53804 unit test 2 second term 2012

Test 2 second semester

Test 2 second semester
... a) Since b) Because c) As d) Due to 40 a) in b) down c) on d) up Đề trang English 12 TEST 2- 2nd SEMESTER (20 08 -20 09) No: I Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase What makes ... advanced d) Windsurfing d) for d) defensive d) as d) an d) goal d) up Đề trang English 12 TEST 2- 2nd SEMESTER (20 08 -20 09) No: I Read the passage carefully and choose the correct answer Amnesty International ... As b) Since c) Due to d) Because 40 a) down b) on c) in d) up Đề trang English 12 No: TEST 2- 2nd SEMESTER (20 08 -20 09) I Choose the best answer The fire ………….by lightning a) must have caused c)...
 • 18
 • 268
 • 2

english test 8- second term.doc

english test 8- second term.doc
... TEST (06-07) Q1: Fill in each gap with one word or phrase given in brackets to complete each sentences: ... of the most beautiful caves at Ha Long? Q5: Complete the second sentences so that it has the same meaning to the first He said: “I am a plumber.” => He said ... Is it all right if I take some photographs? => Would you mind _ THE END TEST (07-08) Q1: Choose the best answer to complete the sentences: They have lived in Ha Noi…………………...
 • 3
 • 239
 • 0

Bài soạn test 45'''' second term the 1st 4 codes

Bài soạn test 45'''' second term the 1st 4 codes
... should D might 14 The football match was postponed…………… .the bad weather A because of B despite C because D in spite 15.My car broke down on the way ,…… when I got to the airport, the plane had ... go to the supermarket because we have plenty of food in the fridge A B C D 5.Although the weather was cold, but she went swimming anyway A B C D II Choose the best answer A, B, C or D: 6 .The school ... threatening D threaten 31.He told me not to go there, ……… he went there A Therefore B so C but D However 32 The government initiated the programme of………………reform in the 1980s A economist B economised C...
 • 9
 • 189
 • 0

45 MINUTE-TEST THE SECOND TERM ppsx

45 MINUTE-TEST THE SECOND TERM ppsx
... grass can grow only in loosen sand on the crest {loose land} A only in B on the C grass D loosen sand Page THE SECOND TERM 45 MINUTE-TEST THE SECOND TERM 40 The tourist guide only has a twenty-dollar ... 45 MINUTE-TEST THE SECOND TERM 24 The drainage of wetlands, cutting of forests, and road and dam construction ... C even D therefore 45 A grows B makes up C increases D reduces Read the following passage carefully and choose the best answer to each question n the beautiful highlands of Scotland, there is...
 • 3
 • 198
 • 1

Test 1 Second term - grade 10 (45 minutes) pptx

Test 1 Second term - grade 10 (45 minutes) pptx
... developed C visited D found 15 Without plants, water would run off and take away…………soil A poisonous B bad C forest D valuable Answer: 10 11 12 13 14 15 III Grammar structure 16 we don’t have time…………….to ... Class: Mark: I Pronunciation Hung Yen specialized high school Test No Second term - grade 10 (45 minutes) Pick out the word that has the underlined part pronounced differently from the ... develop 10 What should we to protect wildlife from……………? A protection B improvement C extinct D extinction 11 To reduce environment pollution, we should use more………… products A good B environmental-friendly...
 • 4
 • 306
 • 2

45 MINUTE-TEST THE SECOND TERM pptx

45 MINUTE-TEST THE SECOND TERM pptx
... can grow only in loosen sand on the crest {loose land} A only in B on the C grass D loosen sand Page THE SECOND TERM Grade 12 45 MINUTE-TEST THE SECOND TERM 40 The tourist guide only has a twenty-dollar ... Grade 12 45 MINUTE-TEST THE SECOND TERM 24 The drainage of wetlands, cutting of forests, and road and dam construction ... C even D therefore 45 A grows B makes up C increases D reduces Read the following passage carefully and choose the best answer to each question n the beautiful highlands of Scotland, there is...
 • 3
 • 186
 • 0

Test the second term 12 pptx

Test the second term 12 pptx
... 25 -The children were playing football in the schoolyard.They were my students The children…………………………………………………… 26- last year,I played football very well Football…………………………………………………… 27- My mother ... learn hard, you'll fail the exams If…………………………………………………………… 30- ''i'm sorry Ididn't ring you earlier,''Tom said to you Tom apologized for………………………………………… test the second term 11 full name: 45'm ... A- after B-then C-so D-immediately 10- he sang very …….last year A-bad B-good c-badly D-baded III- read the passage and choose the best answer There is now increasing concern about the world's...
 • 4
 • 89
 • 0

A forty-five minute Test (the second term)

A forty-five minute Test (the second term)
... ………………… A B C D It is said that Viet Nam is a rice-export country ………………………… A B c D While Mai watch TV , a strange man came in…………………………… A B C D V Rewrite these sentences so that it has the same ... Columbus discovered America over 500 years ago America It is a contest in which participants have to make a fire It is a People thought that more than 30 million people ... to the cinema with me A if B and C but D then if the Great Barrier Reef Marine Park was a World Heritage Site A she asked B She ask C We don't know D We knew The foreigner wanted to know...
 • 3
 • 175
 • 0

Unit test 2

Unit test 2
...
 • 1
 • 26
 • 0

Unit test 2

Unit test 2
...
 • 1
 • 17
 • 0

Unit test 2

Unit test 2
...
 • 1
 • 22
 • 0

Unit test 2 1

Unit test 2 1
... 3 Don’t bag Grammar Space Beginner B2 Unit 01 ...
 • 2
 • 21
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Những vấn đề liên quan tới sử dụng kháng sinhThuyet minh FM 200 cho son bangGiải chi tiết đề thi THPT Quốc Gia môn Hóa Học 2017Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại viện pasteurPhân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măng (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần xây lắp công nghiệp thực phẩm (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH thương mại Thanh Hoàn (LV tốt nghiệp)Ảnh hưởng một số tổ hợp phân bón đến sinh trưởng và phát triển của giống lúa Thiên ưu 8 vụ Mùa 2015 và vụ Xuân 2016 tại Hoành Bồ, Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của một mặt hàng thủy sản Việt Nam trên thị trường EU từ khi Việt Nam gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới (LA tiến sĩ)Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu một số nông sản của Việt Nam (LA tiến sĩ)Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường giao thông nối các khu chức năng khu kinh tế Vân Đồn, huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý các khoản thu từ đất tại Chi cục Thuế huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Giải pháp tạo việc làm cho Thanh niên dân tộc thiểu số ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (LV thạc sĩ)Phát hiện ảnh giả mạo dạng lồng ghép trên miền tần số và sai phân cấp hai (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình đê điều tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Thuật toán nén tệp thực thi BDC và ứng dụng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của các tỷ lệ bột lá sắn đến năng suất và chất lượng trứng chim cút (LV thạc sĩ)Vai trò của tư vấn trong QLXD compatibility modeLOB hoach dinh tuyen tinh va lap laihướng dẫn autocad 111111111111111111111111111111