tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lí 9

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐỊA LỚP 9

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐỊA LÍ LỚP 9
... vỊ giíi tõ 197 6 ®Õn 199 9 Sè d©n ®ã Nam ( %) N÷ (Ngh×n ngêi (%) 197 6 49. 160 23. 897 48,0 25.263 52,0 198 0 53.722 26.018 48,4 27.704 51,6 198 6 61.1 09 29. 912 48,8 31.107 51,2 199 3 70 .98 2 34.541 48,7 ... xu híng t¨ng :Nam 48% ( 197 6), t¨ng lªn 49, 2% ( 199 9) * TØ lƯ n÷ cã xu híng gi¶m xng : Tõ 52%( 197 6) xng cßn 50,8% n¨m 199 9 => Nguyªn nh©n : + Nguyªn nh©n chđ u lµ tõ 197 6, ®Êt níc ta kh«ng cßn ... ta? C©u VÏ biĨu ®å kÕt cÊu d©n sè theo giíi tÝnh ë VN n¨m 199 9 Tr¶ lêi : NhËn xÐt Qua b¶ng sè liƯu trªn ta thÊy : * Tõ n¨m 197 6 => 199 9, tØ lƯ n¨m vµ n÷ ë níc ta cã sù thay ®ỉi Cơ thĨ, ®ã lµ...
 • 160
 • 1,504
 • 2

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa lớp 12

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa lí lớp 12
... (buivantienbmt@gmail.com ; http://www.violet.vn/vantien2268 ) TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÍ 12- buivantienbmt@gmail.com − Vị trí địa hình thể nước ta tạo nên phân hoá đa dạng tự nhiên ... có quan hệ với địa hình đồng ? 14 Bùi Văn Tiến (buivantienbmt@gmail.com ; http://www.violet.vn/vantien2268 ) TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÍ 12- buivantienbmt@gmail.com Địa hình miền ... (buivantienbmt@gmail.com ; http://www.violet.vn/vantien2268 ) TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÍ 12- buivantienbmt@gmail.com tương tác biển lục địa Đó dạng địa hình vịnh cửa sông, bờ biển mài mòn, tam...
 • 22
 • 2,795
 • 9

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa 8

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa lí 8
... Th¸ng 10 11 12 NhiƯt ®é (0C) 16,4 17 20,2 23,7 27,3 28, 8 28, 9 28, 27, 24,6 21,4 18, 2 Lỵng ma (mm) 18, 6 26,2 43 ,8 90,1 188 ,5 239,9 288 ,2 3 18 265,4 130,7 43,4 23,4 VII s«ng ngßi ViƯt Nam §Ỉc ®iĨm ... C©u 8: Dùa vµo b¶ng : NhiƯt ®é, lỵng ma trung b×nh th¸ng t¹i Thỵng H¶i (Trung Qc) Th¸ng Ỹu Tè NhiƯt ®é (0C) Lỵng ma (mm) 10 11 12 3,2 4,1 8, 0 13,5 18, 8 23,1 27,1 27,0 22 ,8 17,4 11,3 5 ,8 59 59 83 ... 33 Tb n¨m Gi¸o ¸n Båi dìng häc sinh giái §Þa lý N¨m häc 2010-2011 NhiƯt ®é (0C) Lỵng ma (mm) 3,2 4,1 8, 0 13,5 18, 8 23,1 27,1 27,0 22 ,8 17,4 11,3 5 ,8 12,5 59 59 83 93 93 76 145 142 127 71 52 37...
 • 36
 • 1,377
 • 0

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa 9 (phần địa đại cương)

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa lí 9 (phần địa lí đại cương)
... (0,5đ) Tham khảo thêm Câu 1: Hãy cho biết năm sau năm nhuận: 596 1678 1184 1600 1800 1842 1 898 199 3 199 5 199 9 2002 2004 2008 20 09 596 Những năm sau năm nhuận: 1184 1600 1800 2004 2008 Câu 2: Một ... Cát Hanh Tài liệu bồi dưỡng HSG môn Địa lý - Mỗi tháng có 30 31 ngày, riêng tháng có 28 ngày ( năm nhuận 29 ngày) - Số ngày tháng sau:+ Tháng 1,3,5,7,8,10 tháng 12: có 31 ngày + Tháng 4,6 ,9 tháng ... tháng 15/02/20 09 ? ? ? ? Vị trí Anh Việt Nam Nga Ôxtrâylia Hoa Kì Kinh độ Giờ 105 Đ 45 Đ 150 Đ 1200T 16 23 19 02 08 Ngày tháng 15/02/20 09 15/02/20 09 15/02/20 09 16/02/20 09 15/02/20 09 Câu 3: Tại...
 • 11
 • 1,276
 • 0

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa 9 (phần địa tự nhiên vn)

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa lí 9 (phần địa lí tự nhiên vn)
... Hanh Tài liệu bồi dưỡng HSG mơn Địa lý Năm 194 3 199 3 2001 Tỉ lệ che phủ rừng (%) 43,3 26,1 35,8 ( Cho phép sai số làm tròn 0,1) b Xu hướng biến động diện tích rừng Việt Nam: - Từ 194 3 đến 199 3 ... thời kỳ 0,5 198 3-2005 (dẫn chứng) Giáo viên: Phạm Văn Tuấn Trang 28 Trường THCS Cát Hanh Tài liệu bồi dưỡng HSG mơn Địa lý + Diện tích rừng tự nhiên thời kỳ 194 3- 198 3 giảm giai đoạn 198 3-2005 lại ... Diện tích Diện tích rừng tự nhiên rừng trồng (triệu ha) (triệu ha) 194 3 14,3 14,3 0,0 43,8 197 6 11,1 11,0 0,1 33,8 198 3 7,2 6,8 0,4 22,0 199 0 9, 2 8,4 0,8 27,8 2000 10 ,9 9,4 1,5 33,1 2005 12,7 10,2...
 • 31
 • 1,451
 • 2

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Địa 9

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lí 9
... vậy, học sinh xác lập mối quan hệ địa bài: ảnh hưởng đặc điểm địa hình tới mạng lưới sông phân tích mối quan hệ địa Để xác lập mối quan hệ học sinh phải nhớ lại kiến thức Bài 28: Đặc điểm địa ... Đất liền hải đảo (Địa 8) + Bài 25: Lịch sử phát triển tự nhiên Việt Nam (Địa 8) + Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam (Địa 8) + Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam (Địa 8) + Bài 32: Các ... ngòi Việt Nam học sinh rèn kĩ quan trọng không phần đồ, xác định đối tượng địa lí, phân tích đối tượng địa đồ, lược đồ, sơ đồ… Đó kĩ phát hiện, phân tích, giải thích mối quan hệ điạ Dựa phần...
 • 15
 • 154
 • 1

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa lý lớp 8 hay

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa lý lớp 8 hay
... a im H Ni 16,4 17,0 20,2 23,7 27,3 28, 8 28, 9 28, 2 27,2 24,6 21,4 18, 2 Tp H Chớ 25 ,8 26,7 27,9 28, 9 28, 3 27,5 27,1 27,1 26 ,8 26,7 26,4 25,7 Minh (SGK a 8, trang 110, NXBGD - 2010) a Trỡnh by ... 1996 19 98 2000 In-ụ-nờ-xi-a 9,0 7 ,8 7 ,8 -13,2 4 ,8 Ma-lai-xi-a 9,0 9,2 10,0 -7,4 8, 3 Phi-lip-pin 3,0 4,4 5 ,8 0,6 4,0 Thỏi Lan 11,2 9,0 5,9 -10 ,8 4,4 Vit Nam 5,1 8, 8 9,3 5 ,8 6,7 Sin-ga-po 8, 9 11,4 ... 1996 19 98 2000 In-ụ-nờ-xi-a 9,0 7,5 7 ,8 -13,2 4 ,8 Ma-lai-xi-a 9,0 9,2 10,0 -7,4 8, 3 Phi-lip-pin 3,0 4,4 5 ,8 -0,6 4,0 Thỏi lan 11,2 9,0 5,9 -10 ,8 4,4 Vit nam 5,1 8, 8 9,3 5 ,8 6,7 Xin-ga-po 8, 9 11,4...
 • 49
 • 6,459
 • 22

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐỊA LÝ TRUNG HỌC CƠ SỞ

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐỊA LÝ TRUNG HỌC CƠ SỞ
... liệu Tr87 3, Thủy văn:( Tài liệu Tr 88) 4, Thổ nhưỡng: Tài liệu Tr 89 5, Sinh vật: Tài liệu Tr90 6, Sự phân hóa cảnh quan thiên nhiên- Các miền địa lí tự nhiên Việt Nam ( tài liệu Tr 91 đến 93) B/ ... Atlats Địa lí Việt Nam kiến thức học háy: Trình bày đặc điểm mưa khu vực Huế Đà Nẵng Giải thích lại có đặc điểm vậy? ( Tài liệu Tr 219 ) Bài 5: ( Tài liệu Tr 246) Bài 6: (Tài liệu Tr 265) Bài 7: (Tài ... nghiệp? ( Tài liệu BDHSG Tr 102) Bài 16: Cho BSL sau: Nhiệt độ TB Hà Nội TP Hồ Chí Minh ( Tài liệu BDHSG Tr 97) Bài 17: Dựa vào Át lát Địa lí Việt nam kiến thức học hãy: a, Nêu đặc điểm chung địa hình...
 • 27
 • 2,766
 • 6

bồi dưỡng Học Sinh Giỏi địa lý lớp 10

bồi dưỡng Học Sinh Giỏi địa lý lớp 10
... dạy học, phối hợp hình thức tổ chức dạy học khác tiến hành dạy học lớp dạy học toàn lớp, dạy học theo nhóm, theo cặp, cá nhân, nhằm phát huy cao độ tính tích cực học sinh học tập; kết hợp dạy học ... thái độ học sinh học tập môn Địa lí GV cần dựa vào mức độ cần đạt kiến thức, kĩ quy định chương trình nâng cao THPT môn Địa lí chương trình chuyên sâu Địa 10 để đánh giá kết học tập học sinh ... tiện dạy học có tác dụng tốt việc nâng cao chất lượng dạy học Địa 10 mô hình, băng/ đĩa hình, phần mềm dạy học, 4.4 Về đánh giá kết học tập học sinh - Cần đảm bảo việc đánh giá kết học tập...
 • 13
 • 781
 • 4

Tài liệu Bồi dưỡng Học Sinh Giỏi địa lý lớp 11

Tài liệu Bồi dưỡng Học Sinh Giỏi địa lý lớp 11
... nhằm giúp học sinh hiểu sâu rộng nội dung chương trình Địa lớp 11 tạo điều kiện cho em tham gia kì thi học sinh giỏi quốc gia Trong trình dạy học, tuỳ theo đặc điểm đối tượng học sinh, giáo ... giá kết học tập (KQHT) thực chất việc xem xét mức độ đạt HS kiến thức, kĩ so với mục tiêu môn học đề Vì vậy, cần vào mục tiêu môn Địa lớp 11, chuẩn kiến thức, kĩ chương trình Địa lớp 11 nâng ... thi học sinh giỏi quốc gia cần đảm bảo yêu cầu kiến thức, kĩ quy định chương trình Địa lớp 11 Bộ ban hành ( chương trình nâng cao chương trình chuyên sâu) 4.3 Về phương pháp phương tiện dạy học...
 • 14
 • 397
 • 1

Tài liệu Bồi dưỡng Học Sinh Giỏi địa lý THPT

Tài liệu Bồi dưỡng Học Sinh Giỏi địa lý THPT
... vi toàn quốc kế hoạch dạy học nội dung dạy học môn Địa lí cho trường THPT chuyên - Thống phạm vi toàn quốc nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THPT II Kế hoạch dạy học Nội dung chuyên gồm có ... kết học tập 19 LỚP 11 I Mục đích - Thống phạm vi toàn quốc kế hoạch dạy học nội dung dạy học môn Địa lí cho trường THPT chuyên - Thống phạm vi toàn quốc nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THPT ... thái độ học sinh học tập môn Địa lí GV cần dựa vào mức độ cần đạt kiến thức, kĩ quy định chương trình nâng cao THPT môn Địa lí chương trình chuyên sâu Địa lí 10 để đánh giá kết học tập học sinh...
 • 102
 • 264
 • 0

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi vật 8

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí 8
... st t¹i A vµ B lµ cét chÊt láng g©y lµ b»ng nhau: PA = PB Hay dd 0, 18 = dn (0, 18 - h) � 80 00 0, 18 = 10000 (0, 18 - h) 1440 = 180 0 - 10000.h => 10000.h = 360 => h = 0,036 (m) = 3,6 ( cm) VËy : ... t¹i mét chç nªn t1 = t2= t vµ S1 = S2 18 + 18t = 114 – 30t t=2(h) Thay vµo (1 ) ta ®­ỵc : S = 18 + 18 = 48 ( Km ) VËy xe gỈp lóc : + = h vµ n¬i gỈp c¸ch A 48 Km V× ng­êi ®i bé lóc nµo còng c¸ch ... cm3 (0.5 ®iĨm) ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP Năm học: 2010-2011 Mơn: Vật Lý Thời gian: 60 phút (khơng kể thời gian giao đề) Bài 1: (2,5 điểm) Hai chị em Trâm Trang học từ nhà tới trường Trâm...
 • 58
 • 1,380
 • 0

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi vật lớp 10

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí lớp 10
... tác dụng vào vật trọng lực P = 10DV Cơng trọng lực là: A1 = 10DVh Khi vật rơi nước lực ác si mét tác dụng lên vật là: FA = 10D’V Vì sau vật lên, nên FA > P Hợp lực tác dụng lên vật vật rơi nước ... q.m = q.D.V = 4,6 .107 .700.2 .10- 3 = 6,44 .107 ( J ) Cơng có ich: A = H.Q = 30%.6,44 .107 = 1,932 .107 ( J ) Mà: A.v 1,932 .107 .10 s = = 1,2 .105 (m) = 120(km) A = P.t = P ⇒ s = v P 1,6 .10 Bài 84: : Một ... lượng vật: P = d.V = 10D.V 12cm P Lực đẩy Acsimét lên phần chìm dầu: F1 = 10D1.V1 4cm Lực đẩy Acsimét lên phần chìm nước: F2 = 10D2.V2 F2 Do vật cân bằng: P = F1 + F2 ⇔ 10DV = 10D1V1 + 10D2V2...
 • 32
 • 1,206
 • 13

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi vật 9

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí 9
... Nếu hai vật chuyển động chiều quãng đường mà vật thứ (có vận tốc lớn hơn) trừ quãng đường mà vật thứ hai khoảng cách hai vật lúc ban đầu: S = S1 - S2 TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI MÔN VẬT LÝ II ... Công lực nâng vật: An = P.S = 625.3 = 1875(J) 20 TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI MÔN VẬT LÝ - Hệ thống palăng không cho lợi công Bài 9: Cho hệ giống hình vẽ vật m có khối lượng 10Kg, vật m2 có khối ... tăng thêm 6m Tính vận tốc vật Hướng dẫn giải: Gọi S1, S2 quãng đường vật, v1,v2 vận tốc vủa hai vật Ta có: S1 =v1t2 , S2= v2t2 14 TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI MÔN VẬT LÝ Khi chuyển động lại...
 • 52
 • 134
 • 0

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi vật phần quang lớp 7

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí phần quang lớp 7
... Bài 7: Điểm sáng S đặt cách gơng phẳng G đoạn SI = d (hình vẽ) Anh S qua gơng dịch chuyển khi: a)Gơng...
 • 2
 • 814
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa lí 12tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa lý 9tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa lí 8tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa lí 11tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa lí 10tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa lítài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa lí 6tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí 9tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa lý 12tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa lý 8tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa 8tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí 8tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí 10tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán 9tổng hợp đề thii học sinh giỏi toán 12 các tỉnh có đáp ánskkn một số giải pháp ứng dụng hiệu quả hệ thống phần mềm VEMIS ở trường THPT triệu sơnẢnh hưởng của văn hóa Phật giáo đối với văn hóa Việt Nam thời Lý - Trần và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Phật giáo trong giai đoạn hiện nay.Bảo đảm quyền con người thông qua cơ chế bồi thường nhà nước cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sựChủ đề cuộc sống hưởng lạc trong sáng tác của Nguyễn Tuân trước Cách mạng tháng Tám năm 1945Đặc điểm thể chân dung văn học của Hồ Anh TháiGiá trị văn hóa của lễ hội cổ truyền ở tỉnh Phú ThọHỗ trợ hoàn thiện chương trình giáo dục giới tính nhằm khắc phục tình trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân trong học sinh Trung học phổ thông hiện nayHoàn thiện chế định về người thực hiện trợ giúp pháp lý ở Việt Nam hiện nayHợp tác phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mekong giai đoạn 1990-2020.Nghiên cứu và xây dựng giải pháp bảo mật và xác thực thư điện tử dựa trên công nghệ mởNghiên cứu về giải pháp tích hợp MANET với Internet sử dụng giao thức MOBILE IPNgôn ngữ văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX Ngôn ngữ văn xuôi mới qua một số tác phẩm văn học chữ quốc ngữPháp luật về quảng cáo căn hộ chung cư trên thị trường bất động sản ở Việt NamPhát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học cơ sở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcQuản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS Ngọc Hải - Đồ Sơn - Hải Phòng theo hướng tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạoQuản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường mầm non quận Hoàng Mai- Hà NộiQuản lý học liệu tại thư viện đáp ứng yêu cầu đào tạo trường đại học Điều Dưỡng Nam ĐịnhMột số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Sao Việt Hải PhòngKhung Chính Sách Tái Định Cư
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập