71370 welcome back to school folder cover

Unit 1: Back to school

Unit 1: Back to school
... students to copy the correct answers * The answers a Nam wants to go to the movie d Hoa doesn't want to go to Lan's b Lan doesn't want to go to the movie because house because she has too many ... to school? - It's about km + How you get to school? - By bike + Who you live with? - I live with my parents New lesson B6 Listen and write - Ask students to listen to the listening - Listen to ... into order Checking up of pre-lesson - Ask students to go to the board S1: Write the names of some schoolthings S2: Anwer the questions about subjects New lesson * Activity 1: - Ask students to...
 • 123
 • 1,036
 • 0

Unit 1: Back to school

Unit 1: Back to school
... - Ss orally reportback * My friend’s name is … (He) lives at … on … (He) goes to school by … It’s … from … to … Week: Period: Unit: 1 - listen & record Date: Class: BACK TO SCHOOL Lesson: (A4.5 ... Period: Date: Class: Unit: 1 BACK TO SCHOOL Lesson : (B4.5.7 – P 16 - 18 ) I OBJECTIVES : - To ask about distaces II LANGUAGE CONTENTS : - Grammar: How far is it from … to …? III TEACHING AIDS ... Week: Period: 22 Unit: Date: Class: AT SCHOOL Lesson: ( A6 - P.44-45 ) I OBJECTIVES : - To compare an American school with a Vietnam school II LANGUAGE CONTENTS : - Vocabulary: school in the USA...
 • 107
 • 1,955
 • 2

Unit 1. Back to school - Lesson 1

Unit 1. Back to school - Lesson 1
... Consolidation: New ways of greetings E Homework: - Translate the passage (p .11 ) into Vietnamese - Prepare for lesson (A 3,4,5) Dinh Thi Nhan Hoa Hieu II Secondary School ... asked to read in silence then answer the questions (p .11 ) a Hoa is from Hue b She’s staying with her uncle and aunt c No, she doesn’t d Her new school is bigger than her old school Her new school ... Minh city c Hue Hoa has a lot of ….in Hue a Friends b parents c grandparents Her new school is……than her old school a smaller b bigger c older Hoa is unhappy because she… a misses her parents b...
 • 2
 • 472
 • 4

Tài liệu Bài tập tiếng anh lớp 6 - Unit 1: Back to school pdf

Tài liệu Bài tập tiếng anh lớp 6 - Unit 1: Back to school pdf
... Unit 1: BACK TO SCHOOL Lesson 1:A Friends A1,A3 (page 10 and 12) 1.Listen New words • Nice ( adj ) • Again ( adv ) • See (v) • Meet (v) • Classmate (n) Model sentence: • Nice to see/ ... (7A) • So am I/ I am, too • How are you? Answer key: a) What is the new girl’s name? - Her name’s Hoa b) What class is she in? - She is in class 7A c) Who is also in class 7A? - Nam is also in class ... 7A? - Nam is also in class 7A 3 Listen S1: Good morning My name’s Tan afternoon S2: Nice to meet you, Nga My name’s Nam see Are you a new student? S1: Yes I’m in class 7A S2: Oh, so am I Homework:...
 • 8
 • 13,027
 • 66

Unit1Grade 7:Back to school

Unit1Grade 7:Back to school
... Supplementary materials for gade UNIT BACK TO SCHOOL -5- …………………the phone.A customer……………………… to her Question 13:Put lot,lots,many,any,a,an,much,a lot of,lots of into each gap 1There are ………….trees behind ... Question 22:Rearrange the words to have meaning sentences 1-be/at/tomorrow/will/not /school/ they.>……………………………………………………………… Supplementary materials for gade UNIT BACK TO SCHOOL -7- 2-phone/she/me/the/not/at/weekend/will ... (come)…………….back tomorrow.7She (have ) ……….…………….a meeting tonight.8.What ………… you ………………(do) next Sunday ? 9.Phong (watch)……………… TV every night.10.They (go)……………… to the movies tonight.11Tomorrow,she...
 • 7
 • 299
 • 0

Unit 1. Back to school

Unit 1. Back to school
... Answer keys: a) School to Lans house: 300ms b) Lans house to post office: 700ms c) School to movie theater: 3kms d) Movie theater to post office: 2kms Take a survey: - Asks students to work in pairs ... - Asks students to write a short - Write exercises paragraph about them and their school Date of preparation: 28/08/2009 Date of teaching: 29/08/2009 Period 4: Unit 1: Back to school Section A: ... Nguyễn Thị Quỳnh Nga School year: 2009-2010 Hoi Son Secondary School Lesson plan English Date of preparation: 30/08/2009 Date of teaching: 31/08/2009 Period 5: Unit 1: Back to school Section B:...
 • 14
 • 305
 • 0

Anh văn lớp 7 - Unit one: Back to school A. Friends ( A1 + A3 ) docx

Anh văn lớp 7 - Unit one: Back to school A. Friends ( A1 + A3 ) docx
... two sentences Nice to see you and Nice to see you again ( can replace see by meet) Answer the questions Opens the tape again Her name is Hoa Makes questions: She is in class 7a What’s the new ... girl’s name? Nam is also in class 7a What class is she in? 3, Practice Listen and repeat Look at the books Who is also in class 7a? (1 5 ) Tells the students to look at the Read after the teacher ... word into lacks to compete the following sentences I’m new student .class 7a I live Tran Phu Street I live my parents and sister Learn by heart the new words and the 5, Homework (5 ) structures...
 • 4
 • 974
 • 0

Giáo án Anh văn lớp 6 - Period 2 - Unit 1 Lesson 1 - BACK TO SCHOOL A1, 3-5 (P.10,12,13) pot

Giáo án Anh văn lớp 6 - Period 2 - Unit 1 Lesson 1 - BACK TO SCHOOL A1, 3-5 (P.10,12,13) pot
... A4 P1 2- 1 3 a) - b) Ss work on their own first, then compare with their partners, Ss listen and check Answer Key: 1- How are you? 6- How is everything? 2- Pretty good 7- OK 3- How about you? 8- How ... are you today? 4- Not bad 9- Just fine 5- Me, too 1 0- So am I Production: Mapped dialogue: ( Ss are encouraged to use the new greeting expressions) Ba Morning! Nam  Morning! Nice again , too How ... Presentation: Pre - teach: Pretty good, Just fine, Not bad So am I / Me, too How is everything? Nice to see / meet you What and Where / Matching ( E-V ) * Concept check: + Do you use “Hi” to greet a...
 • 3
 • 278
 • 0

Dont go back to school kio stark

Dont go back to school  kio stark
... communication tools are available.”  — Howard Rheingold, author of Net Smart: How to Thrive Online and Smart Mobs Don’t Go Back to School Don’t Go Back to School A Handbook for Learning Anything Kio Stark ... blank stares I told them, in ten years, you know who’s going to care about the grade that you got in 26 Don’t Go Back to School this class? No one in the universe Not even you are going to care about ... have succeeded without going to school, but these hurdles are serious and not to be discounted, whether or not school is an ideal way to learn The only good way to learn is to it your own way Learning...
 • 228
 • 409
 • 9

bai 1 back to school

bai 1 back to school
... listen to the tape & fill in the blanks III Production * Role- play -Sts work in pairs to make a conversation Then they talk to the whole class II Pre- Reading - Set the scene (a picture p .11 ) * ... now Answer: 1. T 2.F 3.F 4.T N0 Read 5.F A2- page 11 a She is from Hue b She is staying / living with her aunt and uncle c No, she doesn’t d Her new school is bigger than her old school It has ... who meet again after the summer vacation Reading A2 Newwords: - (to be) different from: khác với ≠ the same to : giống với - (to) miss: nhớ ,trễ (xe) , bỏ lỡ (cơ hội) - a lot of / lots of / many...
 • 4
 • 213
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH gỗ Hoàng Giang (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH thương mại Thanh Hoàn (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu xây dựng bảo mật và xác thực tài liệu điện tử dựa trên PKI và ứng dụng vào trường Đại học Hạ Long (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng một số tổ hợp phân bón đến sinh trưởng và phát triển của giống lúa Thiên ưu 8 vụ Mùa 2015 và vụ Xuân 2016 tại Hoành Bồ, Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Quản lý dạy học theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác ở các trường Tiểu học huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của ép xanh cành lá chè đốn và bổ sung lân, chế phẩm vi sinh đến chè LDP1 giai đoạn kinh doanh tại Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá hàm lượng sắt và mangan trong nước sinh hoạt cấp từ nhà máy cấp nước Diễn Vọng thành phố Hạ Long bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử (LV thạc sĩ)Đánh giá hoạt tính sinh học của một số hợp chất phân lập từ loài Trung quân Ancistrocladus cochinchinensis ở Việt Nam (LV thạc sĩ)Thiết kế hệ tự chỉnh trong hệ thống điều khiển số tốc độ động cơ một chiều (LV thạc sĩ)Hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Sông Công (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường giao thông nối các khu chức năng khu kinh tế Vân Đồn, huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới nước và khoảng cách mật độ cấy đến sinh trưởng, phát triển lúa Séng Cù tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và phát triển của cúc Lá Nho tại thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phát hiện ảnh giả mạo dạng lồng ghép trên miền tần số và sai phân cấp hai (LV thạc sĩ)Ứng dụng một số kỹ thuật khai phá dữ liệu trong xây dựng mô hình dự báo lưu lượng giao thông theo loại hình phương tiện (LV thạc sĩ)Định lượng đồng thời paracetamol, Chlorpheniramine maleate và Phenylephrine hydrochloride trong thuốc Decolgen forte bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Hoàn thiện quản lý đánh giá thực hiện công việc của người lao động tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)