiểu luận bao gồm nội dung sau: Khái quát nhóm động vật nguyên sinh trùng cỏ Đặc điểm cấu tạo nhóm động vật nguyên sinh trùng cỏ Đặc điểm sinh sản nhóm động vật nguyên sinh trùng cỏ VnDoc ... trùng cỏ Đặc điểm trình sinh sản phát triển nhóm đặc biệt Trong tiểu luận này, tác giả xin trình bày nét khái quát Nhóm động vật nguyên sinh trùng cỏ trình sinh sản phát triển Đề tài sử dụng ... mức độ “trên tế bào” ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN CỦA NHÓM ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH TRÙNG CỎ Phần lớn động vật nguyên sinh sinh sản vô tính Tuy nhiên chúng sinh sản hữu tính Sinh sản vô tính theo kiểu phân đôi...
 • 12
 • 140
 • 0

Nhóm động vật nguyên sinh trùng cỏ và quá trình sinh sản phát triển của nó

Nhóm động vật nguyên sinh trùng cỏ và quá trình sinh sản phát triển của nó
... quát nhóm động vật nguyên sinh trùng cỏ Đặc điểm cấu tạo nhóm động vật nguyên sinh trùng cỏ Đặc điểm sinh sản nhóm động vật nguyên sinh trùng cỏ KHÁI QUÁT VỀ NHÓM ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH TRÙNG CỎ ... trùng cỏ Đặc điểm trình sinh sản phát triển nhóm đặc biệt Trong tiểu luận này, tác giả xin trình bày nét khái quát Nhóm động vật nguyên sinh trùng cỏ trình sinh sản phát triển Đề tài sử dụng ... mức độ “trên tế bào” ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN CỦA NHÓM ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH TRÙNG CỎ Phần lớn động vật nguyên sinh sinh sản vô tính Tuy nhiên chúng sinh sản hữu tính Sinh sản vô tính theo kiểu phân đôi...
 • 16
 • 109
 • 0

Sự hình thành động vật Nguyên sinh

Sự hình thành động vật Nguyên sinh
... khả chuyển động dị dưỡng Chúng có phân bố khắp nơi: đất, nước ngọt, nước mặn, thể sinh vật khác Đây khác biệt so với thực vật nguyên sinh (protophyta), coi sinh vật đơn bào khả chuyển động thực ... qua trình quang hợp Động vật nguyên sinh có khoảng 20.000 đến 25.000 loài, số có khả quang hợp Động vật nguyên sinh dạng sống đơn giản, thể có tế bào, có khả thực đầy đủ hoạt động sống thể đa bào ... động vật có bào hầu nối liền bào với túi tiêu hóa, tiêm mao chiên mao hoạt động nhờ thể gốc Động vật nguyên sinh thường có kích thước 0.01 - 0.05mm động vật thực • Đại diện:bào xác(tiềm sinh) ,sarcodina,...
 • 8
 • 617
 • 3

Động vật nguyên sinh

Động vật nguyên sinh
... i Các nhóm s ng h i sinh mai cua ho c s ng c ng sinh ng tiêu hoá c a thú nhai l i, ng a, c u s tiêu hoá cenluloze cho v t ch M t s ký sinh gây h i (Balantidium coli) ký sinh ru t ngư i gây loét ... phân hoá tái t o c a protozoa), nhân nh (micronucleus: sinh s n, liên quan ch y u n s t ng h p ADN) Sinh s n h u tính b ng ti p h p t giao Sinh s n vô tính b ng phân ôi Giúp th di chuy n, t o dòng ... vô sinh ho c h u sinh cho m c ích dinh dư ng, m t s bám c nh có th hình thành qu n th Nhóm s ng bám thư ng có non bơi t tr l i i s ng bám trư ng thành Th c ăn ph n l n m nh v n h u ho c sinh...
 • 47
 • 554
 • 4

động vật nguyên sinh

động vật nguyên sinh
... Nhân tế bào chất hình thái tế bào động vật nguyên sinh Nhân có màng nhân bao quanh có nhiều lỗ hổng thông với tế bào chất Nhân chứa AND ... quan tử chuyển vận: chân giả, lông bơi, roi bơi Một số loại chân giả thường gặp Một số động vật nguyên sinh Amip lị Trùng mặt trời ... có quan tử ti thể,mạng lưới nội chất, máy Golgi Lục lạp có nhóm có khả quang hợp trùng roi thực vật Một vài quan tử gặp rộng rãi ĐVNS không bào co bóp(bài tiết điều hoà áp suất thể) bao chích(cơ...
 • 10
 • 518
 • 4

ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH - TÀI LIỆU THAM KHẢO

ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH - TÀI LIỆU THAM KHẢO
... đoàn hình cầu động vật nguyên sinh Về vị trí động vật nguyên sinh sinh giới, hệ thống giới, chúng ngành thấp giới Động Vật hệ thống giới động vật nguyên sinh coi phân giới nguyên sinh vật (Protista) ... sống tiềm sinh vỏ bọc động vật nguyên sinh điều kiện sống bất lợi Kết bào xác gặp phổ biến động vật nguyên sinh nước đất gặp động vật nguyên sinh nước mặn Với động vật nguyên sinh sinh bào ... Động vật 3) Đặc điểm chung – Nét đa dạng cấu tạo sinh học: 3.1) Đặc điểm chung:  Động vật nguyên sinh (Protozoa) động vật đơn bào xuất sớm thuộc giới nguyên sinh vật (Protista)  Động vật nguyên...
 • 23
 • 9,936
 • 43

Đặc điểm chung và vai trò của động vật nguyên sinh

Đặc điểm chung và vai trò của động vật nguyên sinh
... luận Động vật nguyên sinh sống tự có đặc điểm gì? Động vật nguyên sinh sống tự ký sinh cónhững đặc điểm gì? Động vật nguyên sinh đặc điểm chung? Động vật nguyên sinh sống tự có đặc điểm ... án Động vật nguyên sinh sống tự đặc điểm: • - Cơ quan di chuyển phát triển • - Dinh dưỡng kiểu động vật( dò dưỡng) • Động vật nguyên sinh sống tự ký sinh co ùnhững đặc điểm gì? • Đáp án Động vật ... Vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống Để phòng tránh bệnh sốt rét: Vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, diệt muỗi BÀI ĐẶC ĐIỂM CHUNG- VAI TRÒ THỰC TIỆN CỦA ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH...
 • 17
 • 3,330
 • 18

Phân giới Động vật Nguyên sinh

Phân giới Động vật Nguyên sinh
... Động vật nguyên sinh có khả hình thành bào xác gặp điều kiện sống bất lợi Sinh sản Động vật nguyên sinh có số hình thức sinh sản khác nhau: Sinh sản vô tính hình thức sinh sản phổ biến động vật ... mặt phẳng đối xứng chia vật thành hai nửa hoàn toàn giống Động vật đối xứng động vật nguyên sinh Có lông bơi (Ciliata) Hoạt động sinh lý Đối với nhóm động vật nguyên sinh chưa có quan tử vận ... động vật nguyên sinh sinh chắn phải hình thành sau Ngành Trùng lông có cấu tạo phức tạp nên nhóm động vật nguyên sinh nguyên thuỷ được, lại nhóm Trùng chân giả Trùng roi Tổ tiên động vật nguyên...
 • 34
 • 1,375
 • 4

Giáo án điện tử môn môn sinh học: quan sát động vật nguyên sinh docx

Giáo án điện tử môn môn sinh học: quan sát động vật nguyên sinh docx
... chuyển củ chúng - Củng cố kĩ sử dụng quan sát kính hiển vi Đặng thị Bằng Chương I:Ngành động vật nguyên sinh Tiết 3: Thực hành Quan sát số động vật nguyên sinh 1/ yêu cầu: 2/Chuẩn bị : Kính hiển ... … Váng ao hồ lấy từ thiên nhiên, bình nuôi cấy động vật nguyên sinhtừ nguyên liệu rơm khô, cỏ tươi, bèo nhật bản… Đặng thị Bằng Chương I:Ngành động vật nguyên sinh Tiết 3: Thực hành Quan sát ... Chương I:Ngành động vật nguyên sinh Tiết 3: Thực hành Quan sát số động vật nguyên sinh 1/yêu cầu: -Thấy kính hiển vi đại diện trùng roi trùng giầy...
 • 11
 • 329
 • 1

Giáo án Sinh 7 - QUAN SÁT MỘT SỐ ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH docx

Giáo án Sinh 7 - QUAN SÁT MỘT SỐ ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH docx
... (20’) - GV y/ c hs qs hình 3.2 & 3.3(T15)sgk - HS qs nhận biết trùng roi - GV cho hs lấy mẫu qs t tự trùng giày - Trong nhóm hs thay lấy mẫu để qs - GV gọi đại diện số nhóm lên tiến hành 2 .Quan sát ... -GV hướng dẫn cách cố định mẫu - GV y/c hs qs trùng giày di chuyển: kiểu tiến thẳng hay xoay tiến -GV cho hs làm BT (T15) sgk ( HS dựa vào kết qs  hoàn thành BT) - ại diện nhóm báo cáo kết - ... nhìn cho rõ - GV cho hs qs hình 3.1 (T14) sgk để nhận biết trùng giày - HS lấy mẫu soi kính hiển vi  nhận biết & vẽ sơ lựơc hình dạng Tgiày - GV kiểm tra kính Nội dung kiến thức 1 .Quan sát trùng...
 • 5
 • 746
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tiến hóa về cơ thể động vật nguyên sinhtrình bày đặc điểm chung của động vật nguyên sinhngành động vật nguyên sinhthực hành quan sát một số động vật nguyên sinhđặc điểm chung của động vật nguyên sinhvai trò thực tiễn của động vật nguyên sinhđộng vật nguyên sinh sống tự dođộng vật nguyên sinh sống kí sinhbài tập động vật nguyên sinhphân giới động vật nguyên sinhhệ thống học động vật nguyên sinhđặc điễm chung nào của động vật nguyên sinh vừa đúng cho loài sống tự chủdac diem chung va vai tro thuc tien cua dong vat nguyen sinhsinh học 7 bài đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinhdac diem chung cua nghanh dong vat nguyen sinhTHỰC TRẠNG KHẢ NĂNG SINH lời của các DOANH NGHIỆP xây DỰNGKỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017- GIÁO DỤC CÔNG DÂNẢnh hưởng học thuyết Âm dương, Ngũ hành đến đời sống văn hóa tinh thần người Việt hiện naĐề xuất các giải pháp tăng cường an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ tỉnh Quảng NgãiSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRONG CÔNG TÁC DUY TRÌ SĨ SỐ ĐẠT HIỆU QUẢSKKN SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP.Ngày 2 tổng hợp đề thi toán văn anh KHTN KHXHSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM tích hợp liên môn : VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG VIỆC TÍCH HỢP LỒNG GHÉP, GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀO BỘ MÔN VẬT LÝ 7SÁNH KIẾN KINH NGHIỆM NHỮNG GIẢI PHÁP GIÚP THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚPKinh nghiệm :CÁCH TẠO TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG VIỆT.sáng kiến kinh nghiệm Nâng cao kỹ năng giải bài toán tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất, thông qua một số biện pháp khắc phục những sai sót của học sinh lớp 6a1.Nghi luan xa hoi ve bao luc hoc duongSKKN Một số giải pháp xây dựng không gian lớp học phù hợp, khoa học nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.ĐỀ TÀI: MỘT SỐ Ý TƯỞNG NÂNG CAO PHONG TRÀO KẾ HOẠCH NHỎ TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC4 1 2 two great rivers (social studies)4 1 early americans4 4 exploring with james cook4 5 our government4 6 rails across america4 7 the mexican american war
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập