Bài giảng tự động hóa thiết kế đường bằng phần mềm NOVA

Bài giảng tự động hóa thiết kế đường bằng phần mềm NOVA

Bài giảng tự động hóa thiết kế đường bằng phần mềm NOVA
... th thc hin uc vi chng trỡnh Nova TDN 1.1 Gii thiu chng trỡnh Nova -TDN - Chng trỡnh thit k ng b c thc hin trờn nn AutoCAD Release 14 vi ngụn ng lp trỡnh Visual C++ Nova -TDN l sn phm liờn kt gia ... l sn phm liờn kt gia Cụng ty Hi Ho v Hóng ViaNova ca Nauy Vi Nova -TDN ta cú th thc hin cụng tỏc thit k t d ỏn tin kh thi ti thit k k thut S dng Nova -TDN tht n gin nhng li cho ta kt qu rt chi ... viờn ngnh Xõy dng cu ng Trờn c s hiu bit c bn v ni dung thit k ng bng NovaTDN, ngi hc cú th phỏt trin cỏc bi toỏn khỏc vi NovaTDN v trang b cho mỡnh kin thc tip tc nghiờn cu, s dng cỏc phn mm...
 • 61
 • 633
 • 0

Bài giảng tự động hóa thiết kế cầu đường tự động hóa thiết kế đường bộ

Bài giảng tự động hóa thiết kế cầu đường tự động hóa thiết kế đường bộ
... 3/4 BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HOÁ THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG – KHOA CÔNG TRÌNH – ĐH GTVT 11 MÔN HỌC: TỰ ĐỘNG HOÁ THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG THIẾT KẾ BÌNH ĐỒ TUYẾN  Yêu cầu đầu : 4/4 BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HOÁ THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG ... 3/4 BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HOÁ THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG – KHOA CÔNG TRÌNH – ĐH GTVT 15 MÔN HỌC: TỰ ĐỘNG HOÁ THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG THIẾT KẾ TRẮC DỌC TUYẾN  Yêu cầu đầu : 4/4 BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HOÁ THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG ... tính khối lượng mặt BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HOÁ THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG – KHOA CÔNG TRÌNH – ĐH GTVT MÔN HỌC: TỰ ĐỘNG HOÁ THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG THIẾT KẾ MỚI 2/2 BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HOÁ THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG – KHOA CÔNG...
 • 21
 • 227
 • 0

giáo trình thiết kế đường bằng phần mềm nova

giáo trình thiết kế đường bằng phần mềm nova
... điền thiết kế trắc ngang lệnh Sau xong phần trắc dọc, ta bắt đầu thiết kế trắc ngang Vào menu TD TN > Thiết kế trắc ngang > Điền thiết kế trắc ngang TạI cửa sổ này, ta có phần tuỳ chọn để điền thiết ... mục áp Thiết kế để áp mặt cắt ngang thiết kế lên vẽ trắc ngang tự nhiên NgoàI ta có lệnh khác để thực áp lớp áo đờng, tạo taluy, định nghĩa thiết kế trắc ngang Sau hoàn chỉnh hết phần thiết kế ta ... Sau xong phần trắc dọc, ta bắt đầu thiết kế trắc ngang Vào menu TD TN > Thiết kế trắc ngang > Thiết kế trắc ngang Xuất cửa sổ nh hình vẽ, ta có tuỳ chọn : Thiết kế lại, Theo yếu tố cong có, Bề rộng...
 • 32
 • 1,184
 • 0

TỰ ĐỘNG HOÁ THIẾT KẾ ĐƯỜNG BỘ

TỰ ĐỘNG HOÁ THIẾT KẾ ĐƯỜNG BỘ
... tính khối lượng mặt BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HOÁ THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG – KHOA CÔNG TRÌNH – ĐH GTVT MÔN HỌC: TỰ ĐỘNG HOÁ THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG THIẾT KẾ MỚI 2/2 BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HOÁ THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG – KHOA CÔNG ... 3/4 BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HOÁ THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG – KHOA CÔNG TRÌNH – ĐH GTVT 11 MÔN HỌC: TỰ ĐỘNG HOÁ THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG THIẾT KẾ BÌNH ĐỒ TUYẾN  Yêu cầu đầu : 4/4 BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HOÁ THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG ... 3/4 BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HOÁ THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG – KHOA CÔNG TRÌNH – ĐH GTVT 15 MÔN HỌC: TỰ ĐỘNG HOÁ THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG THIẾT KẾ TRẮC DỌC TUYẾN  Yêu cầu đầu : 4/4 BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HOÁ THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG...
 • 21
 • 99
 • 0

Giáo trình tự động hoá thiết kế cầu đường

Giáo trình tự động hoá thiết kế cầu đường
... _ 273 GIÁO TRÌNH TỰ ĐỘNG HOÁ THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG  Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com (center, chordPoint, leaderLen) ZoomAll End Sub Đường kích thước đường kính – DimDiametric  ... đối tượng Linetype 265 GIÁO TRÌNH TỰ ĐỘNG HOÁ THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG  Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com CHÚ Ý Không thể đổi tên kiểu đường BYLAYER, BYBLOCK, ... hình dùng để tạo điểm tham chiếu để thấy rõ thay đổi vị trí văn thiết lập lại chế độ canh hàng 259 GIÁO TRÌNH TỰ ĐỘNG HOÁ THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG  Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com...
 • 20
 • 296
 • 0

Giáo trình tự động hóa thiết kế cầu đường 7 docx

Giáo trình tự động hóa thiết kế cầu đường 7 docx
... xdata" 270 CHƯƠNG V: LẬP TRÌNH TRÊN AUTOCAD  DataType(2) DataType(3) DataType(4) reals3(0) = DataType(5) = 1003: Data(2) = "0" = 1040: Data(3) = 1.23 479 1 374 38413E+40 = 1 071 : Data(4) = 3 276 7 -2.95: ... Hiển thị trình đơn vừa tạo trình đơn (MenuBar) currMenuGroup.Menus.InsertMenuInMenuBar "Trinh don bien", "" End Sub 6.1.3 Xoá trình đơn Các trình đơn tuỳ biến AutoCAD tự động xoá khởi động lại ... Sub 5 .7. 2 Tạo đường kích thước Để tạo đường kích thước, người dùng sử dụng phương thức AddDimXXX, với XXX loại đường kích thước cần tạo AutoCAD có nhiều loại đường kích thước khác nhau, trình...
 • 15
 • 184
 • 0

ĐỀ THI môn CHUYÊN đề tự ĐỘNG hóa THIẾT kế cầu ĐƯỜNG

ĐỀ THI môn CHUYÊN đề tự ĐỘNG hóa THIẾT kế cầu ĐƯỜNG
... làm thi: 15 phút BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA THI T KẾ CẦU ĐƯỜNG TRƯỞNG BỘ MÔN LÊ QUỲNH MAI ĐỀ THI SỐ MÔN CHUYÊN ĐỀ TỰ ĐỘNG HÓA THI T KẾ CẦU ĐƯỜNG A Số liệu: Thi công công trình đường ô tô có công việc ... thi công loại sử dụng hết (không dư máy thi công nào) • Thời gian làm thi: 20 phút BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA THI T KẾ CẦU ĐƯỜNG TRƯỞNG BỘ MÔN LÊ QUỲNH MAI ĐỀ THI SỐ MÔN CHUYÊN ĐỀ TỰ ĐỘNG HÓA THI T KẾ ... ĐỀ THI SỐ MÔN CHUYÊN ĐỀ TỰ ĐỘNG HÓA THI T KẾ CẦU ĐƯỜNG A Số liệu: Công trình đường ô tô với khối lượng sau: TT HẠNG MỤC Làm mặt đường đá dăm tiêu chuẩn loại dày 12cm Đào khuôn đường, đất...
 • 4
 • 133
 • 0

Bài thuyết trình lớp tự động hóa thiết kế cơ khí k51

Bài thuyết trình lớp tự động hóa thiết kế cơ khí k51
... CẮT GỌT DI CHUYỂN NHANH Mức ban đầu d Q3 Q2 Q1 Z0 Chiều sâu Z LÙICHUYỂN DAO NHANH DI CẮT CHUYỂN ĐỘNG R DIĐẾN CHUYỂN ĐẾN MỨC R GỌT CHIỀU NHANH ĐẾN CHIỀU DI CHUYỂN NHANH LÙI DAO NHANH HOẶC LÙI DAO ... Mức ban đầu Z0 Z R DI CHUYỂN CẮT GỌT DI CHUYỂN NHANH DỪNG QUAY TRỤC ĐỊNH HƯỚNG TRỤC DI CHUYỂN RA ĐỘNG THEO LÙI CHUYỂN TRỤC DỊCH DỊCH DAO CHUYỂN CHÍNH CHUYỂN NHANH DỘNG DỪNG VÀO CẮT RA ĐẾN TRỤC...
 • 13
 • 73
 • 0

Auto CAD cho tự động hóa thiết kế

Auto CAD cho tự động hóa thiết kế
... FONTS;C:'ACAIJ\ADS SET ACADCF(M;:\ACAD SET ACADDRV=C:\ACAJN)RV C:\ACAD\ACAD.EXE 1% 2% SET ACA[):= SET ACADCFG= SET ACADDRV:::: DOng thu 1,2, d~t cac bien mOi troang cho AutoCAD DOng thtl 5,6,7 de ... 1.2.3 Giao di~n AutoCAD a KhOi diing AU/DeAD co cach d6 khiri d~ng AutoCAD : 1- Khffi dQng bang file acad.exe: Gia sit AutoCAD duqc cai d~t vao ctffig C: vai t~n thu m\lc la ACAD, b~n hay go ... ktt cau h~thanh dam "im - H~ phan m~m CADKEY eua hang CADKey vll h¢ AutoCAD eua hang AutoDesk elLa My duqe su dl,lng rAt n)ng rai tr~n.the gi6LNhung h¢ AutoCAD Iii hang dang dan dau v~ h~ th6ng...
 • 164
 • 370
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: đồ án tự động hóa thiết kế cầu đườnggiáo trình tự động hóa thiết kế cầu đườngbài giảng tự động hóatự động hóa thiết kế cơ khígiáo trình tự động hóa thiết kế cơ khíbài giảng tự động hóa sản xuấtbài giảng tự động hóa trong xây dựng tài liệu tự động hóa trong xây dựngtự động hóa thiết kế mạch điện tử trên computerbài giảng tự động hóa trong xây dựngtu dong hoa thiet ketự động hóa thiết kế tàuluận văn thạc sỹ kỹ thuật ngành tự động hóa thiết kế bộ điều khiển mờ trượt điều khiển tốc độ động cơauto cad cho tự động hóa thiết kếứng dụng công nghệ nhóm trong tự động hóa thiết kế quy trình công nghệ chế tạođề tài tự động hóa thiết kế cụm trục trung gian hộp giảm tốc bánh răngPhân tích phương sai với SPSS và ứng dụng (LV tốt nghiệp)Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế cơ sở thành phố Sông Công (LV thạc sĩ)Quản lý chi Ngân sách Nhà nước huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Giải pháp phát triển sản phẩm tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánhTiên Sơn (LV thạc sĩ)Giải pháp tăng cường quản lý tài chính tại Đoạn quản lý đường thủy nội địa số 4 (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tại Chi cục Thuế huyện Vĩnh TườngTỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng công tác kê khai qua mạng, nộp thuế điện tử của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Giải pháp nhằm hạn chế nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHYẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI 110KVThiết kế mạch slave trong giao thức modbusPhát triển kĩ năng thực hành tin học cho học sinh lớp 11 trường THPTỨng dụng phát hiện và phòng chống xâm nhập mạng bằng Snort- SnortsamAdjective in english ( tính từ trong tiếng anh)Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch sinh thái vườn quốc gia bái tử long tỉnh quảng ninhDu lịch sinh thái Cần GiờTừ vựng theo chủ điểm health and medicine (2)Chuyên đề hoàn thiện quy trình nghiệp vụ buồng tại khách sạn bảo khánhHuong dan ansys (full)Lý thuyết và bài tập Lượng tử ánh sáng hay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập