De thi thuc vat 1 lan 2 2015

Đề thi thử quốc gia lần 2 - 2015 - Môn Vật lí - Trường THPT Quỳnh Lưu 1 - Nghệ An

Đề thi thử quốc gia lần 2 - 2015 - Môn Vật lí - Trường THPT Quỳnh Lưu 1 - Nghệ An
... bước s ng 2 t n số f2 Hệ thức sau đâ đ ng? A.f2 = f1 B v2 f2 = v1 f1 C v2 = v1 D 2 = 1 Trang 2/ 6 - đề thi 1 32 Câu 20 : Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khe hẹp F phát đồng thời ... cấp bằng: A 15 7 V B 12 1 V C ≈ 11 1 V D 20 0 V Câu 25 : Cho hai nguồn s ng kết h p đồng pha S1 S2 tạo hệ giao thoa s ng mặt nước Xét đường tròn tâm S1 bán kính S1S2 M1 M2 l n lư t cực đại giao thoa ... độ A2, biết A1 = A2 Độ cứng c a lò xo  m( f1  f )  m (2 f1  f ) A k = 2m(f2 + f1 )2 B k = C k = 42m(f2 - f1 )2 D k = Câu 13 : S ng c t n số 50 H tru ền môi trường với vận tốc 16 0 m/s Ở thời...
 • 6
 • 159
 • 0

Đề thi thử quốc gia lần 2 - 2015 - Môn Vật lí - Trường THPT Chuyên Quốc học Huế - Thừa Thiên - Huế

Đề thi thử quốc gia lần 2 - 2015 - Môn Vật lí - Trường THPT Chuyên Quốc học Huế - Thừa Thiên - Huế
... 500 L=L2=L1 A L1 = 1 3.1 0-4 H; C = F 4π 2 âu 5: B L1 = 3.1 0-4 H; C = F π 2 C L1 = 1 0-4 H; C = F π 3π D L1 = 1 0-4 H; C = F π 3π 1, S2 A 0,2mm âu 6: B 0,6mm C 0,8mm λ 1S2 D 0,4mm Δ 1S2 S1S2 2 x ... t v D 2, 5  : âu 3: λ -3 4 J.s, e=1,6.1 0-1 9C, c=3.108 A 0 ,25 8 A âu 4: B 0,416 A β+: C 0, 125 A D.0,179A c c a ngu n n n kh i ngu n ng .1 0-6 s âu 5: λ A .29 âu 6: B .27 C .25 D .26 1O2 1O2 1O2 A 40 ... D.Sol1 2 âu 46: A Hz âu 47: α0 A mg ( 1- cosα0 ) B 12, 5Hz C 50Hz D.75Hz B mg ( 1- cosα0 ) /2 C mg ( 1- cosα0 ) D mg( 1- cosα0 ) âu 48: λ...
 • 4
 • 147
 • 0

Đề thi thử quốc gia lần 2 - 2015 - Môn Vật lí - Trường THPT Sông Lô - Tuyên Quang 2

Đề thi thử quốc gia lần 2 - 2015 - Môn Vật lí - Trường THPT Sông Lô - Tuyên Quang 2
... phát giây xấp xỉ A 2, 21.1019 B 2, 21.1 020 C 4, 52. 1018 D 4, 52. 1019 Câu 42: Trong mạch (R1, L1, C1) mắc nối tiếp xảy tượng cộng hưởng điện với tần số góc 0 Trong mạch (R2, L2, C2) mắc nối tiếp xảy ... A 120 0 B 600 C 1500 D 300 Câu 15: Chọn phát biểu sai nói giao thoa ánh sáng A Hiện tượng giao thoa ánh sáng giải thích giao thoa hai sóng kết hợp C  Trang 2/ 6 - đề thi 061 B Hiện tượng giao ... 0,016% D v = 2( m/s)  0,84% Câu 24 : Chọn câu Pin quang điện nguồn điện A lượng mặt trời biến đổi trực tiếp thành điện B quang biến đổi trực tiếp thành điện Trang 3/6 - đề thi 061 C quang điện...
 • 6
 • 169
 • 0

Đề thi thử quốc gia lần 2 - 2015 - Môn Vật lí - Trường THPT Sông Lô - Tuyên Quang

Đề thi thử quốc gia lần 2 - 2015 - Môn Vật lí - Trường THPT Sông Lô - Tuyên Quang
... phát giây xấp xỉ A 2, 21.1019 B 2, 21.1 020 C 4, 52. 1018 D 4, 52. 1019 Câu 42: Trong mạch (R1, L1, C1) mắc nối tiếp xảy tượng cộng hưởng điện với tần số góc 0 Trong mạch (R2, L2, C2) mắc nối tiếp xảy ... A 120 0 B 600 C 1500 D 300 Câu 15: Chọn phát biểu sai nói giao thoa ánh sáng A Hiện tượng giao thoa ánh sáng giải thích giao thoa hai sóng kết hợp C  Trang 2/ 6 - đề thi 061 B Hiện tượng giao ... 0,016% D v = 2( m/s)  0,84% Câu 24 : Chọn câu Pin quang điện nguồn điện A lượng mặt trời biến đổi trực tiếp thành điện B quang biến đổi trực tiếp thành điện Trang 3/6 - đề thi 061 C quang điện...
 • 6
 • 173
 • 0

Đề thi thử quốc gia lần 2 - 2015 - Môn Vật lý - Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An

Đề thi thử quốc gia lần 2 - 2015 - Môn Vật lý - Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An
... quan sát đoạn MN A 23 B 25 C 19 D 21 Trang 3/4 - đề thi 168 Câu 40: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 2m ... có giá trị xấp xỉ A 1, 62 cm2 B 8,4 cm2 C 5 ,28 cm2 D 2, 43 cm2 Câu 30: Một lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad nơi có gia tốc trọng trường g  9,8m / s Khi vật qua vị trí li độ dài ... động điều hòa với biên độ A chu kỳ T Quãng đường mà vật khoảng thời gian chu kỳ T A s  A B s  A C s  A D s  A Trang 2/ 4 - đề thi 168 Câu 27 : Cho A, B, C, D, E theo thứ tự nút liên tiếp sợi...
 • 4
 • 173
 • 0

Đề thi thử quốc gia lần 2 - 2015 - Môn Vật lý - Trường THPT Quảng Xương 4 - Thanh Hóa

Đề thi thử quốc gia lần 2 - 2015 - Môn Vật lý - Trường THPT Quảng Xương 4 - Thanh Hóa
... 63 ,21 5MeV C 6, 325 MeV D 6 32, 153 MeV 22 Câu 44 : Trong phản ứng hạt nhân: H + X → 11 Na + α , hạt nhân X có: A 12 prôtôn 13 nơ trôn B 25 prôtôn 12 nơ trôn C 12 prôtôn 25 nơ trôn D 13 prôtôn 12 ... A .20 g B.10g C.5g D.7,5g Câu 46 : Cho phản ứng hạt nhân: T + D  He + X +17,6MeV Tính lƣợng toả từ phản ứng tổng hợp đƣợc 2g Hêli A 52, 976.1 023 MeV B 5 ,29 76.1 023 MeV C 2, 0 12. 1 023 MeV D .2, 0 12. 1 0 24 ... trƣờng A g = 9,86 m/s2  0, 045 m/s2 B g = 9,79 m/s2  0,0576 m/s2  0,056 m/s2 C g = 9,76 m/s2 D g = 9, 84 m/s2  Hết Cán coi thi không giải thích thêm Trang 5 /4 – Mã đề thi 139 ...
 • 5
 • 156
 • 0

Đề thi thử quốc gia lần 2 - 2015 - Môn Tiếng anh - Trường THPT Nông Cống 1 - Thanh Hóa

Đề thi thử quốc gia lần 2 - 2015 - Môn Tiếng anh - Trường THPT Nông Cống 1 - Thanh Hóa
... his day-to-day work and at one time was (60) _ penniless Câu 51: A on B up C for D in Câu 52: A burst B broke C went D got Câu 53: A communicate B contact C address D tell Câu 54: A that B this ... the underlined part that needs correction Câu 41: Can you let the students to continue with this course if he makes up all missed work? A B C D Câu 42: A professor of economy and history at our ... C and financial crises D Câu 43: The Concorde can fly across the Atlantic without re-fueling and carrying 11 tons of freight A B C D Câu 44: The president refuses to accept either of the four...
 • 4
 • 265
 • 2

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ VẬTLẦN 2 - TRƯỜNG CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NĂM 2013 potx

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ VẬT LÍ LẦN 2 - TRƯỜNG CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NĂM 2013 potx
... + (Z 2 Zc1 − ZL1 = R (1) R 4R L1 − ZC1 ) √ ⇐⇒ Từ U U √ ZL2 − Zc2 = R (2)  =√  R2 + (ZL2 − ZC2 )2 4R2 √ √ √ 2R 3 Lấy (1) + (2) lấy (∗) vào ta 2L( 2 − ω1 ) = 2R ⇐⇒ L = = H 2( 2 − ω1 ) 2 Chọn ... nên Vì I1 = I2 = Ta có: Im0 = U U U U √ =√ = =√ 2R R2 + (ZL1 − Zc1 )2 R2 + (ZL2 − Zc2 )2 4R2 U U Từ √ =√ ⇒ ZL1 + ZL2 = ZC1 + ZC2 ⇒ Cω1 2 = (∗) + (Z + (Z 2 L R L1 − ZC1 ) L2 − ZC2 ) R U U √ ... 67, mH B 31, mH C 135 mH D 63, mH Lời giải Ta có: N.ω.ϕ I=√ √ R2 + L2 ω Lập biểu thức chia cho ta được: √ ω1 R2 + L2 w2 √ = √ 2 R2 + L2 ω1 Với ω1 = 50π 2 = 100π; R = 30Ω Thay số ta L = 0, 0675...
 • 17
 • 974
 • 27

Đề thi thử vậtlần 2 khối A mã 357 trường THPT Triệu Sơn 2 potx

Đề thi thử vật lý lần 2 khối A mã 357 trường THPT Triệu Sơn 2 potx
... Câu 52: Hai lắc lò xo dao động điều h a Chúng có độ cứng lò xo nhau, khối lượng vật 90g Trong khoảng thời gian lắc thực 12 dao động, lắc thực 15 dao động Khối lượng hai vật A 450 g 360 g B 27 0 ... màu A 1,6 mm B 2, 4 mm C 4,8 mm D 3 ,2 mm Trang 3/6 - đề thi 357 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software     http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Câu 30: Trong trình lan ... xoay chiều u = U0cost cường độ hiệu dụng có giá trị 4A, 6A, 2A Nếu mắc nối tiếp phần tử vào điện áp cường độ hiệu dụng dòng điện qua mạch A A B 12 A C A D 2, 4 A Câu 29 : Trong thí nghiệm giao...
 • 6
 • 299
 • 1

Đề thi thử vậtlần 2 lớp thầy Phan Việt Anh

Đề thi thử vật lý lần 2 lớp thầy Phan Việt Anh
... MeV/c D (kg.MeV)1 /2 - HẾT -MĐ 014 Đ.án A B B C Trang 4/6 - Mã đề thi 014 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... điện cho thầy gửi mail cho thầy : phanvietanh509@gmail.com thầy giải đáp tận tình cho em ! Trang 5/6 - Mã đề thi 014 Thầy Việt Anh khai giảng lớp ôn thi cấp tốc tháng cuối Địa chỉ: 125 Trần Phú, ... 0 128 2133995 TT T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN Ca1 7h sang 30’ Lớp 13B1 Hạt nhân Lớp 13B2: Tổng hợp dao động Lớp 13B1 : Hạt nhân Lớp 13 Điện xoay chiều Lớp 13B1 Hạt nhân Lớp 13B2 Phần nâng cao Lớp 13B2...
 • 6
 • 233
 • 0

Đề thi thử Vậtlần 2 - 2014 - Chuyên Sư phạm

Đề thi thử Vật lí lần 2 - 2014 - Chuyên Sư phạm
... biểu thức l l T = 2 T = 2 2 A B  qE   qE  2 g + g − ÷ ÷  m   m  THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM _THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2( 2014) _Môn Vật Trang 6/7 - đề thi 121 l l T = 2 C D qE qE ... nm; 720 nm T = 2 - HẾT - ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC Lần năm 20 14 (ngày 20-2 0 14) 10 A B D A B C A A D B 11 B 21 C 31 B 41 D 12 C 22 A 32 A 42 B 13 A 23 D 33 D 43 D 14 C 24 A 34 A 44 A 15 B 25 ... 1=8cos(4πt- THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM _THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2( 2014) _Môn Vật Trang 4/7 - đề thi 121 C L R Câu 39: Cho mạch điện xoay chiều hình vẽ Người ta đo điện áp A B hiệu dụng UAM=16V; UMN =20 V;...
 • 7
 • 64
 • 0

Đề thi thử quốc gia lần 2 - 2015 - Môn Tiếng anh - Trường THPT Chuyên Biên Hòa - Hà Nam

Đề thi thử quốc gia lần 2 - 2015 - Môn Tiếng anh - Trường THPT Chuyên Biên Hòa - Hà Nam
... couldn‟t have been Question 21 : …….store information but thet also distribute it A Not only comuters B Not only computers C Computers not only D Computers not only Question 22 : “Are you coming to the ... C I like but I can D I will Question 23 : You can‟t just bury your…… in the sand and hope that this problem goes away A book B hand C head D foot Question 24 : You should bear in mind that children ... the past 25 0 million years have tended to be more intense every 26 million years The periodic extinction might be due to intersection of the earth‟s orbit with a cloud of comets, but this theory...
 • 7
 • 348
 • 5

Đề thi thử quốc gia lần 2 - 2015 - Môn Tiếng anh - Trường THPT Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp

Đề thi thử quốc gia lần 2 - 2015 - Môn Tiếng anh - Trường THPT Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp
... 19,000 packages per night and had made a profit of $3.6 million Mã đề 1 32 - Trang / Question 42: The most appropriate title for this passage is _ A The Capitalization of Federal Express B The ... service in 1973 in 25 cities, the company was not an immediate success, but success did come within a relatively short period of time The company lost $29 million in the first 26 months of operations ... studied D could have studied Question 22 : I’d like to _ this old car for a new model but I can’t afford it A exchange B convert C interchange D replace Question 23 : I always get _ in my stomach...
 • 6
 • 191
 • 0

Đề thi thử quốc gia lần 2 - 2015 - Môn Tiếng anh - Trung tâm ngoại ngữ Việt Anh

Đề thi thử quốc gia lần 2 - 2015 - Môn Tiếng anh - Trung tâm ngoại ngữ Việt Anh
... cholesterol B increasing price C dietary changes in hens D decreased production Ngày thi 03/ 02/ 2015 Trang 2/ 4 - đề thi 1 32 Question 44: What is meant by the phrase „mixed result’? A The result are ... go out alone at night D My mother never goes out alone at night - HẾT Ngày thi 03/ 02/ 2015 Trang 4/4 - đề thi 1 32 ... Unrealistic parents Question 64: Michael Collins is fortunate in that Ngày thi 03/ 02/ 2015 Trang 3/4 - đề thi 1 32 A his parents help him in a sensible way B his parents are quite rich C his...
 • 4
 • 118
 • 0

Đề thi thử quốc gia lần 2 - 2015 - Môn Tiếng anh - Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An

Đề thi thử quốc gia lần 2 - 2015 - Môn Tiếng anh - Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An
... hypothesis than to reject it Trang 4/7 - đề thi 1 32 Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word(s) for each of the following blanks ... accusation?” “Well, he denied _ anywhere near the house at the time.” A of being B being C be Question 17: D to be Trang 2/ 7 - đề thi 1 32 Question 18: Tuan, along with his friends, _ ... molecular theory, in which gases are pictured as being made up of many small particles that are in constant motion Trang 3/7 - đề thi 1 32 A useful theory, in addition to explaining past observation,...
 • 7
 • 212
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giải chi tiết đề thi thử vật lí lần 2 trường chuyên đại học sư phạm hà nội năm 2013 potxđề thi thử vật lý lần 1đề thi thử đại học lần 2 môn toán 2015đề thi học kỳ 1 toán 2đề thi học sinh giỏi lần 2de thi thu dai hoc lan 2 mon toan khoi b vinh phucđề thi giữa kỳ 1 lớp 2đề thi học kì 1 toán 2đề thi toán kỳ 1 lớp 2đề thi toán kì 1 lớp 2đề thi thử đại học lần 2 môn toán 2013đề thi thử đại học lần 2 môn toán 2014đề thi thử đại học lần 2 môn toánđề thi thử đại học lần 2 mônđề thi thử đại học lần 2 năm 2013 môn toán khối a a1 b trường thpt chuyên phan bội châuMột số kỹ thuật trích chọn đặc trưng chữ viết tay trong nhập điểm rèn luyện tự động (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác phát triển quỹ đất thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 20102015 (LV thạc sĩ)Các nhân tố liên quan đến bên cung cấp dịch vụ kiểm toán ảnh hưởng tới chất lượng kiểm toán độc lập tại TP hồ chí minhCác yếu tố tác động đến sự gắn kết với tổ chức của công chức cấp cơ sở tại thành phố bến treHạn chế tài chính và quyết định đầu tư của các công ty trên thị trường chứng khoán việt namNghiên cứu các nhân tố tác động đến việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh long anPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ gia đình trên địa bàn huyện tuy phước, tỉnh bình địnhTác động của uy tín công ty kiểm toán đến quản trị lợi nhuận (earnings management) tại các ngân hàng TMCP việt namVai trò của bộ phận kế toán quản trị và thông tin kế toán quản trị trong việc nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp việt namCác nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực phi tài chính ở thành phố hồ chí minhCác nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính hợp nhất của các công ty niêm yết tại thành phố hồ chí minhĐánh giá thực trạng hoạt động của sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn quận thanh xuân, thành phố hà nộiBiến đổi của một số đặc trưng khí hậu và các hiện tượng thiên tai có liên quan ở khu vực bắc trung bộ trong những thập kỷ gần đâyĐánh giá mức độ tổn thương ngành du lịch do tác động của biến đổi khí hậu tại tỉnh nghệ anĐánh giá sự tham gia của phụ nữ trong các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu tại xã hoài hải, huyện hoài nhơn, tỉnh bình địnhĐánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái nông nghiệp huyện đà bắc, tỉnh hòa bình và đề xuất các giải pháp ứng phó”phân tích tình hình tài chính CTCP đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điềndược học cổ truyềnkim quỹ yếu lượcKỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc tập 1 (sách dùng cho đào tạo dược sĩ đh)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập