DE THI HINH HOC CO DAP AN HAY

2 đề ôn thi đại học - đáp án - hay lắm

2 đề ôn thi đại học - có đáp án - hay lắm
... 14-c 15-b 16-c 17-b 18-c 19-a 20 -b 21 -c 22 -a 23 -b 24 -d 25 -d 26 -c 27 -a 28 -d 29 -a 30-b 31-a 3 2- d 33-a 34-d 35-b 36-c 37-a 38-c 39-d 40-b 41-c 4 2- d 43-b 44-c 45-c 46-c 47-a 48-d 49-a 50-c ĐỀ ÔN THI ... C C2H3COOC2H5 C2H5COOC2H3 D HCOOCH2CH2CH3 CH3COOC2H5 Đáp án: Đề ôn thi số 1-c 2- a 3-b 11-c 1 2- b 13-b 21 -b 22 -c 23 -b 31-b 3 2- a 33-a 41-b 4 2- a 43-a 4-a 5-b 6-b 7-d 8-a 9-c 10-d Đề ôn thi số 14-c ... 8-a 9-c 10-d Đề ôn thi số 14-c 15-a 16-d 17-b 18-b 19-d 20 -d 24 -c 25 -a 26 -b 27 -d 28 -c 29 -a 30-b 34-b 35-b 36-b 37-b 38-a 39-a 40-d 44-b 45-c 46-a 47-b 48-d 49-d 50-b 10 ...
 • 10
 • 328
 • 2

Đề thi đại học đáp án số 5

Đề thi đại học có đáp án số 5
... đầu quay vận tốc góc đĩa 24 rad/s Mômen quán tính đĩa A I = 3,60 kgm2 B I = 0, 25 kgm2 C I = 7 ,50 kg D I = 1, 85 kgm2 Cõu 45 Một đĩa đặc bán kính 0,25m, đĩa quay xung quanh trục đối xứng qua ... ban đầu cực đại electron quang điện A 5, 84.105m/s B 6,24.105m/s C 5, 84.106m/s D 6,24.106m/s Cõu 48 Công thoát kim loại Na 2,48eV Chiếu chùm xạ bớc sóng 0,36àm vào tế bào quang điện catôt làm ... điện bão hòa 3àA Số electron bị bứt khỏi catôt giây A 1,8 75. 1013 B 2 ,54 4.1013 C 3,263.1012 D 4,827.1012 Cõu 49.Các vạch quang phổ vạch thi n hà: A Đều bị lệch phía bớc sóng dài B Đều bị lệch phía...
 • 4
 • 344
 • 1

32 đề thi đại học đáp án 2009 2010

32 đề thi đại học có đáp án 2009 2010
... GV: Đinh Văn Trí LT Tốt Nghiệp &ø Đại Học 32 Đề Thi Đại Học Năm 2009 2010 Câu : Cho hàm số y= x - 2x + đồ thò ( C) x -1 1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đềcác vuông góc Oxy cho Hypebol (H): ... ; 2) n=5 GV: Đinh Văn Trí LT Tốt Nghiệp &ø Đại Học 32 Đề Thi Đại Học Năm 2009 2010 k  ( n số nguyên dương , x > ,  Cn  tổ hợp chập k n phần tử ) Đề Khối A Năm 2003 3  2) Tính tích phân :  I  ... Trí LT Tốt Nghiệp &ø Đại Học x - + x - x + = 0 ( x Ỵ R )  Giải phương trình : ĐS : 1) x = kp Ú x = ± 32 Đề Thi Đại Học Năm 2009 2010 2  4) 2p + k2 p ; ) x = - V= 3a 50 Đề 16 Khối A năm 2007...
 • 23
 • 337
 • 1

32 đề thi đại học đáp án 2009 2010

32 đề thi đại học có đáp án 2009 2010
... GV: Đinh Văn Trí LT Tốt Nghiệp &ø Đại Học 32 Đề Thi Đại Học Năm 2009 2010 Câu : Cho hàm số y= x - 2x + đồ thò ( C) x -1 1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đềcác vuông góc Oxy cho Hypebol (H): ... ; 2) n=5 GV: Đinh Văn Trí LT Tốt Nghiệp &ø Đại Học 32 Đề Thi Đại Học Năm 2009 2010 k  ( n số nguyên dương , x > ,  Cn  tổ hợp chập k n phần tử ) Đề Khối A Năm 2003 3  2) Tính tích phân :  I  ... Trí LT Tốt Nghiệp &ø Đại Học x - + x - x + = 0 ( x Ỵ R )  Giải phương trình : ĐS : 1) x = kp Ú x = ± 32 Đề Thi Đại Học Năm 2009 2010 2  4) 2p + k2 p ; ) x = - V= 3a 50 Đề 16 Khối A năm 2007...
 • 23
 • 268
 • 0

đề thi HSG huyện (có đáp án - hay)

đề thi HSG huyện (có đáp án - hay)
... become (3) _ in the possibility of long-distance speech through his work with (4) _ deaf He was twenty-eight and his assistant, Thomas Watson, was just twenty-one when they achieved their great ... town next year - A big hotel ……………………………….……… Taking the train doesn't cost as much as flying - Taking the train is …………………………………… It was at Christmas when I last talked to my parents - I haven’t ... what happened that day - I still ………………………………………………………… Be careful or you’ll hurt yourself - If …………………………………………… ……………… The train was so crowded that I couldn't get a seat - There were so ………………………………………………...
 • 3
 • 2,495
 • 20

Phương pháp giải bài toán khảo sát hàm số trong đề thi đại học đáp án

Phương pháp giải bài toán khảo sát hàm số trong đề thi đại học có đáp án
... sỏt s bin thi n v v th (C ) hm s vi m = 2/ Tỡm cỏc giỏ tr ca m đồ thị hàm số cú cỏc im cc i, cc tiu to thnh mt tam giỏc vuụng cõn Cõu 6) Cho hm s y x x 3x (1) 46 1).Kho sỏt s bin thi n v v ... bin thi n v v th ca hm s (1) m Tỡm m hm s (1) cú cc i v cc tiu, ng thi cỏc im cc tr ca th cựng vi gc to O to thnh mt tam giỏc vuụng ti O Cõu 11) Cho hm s y x x (1) 1.Kho sỏt s bin thi n ... hm s y x 2mx m m (1) , vi m l tham s thc 1)Kho sỏt s bin thi n v v th hm s (1) m 2) Xỏc nh m hm s (1) cú ba im cc tr, ng thi cỏc im cc tr ca th to thnh mt tam giỏc cú gúc bng 120 Cõu...
 • 49
 • 3,140
 • 13

17 đề thi Đại học đáp án

17 đề thi Đại học có đáp án
... + x ( x + 1) = ( x2 + x 4) ( x + 1) ; f ' ( x ) = x2 + x = x = 17 0,25 + 17 Vỡ x [ 1;6] nờn ch nhn x = 2 27 + 17 + 17 Ta cú: f (1) = , f (6) = , f ữ= ữ 13 2 Vỡ f liờn tc v cú o hm ... 4 + + + + a +b b+c c +a a +7 b +7 c +7 Ht THI TH I HC - CAO NG- S Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian giao PHN CHUNG CHO TT C CC TH SINH (7 im) Cõu I (2 im) Cho ... Ht THI TH TUYN SINH I HC- S Thi gian lm bi: 180 phỳt I PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (7,0 im) Cõu I (2,0 im) mx + Cho hm s y = (1) x+m Kho sỏt s bin thi n v v th hm s (1) m...
 • 54
 • 240
 • 3

Các Đề thi HSG CaSio Đáp án (Hay Nhất)

Các Đề thi HSG CaSio có Đáp án (Hay Nhất)
... 3'' TĂNG RA THI 11 TRƯỜNG THPT ĐIỀN HẢI BGHSG LỚP CASIO Suy a, b, c Kì thi chọn học sinh giỏi lớp Mơn thi: Giải tốn máy tính cầm tay Thời gian 150 phút (khơng kể thời gian giao đề) Đề Bài 1: (5 ... 1,0 2,5 1,5 TRƯỜNG THPT ĐIỀN HẢI BGHSG LỚP CASIO Đề Thi gi¶i to¸n b»ng m¸y tÝnh casio ( Thêi gian 120 kh«ng kĨ thêi gian chÐp ®Ị) ( Lu ý c©u kh«ng nãi g× thªm thi sinh chØ cÇn ghi kÕt qu¶ vµ ghi ... 28'  64.58  TĂNG RA THI 0,5 TRƯỜNG THPT ĐIỀN HẢI BGHSG LỚP CASIO 0,5 1,0 Kho¶ng c¸ch gi÷a hai thµnh A vµ B: 2π Rα 2π × 6485.068 × α = ≈ 731.9461924 (km) 360 360 Đề thi chän häc sinh giái...
 • 14
 • 1,162
 • 74

Tài liệu Bộ 14 đề thi đại học đáp án 2010 docx

Tài liệu Bộ 14 đề thi đại học có đáp án 2010 docx
... A tên g i : A glixin B alanin C axit glutamic D valin 43 th s n xu t nư c tương t bánh d u : A Trong bánh d u ch a protit th c v t B Trong bánh d u m t lư ng nh ch t béo C Trong bánh ... c : → + A Ag tính oxi hóa m nh Fe3+ Fe2+ tính kh m nh Ag B Ag+ tính oxi hóa m nh Fe2+ Fe3+ tính kh m nh Ag C Ag+ tính kh y u Fe3+ Fe2+ tính oxi hóa y u Ag D Ag+ tính oxi hóa ... n ñ nh th rút t ph n ng : A H p ch t s t (II) ch tính kh B H p ch t s t (II) ch tính oxi hóa C H p ch t s t (II) v a tính kh , v a tính oxi hóa D H p ch t s t (III) ch tính...
 • 153
 • 340
 • 0

Tài liệu 32 đề thi đại học đáp án 2009-2010 pdf

Tài liệu 32 đề thi đại học có đáp án 2009-2010 pdf
... M, bán kính gấp đôi bán kính đường tròn (C) , tiếp xúc với đường tròn (C) Đội niên xung kích trường phổ thông 12 học sinh, gồm học sinh lớp A, học sinh lớp B học sinh lớp C.Cần chọn học ... GV: Đinh Văn Trí LT Tốt Nghiệp &ø Đại Học 32 Đề Thi Đại Học Năm 2009 – 2010 Câu : Cho hàm số y= x - 2x + đồ thò ( C) x -1 1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đềcác vuông góc Oxy cho Hypebol (H): ... đáy tam giác vuông cân A : ·  BC = 2a Gọi M điểm cạnh AA1 Đặt BMC=  , góc hai mặt phẳng (MBC) mặt phẳng (ABC) là  Đề 29 39 40 GV: Đinh Văn Trí LT Tốt Nghiệp &ø Đại Học 32 Đề Thi Đại Học...
 • 23
 • 241
 • 2

de thi dai hoc co dap an

de thi dai hoc co dap an
... loại ancol đây? A Ancol no C Ancol khơng no C Ancol thơm D Phenol Câu 55 Khi cho ancol tác dụng với kim loại (vừa đủ dư) thu khí hiđro tích nửa thể tích ancol điều kiện nhiệt độ áp suất, ancol ... nghĩa ancol? A Ancol hợp chất hữu phân tử có chứa nhóm –OH B Ancol hợp chất hữu có nhóm –OH liên kết với cacbon thơm C Ancol hợp chất hữu chứa nhóm –OH liên kết với ngun tử cacbon no D Ancol hợp ... xuất gang lò cao người ta nung quặng hematit (Chứa Fe 2O3) với than cốc Các phản ứng xảy theo thứ tự sau đây? A Fe2O3 CO → Fe3O4 CO → FeO CO → Fe CO → Fe3C         CO CO CO CO B Fe3O4...
 • 22
 • 205
 • 0

Đề thi thử ĐH (có đáp án) (hay)

Đề thi thử ĐH (có đáp án) (hay)
... SBD: Câu HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM TOÁN 12 KHỐI A, B Nội dung + TXĐ: R y = x − x + + Sự biến thi n: Giới hạn: lim y = lim ( x − x + 1) = ±∞ x→±∞ Câu Điểm 0.25 x→±∞ y ' = 3x − x; y ' = ⇔ x...
 • 4
 • 101
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi triết học có đáp ánaminaminoaxitproteiin trong de thi dai hoc co dap antong hop dao dong trong de thi dai hoc co dap anđề thi logic học có đáp áncác đề thi hsg casio có đáp án hay nhấttài liệu luyện tập và chữa các câu về sự phù hợp giữa chủ ngữ và động từ trong đề thi đại học có đáp ánGiáo án điện tử Lưu huỳnh lớp 10giáo án sunfuro hóa học 10Kế hoạch chủ đề Bé và gia đình thân yêu của bé nhà trẻ 18 đến 24 thángGiáo án phát triển ngôn ngữ Làm quen chữ cái G Y trường Mẫu giáogiáo án Mẫu giáo 5 6 tuổi trọn bộ hayKẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ Bản thân trường Mẫu giáoNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VIÊN CHỨC TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2017 - 2020SOẠN BÀI THƯƠNG VỢ (TRẤN TẾ XƯƠNG)bài tập TIẾNG ANH VỀ PHÁT ÂM, DẤU NHẤN, TRỌNG ÂM MỚIÔn tập Công nghệ sinh học đại học Y Dược tp HCMTrắc nghiệm -SHPT- SGK đại học Y Dược tp HCMKinh tế học cac nuocBÀI GIẢNG GIẢI PHẪU NỘI TIẾTpractical process research and developmentHướng dẫn học sinh ôn luyện phần Đọc – Hiểu môn Ngữ văn trong kì thi THPT Quốc gia đạt kết quả cao.GNU Octave A highlevel interactive language for numerical computationsNọi dung de an (THANHNGUYEN-TPs in Konflikt stehende Kopie 2017-05-29)Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội giai đoạn 20162020Nâng cao hiệu quả của hoạt động Marketing trong công tác huy động vốn tại Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyêngiai đoạn 20172021Sách bài tập tiếng anh 6 (Pearson) thí điểm mới
Đăng ký
Đăng nhập