Cuộc đấu tranh của nhân dân lào chống chiến tranh đặc biệt của mỹ từ 1959 1968

Bảo vệ ñộc lập dân tộc của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trên lĩnh vực chính trị - an ninh từ năm 1986 ñến năm 2012

Bảo vệ ñộc lập dân tộc của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trên lĩnh vực chính trị - an ninh từ năm 1986 ñến năm 2012
... TR QUC GIA H CH MINH VIENGXAY THAMMASITH BảO Vệ ĐộC LậP DÂN TộC CủA CộNG HòA DÂN CHủ NHÂN DÂN LàO TRÊN LĩNH VựC CHíNH TRị - AN NINH Từ NĂM 1986 ĐếN NĂM 2012 LUN N TIN S CHUYấN NGNH: LCH S PHONG ... VC CHNH TR - AN NINH T NM 1986 N NM 2012 25 2.1 Quan nim v bo v ủc lp dõn tc trờn lnh vc chớnh tr - an ninh 25 2.2 Nhng nhõn t tỏc ủng ủn bo v ủc lp dõn tc trờn lnh vc chớnh tr - an ninh Lo 34 ... vc chớnh tr - an ninh ủiu kin mi KT LUN 107 145 DANH MC CC CễNG TRèNH NGHIấN CU CA TC GI C CễNG B 151 DANH MC TI LIU THAM KHO 152 DANH MC CC CH VIT TT AN- QP : An ninh - quc phũng ASEAN : Hip hi...
 • 171
 • 34
 • 1

Bảo vệ ñộc lập dân tộc của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trên lĩnh vực chính trị - an ninh từ năm 1986 ñến năm 2012

Bảo vệ ñộc lập dân tộc của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trên lĩnh vực chính trị - an ninh từ năm 1986 ñến năm 2012
... VỰC CHÍNH TRỊ - AN NINH TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2012 2.1 QUAN NIỆM VỀ BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC TRÊN LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ - AN NINH 2.1.1 Nội hàm vấn ñề ñộc lập dân tộc: Độc lập dân tộc quyền làm chủ quốc ... ñấu tranh bảo vệ ñộc lập dân tộc Lào lĩnh vực an ninh trị từ tới năm 2020 4.2 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP NHẰM BẢO VỆ ÐỘC LẬP DÂN TỘC CỦA LÀO TRÊN LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ AN NINH TRONG ... vững trị an ninh Chương PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC CỦA CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO TRÊN LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ - AN NINH TRONG THỜI GIAN TỚI 4.1 DỰ BÁO TRIỂN VỌNG BẢO VỆ...
 • 27
 • 30
 • 0

đảng với cuộc đấu tranh vừa đánh vừa đàm tu nam 1967 den nam 1973

đảng với cuộc đấu tranh vừa đánh vừa đàm tu nam 1967 den nam 1973
... chiến tranh vừa đánh, vừa đàm Đảng từ năm 1967 đến năm 1973 Phạm vi nghiên cứu - Về thời gian: Luận văn nghiên cứu trình Đảng lãnh đạo đấu tranh vừa đánh vừa đàm khoảng thời gian từ năm 1967 –mốc ... mạnh đấu tranh quân đấu tranh trị miền Nam đẩy mạnh chiến đấu bảo vệ miền Bắc” [30, tr.176] Hội nghị hình dung khái quát bước trình vừa đánh vừa đàm, vừa đàm vừa đánh: Một là, phải đấu tranh ... Chƣơng ĐẢNG VỚI QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ THỰC HIỆN SÁCH LƢỢC VỪA ĐÁNH, VỪA ĐÀM TỪ NĂM 1967 ĐẾN NĂM 1971 1.1 Quá trình hình thành chủ trƣơng, sách lƣợc vừa đánh, vừa đàm 1.1.1 Nghệ thuật vừa đánh, vừa...
 • 135
 • 141
 • 1

Cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống âm mưu chia cắt Nam Bộ ra khỏi Việt Nam của thực dân Pháp giai đoạn 1945 1949

Cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống âm mưu chia cắt Nam Bộ ra khỏi Việt Nam của thực dân Pháp giai đoạn 1945 1949
... Chng 2: Cuc u tranh ca nhõn dõn Vit Nam chng õm mu chia ct Nam B Vit Nam ca thc dõn Phỏp nhng nm 1945- 1947 Chng 3: Cuc u tranh ca nhõn dõn Vit Nam chng õm mu chia ct Nam B Vit Nam ca thc dõn ... thay i 12 CHNG 2: CUC U TRANH CA NHN DN VIT NAM CHNG M MU CHIA CT NAM B RA KHI VIT NAM CA THC DN PHP TRONG NHNG NM 1945- 1947 2.1 u tranh chớnh tr 2.1.1 u tranh chớnh tr Nam B 2.1.1.1 Phong tro ... cuc u tranh ca nhõn dõn Vit Nam chng õm mu chia ct Nam B Vit Nam ca thc dõn Phỏp giai on 1945- 1949 Th hai, phõn tớch, ỏnh giỏ v bi cnh khu vc v th gii tỏc ng n cuc u tranh ca nhõn dõn Vit Nam chng...
 • 24
 • 404
 • 0

Cuộc đấu tranh chống đế quốc mĩ xâm lược của nhân dân miền nam (1954 1973)

Cuộc đấu tranh chống đế quốc mĩ xâm lược của nhân dân miền nam (1954 1973)
... Cuộc đấu tranh chống đế quốc xâm lược nhân dân miền Nam (1954- 1973) III CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH CỤC BỘ “ CỦA ĐẾ QUỐC MĨ Ở MIỀN NAM (1965 – 1968) Âm mưu, thủ đoạn chiến lược ... thần đấu tranh chống quân dân miền Nam mở đầu cao trào “Tìm mà đánh, lùng ngụy mà diệt” khắp miền Nam Kim Thị Loan-THPT Vĩnh Tường Cuộc đấu tranh chống đế quốc xâm lược nhân dân miền Nam ... Tường 19 Cuộc đấu tranh chống đế quốc xâm lược nhân dân miền Nam (1954- 1973) - Trong kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975), chiến thắng quân dân miền Nam buộc phải tuyên bố “phi hóa”...
 • 27
 • 612
 • 0

cuộc đấu tranh của nhân dân việt nam chống âm mưu chia cắt nam bộ ra khỏi việt nam của thực dân pháp giai đoạn 1945 1949

cuộc đấu tranh của nhân dân việt nam chống âm mưu chia cắt nam bộ ra khỏi việt nam của thực dân pháp giai đoạn 1945 1949
... Vit Nam t sau Chin tranh th gii ln th hai, 13 nhiờn cỏc tỏc gi cng ch núi khỏi quỏt, s lc v cuc u tranh ca nhõn dõn Vit Nam chng õm mu ca thc dõn Phỏp chia ct Nam B Vit Nam giai on 1945- 1949 ... cuc u tranh ca nhõn dõn Vit Nam chng õm mu ca thc dõn Phỏp chia ct Nam B Vit Nam giai on 1945- 1949 Ngoi ra, cỏc websites v ngoi nc cng ch cp khỏi quỏt, khụng nờu y v h thng v cuc u tranh ca ... dõn Phỏp chia ct Nam B Vit Nam giai on 1945- 1949 ú l cuc u tranh gia mt bờn l Chớnh ph Vit Nam Dõn ch Cng hũa cựng ton th nhõn dõn Vit Nam kiờn quyt u tranh ginh c lp, cng nh kiờn quyt gi Nam B...
 • 255
 • 99
 • 1

Khai thác liệu lịch sử về sự ủng hộ của thế giới trong cuộc đấu tranh ngoại giao đối với nhân dân việt nam thời kì kháng chiến chống mỹ, cứu nước

Khai thác tư liệu lịch sử về sự ủng hộ của thế giới trong cuộc đấu tranh ngoại giao đối với nhân dân việt nam thời kì kháng chiến chống mỹ, cứu nước
... GIANG TRƯỜNG THPT CHUYÊN CHUYÊN ĐỀ Khai thác liệu lịch sử ủng hộ giới đấu tranh ngoại giao nhân dân Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước Nhóm môn: Lịch sử Năm : 2015 12 ... nhân dân ta Còn có giúp đỡ không nhỏ nước xã hội chủ nghĩa, nước dân chủ nhân dân yêu chuộng hòa bình,tiến giới IV Chuyên đề Khai thác liệu lịch sử ủng hộ giới đấu tranh ngoại giao nhân dân Việt ... giá trị học lịch sử ủng hộ nhân dân giới nhân dân ta kháng chiến chống ỹ, cứu nước trước trách nhiệm người học sinh công xây dựng bảo vệ đất nước Thắng lợi kháng chiến chống cứu nước thắng lợi...
 • 12
 • 43
 • 0

Đại hội dân tộc phi và cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa apacthai của tổ chức này ở nam phi

Đại hội dân tộc phi và cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa apacthai của tổ chức này ở nam phi
... tắt - ANC: Đại hội dân tộc Phi - MK: Tổ chức vũ trang Ngọn lao dân tộc 6 phần B - Nội dung Chơng 1: Sự đời Đại hội dân tộc Phi (ANC )và thời kì đầu đấu tranh chống Chủ nghĩa Apacthai tổ chức 1.1 ... tiểu luận tốt nghiệp là: Đại hội dân tộc Phi đấu tranh chống chủ nghĩa Apacthai tổ chức Nam Phi II Lịch sử nghiên cứu đề tài Nghiên cứu trực tiếp Nam Phi nh Đại hội dân tộc Phi, có số tài liệu tiếng ... ngời Phi da đen đời Cộng hoà Nam Phi Đại hội dân tộc Phi (ANC) 1.2 Đại hội dân tộc Phi (ANC) thời kỳ đấu tranh chống chủ nghĩa Apacthai dới hình thức bất bạo động Ngày 8/1/1912, ngời Nam Phi yêu...
 • 67
 • 315
 • 2

HÌNH XÃ HỘI Ở NỮA ĐẦU THẾ KỶ VÀ CUỘC ĐẤU TRANH CUA NHÂN DÂN - Lịch sử lớp 10 doc

HÌNH XÃ HỘI Ở NỮA ĐẦU THẾ KỶ VÀ CUỘC ĐẤU TRANH CUA NHÂN DÂN - Lịch sử lớp 10 doc
... bị đốt huỷ - HS nghe, ghi nhớ nhân vật Lịch sử Hoạt động 4: Cá nhân - Đặc điểm: - GV phát vấn: Qua nét + Phong trào đấu tranh nhân dân phong trào đấu tranh nông dân thời nổ từ đầu kỷ nhà Nguyễn ... trước - HS suy nghĩ, trả lời  Mâu thuẫn hội lên cao bùng nổ - GV nhận xét, kết luận đấu tranh - HS nghe, ghi chép Hoạt động 3: Cả lớp, nhân II PHONG TRÀO ĐẤU TRANH - GV đặt vấn đề: thời ... thầy trò vững hội dân tộc người dậy đấu tranh - HS nghe, ghi nhớ nguyên nhân dân tộc dậy đấu tranh do: + Tác động phong trào nông dân khắp nước + Các dân tộc người nói riêng nhân dân ta thời Nguyễn...
 • 13
 • 423
 • 0

TÌNH HÌNH XÃ HỘI Ở NỮA ĐẦU THẾ KỶ VÀ CUỘC ĐẤU TRANH CUA NHÂN DÂN pptx

TÌNH HÌNH XÃ HỘI Ở NỮA ĐẦU THẾ KỶ VÀ CUỘC ĐẤU TRANH CUA NHÂN DÂN pptx
... thầy trò vững hội dân tộc người dậy đấu tranh - HS nghe, ghi nhớ nguyên nhân dân tộc dậy đấu tranh do: + Tác động phong trào nông dân khắp nước + Các dân tộc người nói riêng nhân dân ta thời Nguyễn ... Mâu thuẫn hội lên cao bùng nổ - GV nhận xét, kết luận đấu tranh - HS nghe, ghi chép Hoạt động 3: Cả lớp, Cá nhân II PHONG TRÀO ĐẤU TRANH - GV đặt vấn đề: thời kỳ CỦA NHÂN DÂN VÀ BINH trước ... huỷ - HS nghe, ghi nhớ nhân vật Lịch sử Hoạt động 4: Cá nhân - Đặc điểm: - GV phát vấn: Qua nét + Phong trào đấu tranh nhân dân phong trào đấu tranh nông dân thời nổ từ đầu kỷ nhà Nguyễn em rút...
 • 13
 • 265
 • 0

bài 15: thời bắc thuộc và các cuộc đấu tranh của nhân dân ta.ppt

bài 15: thời bắc thuộc và các cuộc đấu tranh của nhân dân ta.ppt
... Thái Thú (người Hán) • Nhân dân ta phải nộp nhiều thứ thuế nhà Hán sức đồng hóa nhân dân ta II) CUỘC KHỞI NGHĨA CỦA HAI BÀ TRƯNG BÙNG NỔ Ở huyện Mê Linh có hai chi em thuộc dòng dõi Lạc Tướng: ... hiền tinh thần u nước,đồn kết đấu tranh chống giặc ngoại xâm dân tộc ta Ngun nhân: Đầu kỉ X, nhà Đường suy yếu, nhân hội đó, năm 905 Khúc Thừa Dụ lãnh đạo nhân dân dậy khởi nghĩa Diễn biến: ... nước • Thể tinh thần u nước,ý chí quật cường dân tộc ta THÀNH LUY LÂU HIỆN NAY LỄ HỘI HAI BÀ TRƯNG 1.Khái qt phong trào đấu tranh từ kỉ VI đến kỷ X STT Thời gian Tóm tắt diễn biến 542 Lý Bí khởi...
 • 31
 • 492
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lập bảng liên biểu các phong trào đấu tranh chống pháp của nhân dân lào và cam pu chia giữa hai cuộc chiến tranh thế giớiphong trào đấu tranh chống pháp của nhân dân làocuoc đấu tranh của nhân dân ta chống ách bắc thuộcnhững cuộc đấu tranh đầu tiên của nhân dân các dân tộc lạng sơn chống thực dân pháp xâm lược cuối thế kỷ xix đầu thế kỷ xxcuộc đấu tranh của nhân dân việt nam chống thực dân pháp xâm lượccuộc đấu tranh của nhân dânphong trào đấu tranh của nhân dân làocuộc đấu tranh của nhân dân ta thời bắc thuộccác cuộc đấu tranh của nhân dân tacuộc đấu tranh của nhân dân lạng sơn năm 1979các cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong thời bắc thuộccuộc đấu tranh của nhân dân ta thời bắc thuộc lập bảng thống kê theo mẫu saunhan dan mien namvua chien dau vua san xuat chong chien tranh pha hoai lan hai cua micuộc đấu tranh của nhân dân ta thời bắc thuộc lop 6 bai 25các cuộc đấu tranh của nhân dân châu phiNghiên cứu nâng cao hiệu năng của hệ tìm phương sử dụng anten không tâm pha trong môi trường các nguồn tín hiệu tương quanMột số phương pháp tối ưu trong các giai đoạn phát triển phần mềm nhúnNghiên cứu mức độ hài lòng của khách du lịch nội địa đối với chất lượng dịch vụ của hệ thống khách sạn nhà hàng TP. Cần ThơNghiên cứu phát hiện luật kết hợp hiếm và ứng dụngNGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NÉN DỮ LIỆU ĐỂ TĂNG HIỆU QUẢ LƯU TRỮ CHUỖI DNANghiên cứu về khai phá dữ liệu WEB và ứng dụng xây dựng WEBSITE tích hợp thông tinNOISE REDUCTION IN SPEECH ENHANCEMENT BY SPECTRAL SUBTRACTION WITH SCALAR KALMAN FILTERPhân cụm đa mục tiêu mờ cho dữ liệu định danhPHƢƠNG PHÁP KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG TƢƠNG TÁC GIAO DIỆN NGƢỜI DÙNG CHO ỨNG DỤNG WEBTHE ROLE OF SOCIAL TIES IN SOCIAL RECOMMENDATION SYSTEMSThuật toán và các bài toán lịch biểuVăn hóa doanh nghiệp tại Công ty điện toán và truyền số liệuVăn hóa doanh nghiệp tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thôngMở rộng hoạt động huy động vốn tiền gửi từ dân cư tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hà NamMô tả kiến thức điều dưỡng viên bệnh viện 354 về phòng và cấp cứu sốc phản vệMô tả mối liên quan giữa chỉ số hình thái với bệnh tim mạch trên những bệnh nhân đang điều trịMô tả một số yếu tố liên quan đến bệnh đột quỵ trên bệnh nhân điều trị nội trú viện tim mạch bệnh viện Bạch MaiMô tả sự hài lòng của người bệnh về thái độ và thực hành chuyên môn của điều dưỡng viên tại bệnh viện Da liễu Trung ương và một số yếu tố liên quan đến năm 2013Một số biện pháp nâng năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Sơn ALex Việt NamMột số biện pháp nâng nhằm cao hiệu quả công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH nội thất Phương Liên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập