Trac nghiem c si

de kiem tra danh cho HS lop chon : 40 cau trac nghiem C-Si- thoi gian 60 phut

de kiem tra danh cho HS lop chon : 40 cau trac nghiem C-Si- thoi gian 60 phut
... Câu 11 Dung dch X cha a mol NaHCO3 v b mol Na2CO3.Thc hin cỏc thớ ngim sau TN 1: cho (a+b)mol CaCl2 TN 2: cho (a+b) mol Ca(OH)2 vo dd X Khi lng kt ta thu c TN l A TN1 > TN2 B Khụng so sỏnh ... số gam kết tủa thu đợc l : A 1,56 B 3,42 C 0,78 D 1,71 Câu 13 Cho mt lung khớ CO i qua ng ng m(g) Fe2O3 nung núng.Sau mt thi gian thu c hn hp X gm Fe3O4,FeO,Fe,Fe2O3 d .Cho X tỏc dng ht vi dd HNO3 ... HNO3đặc,H 2SO đặc,CaO Câu 15 Cho m gam hn hp mui cacbonat tỏc dng ht vi dd HCl thu c 6,72 lớt khớ CO2(kc) v 32,3g mui clorua.Giỏ tr ca m l: A 30g B 29g C 27g D 28g Câu 16 Cho 0,15mol hn hp NaHCO3...
 • 4
 • 273
 • 0

Kiểm tra trắc nghiệm C IV ĐS 8

Kiểm tra trắc nghiệm C IV ĐS 8
... Giao hai tập nghiệm kh c ∅ ## Chúng c tập nghiệm* * Giải bất phương trình: 2x – > c tập nghiệm là:## S = { x / x > 2} ## S = { x / x > −2} ## S = ... tự luận: 1) Giải bất phương trình biểu diễn tập tậpnghiệm tr c số: a) 7x + 5< x – b) 2(x –6) < 3x – 9) 2) Cho m > n Chứng minh: - 3m < - 3n c) 2− x 3} ## S = { x / x < −3} ## S = { x / x > −3} ** Cho bất phương trình: − x < ## x ...
 • 2
 • 110
 • 0

60 Trắc nghiệm C

60 Trắc nghiệm C
... rate c a chair c a look c b picture c lecture d furniture b how c cow d row b cough c although d rough b only c lone d bone b late c private d date b cheap c chemist d child b book c soon ... Reagan > c 44 We can't reduce the number of nurses a cut back on b cut off on c cut out on d cut out a 45 Put on your coat just ………… it becomes cold a in fact b in time c in order d in case > ... had been coming c has come d has been coming a 29 I tried the bus, but I missed it a catching b to catch c catch d catch up >b 30 Women only began to gain with men in the 20th century a...
 • 428
 • 103
 • 0

32 CAU TRAC NGHIEM C V&VI-10NC

32 CAU TRAC NGHIEM C V&VI-10NC
... 17 Chọn c u sai : A Chuyển động chất lỏng chia làm hai loại : chảy ổn định chảy thành dòng B Chất lỏng thoả mãn điều kiện chảy thành dòng không nén đư c, gọi chất lỏng lý tưởng C Khi chảy ổn ... vuông g c, đặt cho miệng ống vuông g c với dòng chảy C Đo áp suất tĩnh c n dùng ống hình trụ hở hai đầu, cho miệng ống song song với dòng chảy D Độ chênh lệch c t thuỷ ngân ống Pi-tô cho biết cho ... 3,5at; 12000cm 3; t Giá trị t là: A 147oC B 420oC C 37527oC D 37,8oC 31 Chọn c u đúng: A Đơn vị áp suất hệ SI N/m3 B Torr =1 Pa C 1atm = 1,013.105 Pa D 670mmHg =1 atm 32 Cho bình c thể tích nhiệt...
 • 2
 • 33
 • 0

Trắc Nghiệm C-V7: chất rắn,chất lỏng và sự chuyển thể

Trắc Nghiệm C-V7: chất rắn,chất lỏng và sự chuyển thể
... nói bay chất lỏng ? A Sự bay chất lỏng xảy nhiệt độ B Sự bay trình chuyển từ thể lỏng sang thể xảy bề mặt chất lỏng C Sự bay kèm theo ngưng tụ D Sự bay trình chuyển từ thể lỏng sang thể xảy bên ... nước tác dụng lên Câu 30 Sự sôi trình chuyển từ thể lỏng sang thể xảy A bề mặt chất lỏng B đáy bình chứa chất lỏng bề mặt chất lỏng C bên bề mặt chất lỏng D lòng chất lỏng Câu 31 Tại giọt nước ... Phân loại chất rắn theo cách ? A Chất rắn kết tinh chất rắn vô đònh hình B Chất rắn đơn tinh thể chất rắn vô đònh hình C Chất rắn đơn tinh thể chất rắn đa tinh thể D Chất rắn đa tinh thể chất rắn...
 • 5
 • 454
 • 20

Câu hỏi trắc nghiệm C#, .NET framework bằng tiếng anh có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm C#, .NET framework bằng tiếng anh có đáp án
... the NET Framework? A .NET Framework uses DCOM for achieving language interoperability B .NET Framework is built on the DCOM technology 16 Câu hỏi trắc nghiệm C# tiếng anh đáp án C .NET Framework ... can be taken by Cache-Control of ASP.NET? a b c d Public Private No-cache All the Above 10 Câu hỏi trắc nghiệm C# tiếng anh đáp án Cau 18 I have an ASP.NET application I have a page loaded ... Services 15 Câu hỏi trắc nghiệm C# tiếng anh đáp án E It is an environment for development and execution of Windows applications 10.Which of the following constitutes the NET Framework? ASP.NET Applications...
 • 100
 • 851
 • 15

câu hỏi trắc nghiệm c

câu hỏi trắc nghiệm c
... B C u1 2: C C u2 2: C C u3 2: C C u4 2: B C u5 2: D C u3 : B C u1 3: D C u2 3: A C u3 3: A C u4 3: C C u5 3: C C u4 : C C u1 4: C C u2 4: A C u3 4: A C u4 4: D C u5 4: C C u5 : B C u1 5: A C u2 5: A C u3 5: C C u4 5: ... C u4 5: C C u5 5: B C u6 : A C u1 6: D C u2 6: A C u3 6: A C u4 6: A C u7 : D C u1 7: C C u2 7: A C u3 7: B C u4 7: B C u8 : A C u1 8: B C u2 8: C C u3 8: C C u4 8: D C u9 : D C u1 9: C C u2 9: B C u3 9: B C u4 9: B C u1 0: ... www.caotu28.blogspot.com C u hỏi tr c nghiệp Lập trình ngôn ngữ C }; a) “21 15” b) “15 21” c) Báo lỗi th c chương trình d) Kết kh c ĐÁP ÁN C u 1: D C u1 1: B C u2 1: A C u3 1: D C u4 1: A C u5 1: C C u2 :...
 • 10
 • 70
 • 0

Bài tập trắc nghiệm C++

Bài tập trắc nghiệm C++
... for ( ; ; ) ; D for (int i = ; ; i++) ; Reset Selection Question of 10 1.0 Points Cần phải viết C++ để truy xuất phần tử hàng cột (được tô đỏ) dãy foo hai chiều hàng x cột A foo[2][3] B foo[3][2]...
 • 6
 • 825
 • 0

Đề trắc nghiệm lập trình C

Đề trắc nghiệm lập trình C
... into CC_table select * from airline_service where service_code='CC' create table WC_table ( aircode char(2), service_code varchar(3) check (service_code='WC') constraint pk_wc primary key (aircode, ... sp_spaceused pass_view go sp_spaceused weekend_flights create table CC_table ( aircode char(2), service_code varchar(3) check (service_code='CC') constraint pk_cc primary key (aircode, service_code)) ... (aircode, service_code)) insert into WC_table select * from airline_service where service_code='WC' create table N_table ( aircode char(2), service_code varchar(3) check (service_code='N') constraint...
 • 3
 • 1,988
 • 24

Câu hỏi trắc nghiệm lập trình C

Câu hỏi trắc nghiệm lập trình C
... following code is meant to handle exceptions Explain why this code is not correct try { … } catch(Exception){…} catch(IOException){…} Select answer : We can’t use the type of IOException class as catch ... Sorting Caching Bubbling Question 20 : Difference between the C# statements “catch(Exception ex){}” and “catch{}”? A try statement can only have one catch{} statement(general catch clause) general clause; ... [ambiguous call’static MainClass()’ and ‘MainClass()’] Instance Static Instance Static Static instance Question 94 : What is the output of following C# code? class MainClass { static void Main()...
 • 33
 • 2,042
 • 21

1500 Câu hỏi trắc nghiệm trình độ C tiếng Anh

1500 Câu hỏi trắc nghiệm trình độ C tiếng Anh
... rate c a chair c a look c b picture c lecture d furniture b how c cow d row b cough c although d rough b only c lone d bone b late c private d date b cheap c chemist d child b book c soon ... Reagan > c 44 We can't reduce the number of nurses a cut back on b cut off on c cut out on d cut out a 45 Put on your coat just ………… it becomes cold a in fact b in time c in order d in case > ... had been coming c has come d has been coming a 29 I tried the bus, but I missed it a catching b to catch c catch d catch up >b 30 Women only began to gain with men in the 20th century a...
 • 428
 • 2,599
 • 44

trắc nghiệm tiếng anh trình độ A , B ,C

trắc nghiệm tiếng anh trình độ A , B ,C
... liệu tiếng < /b> Anh,< /b> trình < /b> độ < /b> A,< /b> B, C, IELTS TOEFL Copyright 2005 by Hp Group (www.hp-vietnam.com) All right reserved Trang web www.hp-vietnam.com có nhiều tài liệu tiếng < /b> Anh,< /b> trình < /b> độ < /b> A,< /b> B, C, IELTS ... liệu tiếng < /b> Anh,< /b> trình < /b> độ < /b> A,< /b> B, C, IELTS TOEFL Copyright 2005 by Hp Group (www.hp-vietnam.com) All right reserved Trang web www.hp-vietnam.com có nhiều tài liệu tiếng < /b> Anh,< /b> trình < /b> độ < /b> A,< /b> B, C, IELTS ... liệu tiếng < /b> Anh,< /b> trình < /b> độ < /b> A,< /b> B, C, IELTS TOEFL Copyright 2005 by Hp Group (www.hp-vietnam.com) All right reserved Trang web www.hp-vietnam.com có nhiều tài liệu tiếng < /b> Anh,< /b> trình < /b> độ < /b> A,< /b> B, C, IELTS...
 • 13
 • 880
 • 5

48 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐS 11 - C.II - TO HOP XAC SUAT

48 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐS 11 - C.II - TO HOP XAC SUAT
... d) A7 29) Từ 0;1;2;3;4;5;6;7 lập số gồm chữ số khác không bắt đầu “21” 5 a) A8 - A6 b) A7 - A6 c) C8 - A6 d) A8 - C6 30) Bốn đường thẳng song song cắt đường thẳng song song khác tạo nên hình ... tham gia thi đấu, thể lệ thi đội gặp lần Hỏi phải tổ chức tất trận đấu? 2 a) C12 b)66 c) A12 d)Cả a), b) 18) Một hộp có 14 viên bi , có bi vàng bi xanh Hỏi có cách lấy viên bi vàng viên bi xanh ... 25 36 d) 38) Chọn ngẫu nhiên học sinh từ tổ gồm 12 nam nữ Xác suất để chọn nam a) 11 28 b) 12 28 c) 12 16 d) 11 16 39) Cho phép thử có không gian mẫu Ω , xét biến cố A,B Hãy chọn mệnh đề sai...
 • 3
 • 679
 • 67

60 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÌNH HỌC 10 - C.1

60 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÌNH HỌC 10 - C.1
... điểm M(3; -4 ) Tọa độ điểm M’ đối xứng M qua gốc O điểm sau đây? Ⓐ M’ (-3 ; 4) Ⓑ M’ (-3 ; -4 ) Ⓒ M’(3; -4 ) Ⓓ M’(3; 4) Câu 2: Trong hệ tọa độ Oxy cho bốn điểm: A(1; -2 ), B(0; 3), C (-3 ; 4), D (-1 ; 8) Ba ... d) AD // BC 60/ Cho A(–2;2); B(–6; –1); C(–1; –1); D(3;2) Tứ giác ABCD hình gì? a) Hình bình hành (khơng đặc biệt) b) Hình thoi c) Hình chữ nhật d) Hình vng a) ∆ABO có trực tâm O Câu 1: Trong ... A, B, D Ⓒ A, C, D Ⓓ B, C, D Câu 3: Trong hệ tọa độ Oxy cho A(1; 3), B(2; -1 ) Tọa độ đỉnh M hình bình hành OABM điểm sau đây? Ⓐ M(1; 4) Ⓑ M (-1 ; -4 ) Ⓒ M(1; -4 ) Ⓓ M (-1 ; 4) ...
 • 6
 • 1,156
 • 121

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm hóa sinh chungtrắc nghiệm môn sinhtrắc nghiệm môn sinhđề kiểm tra trắc nghiệm môn sinhtrắc nghiệm môn sinh lýtrắc nghiệm vi sinh thực phẩmtrắc nghiệm tuyển sinhđề thì trắc nghiệm tuyển sinhgiải đề thì trắc nghiệm tuyển sinhbài tập trắc nghiệm môn sinhcau hoi trac nghiem mon sinh ly thuc vat chuong 1trắc nghiệm hóa sinh thậntrắc nghiệm vệ sinh công cộngđề thi trắc nghiệm môn sinhôn tập trắc nghiệm môn sinhGiáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học ở việt nam hiện nay (tt)Colorful donuts on the plateKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH xây dựng Bình MinhEbook hóa dược và kỹ thuật tổng hợp tập 2 GS TSKH phan đình châuFB THÍCH học CHUI 20 đề THI THPT QUỐC GIA mục TIÊU 5 6 điểmFB THÍCH học CHUI ôn tập môn hóa học CHUẨN bị kì THI THPTQGDân ca nghi lễ trong đời sống văn hóa của người Dao Tuyển ở Việt NamSang kien kinh nghiem toan 7bai du thi day hoc tich hop lien mon trong vat lyKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây dựng Hoàng LộcGiáo trình tài chính doanh nghiệpCach loc du lieu trung nhau trong excelbáo cáo tài chính công tyJournal of ethnopharmacology 117 (2008) 199–214Bioorganic medicinal chemistry 9 (2001) 41±50cach ve bieu do dia lyBài tập trắc nghiệm lịch sử 9555 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 92007 câu trắc nghiệm tiếng anh 10Tổng hợp những lỗi và thủ thuật trong word
Đăng ký
Đăng nhập