De DH mon hoa hoc khoi b 2014

Đề thi thử ĐH, CĐ lần 1 - năm 2014 môn Hóa học khối B THPT Hà Bà Trưng Thừa Thiên Huế

Đề thi thử ĐH, CĐ lần 1 - năm 2014 môn Hóa học khối B THPT Hà Bà Trưng Thừa Thiên Huế
... 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 CÂU HỎI 10< /b> 11< /b> 12< /b> 13< /b> 14< /b> 15< /b> 16< /b> 17< /b> 18< /b> 19< /b> 20 21 < /b> 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 < /b> 32 ... 2,2-dimetylpropan -1 < /b> - ol, 3-metylbutan -1 < /b> - ol B 2-metylbutan-2-ol, pentan -1 < /b> - ol C 2,2-dimetylpropan -1 < /b> - ol, pentan -1 < /b> - ol D Cả A C Câu 13< /b> : Chia hỗn hợp X gồm Na, Al Fe thành hai phần - < /b> Cho phần vào dung ... ứng hóa < /b> học:< /b> CrCl3 +Cl2 +NaOH → X + NaCl + H2O Chất X A Cr(OH)3 B Na2CrO4 C Na2Cr2O7 D NaCrO2 - < /b> HẾT Trang 5/6 - < /b> đề < /b> thi < /b> 13< /b> 2 MÃ ĐỀ THI < /b> 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2 13< /b> 2...
 • 6
 • 260
 • 2

Đề&Đáp án môn HÓA HỌC khối B (ĐH 2009)

Đề&Đáp án môn HÓA HỌC khối B (ĐH 2009)
... B C B C B A B C A A A D C B D D A B A B B A D B B D C C C C 852 A D A D B B C C B C B A D A C D C D A A B A B D C C A A A B B D C D C 958 C C C B D B D A A A A B C D C B B A C B D C A A B B B ... A B C D B D A D D C D D B C B C B C C B A D B B C A C D B D C A A C A D A D C D B A C C B B D C B A D C D C A A C C D A B D B A D C D B B B D C A D B D C D C A D C A A A D C C D B B D D C A B ... B A A D A C C D B C C B 269 C A A C A C D A C B D A C C B B B B B B A D A B A C B D B D D B C C A Mã đề 475 637 B B D B D A C D A D C C D A B A D D B A C C A D D A C C A D D B C C C A A D D B...
 • 8
 • 147
 • 0

Tổng hợp đề thi thử ĐH môn Hóa học khối A, B pot

Tổng hợp đề thi thử ĐH môn Hóa học khối A, B pot
... Na2CO3; Br2 Số trường hợp < /b> xảy phản ứng hóa < /b> học < /b> là: A B C D Câu 60: Trong số chất: phenylamoni clorua, natri phenolat, vinyl clorua, anlyl clorua, benzyl clorua, phenyl clorua, phenyl benzoat, ... mol H2 b t Ni b nh kín Nung hỗn hợp < /b> X thu hỗn hợp < /b> Y gồm hiđrocacbon có tỉ khối < /b> H2 19,25 Cho toàn hỗn hợp < /b> Y qua b nh đựng dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu m gam kết tủa vàng nhạt 1,568 lít hỗn hợp < /b> khí ... 10:1 Tổng < /b> khối < /b> lượng Gly–Gly Glyxin hỗn hợp < /b> sản phẩm là: A 27,9 gam B 28,8 gam C 29,7 gam D 13,95 gam Câu 52: Trong số chất: clobenzen, toluen, nitrobenzen, anilin, phenol, axit benzoic, benzanđehit,...
 • 5
 • 255
 • 5

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn: HOÁ HỌC, khối B

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn: HOÁ HỌC, khối B
... A A D A C D A D B C C C D A C D A D B C B A D D A D B C C A C C B D B B B C C C A B C C C B B B B D B B D B D B A C A A C B A C A C A B D C C A B A D D C C B D A ... 55 56 Mã đề < /b> thi < /b> 529 614 140 307 723 835 A D A D A B D A C A A C C C D D B B A B D D B A D D D C C D D D C C B C B D C B A B B A C D A C B B C A B C A A B B A D D C B A A D A C D A D B C C C D...
 • 2
 • 422
 • 1

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn: HÓA HỌC, khối B

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn: HÓA HỌC, khối B
... 56 Mã đề < /b> thi < /b> 371 402 195 268 659 836 B D B D A B A C A D D C D D A C A C C A C C A D C B C B B A C A D D A B A B D B A D D A D A D D B D C B C C A A D D C A C B A B A D B D B C B C D A C D B C ... B A B A D B D B C B C D A C D B C C D B A B A A C D C D D A B B A B C C B C A B B B C C C D C C B C A D C B C A C B B D B B C B A C C A C B D B C A A D B A A A D C C ...
 • 2
 • 356
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn: HÓA HỌC; Khối: Bđề 168

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn: HÓA HỌC; Khối: B mã đề 168
... xiclobutan, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en Dãy gồm chất sau phản ứng với H2 (dư, xúc tác Ni, to), cho sản phẩm là: A 2-metylpropen, cis-but-2-en xiclobutan B xiclobutan, ... trị m A 19,7 B 15,5 C 17,1 D 39,4 Câu 14: Phát biểu sau sai? A Sản phẩm phản ứng xà phòng hoá chất b o axit b o glixerol B Trong công nghiệp chuyển hoá chất b o lỏng thành chất b o rắn C Số nguyên ... 2-metylpropen, cis-but-2-en xiclobutan B xiclobutan, cis-but-2-en but-1-en C xiclobutan, 2-metylbut-2-en but-1-en D but-1-en, 2-metylpropen cis-but-2-en Câu 36: Hoà tan hoàn toàn 47,4 gam phèn chua...
 • 6
 • 165
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn: HÓA HỌC; Khối: Bđề 259

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn: HÓA HỌC; Khối: B mã đề 259
... diÖp lôc Trang 4/6 - đề < /b> thi < /b> 259 X, Y Z là: A tinh b t, glucozơ ancol etylic B xenlulozơ, fructozơ khí cacbonic C tinh b t, glucozơ khí cacbonic D xenlulozơ, glucozơ khí cacbon oxit Câu 48: Quá ... chất: xiclobutan, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en Dãy gồm chất sau phản ứng với H2 (dư, xúc tác Ni, to), cho sản phẩm là: A xiclobutan, 2-metylbut-2-en but-1-en B 2-metylpropen, ... xiclobutan, 2-metylbut-2-en but-1-en B 2-metylpropen, cis-but-2-en xiclobutan C xiclobutan, cis-but-2-en but-1-en D but-1-en, 2-metylpropen cis-but-2-en Câu 15: Cho m1 gam Al vào 100 ml dung dịch gồm...
 • 6
 • 127
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn: HÓA HỌC; Khối: Bđề 314

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn: HÓA HỌC; Khối: B mã đề 314
... CH3CH(NH3Cl)COOH D H2NCH2COOC2H5 ClH3NCH2COOH Trang 3/6 - đề < /b> thi < /b> 314 Câu 37: Phát biểu sau sai? A Sản phẩm phản ứng xà phòng hoá chất b o axit b o glixerol B Nhiệt độ sôi este thấp hẳn so với ancol có ... thức phân tử C3H7O2N làm màu dung dịch brom Tên gọi X A metyl aminoaxetat B axit α-aminopropionic C axit β-aminopropionic D amoni acrylat Trang 2/6 - đề < /b> thi < /b> 314 Câu 25: Trung hoà 8,2 gam hỗn hợp ... 12: Để phân biệt CO2 SO2 cần dùng thuốc thử A CaO < /b> B dung dịch NaOH C nước brom D dung dịch Ba(OH)2 Câu 13: Dãy gồm chất phân tử có liên kết cộng hoá trị phân cực là: A O2, H2O, NH3 B HCl, O3,...
 • 6
 • 146
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn: HÓA HỌC; Khối: Bđề 472

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn: HÓA HỌC; Khối: B mã đề 472
... sản phẩm là: A 2-metylpropen, cis-but-2-en xiclobutan B but-1-en, 2-metylpropen cis-but-2-en C xiclobutan, cis-but-2-en but-1-en D xiclobutan, 2-metylbut-2-en but-1-en Câu 34: Hỗn hợp khí X gồm ... lôc X, Y Z là: A tinh b t, glucozơ ancol etylic C xenlulozơ, glucozơ khí cacbon oxit B tinh b t, glucozơ khí cacbonic D xenlulozơ, fructozơ khí cacbonic Trang 4/6 - đề < /b> thi < /b> 472 Câu 47: Để điều ... dịch H2SO4 đậm đặc B Na2SO3 khan C CaO < /b> D dung dịch NaOH đặc Câu 17: Để phân biệt CO2 SO2 cần dùng thuốc thử A dung dịch Ba(OH)2 B CaO < /b> C dung dịch NaOH D nước brom Câu 18: Phát biểu sau sai? A Trong...
 • 6
 • 205
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn: HÓA HỌC; Khối: Bđề 637

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn: HÓA HỌC; Khối: B mã đề 637
... chất: xiclobutan, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en Dãy gồm chất sau phản ứng với H2 (dư, xúc tác Ni, to), cho sản phẩm là: A xiclobutan, cis-but-2-en but-1-en B 2-metylpropen, ... but-1-en B 2-metylpropen, cis-but-2-en xiclobutan C but-1-en, 2-metylpropen cis-but-2-en D xiclobutan, 2-metylbut-2-en but-1-en Câu 22: Chất X có công thức phân tử C4H9O2N Biết: X + NaOH → Y + CH4O ... không khí Nếu cho toàn Y sục từ từ vào dung dịch brom (dư) có m gam brom tham gia phản ứng Giá trị m A 32,0 B 16,0 C 8,0 D 3,2 Trang 3/6 - đề < /b> thi < /b> 637 Câu 37: Nhỏ từ từ 0,25 lít dung dịch NaOH...
 • 6
 • 151
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn: HÓA HỌC; Khối: Bđề 815

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn: HÓA HỌC; Khối: B mã đề 815
... sản phẩm là: A 2-metylpropen, cis-but-2-en xiclobutan B but-1-en, 2-metylpropen cis-but-2-en C xiclobutan, cis-but-2-en but-1-en D xiclobutan, 2-metylbut-2-en but-1-en Câu 13: Dãy sau gồm chất ... A B C D Câu 23: Chất X có công thức phân tử C3H7O2N làm màu dung dịch brom Tên gọi X A axit α-aminopropionic B axit β-aminopropionic C metyl aminoaxetat D amoni acrylat Trang 2/6 - đề < /b> thi < /b> 815 ... vào dung dịch brom (dư) có m gam brom tham gia phản ứng Giá trị m A 16,0 B 32,0 C 3,2 D 8,0 Câu 37: Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt chất riêng biệt nhóm sau đây? A Mg, Al2O3, Al B Zn, Al2O3,...
 • 6
 • 113
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn: HÓA HỌC; Khối Bđề 179

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn: HÓA HỌC; Khối B mã đề 179
... với dung dịch NaHCO3 B Thuỷ phân benzyl clorua thu phenol C Vinyl axetat phản ứng với dung dịch NaOH sinh < /b> ancol etylic D Phenol phản ứng với nước brom Trang 2/5 - đề < /b> thi < /b> 179 Câu 25: Đốt cháy ... hoá - khử B Zn2+/Zn Cu2+/Cu A Pb2+/Pb Cu2+/Cu 2+ 2+ D Zn2+/Zn Pb2+/Pb C Mg /Mg Zn /Zn Câu 59: Số amin thơm b c ứng với công thức phân tử C7H9N A B C D Câu 60: Thuốc thử dùng để phân biệt dung ... dùng để phân biệt dung dịch riêng biệt: NaCl, NaHSO4, HCl B NH4Cl C BaCl2 D (NH4)2CO3 A BaCO3 HẾT Trang 5/5 - đề < /b> thi < /b> 179 ...
 • 5
 • 144
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn: HÓA HỌC; Khối Bđề 247

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn: HÓA HỌC; Khối B mã đề 247
... loại M A Fe B Al C Cu D Mg Trang 4/5 - đề < /b> thi < /b> 247 Câu 50: Cho phản ứng: Br2 + HCOOH → 2HBr + CO2 Nồng độ ban đầu Br2 a mol/lít, sau 50 giây nồng độ Br2 lại 0,01 mol/lít Tốc độ trung b nh phản ... glucozơ, etanol B glucozơ, sobitol C glucozơ, fructozơ D glucozơ, saccarozơ Trang 3/5 - đề < /b> thi < /b> 247 Câu 36: Anđehit no mạch hở X có công thức đơn giản C2H3O Công thức phân tử X B C8H12O4 C C4H6O2 ... nóng, thu sản phẩm gồm muối ancol etylic Chất X B ClCH2COOC2H5 A CH3COOCH2CH3 D CH3COOCH(Cl)CH3 C CH3COOCH2CH2Cl Trang 2/5 - đề < /b> thi < /b> 247 Câu 23: Cho biết thứ tự từ trái sang phải cặp oxi hoá -...
 • 5
 • 125
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn: HÓA HỌC; Khối Bđề 513

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn: HÓA HỌC; Khối B mã đề 513
... với dung dịch NaHCO3 B Thuỷ phân benzyl clorua thu phenol C Vinyl axetat phản ứng với dung dịch NaOH sinh < /b> ancol etylic D Phenol phản ứng với nước brom Trang 2/5 - đề < /b> thi < /b> 513 Câu 25: Đốt cháy ... hoá - khử B Pb2+/Pb Cu2+/Cu A Mg2+/Mg Zn2+/Zn 2+ 2+ D Zn2+/Zn Cu2+/Cu C Zn /Zn Pb /Pb Câu 59: Số amin thơm b c ứng với công thức phân tử C7H9N A B C D Câu 60: Thuốc thử dùng để phân biệt dung ... dùng để phân biệt dung dịch riêng biệt: NaCl, NaHSO4, HCl B BaCO3 C BaCl2 D NH4Cl A (NH4)2CO3 HẾT Trang 5/5 - đề < /b> thi < /b> 513 ...
 • 5
 • 146
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đề cương chi tiết học phần Tin học ứng dụng (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Quản lý dạy học theo hướng đảm bảo chất lượng tại trường tiểu học tỉnh Vĩnh LongQuản lí thực tập sư phạm trong đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo định hướng chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung họcKỹ thuật đồ họa: Giới thiệu thuật toán vẽ và tô các đường cơ bảnTINH TU MIEU TA NGOAI HINHĐịnh hướng phát triển thành phố về hướng namđề cương đường lối của đảng cộng sản VNNhu cầu tham vấn tâm lý học đường của học sinh Trung học cơ sởTự ý thức về hành vi phạm tội và hành vi chấp hành hình phạt tù của phạm nhânMối quan hệ giữa diễn ngôn đạo đức và diễn ngôn tình yêu tình dục trong truyền kỳ mạn lục của nguyễn dữNghệ thuật tự sự trong truyện ngắn bùi ngọc tấnSự thích ứng của học sinh trong học tập đối với việc thay đổi phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 2015Giáo trình Translation 3 - FTUĐề thi thử môn toán kì thi THPT quốc gia 2017MIS chapter 6 foundations of business intelligence database and information manaegmentTrường ca thu bồn với đề tài chiến tranhGiáo trình Translation 2 - FTUGiáo dục nghĩa vụ đạo đức cho sinh viên các trường đại học công lập hiện nayGiáo án Công nghệ 7 học kỳ I chuẩn hayĐáp án đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn Địa lý