Bai tap cacbohidrat

bài tập cacbohiđrat

bài tập cacbohiđrat
... NaOH 0,2M Hiệu suất trình lên men giấm : A 80% B 90% C 10% D 20% Dạng 5: Bài tập phản ứng điều chế sản phẩm ứng dụng cacbohiđrat Câu 1: ( CĐ – 2008) Từ 16,20 xenlulozơ người ta sản xuất m xenlulozơ...
 • 2
 • 617
 • 48

CHUYÊN đề 8 bài tập CACBOHIDRAT

CHUYÊN đề 8 bài tập CACBOHIDRAT
... 107 B 18 B 28 A 38 C 48 B 58 B 68 B 78 C 88 B 98 A 1 08 A 19 A 29 A 39 A 49 D 59 D 69 C 79 B 89 D 99 A 109 10 B 20 A 30 C 40 C 50 B 60 C 70 D 80 B 90 C 100 B 110 CHUYÊN ĐỀ 8: CACBOHIDRAT “Đáp án ... (C6H10O5)n D C18H36O 18 CHUYÊN ĐỀ 8: CACBOHIDRAT C 11 C 21 D 31 B 41 B 51 C 61 B 71 C 81 D 91 B 101 C D 12 A 22 C 32 B 42 D 52 D 62 A 72 C 82 C 92 B 102 C A 13 C 23 B 33 A 43 B 53 A 63 A 73 B 83 B 93 ... D 84 B 94 B 104 A A 15 A 25 B 35 C 45 A 55 C 65 C 75 A 85 C 95 B 105 B 16 A 26 D 36 D 46 A 56 D 66 C 76 C 86 D 96 A 106 -9- A 17 A 27 B 37 C 47 A 57 B 67 A 77 A 87 A 97 D 107 B 18 B 28 A 38 C...
 • 10
 • 564
 • 2

bai tap cacbohidrat 3

bai tap cacbohidrat 3
... trị : A 12 ,37 5 ml B 13, 375 ml C 14 ,37 5 ml D 24, 735 ml Câu 19: Đun 10 ml dung dịch glucozơ với lợng d Ag2O thu đợc lợng Ag lợng Ag sinh cho 6,4 g Cu tác dụng hết với dung dịch AgNO3 Nồng độ mol ... AgNO3 amoniac D Tất dung dịch Câu 22: Một nhà máy đờng ngày ép 30 mía Biết tạ mía cho 63 lít nớc mía với nồng độ đờng 7,5% khối lợng riêng 1,103g/ml Khối lợng đờng thu đợc : A 16 13, 1 kg B 11 63, 1 ... Dùng vài giọt dd H2SO4, đun nóng, dùng dd AgNO3/NH3 D Dùng iốt, dùng dd AgNO3/NH3 a Câu 32 : Tinh bột đợc tạo thành xanh nhờ quang hợp, khí CO2 chiếm 0, 03 % thể tích khí Muốn có 50 gam tinh bột thể...
 • 3
 • 196
 • 1

bai tap cacbohidrat 4

bai tap cacbohidrat 4
... 51, 84 g C 32 ,4 g D 64, 8 g 30% 80% 60% 40 % C2H5OH CH3COOH + C 2OH CH3COOC2H5 Tính khối lợng Glucozo cần để điều chế đợc 17,6 H 34 C6H12O6 gam êtyl axetat (H = 100%) A 36 g B 72 g C 144 g ... etylic l 0,807 g/ml Giỏ tr ca V l: A 1,0 B 2 ,4 C 4, 6 D 2,0 Câu 27 t chỏy hon ton 10,26 gam mt cacbohirat X thu c 8,0 64 lớt CO ( ktc) v 5, 94 gam H2O X cú M < 40 0 v cú kh nng d phn ng gng Tờn gi ca X ... 950,8 B 949 ,2 C 960 ,4 D 952,6 Câu 24 Nh mỏy ru bia H Ni sn xut ancol etylic t mựn ca g cha 50% xenluloz Mun iu ch tn ancol etylic ( hiu sut 70%) thỡ lng ( kg) mựn ca g cn dựng l: A 543 0 B 543 2 C...
 • 2
 • 116
 • 9

bai tap cacbohidrat 5

bai tap cacbohidrat 5
... D 52 D 62 A 72 C 82 C 92 B 102 C A 13 C 23 B 33 A 43 B 53 A 63 A 73 B 83 B 93 C 103 A B 14 B 24 A 34 B 44 C 54 B 64 B 74 D 84 B 94 B 104 A A 15 A 25 B 35 C 45 A 55 C 65 C 75 A 85 C 95 B 1 05 B ... 0,99kg D 0,89kg Câu 50 : Tính khối lượng glucozơ tạo thành thuỷ phân 1kg mùn cưa có 50 % xenlulozơ Giả thiết hiệu suất phản ứng 80% A 0 ,55 5kg B 0,444kg C 0 ,50 0kg D 0,690kg Câu 51 : Nhóm gluxit tham ... điều chế 45g axit lactic từ tinh bột qua đường lên men lactic, hiệu suất thuỷ phân tinh bột lên men lactic tương ứng 90% 80% Khối lượng tinh bột cần dùng A 50 g B 56 ,25g C 56 g D 60g Câu 65: Phản...
 • 10
 • 115
 • 9

Bài tập cacbohidrat potx

Bài tập cacbohidrat potx
... BÀI TẬP HÓA HỌC 12 PHẦN CACBONHIĐRAT – POLIME & VẬT LIỆU POLIME Bài 8: Hòa tan 6,12 gam hỗn hợp glucozơ saccarozơ vào nước thu 100 ... lít kg Bài 10: Cho gulcozơ lên men thành rượu etylic Toàn khí CO2 sinh hấp thụ hết vào dd Ba(OH)2 dư tạo 49,25 gam kết tủa Tính khối lượng glucozơ dùng biết H = 80% Đáp án: 28,125 gam Bài 11: ... với 100 ml dd H2SO4 0,02 M Tính nồng độ mol/l chất dd sau phản ứng, biết thể tích dd không đổi Bài 9: Cho 2,5 kg C6H12O6 chứa 20% tạp chất lên men thành rượu etylic Trong chế biến, rượu bị hao...
 • 2
 • 84
 • 3

bài tập cacbohidrat

bài tập cacbohidrat
... dụng quan trọng sản xuất đời sống sản xuất giấy, tơ, sợi, ancol etylic… MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP VỀ CACBOHIĐRAT Bài 1: Lên men a gam glucozơ với hiệu suất 90 %, lượng CO2 sinh cho hấp thụ hết vào ... gam D 13,5 gam mCO2 = m kết tủa – m dung dịch giảm = 10 – 3,4 = 6,6 gam gam nCO2 = 0,15 a= = 15 Bài 2: Lên men tinh bột chứa % tạp chất trơ thành ancol etylic, hiệu suất trình lên men 85 % Nếu ... = V(dung dịch rượu) = nC6H12O6 = 389793,21 gam 2nC2H5OH + 2nCO2 V(C2H5OH nc) = ml = 1218,1 lít Bài 3: Hòa tan m gam hỗn hợp saccarozơ mantozơ vào nước thu dung dịch X Chia X thành hai phần nhau:...
 • 15
 • 74
 • 0

TG.LÀNG: BÀI TẬP CACBOHIĐRAT

TG.LÀNG: BÀI TẬP CACBOHIĐRAT
... C glicogen, C6H12O6 , CH3CHO , CH3COOH D C12H22O11, C2H5OH , CH3CHO , CH3COOH II BÀI TẬP Xác định CTPT – CTCT cacbohiđrat Câu Đốt cháy hoàn toàn 0,171 gam gluxit A thu 0,264 gam CO2 0,099 gam ... saccarozơ A Glucozơ < saccarozơ < fructozơ B Glucozơ < fructozơ < saccarozơ 3 8.3.Chuyên đề – Bài tập Cacbohidrat – GV: Thầy giáo làng – Sưu tầm biên soạn C Fructozơ < glucozơ < saccarozơ D Saccarozơ ... Tính chất hoá học Câu 1: Kết luận sau không đúng? A Trong phân tử cacbohiđrat có nhóm chức ancol B Ở dạng mạch vòng, dãy hợp chất cacbohiđrat có phản ứng với metanol (HCl xúc tác) tạo metyl glicozit...
 • 12
 • 201
 • 0

các dạng bài tập cacbohidrat

các dạng bài tập cacbohidrat
... hay số câu hỏi liên quan đến mAg kết tủa sau phản ứng D BÀI TOÁN VIẾT HOẶC BỔ TÚC SƠ ĐỒ CHUYỂN HÓA Đối với dạng tập phương pháp chìa khóa mà cách phải nắm tính chất hóa học chất để hoàn thành ... H1, H2…, Hn Ta nên tính hiệu suất trình để thuận lợi cho toán: H = H1.H2….Hn • Ở dạng tóan thường kết hợp thêm dạng tóan CO2 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 có trường hợp sau o Dẫn tòan khí CO2 ... LÊ MINH QUỐC B BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG Ở có mẹo nhỏ: Hãy quên công thức tính hiệu suất, em đưa hiệu suất lên phương trình dễ dàng cho việc tính toán Qui ước: • Các chất trước...
 • 3
 • 469
 • 5

Tóm tắt lý thuyết và bài tập Cacbohidrat

Tóm tắt lý thuyết và bài tập Cacbohidrat
... AgNO3/NH3, thêm vài giọt dd H2SO4 đun nhẹ, dd AgNO3/NH3 B.Dùng dd AgNO3/NH3, quỳ tím C.Dùng Na2CO3, thêm vài giọt dd H2SO4 đun nhẹ, dd AgNO3/NH3 D.Dùng Na, dd AgNO3/NH3, thêm vài giọt dd H2SO4 ... (C6H12O6) : H% C6H12O6  2C2H5OH + 2CO2 Lưu ý: Bài tốn thường gắn với dạng tốn dẫn CO2 vào nước vơi Ca(OH)2 thu khối lượng kết tủa CaCO3 Từ tính số mol CO2 dựa vào số mol CaCO3 ( nCO2 = nCaCO ) Phương ... mạch khơng phân nhánh Võ Thị Ngọc Hân 18 Tài liệu hóa học  Tóm tắt tính chất hóa học lớp 12 Cacbohiđrat Glucozơ Fructozơ Saccarozơ Mantozơ Tinh bột + - + - Tính...
 • 17
 • 1,745
 • 22

Xem thêm

Từ khóa: so sánh giá trị nhân đạo trong vợ nhặt (Kim Lân) và vợ chồng A Phủ (Tô Hoài)Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần thiết bị Đức NhậtPhân tích tình hình chi phí sản xuất tại công ty TNHH Hưng LongẢnh hưởng của gia vị, chế độ sấy và hóa chất bảo quản đến chất lượng sản phẩm khô cá tra tẩm gia vị chế biến từ vụn cáẢNH HƯỞNG CỦA ENSO ĐẾN VIỆT NAMDân ca của người Lô Lô và vận dụng vào công tác thông tin truyền thông hiện nay ở Đồng Văn tỉnh Hà GiangNâng cao hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển ở công ty cổ phần bảo hiểm PetrolimexPHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG VẠN PHÚCNgười phụ nữ Thái trong truyện thơ của dân tộc Thái ở Tây bắcMẪU HỒ SƠ MỜI THẤU GÓI KHẢO SÁT, LẬP THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG CÀ DƯ TOÁN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNGTÔI TÀI GIỎI BẠN CŨNG VẬYTài liệu giáo dục thể chấtSUBJECT VERB AGREEMENT Hòa hợp chủ ngữ và động từbài thơ Tìm ổ của Võ QuảngThực trạng bán hàng và marketting cho sản phẩm mới tại Công ty liên doanh TNHH Hải HàBAI TAP CAU BI DONGConditional sentences presentation bài giảng lý thuyếtBiện pháp hoàn thiện công tác quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp vận tải hàng hóa bằng đường bộ vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Hải PhòngLý Luận Và Thực Tiễn Xây Dựng Nông Thôn Mới Xã Hội Chủ NghĩaKinh Nghiệm Thế Giới Về Xây Dựng Đường Sắt Cao Tốc Bài Học Chuyển Giao Công Nghệ, Đánh Giá Hiệu Quả Công Nghệ, Chi Phí, Tác Động Môi Trường
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập