10674 if then statements

Tiết 19: câu lệnh If.. then

Tiết 19: câu lệnh If.. then
... kiện> Then ; + Trong đó: * Điều kiện: Là biểu thức quan hệ logic * Câu lệnh: câu lệnh Pascal ý nghĩa câu lệnh: Chương trình kiểm tra giá trị điều kiện Nếu True (đúng) câu lệnh thực ... dụ: If ( X mod =0) Then Write(x , la so chan ); THCS Kim Ngoc Phm Vn Thng b- Cú pháp 2: ( Hay gọi dạng đủ) If Then < Câu lệnh1 > ELSE < Câu lệnh2 >; * ý nghĩa câu lệnh: Chương trình ... điều kiện Nếu True (đúng) lệnh1 thực hiện, ngược lại False (sai) lệnh đư ợc thực + Trong đó: * Điều kiện: Là biểu thức quan hệ logic * Câu lệnh 1, câu lệnh 2: Là câu lệnh Pascal THCS Kim Ngoc...
 • 15
 • 1,397
 • 10

Cấu trúc if then

Cấu trúc if then
... readln(b); Thay câu lệnh if Write( nhap c= ); readln(c) ;then câu lệnh rẽ dau la a} Max:=a; { gia su so lon nhat ban nhánh đầy đủ if then else có if b>max then max:=b; không? if c>max then max:=c; writeln( ... he so b= ); readln(b); If a0 then Else Writeln( PT co nghiem x=,-b/a:6:2) If b=0 then writeln( vo so nghiem) Else writeln( vo nghiem ); Readln; End 5 Chú ý - Câu lệnh IfThenelse co thể lồng ... IfThenelse co thể lồng Có thể sử dụng liên tiếp câu lệnh If then else -Trước else dấu chấm phẩy - Phân biệt sử dụng ifthen sử dụng ifthen else Bài tập nhà Bài tập 1: Viết chương trình giải...
 • 6
 • 277
 • 0

bài tập: Câu lệnh IF ... THEN ...

bài tập: Câu lệnh IF ... THEN ...
... II) Bài tập: Bài 2: Sau câu lệnh sau đây: a) if (45 mod 3) = then X:=X+1; b) if X>10 then X:=X+1; Giá trị biến X bao nhiêu? Nếu trước giá trị X Giải: a) X -> b) X -> II) Bài tập: Bài 3: Viết...
 • 3
 • 3,390
 • 28

Tài liệu Nguyên lý tách mô hình với luật IF-THEN và ứng dụng trong điều khiển hệ phi tuyến. pot

Tài liệu Nguyên lý tách mô hình với luật IF-THEN và ứng dụng trong điều khiển hệ phi tuyến. pot
... khOng c6 m9t phiro'ng ph ap t5ng quat nao di€n hlnh cho m9t ki thuat phan tich duoi Ien, Trong phan nho nay, ta ma d m9t each tiep c~n duoc coi la duci len nhimg su- dung nhirng phirong phap ... tiiu (*) trxc DlJNG KHOANG CACH HAUSDORFF TRONG PHAN rtcn TRANG TAl LI¢U 39 + P Ii die'm circ dai Vi P Ii die'm nen phan mra dirong thltng MoP keo dai ve phia P se cltt C tai m9t so I~ digm Gia ... Classification j PgStruct _c!PgStruct /*D9C anh vao" / /*Kh&i t ao tham so* / /*Co l%p cac doi ttrong " / /*Phiin IO,!-i li~u */ t /*In cau true trang* / end M~nh de 4.2 Thuq,t totin pageANALYSIS gom...
 • 9
 • 211
 • 0

Phương pháp dạy cấu trúc if - then

Phương pháp dạy cấu trúc if - then
... End Cõu lnh IF lng : Trong cõu lnh IF, nu LnhP hoc LnhQ, hoc c hai, li l cõu lnh IF thỡ ta cú cu trỳc IF lng Chng hn di õy l hai cõu lnh IF ELSE lng : IF éiukin1 THEN If éiukin2 then LnhP else ... nht ba s a, b, c : Max:=a; If Max < b then Max:=b; { Max l s ln nht ca a v b } If Max < c then Max:=c; { Max l s ln nht ca a, b v c } Cõu lnh IF dng Cỳ phỏp IF éiukin THEN LnhP ELSE LnhQ ; Chỳ ... Readln( chiso1, chiso2); Ldtt:=chiso 2- chiso1; If Ldtt...
 • 7
 • 234
 • 1

Giáo án tin học lớp 8 - Bài tập & Bài Thực hành 5 CÂU ĐIỀU KIỆN IF ...THEN potx

Giáo án tin học lớp 8 - Bài tập & Bài Thực hành 5 CÂU ĐIỀU KIỆN IF ...THEN potx
... giảm Hoạt động 2: Thực hành a) Mô tả thuật toán để giải - GV: Em xác định Input toán: Output toán? Mô tả -Input: a, b thuật toán để giải toán trên? -HS: Xác định Input, Output -Output: hai số a, ... (12, 53 ) in ra: (12 53 ) dịch sữa lỗi sau yêu cầu ( 65, 20) in ra: (20 65) HS tự thực lại máy - Nhấn F2 để lưu chương Và chạy chưong trình trình với tên Sap_xep.pas với liệu SGK - HS: Thực máy - GV: ... in -GV: Chia học sinh thành nhóm yêu cầu học sinh xác định input, output, mô tả thuật hình kết so sánh chiều cao hai bạn, chẳng hạn “bạn Long cao hơn” toán cho toán -HS: Hoạt động theo nhóm -...
 • 9
 • 1,086
 • 9

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài tập & Bài Thực hành 5 CÂU ĐIỀU KIỆN IF ...THEN pot

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài tập & Bài Thực hành 5 CÂU ĐIỀU KIỆN IF ...THEN pot
... việc theo nhóm (1 .5, 1.6) -> Ban trang cao hon” đưa cách giải (1.6, 1 .5) -> Ban Long cao hon” - GV: Phân tích đưa cách giải “Hai ban cao bang nhau” xác (1.6, 1.6) -> “Hai ban cao bang Đưa sơ đồ ... thiếu liệu cũ If Long>Trang then writeln( 'Ban - HS: Sửa lại máy, lưu Long cao hon'); chạy lại chương trình If Long=Trang then writeln('Hai -GV: Em nêu điều kiện để ba số ban cao bang nhau'); nguyên ... GV: Quan sát sửa lỗi cho số Bài Viết chương trình nhập chiều học sinh chưa lưu cao hai bạn Long Trang, in -GV: Chia học sinh thành nhóm hình kết so sánh chiều yêu cầu học sinh xác định input, output,...
 • 8
 • 312
 • 2

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài Thực hành 5 CÂU ĐIỀU KIỆN IF ...THEN (tt) pptx

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài Thực hành 5 CÂU ĐIỀU KIỆN IF ...THEN (tt) pptx
... c - HS: Thực hành máy ba cạnh tam giác chuyển GV: Cuối giáo viên nhận xét, đánh qua B4 giá chấm điểm cho nhóm dựa B4: Kết thúc chương trình kết mà học sinh làm Chương trình (SGK trang 54 ) - Các ... in dßng ch÷ "Ban can co gang hon"; -NÕu ®iÓm lín h¬n hoÆc b»ng vµ nhá h¬n 6 .5, in dßng ch÷ "Ban dat diem trung binh"; -NÕu ®iÓm lín h¬n hoÆc b»ng 6 .5 vµ nhá h¬n 8, in dßng ch÷ "Ban dat diem Kha"; ... câu lệnh (3, 5, 4) -> a, b, c ba cạnh If then dạng thiếu dạng đủ, ý tam giác nghĩa từ khóa And Or Dặn dò: Bài 4: Viết chương trình nhập vào điểm kiểm tra bạn đưa thông báo -NÕu ®iÓm nhá h¬n 5, ...
 • 4
 • 562
 • 0

Thực hành if...then (tiet 2)

Thực hành if...then (tiet 2)
... Bài thực hành Sử dụng câu lệnh điều kiện if…then Điều kiện Sai Đúng Câu lệnh Câu lệnh Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ Bài thực hành Sử dụng câu lệnh điều kiện if…then ... giá trị sai +Sử dụng từ khóa or Giá trị phép so sánh sai tất phép so sánh thành phần sai Ngược lại, cho giá trị Bài thực hành Sử dụng câu lệnh điều kiện if…then Ví dụ 2: - Chủ nhật, trời không ... trời không mưa mẹ cho phép,Long đá bóng; ngược lại Long nhà giúp mẹ Điều kiện and Điều kiện Bài thực hành Sử dụng câu lệnh điều kiện if…then If then else -Điều...
 • 6
 • 79
 • 0

Mệnh đề if then và else trong VBA excel

Mệnh đề if then và else trong VBA excel
... End If Range("B1").Value = result Kết click vào command button: Giải thích: Nếu score lớn 60, Excel VBA trả giá trị pass, không trả giá trị fail Chú ý: Nếu sau Then, bạn có dòng code mệnh đề Else, ... Else, bạn không cần dùng End (như ví dụ đầu viết) Các trường hợp khác, sau Then Else bạn cần xuống dòng kết thúc mệnh đề End If ... Else Statement Tạo command button worksheet bạn, paste đoạn code bên dưới: Dim score As Integer, result As String score = Range("A1").Value If score >= 60 Then result = "pass" Else result...
 • 2
 • 127
 • 1

Tài liệu Using if Statements to Make Decisions pptx

Tài liệu Using if Statements to Make Decisions pptx
... example: bool inWord; if (inWord == true) // ok, but not commonly used if (inWord) // better Using Blocks to Group Statements Sometimes you'll want to run two or more statements when a Boolean ... statement, so it reports a syntax error instead Cascading if Statements You can nest if statements inside other if statements In this way, you can chain together a sequence of Boolean expressions, which ... both first and second are set to today's date In fact, only the less than operator and the greater than or equal to operator seem to be correct! Click Quit You return to the Visual Studio 2005 programming...
 • 6
 • 150
 • 0

IF I KNEW THEN ppt

IF I KNEW THEN ppt
... Baby if I knew then What I know now (What I know now) What I know now (What I know now) What I know now (What I know now) Yeah I would treat you the best Baby if I knew If I knew then What I know ... you something Can't be undone Wish I could take back Letting you go If I knew then What I know now I wouldn't have said I don't need you around Alone in this mess Silence is so loud So I would ... What I know now I wouldn't have said I don't need you around Alone in this mess Silence is so loud So I would treat you the best Baby if I knew then What I know now (What I know now) What I know...
 • 3
 • 52
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quá trình keo tụ tạo bôngQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAMSlide bài giảng lập trình C++ FPT Software Ngày 3 bài 1 (Functions)Slide bài giảng lập trình C++ FPT Software Ngày 3 bài 1 (Inheritance Polymorphism)Nghiên cứu yếu tố giá trị thương hiệu tác động đến hành vi lựa chọn cửa hàng tiện lợi circle k của sinh viên tại quận 10NGHIÊN cứu điều CHẾ xúc tác cucr2o4 CHO PHẢN ỨNG OXI hóa COXây dựng chiến lược kinh doanh của Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Vĩnh Long giai đoạn 20162020 (LV thạc sĩ))Tìm hiểu và xây dựng “ website kinh doanh tranh thêu chữ thập trực tuyến” cho shop candyĐánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến dự thỏa mãn công việc của công chức, viên chức tại sở công thương tỉnh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Kế toán TSCĐ tại Công ty cổ phần xây dựng số 303Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm nhân thọ của người dân thành phố Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Tổ chức kế toán tiêu thụ sản phẩm, xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng60 Đề thi Học Sinh Giỏi Cấp Huyện môn toán các tỉnh lớp 6Nghiên cứu giải pháp chống xói lở bờ sông và đê bao khu vực Đồng Tháp bằng vật liệu rơm cuộn (LV thạc sĩ))Nghiên cứu cải tiến quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng trên địa bàn huyện Tân Phước Tiền Giang (LV thạc sĩ))Ứng dụng công nghệ trộn xi măng dưới sâu và các phương pháp thí nghiệm xác định tính chất của nó trong điều kiện đất yếu khu vực Duyên hải Trà Vinh (LV thạc sĩ))Chương 5 Toán 10 Phương sai và độ lệch chuẩn PowerPointĐánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ tại công ty Bảo việt Vĩnh Long (LV thạc sĩ))trắc nghiệm Chương 6 Đại Số 10Lý luận hàng hoá sức lao động của Các Mác. Ý nghĩa ở Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập