Bài 9 quang hợp ở nhóm thực vật c3,c4 và CAM sinh học 11 nguyễn hữu ái

Bài 9: Quang hợp các nhóm Thực vật

Bài 9: Quang hợp ở các nhóm Thực vật
... khổng mở) • -Giai đoạn tái cố đònh CO2 (con đường Canvin) thực ban ngày (khí khổng đóng) • Thực vật CAM ko có loại lục lạp (nhu mô bao bó mạch) thực vật C4 Tóm lại, chu trình Canvin tồn thực vật, ... (Canvin) II -Thực vật C4 • Gồm số nhiệt đới mía, ngô, kê… • Là PƯ thích nghi sinh lí với cường độ as mạnh Có suất cao thực vật C3 • Các đặc điểm ưu việt hơn: • - Cường độ quang hợp, điểm bão ... tách khỏi chu trình, chất khởi đầu để tổng hợp C6H12O6, từ tổng hợp tinh bột, saccarozo, a.amin, lipit… Hình 9.2: Chu trình Canvin Chu trình Canvin giản lược • Thực vật C3 phân bố khắp nơi Trái...
 • 14
 • 1,489
 • 10

Bai 9: Quang hop o cac nhom thuc vat C3, C4, CAM

Bai 9: Quang hop o cac nhom thuc vat C3, C4, CAM
... c¸c loµi tõ rªu cho ®Õn c¸c loµi c©y gç cao to mäc rõng  B¶n chÊt hãa häc cđa ®êng C3: Lµ pha cè ®Þnh CO2 theo chu tr×nh C3 DiƠn chÊt nỊn ( str«ma) cđa lơc l¹p ë tÕ b o nhu m« CAM Kh«ng.TÕ b o ... v o ¸nh s¸ng =>Giai o n cè ®Þnh CO2, giai o n khư, giai o n t¸i sinh chÊt nhËn Pha tèi cđa thùc vËt CO2.Enzim xóc t¸c cho pø lµ RDP C3( chu tr×nh Canvin) tr¶i Cacboxilaza qua nh÷ng giai o n ... n o? ë thùc vËt C3 pha tèi cđa quang hỵp hoµn toµn kh«ng phơ thc v o ¸nh s¸ng cã chÝnh x¸c kh«ng? V× sao? Sinh 11 C¬ B¶n ThÞ Th HiỊn CẤU TRÚC LÁ THỰC VẬT C3 Gåm giai o n: Giai o n cè ®Þnh CO2...
 • 8
 • 5,807
 • 71

Bài 9. Quang hợp các nhóm thực vật C3, C4 CAM

Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM
... Ngày Ngày Các tb quang hợp Tb nhu mô Tb nhu mô tb bao bó mạch Các loại lục lạp Một Hai Hoạt động Tìm hiểu nhóm thực II THỰC VẬT CAM: vật CAM (12 phút) Gồm chu trình cố định CO2 tạm thời (vào ban ... thu nhận ánh sáng* B hấp thu lượng ánh sáng thực quang hợp C hấp thụ ánh sáng vùng sóng ngắn D bảo vệ diệp lục Câu Quang hợp nhóm thực vật C3, C4 CAM giống khác ntn? A Giống pha sáng pha tối ... C3 TV C4 TV CAM Nhóm TV Những loài TV mọng nước Chất nhận CO2 PEP Sản phẩm AOA Tgian cố định CO2 Chỉ 1gđ vào Cả gđ vào ban Giai đoạn vào ban ngày, gđ ban vào ban đêm Các tb qhợp TB nhu mô Các loại...
 • 4
 • 15,378
 • 107

Sinh học 11 - Bài 9 : QUANG HỢP CÁC NHÓM THỰC VẬT C3, C4 CAM ppsx

Sinh học 11 - Bài 9 : QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT C3, C4 và CAM ppsx
... +Sản phẩm cácbon hiđrat *Hoạt động Giáo viên : cho học sinh quan sát hình 9. 2 9. 3, 9. 4 rút nét giống khác thực vật C3 thực vật C4 ? Phiếu học tập số II.THỰC VẬT C4 Quang hợp Quang hợp +Gồm chu ... đinj CO2 Các TB Qhợp Các loại lục lạp ? pha tối thực vật CAM diễn ? chu trình CAM có ý nghĩa thực vật vùng sa mạc ? Pha tối thực vật C3, C4 thực vật CAM có điểm giống khác Học sinh thảo luận hoàn ... định CO2 tạm thời sở thực vật thực vật (TB nhu mô) tái cố định CO2 (TB C3 C4 Chỉ số so sánh bao bó mạch) Nhóm thực +Chất nhận CO2 PEP vật +Sản phẩm : AOA Quang hô III.THỰC VẬT CAM Gồm chu trình...
 • 6
 • 3,181
 • 8

Tiết 8 bài 9 Quang hợp các nhóm thực vật C3,C4 CAM

Tiết 8 bài 9 Quang hợp ở các nhóm thực vật C3,C4 và CAM
... Tiết - Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM Quang hợp Pha sáng Xảy Lục lạp Pha tới Thực vật C3 Thực vật C4 Thực vật CAM I/ Khái quát chung ... cớ đinh CO2 TV C3 TV C4 CAM TV CAM Gồm đa số loài thực vật vùng ôn đới, nhiệt đới… Thực vật C3 Thực vật C3 sớng ở đâu và gờm những đại diện nào ? Rêu Lúa mì Cam Lúa Thực vật C3 ATP ... khổng vào ban ngày mở vào ban đêm để nhận CO2 Thực vật CAM Tế bào mơ giậu Đêm Ngày ( GĐ cớ định – khí khởng mở ) (GĐ tái cớ định – khí khởng đóng) CO2 PEP Tinh bợt CHU...
 • 23
 • 549
 • 0

Bài 9: Quang Hợp Các Nhóm Thực Vật C3, C4 CAM

Bài 9: Quang Hợp Ở Các Nhóm Thực Vật C3, C4 và CAM
... vật nào? A Chỉ nhóm thực vật CAM B nhóm thực vật C3, C4 CAM C nhóm thực vật C4 CAM D Chỉ nhóm thực vật C3 CỦNG CỐ BÀI Câu Do ngun nhân nhóm thực vật CAM phải cố định CO2 vào ban đêm? A Vì ... HP CÁC NHÓM THỰC VẬT C3, C4, CAM Quá trình quang hợp chia thành giai đoạn? Kể tên?  Quá trình quang hợp chia thành pha: pha sáng, pha tối  Quá trình quang hợp nhóm thực vật C3, C4 CAM khác ... khác chủ yếu pha tối Quá trình quang hợp nhóm thực vật C3, C4 CAM khác chủ yếu giai đoạn nào? THỰC VẬT C3 Gồm đa số loài thực vật (rêu, tảo, lúa, lúa mì, cam, chanh,…) Cam Rêu Lúa  ...
 • 28
 • 1,002
 • 2

bài giảng sinh học 11 bài 9 quang hợp các nhóm thực vật c3, c4 cam

bài giảng sinh học 11 bài 9 quang hợp ở các nhóm thực vật c3, c4 và cam
... quang phân li nước, tổng hợp ATP • Chất nền: nơi diễn phản ứng tối Bài Bài QUANG HỢP CÁC NHÓM THỰC VẬT C3, C4 CAM I THỰC VẬT C3 II THỰC VẬT C4 III THỰC VẬT CAM I THỰC VẬT C3 Pha sáng Pha tối ... sinh chất nhận: ATP + ribulôzo-5P → ribulôzo-1,5-điP II THỰC VẬT C4 Đọc thông tin II/SGK cho biết: Điểm khác pha tối nhóm C3 C4 điều kiện sống, loại tế bào quang hợp hiệu suất quang hợp II THỰC ... II THỰC VẬT C4 - Gồm số loài sống vùng nhiệt đới cận nhiệt đới, như: mía, rau dền, ngô, cao lương,… - Có tế bào bao quanh bó mạch - Hiệu suất quang hợp cao III THỰC VẬT CAM III THỰC VẬT CAM Quan...
 • 25
 • 2,045
 • 0

Bài 9. Quang hợp các nhóm thực vật C3, C4, CAM.

Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, và CAM.
... 2) Tên mới: Bài 9: QUANG HỢP CÁC NHÓM THỰC VẬT C3, C4 VÀ CAM NỘI DUNG BÀI (LƯU BẢNG) I Thực vật C3: Pha sáng: - Pha sáng quang hợp pha chuyển hóa lượng ánh sáng diệp ... - Nhận xét, kết luận vấn đề - Pha tối quang hợp không giống nhóm thực vật Tùy thuộc vào đường cố định CO2 mà chia thành thực vật C3, C4 CAM - Pha tối diễn ở? - HS trả lời(ATP, NADPH, O2) - Lắng ... nghe - Thực vật C4 có điểm ưu - HS trả lời(cường độ + Cường độ quang hợp cao + Điểm bù CO2 thấp + Nhu cầu nước thấp + Thoát nước thấp Nhờ vậy, thực vật C4 có suất cao thực vật C3 việt thực vật C3?...
 • 5
 • 480
 • 1

Bài 9: Quang hợp thực vật C3, C4(kĩ thuật cao)

Bài 9: Quang hợp ở thực vật C3, C4(kĩ thuật cao)
... niệm quang hợp, vai trò quang hợp? • Câu 2: Cấu tạo thích nghi với chức quang hợp nào? Tiết 9: QUANG HỢP THỰC VẬT C3,C4 I PHA SÁNG CỦA QUANG HỢP Khi chiếu ánh sáng nhấp nháy cường độ quang hợp ... định sau đúng? A Thực vật C4 chu trình Canvin B Cường độ quang hợp thực vật C cao thực vật C4 C Thực vật C4 có chu trình C4 xảy trước chu trình Canvin D Đa số thực vật quang hợp theo chu trình ... tục Quang hợp thực vật có hai pha: Pha sáng pha tối Yêu cầu: xem mô hình động mô pha sáng quang hợp! -Năng lượng ánh sáng diệp lục hấp thụ sử dụng vào trình nào? -Sản phẩm pha sáng quang hợp...
 • 16
 • 1,334
 • 35

Bài 9: Quang hợp thực vật

Bài 9: Quang hợp ở thực vật
... vùng sa mạc quang hợp nh nào? Các loại khác quang hợp có giống không? Bài mới: Quang hợp thực vật C3, C4, CAM Bài 9: Quang hợp thực vật C3, C4, CAM I/ Hai pha trình quang hợp ? Thế quang hợp? Gồm ... nào? Quang hợp thực vật trình sử dụng l ợng ánh sáng mặt trời đợc thực vật hấp thụ để tổng hợp cacbonhiđrat giải phóng oxi từ khí cacbonic nớc Gồm pha sáng pha tối Bài 9: Quang hợp thực vật C3, ... NADPH Các hợp chất hữu 11 Bài 9: Quang hợp thực vật C3, C4, CAM Với nguyên liệu sản phẩm biểu diễn thành sơ đồ pha sáng, pha tối ? 12 Quang hợp thực vật C3, C4, CAM Sơ đồ trình pha quang hợp Pha...
 • 28
 • 135
 • 0

Bài 9 Quang hợp ... C3, C4 CAM

Bài 9 Quang hợp ở ... C3, C4 và CAM
... niệm quang hợp, vai trò quang hợp? • Câu 2: Cấu tạo thích nghi với chức quang hợp nào? Tiết 9: QUANG HỢP THỰC VẬT C3 ,C4 I PHA SÁNG CỦA QUANG HỢP Khi chiếu ánh sáng nhấp nháy cường độ quang hợp ... sau đúng? A Thực vật C4 chu trình Canvin B Cường độ quang hợp thực vật C3 cao thực vật C4 C Thực vật C4 có chu trình C4 xảy trước chu trình Canvin D Đa số thực vật quang hợp theo chu trình C ... trình quang phân li nước kết hợp với e diệp lục tham gia tổng hợp nên NADP.H từ( NADP+ + H+ + e  NADP.H) • Oxy tạo quang hợp có nguồn gốc từ nước thóat ngòai không khí • ATP NADP.H tổng hợp vào...
 • 16
 • 1,304
 • 9

Bài 9. QUANG HỢP TV C3 C4 CAM

Bài 9. QUANG HỢP Ở TV C3 C4 CAM
... Dl Diệp lục) BÀI 9: Q trình quang hợp gồm pha: + Pha sáng: Gồm phản ứng cần ánh sáng + Pha tối: Gồm phản ứng khơng cần ánh sáng phụ thuộc vào nhiệt độ Quang hợp nhóm thực vật C3, C4 CAM khác chủ ... sáng: Pha tối: Diễn thực vật C3 BAN ĐÊM BAN NGÀY Lục lạp tế bào mơ giậu (C4) AOA AM (C4) AM Chu trình (C3) Canvin - Benson Chu trình C4 CO2 CO2 PEP (C3) Axit piruvic (C3) Pha tối: Cố định CO2 diễn ... chu trình C4 C3 , Chu trình C4 xảy vào ban đêm khí khổng mở, chu trình C3 diễn vào ban ngày có ánh sáng- lục lạp tế bào mơ giậu  Có đặc điểm hình thái, giải phẫu, điều kiện quang hợp, suất...
 • 37
 • 267
 • 0

Bổ sung sử dụng các thí nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả trong dạy học phần a thực vật, chương i, II sinh học 11 THPT

Bổ sung và sử dụng các thí nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả trong dạy học phần a thực vật, chương i, II  sinh học 11  THPT
... Chƣơng 2: BỔ SUNG VÀ SỬ DỤNG CÁC THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC PHẦN A: THỰC VẬT, CHƢƠNG I, II, SINH HỌC 11 2.1 Cấu trúc nội dung chƣơng trình phần A: Thƣ̣c vật, chƣơng I, II, sinh học 11 SH 11 nghiên ... trạng, đ a sở lí luận thực tiễn việc bổ sung, sử dụng TN dạy học phần A: Thực vật, chƣơng I, II, SH 11 Trên sở đó, thiết kế, bổ sung thêm TN vào dạy học phần A: Thực vật, chƣơng I, II, SH 11 tạo ... đề sử dụng TN trình dạy học  Điều tra thực trạng việc sử dụng TN trình dạy học  Phân tích nội dung chƣơng trình phần A: Thực vật, chƣơng I, II, Sinh học 11 Bổ sung, sử dụng TN dạy học phần...
 • 91
 • 61
 • 0

BÀI 8: QUANG HỢP CÁC NHÓM THỰC VẬT ppsx

BÀI 8: QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT ppsx
... định CO2 TV C4 - thực vật CAM sản phẩm Khác : III MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BIỆT CÁC NHÓM THỰC VẬT C3,C4,CAM - Mỗi nhóm thực vật có đặc Thực vật điểm hình thái, giải phẫu CAM Thực vật C4 khác nhau,dẫn ... 2.- Trình bày đặc điểm máy quang hợp? (Lá, lục lạp) Bài mới: Các em học lớp 10 quang hợp ,quang hợp trình tổng hợp chất hữu từ vô ,nhờ lượng ánh sáng diệp lục Quang hợp thực ? Phần tổ chức dạy ... rộng ? HS: Thực vật C3, C4 thực vật CAM GV: Quang hợp nhóm thực vật có điểm giống ? Khác ? HS: Đều giống pha sáng – khác pha tối GV: Thực vật C3 bao gồm loại thực vật nào? Chu trình Canvin Benson...
 • 17
 • 645
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: trình bày quá trình quang hợp ở nhóm thực vật c3quang hợp ở nhóm thực vật c3 c4 và cambài 9 quang hợp ở các nhóm thực vật c3 c4 và cambài 9 quang hợp ở các nhóm thực vật c3 c4 và cam violetbài 9 quang hợp ở thực vật c3 c4 cambài 9 quang hợp ở thực vậtso sanh nhom thuc vat c4 va camquang hợp ở các nhóm thực vật c3 c4 camso sanh su khac nhau qua trinh quang hop o 3 nhom thuc vat c3 c4 cambài giảng quang hợp ở thực vật c3 c4 cambài giảng điện tử bài 8 quang hợp ở thực vậtgiáo án bài 8 quang hợp ở thực vậtsinh học 11 bài 8 quang hợp ở thực vậtsinh 11 bài 8 quang hợp ở thực vậtso sánh quang hợp ở các nhóm thực vật c3 c4 camBiện pháp cải tiến quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Công đoànBảo tồn và lưu trữ nguồn gen vi sinh vậtTích hợp nội dung giáo dục môi trường vào dạy học Hóa học ở trường THCSMột số giải pháp nâng cao chất lượng dạy phân môn học hát cho học sinh lớp 6Kinh nghiệm sử dụng sơ đồ tư duy vào dạy học môn Công nghệ 8 góp phần đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh ở trường THCSTỔNG hợp 100 câu hỏi TRẮC NGHIỆM ôn THI CÔNG CHỨC NHÀ nước LĨNH vực CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHIỆPNGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNGNghiên cứu xác định các thông số quá trình sinh hóa hiếu khí (SBR) phục vụ quá trình vận hành Nhà máy xử lý nước thải Phú Lộc, Thành phố Đà NẵngĐánh giá mức độ hài lòng của sinh viên năm thứ tư học viện ngân hàng đối với hoạt động phục vụ bạn đọc của trung tâm thông tin thư việnDạy học chủ đề đạo hàm và ứng dụng ở phổ thông nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh yếu kémĐỀ CHUYÊN ĐHSP hà nộiDạy học đa thức bậc bốn và các dạng toán liên quan cho học sinh khá, giỏi ở THPTDạy học nội suy đa thức trong lớp các đa thức với hệ số nguyên cho học sinh khá, giỏi THPTDạy học quy tắc đếm trong các bài toán tổ hợp và xác suất nhằm phát triển tư duy phê phán cho học sinh lớp 11Phát triển năng lực tự học cho học sinh bằng dạy học bài tập chương este lipit tại một số trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề tỉnh vĩnh phúcQuản lý hoạt động dạy học môn ngữ văn ở trường THCS thành phố uông bí, tỉnh quảng ninhPhương trình hàm Cauchy cộng tính và tính ổn địnhQuản lý rủi ro gian lận thẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Hà NộiQuản lý Thuế thu nhập cá nhân ở Cục thuế tỉnh Hà NamSử dụng nguồn vốn ODA Nhật Bản trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường tại Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập