Hóa đh đà lạt lần 3

Bài thi Hóa ĐH 5/2008 lần 3

Bài thi Hóa ĐH 5/2008 lần 3
... HSO4-, ZnO, Al2O3, HCO3-, H2O, CaO B NH4+, HCO3-, CH3COO- C ZnO, Al2O3, HCO3-, H2O D HCO3-, Al2O3, Al3+, BaO Câu 61.Dung dịch Y chứa Ca2+ 0,1 mol , Mg2+ 0 ,3 mol, Cl- 0,4 mol , HCO3- y mol Khi cạn ... a.0,72g b 0 ,36 g c 1,08g d Tất đếu sai Câu 34 Tỉ khối H2 hỗn hợp gồm rượu đơn có mol 22,5 Vậy rượu là: a.C2H5OH, C3H7OH b CH3OH, C3H7OH c CH3, C4H9OH d CH3OH, C3H5OH Câu 35 Cho 2,48g hỗn hợp C3H7OH rượu ... AgNO3, CO2 C Quỳ tím, Cu, CuO,Ba(OH)2 B NO, AgNO3, CuO, Zn, quỳ tím D Ba(OH)2, AgNO3, CuO, Zn, quỳ tím Câu55 : R-CH2OH + KMnO4 →R-CHO +MnO2 +KOH + H2O Các hệ số theo thứ tự chất là: A 6,2 ,3, 3 ,3, 3...
 • 7
 • 172
 • 0

LÝ THUYẾT DH ĐÀ LẠT (lân 9)

LÝ THUYẾT DH ĐÀ LẠT (lân 9)
... vào dd AlCl3 (6) Cho dd AlCl3 vào dd NaAlO2 (7) Cho FeS vào dd HCl (8) Cho Na2SiO3 vào dd HCl (9) Cho dd NaHCO3 vào dd Ba(OH)2(dư) (10) Cho Na2CO3 vào dd FeCl3 Số thí nghiệm tạo kết tủa A B C ... nhựa bakelit Câu 54: Thực thí nghiệm sau: 1) Sục khí Cl2 vào sữa vôi Ca(OH)2 2) Sục khí SO2 vào ddH2S 3) Cho MnO2 vào dd HCl đặc, nóng 4) Cho Fe2O3 vào dd H2SO4 đặc, nóng 5) Cho SiO2 vào dd HF...
 • 4
 • 22
 • 0

LY THUYÊT DH ĐÀ LAT (lân 10)

LY THUYÊT DH ĐÀ LAT (lân 10)
... 22: Dãy chứa amino axit có số nhóm amino số nhóm cacboxyl A Gly, Val, Tyr, Ala B Gly, Ala, Glu, Lys C Gly, Ala, Glu, Tyr D Gly, Val , Lys, Ala Câu 23: Phản ứng sau không xảy A (NH4)2Cr2O7 → Cr2O3 ... đồng phân cấu tạo thu A B C D Câu 44: Trong các chất : xiclopropan, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, đimetyl ete, số chất có khả làm mất màu nước brom là A B C D Câu 45: ... C=C), mạch hở; (7) ankin; (8) anđehit no, đơn chức, mạch hở; (9) axit no, đơn chức, mạch hở ; (10) axit không no (có liên kết đôi C=C), đơn chức; Số chất đốt cháy hoàn toàn cho số mol CO2 số...
 • 5
 • 50
 • 0

Đề thi thử ĐH chọn lọc lần 3 + ĐA

Đề thi thử ĐH chọn lọc lần 3 + ĐA
... = 4 23, 808.1 03 J C ∆E = 4 23, 808.109 J 234 → α + n + 17,6 MeV , biết số Avôgađrô NA = 6,02.10 23 Năng lượng toả tổng hợp 1g B ∆E = 5 03, 272.1 03 J D ∆E = 5 03, 272.109 J Câu 36 : Đồng vị 92 U sau chuỗi ... hiđrô 13, 6 ev Tính vận tốc cực đại êlectron rời khỏi nguyên tử A 1,10.106 m/s B 1,01.106 m/s C 1 ,30 .106 m/s D 1, 03. 106 m/s Câu 35 : Cho phản ứng hạt nhân H + H khí hêli A ∆E = 4 23, 808.1 03 J C ∆E ... phản ứng nhiệt hạch: H + H → He + n + 17,5 MeV.Biết mα = 4,0015u 1u = 1,66.10-27 Năng lượng toả kg hêli tạo thành A 26 ,3. 1027 MeV B 2, 63. 1027 MeV C 2 63. 1027 MeV D 0,2 63. 1027 MeV Câu 50 : Sao...
 • 4
 • 141
 • 0

Giáo trình hóa đại cương B - ThS. Hồ Thị Bích Ngọc -Trường ĐH Đà Lạt pdf

Giáo trình hóa đại cương B - ThS. Hồ Thị Bích Ngọc -Trường ĐH Đà Lạt pdf
... - 31 IV CÂN B NG HÓA HỌC - 35 Một số khái niệm: - 35 Trạng thái cân hóa < /b> học : .- 36 - ThS Hồ Thò B ch Ngọc Khoa Hoá học Hoá đại < /b> cương < /b> B -2 - Hằng số cân : - ... theo chiều nghòch (chiều phát nhiệt) ThS Hồ Thò B ch Ngọc Khoa Hoá học Hoá đại < /b> cương < /b> B ThS Hồ Thò B ch Ngọc - 43 - Khoa Hoá học Hoá đại < /b> cương < /b> B - 44 - CHƯƠNG IV DUNG DỊCH I.KHÁI NIỆM VỀ DUNG ... Năng lượng A B ThS Hồ Thò B ch Ngọc A +B A…K AB…K AK +B Khoa Hoá học Hoá đại < /b> cương < /b> B - 35 - IV CÂN B NG HÓA HỌC Một số khái niệm: a Phản ứng chiều(phản ứng hoàn toàn) - Là phản ứng hóa < /b> học xảy mà...
 • 93
 • 241
 • 1

đề thi thử môn hóa học đại học đà lạt lần cuối

đề thi thử môn hóa học đại học đà lạt lần cuối
... Câu 20: Oxi hóa 11,5 gam ancol no thành axit tương ứng O2 thu hỗn hợp Y Nếu cho Y tác dụng hết với Na dư thu 4,48 lít khí (đktc) Biết số cân phản ứng ester hóa hiệu suất phản ứng oxi hóa 60%, đun ... 1,25 lần trước khí xảy phản ứng Tăng thể tích bình chứa lên để áp suất với áp suất khí nhiệt độ hiệu suất cực đại phản ứng có giá trị gần với A 60 B 65 C 68 D 70 Thân gửi tất bạn thí sinh kỳ thi ... khí Cl2 đến dư vào dung dịch NaBr dung dịch sau phản ứng không màu 8/ HBrO bền HClO nên tính oxi hóa HBrO mạnh HClO 9/ AgNO3 tạo kết tủa vàng với HI H3PO4 10/ Al tác dụng với nước I2 nhiệt độ thường...
 • 6
 • 156
 • 0

đề thi thử hóa học đại học đà lạt lần 5

đề thi thử hóa học đại học đà lạt lần 5
... khí A làm màu vừa đủ 400 ml dd KMnO4 0,15M Thí nghiệm 2: 54 ,50 0 gam X tác dụng vừa đủ với 100ml dd NaOH 1,25M Thí nghiệm 3: Cho V lít khí A hấp thụ vào 250 gam dd Ba(OH)2 6,84% Sau phản ứng thu ... bậc (3) Oxi hóa axetanđehit O2 (xúc tác Mn2+, t), hay dd Br2, Cu(OH)2 NaOH nóng tạo sản phẩm oxi hóa axit axetic (4) Oxi hóa fomanđehit dd AgNO3 NH3 dư hay Cu(OH)2 NaOH dư sản phẩm oxi hóa sinh ... Hỗn hợp Y phản ứng tối đa với x mol Br2 dd Giá trị x A 0,1 B 0, 15 C 0, 25 D 0,3 Câu 25: Cho 11,2 gam Fe vào 300 ml dd chứa (HNO3 0,5M HCl 2M) khí NO dd X Cho dd X PƯ với lượng dư dd KMnO4/H2SO4...
 • 4
 • 339
 • 1

ĐA thu ĐH A BS lan 3

ĐA thu ĐH A BS lan 3
... S I a a 4a K A D O 2a B 2a a 2a S C Từ giả thiết ta có SA ⊥ (ABCD) ⇒ VSABCD = SA.dt ABCD Ta có: ∆ABC vuông B nên: AC = AB +BC = a Trong mặt phẳng (ABCD) kẻ CK ⊥ AD K ⇒ ABCK hình chữ nhật ⇒ AK= ... BC= a ; CK= 2a Mặt khác tam giác vuông CKD có: CD =CK +KD ⇔ 2 0a = 4a +KD ⇔ KD = 1 6a V ⇔ KD = 4a ⇒ AD = a + 4a = 5a ⇒ dt ABCD = AB ( BC + AD ) = 6a (dvdt ) 1 ⇒ V= SA.SABCD = a. 6a = 2a (đvtt) 3 ∆ ... hình chiếu A đường thẳng (d) A điểm đối xứng A qua đường thẳng (d) Ta có IA=IA’ ⇔ IA+IB=IA’+IB ≥ A B (Áp dụng BĐT tam giác) Dấu xảy I giao điểm A B đường thẳng (d), điểm I nằm đoạn A B Dấu xảy...
 • 7
 • 119
 • 0

Giáo trình hóa phân tích phần 2 đh đà lạt

Giáo trình hóa phân tích phần 2  đh đà lạt
... Nấc 2: NaH2PO4 + NaOH H2O Na2HPO4 * < F < 2: dung dòch gồm H2PO4- HPO 42- pH = pK a2 − lg [H PO [HPO − ] 2 ] pH = pK a2 − lg 2 F F −1 Khi F = 1,01 thì: pH1,01 = 7 ,21 - lg (2- 1,01)/(1,01-1) = 5 ,21 ... phenolphtalein tiêu tốn 24 ml dung dòch NaOH Tính nồng độ phân tử dung dòch NaOH Cho phân tử lượng H2C2O4.2H2O = 126 ,066 Giải: a- Số gam H2C2O4.2H2O 3,1517g b- Nồng độ phân tử dung dòch NaOH 0,1667M ... NaCl + H2O H3PO4 + NaOH NaH2PO4 + H2O Tại điểm tương đương 1: H2PO4- đònh pH dung dòch H2PO4- vừa acid cặp H2PO4- / HPO42vừa baz cặp H3PO4 / H2PO4- pKa2 pKa1 pH = ½( pKa2 + pKa1) = ½( 2, 12+ 7 ,21 )...
 • 68
 • 43
 • 0

Giáo trình hóa vô cơ b đh đà lạt hồ bích ngọc

Giáo trình hóa vô cơ b  đh đà lạt  hồ bích ngọc
... nhiều borua có thành phần khác Ví dụ : Nb 2B, Nb 3B2 , NbB, Nb 3B4 , NbB2, Cr 4B, Cr 2B, CrB, Cr 3B4 , CrB2… - Tính khử : * Với phi kim : Khi đốt nóng (400 – 600oC), B phản ứng với O2, S, Cl2, Br2; 1200oC, ... b t mòn, B tan dung dòch kiềm đặc nóng hay kiềm nóng chảy B + NaOH + H2O → NaBO2 + 3/2H2 * Với NH3 NO : đun nóng, B tạo thành BN B + NH3 5B + 3NO Hồ B ch Ngọc → BN + → 3BN 3/2H2 + B2 O3 Khoa Hóa < /b> ... nhóm BO3 xếp cách vô < /b> trật tự - B2 O3 b n, hút ẩm mạnh, hòa tan nước tạo thành axit boric B2 O3 +H2O → H 2B4 O7 axit tetra boric Hồ B ch Ngọc +H2O → HBO2 axitmetra boric +H2O → H3BO3 axit orto boric...
 • 130
 • 43
 • 0

ĐỀ LÝ THUYẾT DH ĐÀ LẠT 2016 (lần 7)

ĐỀ LÝ THUYẾT DH ĐÀ LẠT 2016 (lần 7)
... HCl → (X1) + (X2) + H2O (5) (X2) + Ba(OH)2 → (X7) + … (2) (X1) + NaOH → ↓(X3) + (X4) (6) (X7) + NaOH → ↓(X8) + (X9) + … (3) (X1) + Cl2 → (X5) (7) (X8) + HCl → (X2) +… (4) (X3) + H2O + O2 → ↓(X6) ... dịch SrCl2, Ba(OH)2, KHSO4, LiOH a, b, c, d ; chắn có cách xếp theo thứ tự tăng dần c < a < d < b (7) Ở 200C, áp suất p, cho 31,7 gam KNO hòa tan 100 ml nước thu dd bão hòa, thêm vào 20 gam KNO3 ... nghiệp, axeton điều chế từ A propan-1-ol B propan-2-ol C xiclopropan D Cumen Câu 45: Chọn mệnh đề phát biểu A Trong axit : C2H5COOH, H2CO3, BrCH2COOH, C6H5OH C6H5OH có tính axit yếu H2CO3 có...
 • 5
 • 51
 • 0

LÝ THUYẾT DH ĐÀ LAT 2016 (lần 8)

LÝ THUYẾT DH ĐÀ LAT 2016 (lần 8)
... tơ capron, poli(metyl metacrylat) teflon Những polime có thành phần nguyên tố giống là: A Amilozơ, amilopectin, poli(vinyl clorua), tơ capron, poli(metyl metacrylat) B Tơ capron teflon C Polistiren, ... capron teflon C Polistiren, amilozơ, amilopectin,tơ capron, poli(metyl metacrylat) D Amilozơ, amilopectin, poli(metyl metacrylat) Câu 47: Từ anđehit no đơn chức A chuyển trực tiếp thành ancol B axit ... HNO3 đặc nóng (6) Tác dụng với Cl2 ở nhiệt độ thường (7) Tác dụng với O2 nung nóng (8) Tác dụng với S nung nóng Trong các tính chất này Al và Cr có chung A tính chất B...
 • 5
 • 33
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Kế Hoạch Quản Lý Môi Trường (EMP) Tiểu Dự Án Sửa Chữa, Nâng Cấp Hệ Thống Thủy Lợi Nam Sông Mã Tỉnh Thanh Hóa Dự Án Cải Thiện Nông Nghiệp Có Tưới, Vay Vốn WB (Wb7)TÀI LIỆU ÔN TẬP PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGĐề thi và đáp án vào chuyên toán Nguyễn Trãi Hải Dương 05Đề thi vào chuyên toán Nguyễn Trãi Hải Dương 06Sách giáo khoa tiếng anh 6 thí điểm tập 1 (Bản đẹp)chuong 6 phan 3b 8173Xác định NO3 trong đấtGiáo trình tổng quan luật biển 4AN TOÀN hệ điều HÀNHbài giảng phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệpChế tạo bộ điều khiển cân đóng baoDùng các vi mạch tương tự và vi mạch số tính toán, thiết kế mạch đo và cảnh báo nhiệt độ sử dụng cảm biến nhiệt điện trở kim loại (ví dụ pt, cu, zn)Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống chiếu sang dùng năng lượng mặt trời được điều khiển qua mang thông tin di độngPhân tích và xây dựng hệ thống cân kiểm tra trọng tải ô tôThiết kế mô hình thang máy 4 tầng sử dụng PLCTÍNH TOÁN THIẾT kế hệ dẫn ĐỘNG BĂNG tảiCÔNG tác đào tạo và PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY TNHH lửa VIỆTHOÀN THIỆN CÔNG tác kế TOÁN NGUYÊN vật KIỆU tại CÔNG TY dệt MAY XUẤT KHẨU THÀNH CÔNGMỨC độ HỨNG THÚ đối với HOẠT ĐỘNG học tập môn NGỮ văn của học SINH lớp 9 TRƯỜNG THCS NGŨ HIỆP THANH TRÌ hà nộiMột số khái niệm cơ bản về viễn thám