HÓA 11 THAM KHẢO

HÓA 11 THAM KHẢO

HÓA 11 THAM KHẢO
... nhn bit stiren b Phn ng vi H2 c Tham gia phn ng trựng hp liờn kt ụi C=C VI NAPTTALEN: Cõu to phõn t: - CTPT: C10H8 CTCT: Tớnh cht húa hc: - Tham gia phn ng th v tham gia phn ng cng B PHN HNG DN ... d CHCH mol + + + H2 Br2 HCl mol Ni, t 0 Pd, PbCO3 , t Hg xt (đime hóa) 6000 C, xt (trime hóa) g 3CHCH Cõu 11 Vit PTHH iu ch cỏc cht sau t cỏc mono me tng ng Axetilen, vinyl clorua, ... lớt Cõu 14 (A-2 011) Hp th hon ton 0,672 lớt khớ CO2 (ktc) vo lớt dung dch gm NaOH 0,025M v Ca(OH)2 0,0125M, thu c x gam kt ta Tớnh giỏ tr ca x ỏp ỏn: x = 1,25 gam Cõu 15 (B-2 011) Hp th hon ton...
 • 54
 • 25
 • 0

mot so hinh anh hoa hoc tham khao cho hoa 11

mot so hinh anh hoa hoc tham khao cho hoa 11
... việc hướng dẫn cho học sinh tự tìm hiểu kiến thức sách giáo khoa, tăng cường tính chủ động, tích cực tiết học Giáo viên nên cho học sinh làm làm lại dạng câu hỏi, tập sách giáo khoa cách sưu tầm, ... việc hướng dẫn cho học sinh tự tìm hiểu kiến thức sách giáo khoa, tăng cường tính chủ động, tích cực tiết học Giáo viên nên cho học sinh làm làm lại dạng câu hỏi, tập sách giáo khoa cách sưu tầm, ... thí nghiệm có liên quan đến hoá chất độc, hại (như Cl2, H2S, SO2 , H 2SO4 đặc, v.v…) giáo viên cần ý đến biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh làm thực hành tốt giáo viên nên làm thí nghiệm biểu...
 • 9
 • 224
 • 0

Tài liệu Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 11 doc

Tài liệu Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 11 doc
... có cấu hình electron Nguyên tố X, M nguyên tố sau đây: Chọn đáp án A Đều kim loại B Đều phi kim C Một kim loại, phi kim D Đều nguyên tố lưỡng tính Đáp án : (C) Bài : 15097 Nguyên tử nguyên tố ... Cho phản ứng hoá học sau: Hệ số cân phản ứng là: Chọn đáp án A 3, 4, 6, 9, 4, B 1, 7, 2, 3, 1, C 1, 28, 4, 2, 3, 28 D 3, 28, 4, 6, 9, 28 Đáp án : (D) Bài : 15104 Cho phản ứng hoá học sau: Hệ số ... thức sau đây: Chọn đáp án A B C D Tất sai Đáp án : (C) Bài : 15106 Có ống nghiệm đựng biết chất trên: Dùng phương pháp thực nghiệm sau để nhận Chọn đáp án A Cho khí lội qua dung dịch dư, dùng đầu...
 • 7
 • 133
 • 1

Đề hoá lớp 11 - sưu tầm đề kiểm tra, thi học sinh giỏi hoá học lớp 11 tham khảo bồi dưỡng (59)

Đề hoá lớp 11 - sưu tầm đề kiểm tra, thi học sinh giỏi hoá học lớp 11 tham khảo bồi dưỡng (59)
... loãng tượng xảy là: khí màu nâu đỏ thoát ra,dung dịch chuyển sang màu xanh Trang 2/4 - đề thi 789 B cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch muối có chứa ion PO4 3- xuất kết tủa màu vàng đặc trưng C ... 17,92 lit 29,7 gam B 17,92 lit 20 gam C 15,68 lit 20 gam D 11, 20 lit 29,7 gam - HẾT CHÚC CÁC EM LÀM BÀI TỐT !!! Trang 4/4 - đề thi 789 ... nguyên tử phân tử chất hữu C xác định thành phần % khối lượng nguyên tố hợp chất hữu Trang 3/4 - đề thi 789 D xác định nguyên tố có mặt hợp chất hữu III PHẦN RIÊNG : DÀNH CHO CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN...
 • 4
 • 89
 • 1

Đề hoá lớp 11 - sưu tầm đề kiểm tra, thi học sinh giỏi hoá học lớp 11 tham khảo bồi dưỡng (137)

Đề hoá lớp 11 - sưu tầm đề kiểm tra, thi học sinh giỏi hoá học lớp 11 tham khảo bồi dưỡng (137)
... 0,005M D 0,15M Bài 18 Một dung dịch có chứa cation Fe2+ (0,1mol ) l; Al3+ (0,2 mol ) anion Cl- (xmol) SO4 2- ( y mol) cô cạn dung dịch thu đợc 46,9g muối khan Trị số x y lần lợt : A 0,3 0,2 B 0,2 ... độ mol muối BaCl2 dung dịch B : A 0,05M B 0,01M C 0,17M D 0,38M Bài 15 Cho số Axit CH3COOH 1,8.1 0-5 pH dung dịch CH3COOH 0,4M : A 0,4 B 2,59 C D 3,64 Bài 16 : cho 150ml dung dịch HCl 2M tác dụng ... dụng với 150ml dung dịch NaOH 1.8M dung dịch sau phản ứng có pH : A 1,9 B 4,1 C 4,9 D Bài 17 Cho 112 ml khí CO2 (ĐKTC) bị hấp thụ hoàn toàn 200ml dung dịch Ca(OH)2 ta đợc 0,1g kết tủa Nồng độ mol/l...
 • 3
 • 92
 • 0

Đề hoá lớp 11 - sưu tầm đề kiểm tra, thi học sinh giỏi hoá học lớp 11 tham khảo bồi dưỡng (32)

Đề hoá lớp 11 - sưu tầm đề kiểm tra, thi học sinh giỏi hoá học lớp 11 tham khảo bồi dưỡng (32)
... ion dung dịch lớn Câu 22: Dung dịch HCl có pH=3, kết luận sau : A [H+]=[OH-]=1 0-3 B [H+]= 1 0-3 C [OH-]=1 0-3 D [H+]=10 -1 1 Câu 23: Cho chất sau :NaOH, HCl, NH3, H2SiO3, Zn(OH)2, Al(OH)3, NaCl, KNO2, ... Câu 30: Các ion sau không tồn dung dịch: A Na+, NO 3-, Mg2+, ClB Fe3+, NO 3-, Mg2+, Cl+ 3+ C NH4 , OH , Fe , Cl D H+, NH4+, SO4 2-, Cl -Hết - ... Câu 14: Công thức tính pH A pH = - log [OH-] B pH = log [H+] + C pH = - log [H ] D pH = +10 log [H+] Câu 15: Cho phương trình ion rút gọn : Ba2+ + SO4 2-  BaSO4 Phương trình phản ứng dạng...
 • 3
 • 86
 • 0

Đề hoá lớp 11 - sưu tầm đề kiểm tra, thi học sinh giỏi hoá học lớp 11 tham khảo bồi dưỡng (103)

Đề hoá lớp 11 - sưu tầm đề kiểm tra, thi học sinh giỏi hoá học lớp 11 tham khảo bồi dưỡng (103)
... Buta-1,3-dien B/ Hexa-1,3-dien C/ 2-metyl buta-1,3-dien D/ Penta-1,3-dien Câu 11: Tên gọi của: CH3-C(C2H5)=CH-CH2-C(CH3)2C2H5 là: A/ 2,5-dietyl-5-metyl hex-2-en B/ 3,6,6-trimetyl oct-3-en C/ 2-etyl-5,5-dimetyl ... vàng là: A/ B/ C/ D/ Câu 4: Cho 3-metyl but-1-en tác dụng HCl, sản phẩm là: A/ 2-clo-3-metyl butan B/ 3-clo-2-metyl butan C/ 2-clo-3-metyl but-1-en D/ 1-clo-3-metyl butan Câu 5: Ankanol cháy ... D/ 32 (g) Câu 14: Hợp chất CH2=CH-CH(CH3)-CH2-C(CH3)=CH2: A/ 4-metyl hepta-1,6-dien B/ 2-metyl hepta-1,5-dien C/ 3,4-dimetyl hexa-1,5-dien D/ 2,4-dimetyl hexa-1,5-dien Câu 15: Cho 6,7 (g) hỗn hợp...
 • 48
 • 210
 • 1

Đề hoá lớp 11 - sưu tầm đề kiểm tra, thi học sinh giỏi hoá học lớp 11 tham khảo bồi dưỡng (63)

Đề hoá lớp 11 - sưu tầm đề kiểm tra, thi học sinh giỏi hoá học lớp 11 tham khảo bồi dưỡng (63)
... ) →  Ba(OH)2 → Ca(HCO3 )2 (0 ,111 -x)  BaCO3 (0 ,111 -x)+CaCO3 (0 ,111 -x)  Nên 100x + (0 ,111 – x)100 + (0 ,111 – x).197 = 20,95 → x = 0,061 n 0, 0, 061 + 2(0 ,111 – 0,161.)44 0,161 ; = 061.100+3,108 ... châm Câu III: 1,a, viết pthh Tính [OH-] = 0,02 cho pH=12,3 B ý giải chác sai minh cho HCl phản ứng hết với NaOH xong tính toán bt 2, theo thi ion có NH4+ Cl- Cr3+ SO42 Câu IV: tính lằng nhằng ... x = 0, 0135 - C4Hc: x ; C2Hd: y nên →  → c + d = 0, 0135c 0, 0135d + = 0, 078  x + y = 0, 081  y = 0, 0135 11, 55 (loại) 2 + y = 0, 027 = 0, 018  x 0, 018c + 0, 009d  x0, 078 - C4Hc:x ; CH4:...
 • 3
 • 337
 • 5

Đề hoá lớp 11 - sưu tầm đề kiểm tra, thi học sinh giỏi hoá học lớp 11 tham khảo bồi dưỡng (12)

Đề hoá lớp 11 - sưu tầm đề kiểm tra, thi học sinh giỏi hoá học lớp 11 tham khảo bồi dưỡng (12)
... Penta-1,3-dien Câu 11: Tên gọi của: CH3-C(C2H5)=CH-CH2-C(CH3)2C2H5 là: A/ 2,5-dietyl-5-metyl hex-2-en B/ 3,6,6-trimetyl oct-3-en C/ 2-etyl-5,5-dimetyl hept-2-en D/ 5,5-dimeyl-2-etyl hept-2-en ... Câu 4: Cho 3-metyl but-1-en tác dụng HCl, sản phẩm là: A/ 2-clo-3-metyl butan B/ 3-clo-2-metyl butan C/ 2-clo-3-metyl but-1-en D/ 1-clo-3-metyl butan - 39 / 50 - Phần ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Câu ... CH3CH(CH3)CH(CH3)C ≡ CCH2CH3: - 13 / 50 - Phần ĐỀ KIỂM TRA TIẾT LẦN A/ 2-isopropyl hex-3-in B/ 2-isopropyl hex-4-in C/ 5,6-dimetyl hept-3-in D/ 5-isopropyl hex-3-in B PHẦN RIÊNG – học sinh làm phần Phần...
 • 50
 • 383
 • 1

Đề hoá lớp 11 - sưu tầm đề kiểm tra, thi học sinh giỏi hoá học lớp 11 tham khảo bồi dưỡng (46)

Đề hoá lớp 11 - sưu tầm đề kiểm tra, thi học sinh giỏi hoá học lớp 11 tham khảo bồi dưỡng (46)
... CHBr CH3 - BrCH3 CH3 H CH3 C C CH CH CH3 Br CH3 CH3CH=C(CH3)-CHBr-CHBr-CH3 + Br 0,50 - CH3-CHBr-C(CH3)=CH-CHBr-CH3 CH3-CHBr-CBr(CH3)-CH=CH-CH3 21 Câu XVI ( điểm) Trình bày phương pháp phân biệt cặp ... CHBr CH3 - BrCH3 CH3 H CH3 C C CH CH CH3 Br CH3 CH3CH=C(CH3)-CHBr-CHBr-CH3 + Br 0,50 - CH3-CHBr-C(CH3)=CH-CHBr-CH3 CH3-CHBr-CBr(CH3)-CH=CH-CH3 29 Câu XXI ( điểm) Trình bày phương pháp phân biệt cặp ... Cấu tạo A, B, C là: (A) CH3 H C C C * C C CH3 2Z-4-metylhept-2-en-5-in H H CH3 (B) CH3CH2CH2CH(CH3)CH2CH2CH3 4-metylheptan H 2Z,5Z-4-metylhepta-2,5-dien (C) CH3 C C C C C CH3 0,75 H H CH3 H H (b)...
 • 37
 • 87
 • 0

Đề hoá lớp 11 - sưu tầm đề kiểm tra, thi học sinh giỏi hoá học lớp 11 tham khảo bồi dưỡng (45)

Đề hoá lớp 11 - sưu tầm đề kiểm tra, thi học sinh giỏi hoá học lớp 11 tham khảo bồi dưỡng (45)
... CHBr CH3 - BrCH3 CH3 H CH3 C C CH CH CH3 Br CH3 CH3CH=C(CH3)-CHBr-CHBr-CH3 + Br 0,50 - CH3-CHBr-C(CH3)=CH-CHBr-CH3 CH3-CHBr-CBr(CH3)-CH=CH-CH3 21 Câu XVI ( điểm) Trình bày phương pháp phân biệt cặp ... PHỐ ĐÀ NẴNG HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2006 - 2007 MÔN: HÓA HỌC LỚP 11 Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC Đề có hai (2) trang Câu XVII (4 ... CHBr CH3 - BrCH3 CH3 H CH3 C C CH CH CH3 Br CH3 CH3CH=C(CH3)-CHBr-CHBr-CH3 + Br 0,50 - CH3-CHBr-C(CH3)=CH-CHBr-CH3 CH3-CHBr-CBr(CH3)-CH=CH-CH3 29 Câu XXI ( điểm) Trình bày phương pháp phân biệt cặp...
 • 37
 • 87
 • 0

Đề hoá lớp 11 - sưu tầm đề kiểm tra, thi học sinh giỏi hoá học lớp 11 tham khảo bồi dưỡng (123)

Đề hoá lớp 11 - sưu tầm đề kiểm tra, thi học sinh giỏi hoá học lớp 11 tham khảo bồi dưỡng (123)
... CH2=CH-CH2-CH=CH2 B CH2=CH-CH=CH-CH3 C CH2=C=CH-CH2-CH3 D CH3-CH2CH=CH-CH3 023: CH2Br CHBrCl.X có tên gọi : A 1, 2- ibrom-1-cloetan B 1, 2- ibrom-2-cloetan C 1-clo-1, 2- ibrometan D 1,2-brom-1-cloetan ... hirocacbon X thu c 0 ,11 mol CO2 v 0,132 mol H2O Khi X tỏc dng vi khớ clo thu c sn phm monoclo Tờn gi ca X l: A 2-metylbutan B etan C 2,2-imetylpropan D 2-metylpropan 022: Penta-1, 3- ien có công thức ... l A C2H2 v C3H4 B C3H4 v C4H8 C C4H6 v C5H10 D C3H4 v C4H6 019: Khi t chỏy mt lng hirocacbon , sinh s mol CO2/s mol H2O=1/2 Hirocacbon ú l A C4H6 B C6H12 C CH4 D C4H2 020: t chỏy hon ton m (g)...
 • 2
 • 99
 • 0

Đề hoá lớp 11 - sưu tầm đề kiểm tra, thi học sinh giỏi hoá học lớp 11 tham khảo bồi dưỡng (7)

Đề hoá lớp 11 - sưu tầm đề kiểm tra, thi học sinh giỏi hoá học lớp 11 tham khảo bồi dưỡng (7)
... GD & ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT-DTNT CON CNG ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG – NĂM HỌC 2008 - 2009 Mơn thi: HỐ HỌC LỚP 11 Thời gian : 150 phút (khơng kể thời gian giao đề) Câu I:( điểm ) A dung dịch ... TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2006 - 2007 MƠN: HĨA HỌC LỚP 11 Thời gian: 150 phút (khơng kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC Đề có hai (2) trang ... nhiªu P1 ? - HÕt -UBND TỈNH THÁI NGUN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 11 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MƠN: HỐ HỌC (Thời gian 150 phút khơng kể thời gian giao đề) (Đề thi gồm 02 trang)...
 • 26
 • 121
 • 0

Đề hoá lớp 11 - sưu tầm đề kiểm tra, thi học sinh giỏi hoá học lớp 11 tham khảo bồi dưỡng (61)

Đề hoá lớp 11 - sưu tầm đề kiểm tra, thi học sinh giỏi hoá học lớp 11 tham khảo bồi dưỡng (61)
... CnH2n-6 → 14n-6 = 92 → n =7 2,0 CT : → Phương trình: C6H5-CH3 + Cl2 C6H5-CH2Cl + HCl C6H5-CH3 + 3H2 dư C6H11-CH3 C6H5-CH3 + 3HNO3 H2SO4đ C6H2(NO2)3-CH3 + 3H2O C6H5-CH3 + 2KMnO4 3(4,0) C6H5-COOK ... …………………….HẾT…………………… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP CƠ SỞ TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM HỌC 2012 - 2013 ( Hướng dẫn chấm có trang) Môn: Hóa học - Lớp 11 ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1(4,5 đ) ... 197 CO2 + OH- → HCO3 0,07 0,08 0,07 - + OH- → CO 2- + H O HCO3 0,07 0,01 0,01 t0 Ba 2+ + CO32−  BaCO3 ↓ → 0,02 0,02 Do kết tủa thu 0,02 mol lượng OH- cho thêm vào 0,01 mol Ta có : OH- = 0,5a →...
 • 7
 • 92
 • 0

Đề hoá lớp 11 - sưu tầm đề kiểm tra, thi học sinh giỏi hoá học lớp 11 tham khảo bồi dưỡng (8)

Đề hoá lớp 11 - sưu tầm đề kiểm tra, thi học sinh giỏi hoá học lớp 11 tham khảo bồi dưỡng (8)
... ; - - - 09 - - = - 22 - - = - 35 - / - - 48 - / - - 10 - - = - 23 - - - ~ 36 - - = - 49 - / - - 11 - - = - 24 ; - - - 37 ; - - - 50 - - - ~ 12 - - - ~ 25 - - - ~ 38 - - = - 13 - / - - 26 - / - ... - = - 21 - / - - 34 ; - - - 47 - - - ~ 09 ; - - - 22 ; - - - 35 - / - - 48 - - = - 10 - - = - 23 ; - - - 36 ; - - - 49 - / - - 11 - - - ~ 24 ; - - - 37 ; - - - 50 - - - ~ 12 - - = - 25 - - - ~ ... / - - 30 - - - ~ 43 - - - ~ 05 - - = - 18 ; - - - 31 ; - - - 44 - - = - 06 ; - - - 19 - - = - 32 - - - ~ 45 ; - - - 07 - / - - 20 ; - - - 33 - - - ~ 46 - - - ~ 08 - - - ~ 21 - - - ~ 34 - - = -...
 • 55
 • 94
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: từ vựng và ngữ pháp tiếng anh lớp 11 tham khảo đầy đủsách tham khảo hóa học 11sách tham khảo hóa học lớp 11sách tham khảo hóa học 11 haysách tham khảo hóa 11sách tham khảo hóa lớp 11sách tham khảo môn hóa lớp 11sách tham khảo môn hóa 11sách tham khảo hóa 11 hayđề thi tham khảo địa lý 11tài liệu tham khảo chuyên ngành hóatài liệu tham khảo cho các bạn học sinh phổ thông có tư liệu ôn thi hóa tốt đạt kết quả cao trong các kì thi vào các trường cao đẳngtài liệu tham khảo hóa họctài liệu tham khảo toán 11đề thi tham khảo toán 11bai tap tieng anh lop 4Nhận xét đặc điểm lâm sàng, x – quang và kết quả xử trí chấn thương nhóm răng cửa vĩnh viễn hàm trênNhận xét thực trạng sâu răng sớm và mối liên quan với thói quen nuôi dưỡng ở trẻ 36 71 tháng tuổi tại trường mầm non x20, thanh xuân, hà nội năm 2014Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tổn thương đốm trắng quanh mắc cài trong điều trị nắn chỉnh răngQUẢN lý TRƯỜNG TIỂU học THEO TIẾP cận QUẢN lý dựa vào NHÀ TRƯỜNGNghiên cứu áp dụng thang điểm chẩn đoán viêm ruột thừa cấp trẻ em tại bệnh viện nhi trung ươngĐánh giá kết quả điều trị hẹp niệu quản thứ phát sau phẫu thuật tại bệnh viện việt đứcNghiên cứu áp dụng bảng điểm okuda, CLIP, barcelona trong phân loại bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào ganKhảo sát đặc điểm z score của mật độ xương ở bệnh nhân nữ viêm khớp dạng thấpTƯ DUY NGHỆ THUẬT của MA văn KHÁNG TRONG TIỂU THUYẾT ĐỒNG bạc TRẮNG HOA xòe và mùa lá RỤNG TRONG vườnĐề thi tiếng nhật JTEST AD 107Nghiên cứu, chế tạo vật liệu compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi thủy tinh và nanoclayĐề thi tiếng nhật JTEST AD 110DIỄN NGÔN PHỐ TRONG TIỂU THUYẾT TRẦN dầnNĂNG lực TIẾNG VIỆT của học SINH TRƯỜNG THCS NÙNG NÀNG và TRƯỜNG nội TRÚ HUYỆN TAM ĐƯỜNG TỈNH LAI CHÂUVAI TRÒ của các CƯỜNG QUỐC TRONG CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 1945)VẤN đề địa lý – LỊCH sử TRONG tác PHẨM GIA ĐỊNH THÀNH THÔNG CHÍ và sử học bị KHẢONGHIÊN cứu BIỂU HIỆN GEN GP5 của VIRUS gây hội CHỨNG rối LOẠN SINH sản và hô hấp ở lợn (PRRS) TRÊN tế bào THUỐC lá và hạt đậu TƯƠNGCambridge practice tests for IELTS 6CÂU hỏi TRÊN báo TIỀN PHONG (KHẢO sát từ THÁNG 1 năm 2013 đến THÁNG 12 năm 2014)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập