Pro Scalable .NET 2.0 Application Designs (2006)

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 1 pptx

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 1 pptx
... 5/23/06 8 :18 PM Page xi ■CONTENTS PART ■■■ XP in Action ■ CHAPTER 11 Release Planning—The Journey Begins 11 1 Business Problem Introduction 11 1 Story ... 4800FM.qrk 5/23/06 8 :18 PM Page ii Pro NET 2.0 Extreme Programming Copyright © 2006 by Greg Pearman and James Goodwill All rights reserved No part of this work may be reproduced or transmitted ... Goodwill xix 4800FM.qrk 5/23/06 8 :18 PM Page xx 4800ch 01. qrk 5 /15 /06 8:46 PM PART Page 1 ■■■ XP Introduction 4800ch 01. qrk 5 /15 /06 8:46 PM Page 4800ch 01. qrk 5 /15 /06 8:46 PM CHAPTER Page ■■■ Introducing...
 • 34
 • 123
 • 0

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 2 ppt

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 2 ppt
... the customers This coach will also act as a conduit to the development team 21 4800ch 02. qrk 22 5/15/06 8:45 PM Page 22 CHAPTER ■ ASSEMBLING THE TEAM Some of the responsibilities and expectations ... development process, developers will find their own answers 19 4800ch 02. qrk 20 5/15/06 8:45 PM Page 20 CHAPTER ■ ASSEMBLING THE TEAM Write stories: The customers are responsible for writing all of the project’s ... adventure will begin 4800ch03.qrk 5 /22 /06 1:57 PM CHAPTER Page 27 ■■■ Release Planning I n XP an application or system is developed in the context of a project A project defines all , the features...
 • 34
 • 82
 • 0

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 3 ppt

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 3 ppt
... seat3A = new Seat (3, 'A', "WINDOW", SeatClass.EconomyClass); initialSeats.Add(seat3A); Seat seat3B = new Seat (3, 'B', "AISLE", SeatClass.EconomyClass); initialSeats.Add(seat3B); Seat seat3D = ... section Next, two property tags are defined: The property tags are somewhat like variables The property consists ... The next tag is the project tag: The project tag’s purpose is to define one and only one project for this build file The project tag also defines...
 • 34
 • 92
 • 0

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 4 docx

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 4 docx
... xmlns="http://www.sf.net/projects/ccnet"> 10 tcp://YourHostname:12 34/ CruiseManager.rem YourProjectName ... select Properties, as shown in Figure 9 -4 Figure 9 -4 Selecting to set the WebDashboard site properties 48 00ch09.qrk 5/16/06 9:52 PM Page 93 CHAPTER ■ AUTOMATION ENVIRONMENT TOOL: CRUISECONTROL.NET ... 48 00ch09.qrk 84 5/16/06 9:52 PM Page 84 CHAPTER ■ AUTOMATION ENVIRONMENT TOOL: CRUISECONTROL.NET Of course, this also satisfies the fundamental...
 • 34
 • 139
 • 0

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 5 pps

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 5 pps
... Account 3 .5 Add New Product 3.0 Edit Product 3 .5 Search for Product 7.0 Browse Catalog 4.0 Display Product Detail 2.0 Add Product to Shopping Cart 2.0 Remove Product from Shopping Cart 1 .5 Update ... Story Story Points Login 2.0 Browse Catalog 4.0 Display Product Detail 2.0 Add Product to Shopping Cart 2.0 Remove Product from Shopping Cart 1 .5 Search for Product 1 .5 Story Point Total 13 Customer: ... Story Story Points Login 2.0 Browse Catalog 4.0 Display Product Detail 2.0 Add Product to Shopping Cart 2.0 Remove Product from Shopping Cart 1 .5 Update Shopping Cart 2 .5 Story Point Total 14 Coach:...
 • 34
 • 72
 • 0

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 6 pdf

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 6 pdf
... (dataReader.Read()) { Product product = new Product(); product.ProductID = dataReader.GetInt32(0); product.ProductName = dataReader.GetString(1); product.CategoryID = dataReader.GetInt32(3); product.Price ... public Product() { } public Product(int productID, int categoryID, string productName, decimal price, int quantity) { this.productID = productID; this.categoryID = categoryID; this.productName = productName; ... TestGetProductsByCategory() { ArrayList products = ProductData.GetProductsByCategory(categoryID); Assert.IsNotNull(products, "GetProductsByCategory returned a null value, gasp!"); Assert.IsTrue(products.Count...
 • 34
 • 114
 • 0

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 7 pdf

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 7 pdf
... TestGetProduct() { Product product = ProductData.GetProduct(productID); Assert.IsNotNull(product, "Product was null, gasp!"); Assert.AreEqual(productID, product.ProductID, "Incorrect Product ID, gasp!"); ... NegativeTestGetProduct() { Product product = ProductData.GetProduct(55555); Assert.IsNull(product "Product was not null, gasp!"); } [Test] public void TestSearchForProducts() { ArrayList products = ProductData.SearchForProducts(productName); ... (dataReader.Read()) { Product product = new Product(); product.ProductID = dataReader.GetInt32(0); product.ProductName = dataReader.GetString(1); product.CategoryID = dataReader.GetInt32(3); product.Price...
 • 34
 • 115
 • 0

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 8 pps

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 8 pps
... you found the product if (dataReader.Read()) { productID = dataReader.GetInt32(0); } dataConnection.Close(); // Create a product object product = new Product(productID, categoryID, productName, ... InsertOrder(Customer customer) { DateTime date = DateTime.Now; int orderID = -1; 237 480 0ch15.qrk 2 38 5/23/06 8: 20 PM Page 2 38 CHAPTER 15 ■ SECOND ITERATION try { OdbcConnection dataConnection = new OdbcConnection(); ... int productID; private string productName; private decimal unitPrice; private int quantityOrdered; private int stockQuantity; private int categoryID; private LineItem lineItem; private Product product;...
 • 34
 • 56
 • 0

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 9 pot

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 9 pot
... (dataReader.Read()) { Product product = new Product(); product.ProductID = dataReader.GetInt32(0); product.ProductName = dataReader.GetString(1); product.CategoryID = dataReader.GetInt32(3); product.Price ... (dataReader.Read()) { product = new Product(); product.ProductID = dataReader.GetInt32(0); product.ProductName = dataReader.GetString(1); product.CategoryID = dataReader.GetInt32(3); product.Price = ... (dataReader.Read()) { product = new Product(); product.ProductID = dataReader.GetInt32(0); product.ProductName = dataReader.GetString(1); product.CategoryID = dataReader.GetInt32(3); product.Price =...
 • 34
 • 60
 • 0

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 10 ppsx

Pro .NET 2.0 Extreme Programming 2006 phần 10 ppsx
... iteration, 231–237 paired programming defined, for improving quality of projects, 10 rules of, 44 parameters promoting local variables to, 105 removing, 106 reordering, 106 107 Pascal letter case, ... not to use, 17 Extreme Programming Explained: Embrace Change (Addison-Wesley, 1999), by Kent Beck, Extreme Programming Jobs mailing list, website address for joining, 306 Extreme Programming mailing ... documentation It should improve as the project evolves Mailing Lists You may want to join the following mailing lists: • Extreme Programming (http://groups.yahoo.com/group/extremeprogramming/): This...
 • 33
 • 80
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Dưỡng sinh và trị bệnhWhat shall I draw (Usborne activities)Chuyên Đề Địa Hình Bề Mặt Trái Đất (Địa Lí 6)Bài Dự Thi Giáo Viên Giỏi Đếm Đến 7, Nhận Biết Nhóm Có 7 Đối Tượng,Nhận Biết Chữ Số 7Sáng Kiến Kinh Nghiệm Thiết Kế Phiếu Học Tập Trong Dạy Học Địa Lý Lớp 12- Phần Địa Lý Tự NhiênNghệ thuật tổ chức, sử dụng lực lượng trong trận Như Nguyệt (năm 1077)Những luận điệu xuyên tạc về lĩnh vực quốc phòng an ninh nhận diện và biện pháp phòng chốngHướng dẫn tự học môn quản trị nhân lực trong du lịch, khách sạn đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn quản trị tài chính đại học kinh tế quốc dânĐầu tư trực tiếp nước ngoài tại Đà NẵngHướng dẫn tự học môn địa lý kinh tế đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn đường lối cách mạng của đảng việt nam đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn lập trình hướng đối tượng đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn mô hình tài chính quốc tế đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn nguyên lý thống kê đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn ngữ pháp tiếng anh 1 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lê nin 2 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn quản trị chiến lược 1 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn kế toán ngân hàng đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn kế toán quản trị 2 đại học kinh tế quốc dân
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập