Đề cương chi tiết học phần đa dạng sinh học

Đề cương chi tiết học phần bảo tồn đa dạng sinh học

Đề cương chi tiết học phần bảo tồn đa dạng sinh học
... 9-11 12-13 dạng sinh học, nguyên nhân hậu đa dạng sinh học Chương 3: Phương pháp điều tra giám sát đa dạng sinh học Chương 4: Bảo tồn đa dạng sinh học Chương 5: Luật đa dạng sinh học 14-15 Chương ... 4.1.3 4.1.3 Chương Công tác bảo tồn đa dạng sinh học ĐBSCL 6.1 Bảo tồn đa dạng sinh học Vườn quốc gia Tràm 6.2 Bảo tồn đa dạng sinh học Vườn quốc gia U Minh Chim, Khu Bảo vệ Cảnh quan Trà Sư, Láng ... Hiện trạng đa dạng sinh học, nguyên nhân hậu đa dạng sinh học 2.1 Hiện trạng đa dạng sinh học giới Việt 4.1.1; 4.2.1 2.2 Nguyên nhân đa dạng sinh học 0.5 4.1.1; 4.2.1 2.3 Hậu đa dạng sinh học 0.5...
 • 4
 • 87
 • 1

Đề cương chi tiết học phần thực tập bảo tồn đa dạng sinh học

Đề cương chi tiết học phần thực tập bảo tồn đa dạng sinh học
... dung thuyết (tiết) Thực hành (tiết) 14 Bài 1: Báo cáo trạng 14 đa dạng sinh học bảo tồn đa dạng sinh học Khu bảo tồn ĐBSCL Bài 2: Điều tra tính đa dạng hệ động, thực vật Khu bảo tồn Bài 3: Phân ... giảng Thực tập môn học dạng sinh học [2] Phạm Nhật ctv, 2003 Sổ tay hướng dẫn giám sát điều tra đa dạng sinh học NXB Hà Nội 333.9516/ S450 11 Hướng dẫn sinh viên tự học: Tuần Nội dung thuyết (tiết) ... Tham dự thi kết thúc học phần - Chủ động tổ chức thực tự học Đánh giá kết học tập sinh viên: 9.1 Cách đánh giá Sinh viên đánh giá tích lũy học phần sau: TT Điểm thành phần Điểm tập nhóm Quy định...
 • 3
 • 74
 • 0

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG HỆ CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG HỆ CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC
... Những vấn đề pháp luật Nguồn gốc, khái niệm chất pháp luật 1.1 Nguồn gốc pháp luật 1.2 Khái niệm 1.3 Bản chất pháp luật Thuộc tính, chức pháp luật 2.1 Thuộc tính pháp luật 2.2 Chức pháp luật Các ... liên hệ pháp luật: 3.1 Giữa pháp luật với nhà nước 3.2 Giữa pháp luật với trị 3.3 Giữa pháp luật với kinh tế 3.4 Giữa pháp luật với quy phạm xã hội khác Kiểu hình thức pháp luật 4.1 Kiểu pháp luật ... Các yêu cầu pháp chế 2.3 Tăng cường pháp chế XHCN Bài 7: Hệ thống pháp luật Việt Nam Khái niệm, cấu trúc hệ thống pháp luật 1.1 Khái niệm hệ thống pháp luật 1.2 Cấu trúc hệ thống pháp luật 1.3 Các...
 • 6
 • 381
 • 3

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Tên học phần: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Tên học phần: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
... ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần: Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam - Mã số học phần: VCP 131 - Số tín chỉ: 03 - Tính chất học phần: bắt buộc - Học phần thay thế, ... Một số chuyên đề đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB luận Chính trị, Hà Nội 2008 [5] Nguyễn Phú Trọng, Đảng Cộng sản Việt Nam tiến trình đổi đất nước, NXB Chính trị Quốc gia, Hà ... trình Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2010 Tài liệu tham khảo: [1] Bộ Giáo dục Đào tạo, Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Chính trị Quốc...
 • 11
 • 471
 • 2

Đề cương chi tiết học phần : Bóng đá

Đề cương chi tiết học phần : Bóng đá
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (Học phần lý thuyết lý thuyết thực hành) Tên học phần: BÓNG ĐÁ - Mã số học phần: - Số tín ch : - Tính ... tiết thực hành: 30 tiết Đánh giá học phần - Điểm chuyên cần: trọng số 0,2 - Điểm kiểm tra k : trọng số 0,3 - Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 0,5 Điều kiện học - Học phần song hành: PHE113 Mục ... chân Bài : Kỹ thuật đá bóng lòng bàn chân.Kỹ thuật đá bóng mu bàn chân Bài : n tập kỹ thuật đá bóng lòng bàn chân,Kỹ thuật đá bóng mu bàn chân .Học kỹ thuật đá bóng mu bàn chân.Kỹ thuật dẫn bóng mu...
 • 5
 • 266
 • 0

Đề cương chi tiết học phần Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Đề cương chi tiết học phần Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
... Đảng ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN ĐƢỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (Học phần bắt buộc) Tên học phần: Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam (MS: BAS101) Tài liệu học tập - Bộ Giáo ... Vân) Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam Chƣơng mở đầu ĐỐI TƢỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN ĐƢỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT ... chi n dân tộc Việt Nam chống thực dân Pháp bọn can thiệp c) Quá trình thực đường lối kháng chi n Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam 33 34 Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam Cách...
 • 20
 • 452
 • 8

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH ĐÀO TẠO: THIẾT KẾ THỜI TRANG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN CƠ SỞ THIẾT KẾ THỜI TRANG

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH ĐÀO TẠO: THIẾT KẾ THỜI TRANG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN CƠ SỞ THIẾT KẾ THỜI TRANG
... Học phần cung cấp cho học sinh vấn đề thiết kế thời trang, làm tảng cho việc xây dựng đồ án thiết kế sau Trang bị cho học sinh kiến thức cốt lõi: kiến thức tổng quan thời trang, nguyên lý thiết ... Đầm Thời trang Khái niệm Thời trang cao cấp Thời trang ứng dụng Mốt Bài tập Phân bổ thời gian LT TL 10 Chương Các nhà thiết kế thời trang 2.1 2.2 2.3 2.4 Nhà tạo mẫu giới Các nhà tạo mẫu thời kỳ ... mỹ trang phục cho người tiêu dùng - Góp phần tạo nên mặt xã hội thêm đa dạng, văn minh lịch 2.4 Nhiệm vụ nhà thiết kế thời trang: Để tạo trào lưu thời trang, nhà thiết kế thời trang phải liên kết...
 • 62
 • 498
 • 1

đề cương chi tiết học phần bóng đá nâng cao I

đề cương chi tiết học phần bóng đá nâng cao I
... lo i chi n thu t 3.1 3.2 M i quan h c a chi n thu t 3.2 Chương Lu t thi u bóng 6.2 Th c hành N i dung S ti t M c tiêu 2.2.1 B i Ôn k thu t tâng bóng 2.2.1 B i Ôn k thu t tâng bóng 2.2.2 B i Ôn ... l i, phương pháp nâng cao d n lư ng v n ng, phương pháp xem băng ghi hình … Nhi m v c a sinh viên: Sinh viên ph i th c hi n nhi m v sau: - Tham d t i thi u 80% s ti t h c lý thuy t - Tham gia ... Hà n i 2007 11 Hư ng d n sinh viên t h c: Lý Th c Tu n N i dung Nhi m v c a sinh viên thuy t hành (ti t) (ti t) L ch s phát tri n môn bóng -Nghiên c u trư c: S phát tri n c a bóng +T i li u [1]:...
 • 4
 • 61
 • 0

đề cương chi tiết học phần bóng đá nâng cao II

đề cương chi tiết học phần bóng đá nâng cao II
... đánh giá kết thực - Tham dự kiểm tra học kỳ - Tham dự thi kết thúc học phần - Chủ động tổ chức thực tự học Đánh giá kết học tập sinh viên: 9.1 Cách đánh giá Sinh viên đánh giá tích lũy học phần ... 6.1 Lý thuyết Nội dung Số Mục tiêu tiết Chƣơng Lịch sử phát triển môn bóng đá 1.1 Sự phát triển bóng đá Việt nam 1.2 Chƣơng Kỹ thuật bóng đá 2.1 Hoạt động không bóng 2.1.1 Kỹ thuật chạy 2.1.1 2.1.2 ... (từ đến 10), làm tròn đến chữ số thập phân - Điểm học phần tổng điểm tất điểm đánh giá thành phần học phần nhân với trọng số tương ứng Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến chữ số thập...
 • 4
 • 62
 • 1

đề cương chi tiết học phần bóng đá nâng cao III

đề cương chi tiết học phần bóng đá nâng cao III
... tập đánh giá kết thực - Tham dự kiểm tra học kỳ - Tham dự thi kết thúc học phần - Chủ động tổ chức thực tự học Đánh giá kết học tập sinh viên: 9.1 Cách đánh giá Sinh viên đánh giá tích lũy học phần ... thuật bóng đá 3.1 Giới thiệu tập chi n thuật cố định như: Ném 3.1 biên, đá phạt, giao bóng, làm hàng rào, đá phạt góc, đá phạt 11m 3.2 Chi n thuật phối hợp công biên 3.2 Chƣơng Luật thi đấu bóng đá ... thuật bóng đá 2.1 Hoạt động không bóng 2.1.1 Kỹ thuật chạy 2.1.1 2.1.2 Kỹ thuật nhảy 2.1.2 2.2 Hoạt động có bóng 2.2.1 Hoàn thiện đá bóng lòng, mu trong, mu 2.2.1 2.2.2 Nâng cao kỹ thuật đá bóng...
 • 5
 • 81
 • 0

đề cương chi tiết học phần bóng đá nâng cao IV

đề cương chi tiết học phần bóng đá nâng cao IV
... 13 14 Nâng cao đá bóng lòng, mu trong, mu Kỹ thuật chạy Kỹ thuật nhảy Nâng cao kỹ thuật đá bóng mu Kỹ thuật chạy Kỹ thuật nhảy Nâng cao kỹ thuật đá bóng mu Kỹ thuật chạy Kỹ thuật nhảy Nâng cao ... Nội dung Số tiết Mục tiêu 2.2.1 Bài Nâng cao đá bóng lòng, mu trong, mu 2.2.2 Bài Nâng cao kỹ thuật đá bóng mu 2.2.3 Bài Hoàn thiện kỹ thuật dừng bóng ngực, đầu 2.2.4 Bài Nâng cao dẫn bóng mu giữa, ... tắt nội dung học phần: Nội dung học phần gồm kỹ thuật môn bóng đá như: tiếp tục nâng cao kỹ thuật: kỹ thuật đá bóng lòng, mu trong, mu giữa, kỹ thuật đá bóng mu ngoài, kỹ thuật dừng bóng ngực,...
 • 5
 • 107
 • 0

đề cương chi tiết học phần bóng đá nâng cao V

đề cương chi tiết học phần bóng đá nâng cao V
... bắt bóng thủ môn đấm bóng Tiếp tục nâng cao tất kỹ đá bóng Kỹ thuật tâng bóng 12 phận thể Tiếp tục nâng cao tất kỹ đá bóng Nâng cao tất kỹ thuật ném biên Tiếp tục nâng cao tất kỹ đá bóng Nâng cao ... KT tranh cướp bóng động tác giả Tiếp tục nâng cao tất kỹ đá bóng Nâng cao kỹ thuật đá móc đá nửa nẩy Tiếp tục nâng cao tất kỹ đá bóng Tập chi n thuật công biên, công trung lộ, chi n thuật phòng ... Nhiệm v sinh viên (tiết) (tiết) -Nghiên cứu trước: 10 11 12 đá bóng Tập động tác giả kết hợp tình Tiếp tục nâng cao tất kỹ đá bóng Tập động tác giả kết hợp tình Tiếp tục nâng cao tất kỹ đá bóng...
 • 5
 • 74
 • 0

đề cương chi tiết học phần đá cầu

đề cương chi tiết học phần đá cầu
... n c u K thu t di chuy n K thu t t n công K thu t phòng th Các chi n thu t b n thư ng s d ng Chi n thu t c u ơn Chi n thu t c u ôi Chi n thu t c u ng i (3 ngư i) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 ... thu t di chuy n K thu t phát c u K thu t t n công 10 K thu t phòng th 11 Các chi n thu t thư ng s d ng ơn 12 Các chi n thu t thư ng s d ng ôi Nhi m v c a sinh viên -Nghiên c u trư +Tài li u [1]: ... dung c: n i dung c: n i dung c: n i dung c: n i dung c: n i dung c: n i dung c: n i dung 13 Các chi n thu t thư ng s d ng ng i 14 Lu t thi 15 Phương pháp t ch c thi tr ng tài u ác u TL HI U TRƯ...
 • 4
 • 86
 • 4

đề cương chi tiết học phần phổ tu bóng đá

đề cương chi tiết học phần phổ tu bóng đá
... Chương Chi n thu t bóng 3.1 Phân lo i chi n thu t 3.1 3.2 M i quan h c a chi n thu t 3.2 3.3 Phương pháp áp d ng chi n thu t 3.3 3.4 Chi n thu t t n công 3.4 3.5 Chi n thu t phòng th 3.5 3.6 Chi ... 10 K thu t gi bóng Phân lo i chi n thu t M i quan h c a chi n thu t 11 K thu t d n bóng Chi n thu t t n công 12 K thu t tranh cư p bóng Chi n thu t phòng th 13 K thu t ném biên Chi n thu t c ... 3.7 Chi n thu t th môn 3.7 Chương Lu t thi u bóng 6.2 Th c hành N i dung S ti t M c tiêu bóng b ng lòng bàn chân 2.2.1 Bài bóng b ng mu bàn chân 2.2.1 Bài bóng b ng mu gi a bàn chân 2.2.1 Bài bóng...
 • 5
 • 136
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương chi tiết học phầnđề cương chi tiết học phần triết học mác lêninhướng dẫn viết đề cương chi tiết học phầnhướng dẫn xây dựng đề cương chi tiết học phầnđề cương chi tiết học phần tâm lý học đại cươngđề cương chi tiết học phần nguyên lý kế toánđề cương chi tiết học phần quản trị sản xuấtđề cương chi tiết học phần thương mại điện tửđề cương chi tiết học phần kỹ thuật điệnđề cương chi tiết học phần luật quốc tếđề cương chi tiết học phần thực tập tốt nghiệpđề cương chi tiết học phần quản trị doanh nghiệpđề cương chi tiết học phần kinh tế vi môđề cương chi tiết học phần là gìmẫu đề cương chi tiết học phầnđề thi thử môn hóa 2017 chất lượngThư viện đại học với vấn đề tài nguyên giáo dục mởTìm hiểu 4 nguyên tắc cơ bản 4RS trong việc mở đối với nguồn học liệu mởTư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và vận dụng vào việc nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở của thành phố Hà NộiTư tưởng triết học của Karl Popper trong tác phẩm tri thức khách quanVai trò của gia đình trong việc ngăn ngừa tội phạm vị thành niênVai trò của nữ cán bộ trong hoạt động quản lý tại Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội nước CHDCND LàoVấn đề đời sống văn hóa của người lao động Việt Nam trên báo điện tử (Khảo sát báo Lao động online, Lao động thủ đô onlineVấn đề tính dục trong thơ nôm của Hồ Xuân Hương dưới góc nhìn văn hóaVận dụng lý thuyết đa thông minh trong dạy học Lịch sử lớp 10 trường trung học phổ thôngVăn hóa doanh nghiệp của các công ty lữ hành ở Hà NộiVăn hóa doanh nghiệp tại Viễn thông Hà GiangXác định nhôm từ dung dịch thẩm phân máu đậm đặc trong điều trị suy thận bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửaXây dựng chương trình truyền thông về Biến đổi khí hậu tới các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào CaiXây dựng phương pháp phát hiện một số chủng Human Papilloma virus nguy cơ cao gây ung thư cổ tử cung ở Việt Nam bằng kỹ thuật Realtime PCRXóa đói giảm nghèo ở huyện Ia Grai, tỉnh Gia LaiXuất phát từ những vấn đề trên, tác giả nghiên cứu đã quyết định lựa chọn đề tài Đánh giá chất lượng dịch vụ lưu trú tại khu nghỉ dưỡng Pilgrimage Village (Làng Hành HươngĐỀ CƯƠNG ôn tập môn HÓA HỌC 12 1516TRÁCH NGHIỆM LÝ THUYẾT HÓAKẾ HOẠCH CÔNG tác cá NHÂN mẫu 20162017
Đăng ký
Đăng nhập