De DH mon hoa hoc khoi b 2014

Đề thi thử ĐH, CĐ lần 1 - năm 2014 môn Hóa học khối B THPT Hà Bà Trưng Thừa Thiên Huế

Đề thi thử ĐH, CĐ lần 1 - năm 2014 môn Hóa học khối B THPT Hà Bà Trưng Thừa Thiên Huế
... 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 CÂU HỎI 10< /b> 11< /b> 12< /b> 13< /b> 14< /b> 15< /b> 16< /b> 17< /b> 18< /b> 19< /b> 20 21 < /b> 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 < /b> 32 ... 2,2-dimetylpropan -1 < /b> - ol, 3-metylbutan -1 < /b> - ol B 2-metylbutan-2-ol, pentan -1 < /b> - ol C 2,2-dimetylpropan -1 < /b> - ol, pentan -1 < /b> - ol D Cả A C Câu 13< /b> : Chia hỗn hợp X gồm Na, Al Fe thành hai phần - < /b> Cho phần vào dung ... ứng hóa < /b> học:< /b> CrCl3 +Cl2 +NaOH → X + NaCl + H2O Chất X A Cr(OH)3 B Na2CrO4 C Na2Cr2O7 D NaCrO2 - < /b> HẾT Trang 5/6 - < /b> đề < /b> thi < /b> 13< /b> 2 MÃ ĐỀ THI < /b> 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2...
 • 6
 • 266
 • 2

Đề&Đáp án môn HÓA HỌC khối B (ĐH 2009)

Đề&Đáp án môn HÓA HỌC khối B (ĐH 2009)
... B C B C B A B C A A A D C B D D A B A B B A D B B D C C C C 852 A D A D B B C C B C B A D A C D C D A A B A B D C C A A A B B D C D C 958 C C C B D B D A A A A B C D C B B A C B D C A A B B B ... A B C D B D A D D C D D B C B C B C C B A D B B C A C D B D C A A C A D A D C D B A C C B B D C B A D C D C A A C C D A B D B A D C D B B B D C A D B D C D C A D C A A A D C C D B B D D C A B ... B A A D A C C D B C C B 269 C A A C A C D A C B D A C C B B B B B B A D A B A C B D B D D B C C A Mã đề 475 637 B B D B D A C D A D C C D A B A D D B A C C A D D A C C A D D B C C C A A D D B...
 • 8
 • 156
 • 0

Tổng hợp đề thi thử ĐH môn Hóa học khối A, B pot

Tổng hợp đề thi thử ĐH môn Hóa học khối A, B pot
... Na2CO3; Br2 Số trường hợp < /b> xảy phản ứng hóa < /b> học < /b> là: A B C D Câu 60: Trong số chất: phenylamoni clorua, natri phenolat, vinyl clorua, anlyl clorua, benzyl clorua, phenyl clorua, phenyl benzoat, ... mol H2 b t Ni b nh kín Nung hỗn hợp < /b> X thu hỗn hợp < /b> Y gồm hiđrocacbon có tỉ khối < /b> H2 19,25 Cho toàn hỗn hợp < /b> Y qua b nh đựng dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu m gam kết tủa vàng nhạt 1,568 lít hỗn hợp < /b> khí ... 10:1 Tổng < /b> khối < /b> lượng Gly–Gly Glyxin hỗn hợp < /b> sản phẩm là: A 27,9 gam B 28,8 gam C 29,7 gam D 13,95 gam Câu 52: Trong số chất: clobenzen, toluen, nitrobenzen, anilin, phenol, axit benzoic, benzanđehit,...
 • 5
 • 260
 • 5

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn: HOÁ HỌC, khối B

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn: HOÁ HỌC, khối B
... A A D A C D A D B C C C D A C D A D B C B A D D A D B C C A C C B D B B B C C C A B C C C B B B B D B B D B D B A C A A C B A C A C A B D C C A B A D D C C B D A ... 55 56 Mã đề < /b> thi < /b> 529 614 140 307 723 835 A D A D A B D A C A A C C C D D B B A B D D B A D D D C C D D D C C B C B D C B A B B A C D A C B B C A B C A A B B A D D C B A A D A C D A D B C C C D...
 • 2
 • 436
 • 1

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn: HÓA HỌC, khối B

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn: HÓA HỌC, khối B
... 56 Mã đề < /b> thi < /b> 371 402 195 268 659 836 B D B D A B A C A D D C D D A C A C C A C C A D C B C B B A C A D D A B A B D B A D D A D A D D B D C B C C A A D D C A C B A B A D B D B C B C D A C D B C ... B A B A D B D B C B C D A C D B C C D B A B A A C D C D D A B B A B C C B C A B B B C C C D C C B C A D C B C A C B B D B B C B A C C A C B D B C A A D B A A A D C C ...
 • 2
 • 368
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn: HÓA HỌC; Khối: Bđề 168

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn: HÓA HỌC; Khối: B mã đề 168
... xiclobutan, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en Dãy gồm chất sau phản ứng với H2 (dư, xúc tác Ni, to), cho sản phẩm là: A 2-metylpropen, cis-but-2-en xiclobutan B xiclobutan, ... trị m A 19,7 B 15,5 C 17,1 D 39,4 Câu 14: Phát biểu sau sai? A Sản phẩm phản ứng xà phòng hoá chất b o axit b o glixerol B Trong công nghiệp chuyển hoá chất b o lỏng thành chất b o rắn C Số nguyên ... 2-metylpropen, cis-but-2-en xiclobutan B xiclobutan, cis-but-2-en but-1-en C xiclobutan, 2-metylbut-2-en but-1-en D but-1-en, 2-metylpropen cis-but-2-en Câu 36: Hoà tan hoàn toàn 47,4 gam phèn chua...
 • 6
 • 170
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn: HÓA HỌC; Khối: Bđề 259

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn: HÓA HỌC; Khối: B mã đề 259
... diÖp lôc Trang 4/6 - đề < /b> thi < /b> 259 X, Y Z là: A tinh b t, glucozơ ancol etylic B xenlulozơ, fructozơ khí cacbonic C tinh b t, glucozơ khí cacbonic D xenlulozơ, glucozơ khí cacbon oxit Câu 48: Quá ... chất: xiclobutan, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en Dãy gồm chất sau phản ứng với H2 (dư, xúc tác Ni, to), cho sản phẩm là: A xiclobutan, 2-metylbut-2-en but-1-en B 2-metylpropen, ... xiclobutan, 2-metylbut-2-en but-1-en B 2-metylpropen, cis-but-2-en xiclobutan C xiclobutan, cis-but-2-en but-1-en D but-1-en, 2-metylpropen cis-but-2-en Câu 15: Cho m1 gam Al vào 100 ml dung dịch gồm...
 • 6
 • 134
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn: HÓA HỌC; Khối: Bđề 314

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn: HÓA HỌC; Khối: B mã đề 314
... CH3CH(NH3Cl)COOH D H2NCH2COOC2H5 ClH3NCH2COOH Trang 3/6 - đề < /b> thi < /b> 314 Câu 37: Phát biểu sau sai? A Sản phẩm phản ứng xà phòng hoá chất b o axit b o glixerol B Nhiệt độ sôi este thấp hẳn so với ancol có ... thức phân tử C3H7O2N làm màu dung dịch brom Tên gọi X A metyl aminoaxetat B axit α-aminopropionic C axit β-aminopropionic D amoni acrylat Trang 2/6 - đề < /b> thi < /b> 314 Câu 25: Trung hoà 8,2 gam hỗn hợp ... 12: Để phân biệt CO2 SO2 cần dùng thuốc thử A CaO < /b> B dung dịch NaOH C nước brom D dung dịch Ba(OH)2 Câu 13: Dãy gồm chất phân tử có liên kết cộng hoá trị phân cực là: A O2, H2O, NH3 B HCl, O3,...
 • 6
 • 151
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn: HÓA HỌC; Khối: Bđề 472

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn: HÓA HỌC; Khối: B mã đề 472
... sản phẩm là: A 2-metylpropen, cis-but-2-en xiclobutan B but-1-en, 2-metylpropen cis-but-2-en C xiclobutan, cis-but-2-en but-1-en D xiclobutan, 2-metylbut-2-en but-1-en Câu 34: Hỗn hợp khí X gồm ... lôc X, Y Z là: A tinh b t, glucozơ ancol etylic C xenlulozơ, glucozơ khí cacbon oxit B tinh b t, glucozơ khí cacbonic D xenlulozơ, fructozơ khí cacbonic Trang 4/6 - đề < /b> thi < /b> 472 Câu 47: Để điều ... dịch H2SO4 đậm đặc B Na2SO3 khan C CaO < /b> D dung dịch NaOH đặc Câu 17: Để phân biệt CO2 SO2 cần dùng thuốc thử A dung dịch Ba(OH)2 B CaO < /b> C dung dịch NaOH D nước brom Câu 18: Phát biểu sau sai? A Trong...
 • 6
 • 210
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn: HÓA HỌC; Khối: Bđề 637

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn: HÓA HỌC; Khối: B mã đề 637
... chất: xiclobutan, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en Dãy gồm chất sau phản ứng với H2 (dư, xúc tác Ni, to), cho sản phẩm là: A xiclobutan, cis-but-2-en but-1-en B 2-metylpropen, ... but-1-en B 2-metylpropen, cis-but-2-en xiclobutan C but-1-en, 2-metylpropen cis-but-2-en D xiclobutan, 2-metylbut-2-en but-1-en Câu 22: Chất X có công thức phân tử C4H9O2N Biết: X + NaOH → Y + CH4O ... không khí Nếu cho toàn Y sục từ từ vào dung dịch brom (dư) có m gam brom tham gia phản ứng Giá trị m A 32,0 B 16,0 C 8,0 D 3,2 Trang 3/6 - đề < /b> thi < /b> 637 Câu 37: Nhỏ từ từ 0,25 lít dung dịch NaOH...
 • 6
 • 158
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn: HÓA HỌC; Khối: Bđề 815

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn: HÓA HỌC; Khối: B mã đề 815
... sản phẩm là: A 2-metylpropen, cis-but-2-en xiclobutan B but-1-en, 2-metylpropen cis-but-2-en C xiclobutan, cis-but-2-en but-1-en D xiclobutan, 2-metylbut-2-en but-1-en Câu 13: Dãy sau gồm chất ... A B C D Câu 23: Chất X có công thức phân tử C3H7O2N làm màu dung dịch brom Tên gọi X A axit α-aminopropionic B axit β-aminopropionic C metyl aminoaxetat D amoni acrylat Trang 2/6 - đề < /b> thi < /b> 815 ... vào dung dịch brom (dư) có m gam brom tham gia phản ứng Giá trị m A 16,0 B 32,0 C 3,2 D 8,0 Câu 37: Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt chất riêng biệt nhóm sau đây? A Mg, Al2O3, Al B Zn, Al2O3,...
 • 6
 • 123
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn: HÓA HỌC; Khối Bđề 179

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn: HÓA HỌC; Khối B mã đề 179
... với dung dịch NaHCO3 B Thuỷ phân benzyl clorua thu phenol C Vinyl axetat phản ứng với dung dịch NaOH sinh < /b> ancol etylic D Phenol phản ứng với nước brom Trang 2/5 - đề < /b> thi < /b> 179 Câu 25: Đốt cháy ... hoá - khử B Zn2+/Zn Cu2+/Cu A Pb2+/Pb Cu2+/Cu 2+ 2+ D Zn2+/Zn Pb2+/Pb C Mg /Mg Zn /Zn Câu 59: Số amin thơm b c ứng với công thức phân tử C7H9N A B C D Câu 60: Thuốc thử dùng để phân biệt dung ... dùng để phân biệt dung dịch riêng biệt: NaCl, NaHSO4, HCl B NH4Cl C BaCl2 D (NH4)2CO3 A BaCO3 HẾT Trang 5/5 - đề < /b> thi < /b> 179 ...
 • 5
 • 149
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn: HÓA HỌC; Khối Bđề 247

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn: HÓA HỌC; Khối B mã đề 247
... loại M A Fe B Al C Cu D Mg Trang 4/5 - đề < /b> thi < /b> 247 Câu 50: Cho phản ứng: Br2 + HCOOH → 2HBr + CO2 Nồng độ ban đầu Br2 a mol/lít, sau 50 giây nồng độ Br2 lại 0,01 mol/lít Tốc độ trung b nh phản ... glucozơ, etanol B glucozơ, sobitol C glucozơ, fructozơ D glucozơ, saccarozơ Trang 3/5 - đề < /b> thi < /b> 247 Câu 36: Anđehit no mạch hở X có công thức đơn giản C2H3O Công thức phân tử X B C8H12O4 C C4H6O2 ... nóng, thu sản phẩm gồm muối ancol etylic Chất X B ClCH2COOC2H5 A CH3COOCH2CH3 D CH3COOCH(Cl)CH3 C CH3COOCH2CH2Cl Trang 2/5 - đề < /b> thi < /b> 247 Câu 23: Cho biết thứ tự từ trái sang phải cặp oxi hoá -...
 • 5
 • 133
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn: HÓA HỌC; Khối Bđề 513

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn: HÓA HỌC; Khối B mã đề 513
... với dung dịch NaHCO3 B Thuỷ phân benzyl clorua thu phenol C Vinyl axetat phản ứng với dung dịch NaOH sinh < /b> ancol etylic D Phenol phản ứng với nước brom Trang 2/5 - đề < /b> thi < /b> 513 Câu 25: Đốt cháy ... hoá - khử B Pb2+/Pb Cu2+/Cu A Mg2+/Mg Zn2+/Zn 2+ 2+ D Zn2+/Zn Cu2+/Cu C Zn /Zn Pb /Pb Câu 59: Số amin thơm b c ứng với công thức phân tử C7H9N A B C D Câu 60: Thuốc thử dùng để phân biệt dung ... dùng để phân biệt dung dịch riêng biệt: NaCl, NaHSO4, HCl B BaCO3 C BaCl2 D NH4Cl A (NH4)2CO3 HẾT Trang 5/5 - đề < /b> thi < /b> 513 ...
 • 5
 • 152
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: The teachings on speace and harmony of the 14th dalai lama and selected peace advocatesHoàn thiện đề án xác định VTVL đối với cán bộ phòng, ban ở trường đại học hùng vương tỉnh phú thọTrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc (tt)Nâng cao chất lượng cho vay đối với hộ sản xuất tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Vũ ThưQuản lý hoạt động liên kết đào tạo của trường cao đẳng kỹ thuật với doanh nghiệp (tt)Nghiên cứu biến tính diatomit phú yên ứng dụng trong hấp phụ và xúc tácDe thi và đáp án học sinh giỏ toán lop 12 nam 2016 2017Đề và đáp án chính thức học sinh giỏi văn học lớp 12 cấp tỉnh 2016 2017Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Thướng mại - Tùng Bách.PDFMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu NghịMột số giải pháp tăng cường vốn huy động tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Hưng Hà tỉnh Thái BìnhMột số giải pháp tạo động lực làm việc cho công nhân thông qua việc thực hiện trách nhiệm xã hội tại Công ty CP Dệt Đông QuangMột số nhận xét về nhận thức của bệnh nhân đối với bệnh nhân tăng huyết áp tại khoa nội - Bệnh viện Việt Nam Cu BaMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần máy tính và giải pháp mạng TICMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vốn lưu động tại công ty cổ phần xây dựng đô thịMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vốn lưu động tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng thế hệ mớiMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doạnh tại công ty cổ phần Hợp Thành PhátBáo cáo thực tập HVTC20000 câu đàm thoại tiếng anh thông dụngMột số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội