Bai 1 1 bai tap nguyen tu

50 Bài tập nguyên tử (1)

50 Bài tập nguyên tử (1)
... R? Bài 32: Tổng số hạt nguyên tử R 34 - Cho biết số hiệu nguyên tử số khối nguyên tố? - Viết cấu hình e nguyên tố đó? - Cho biết nguyên tố kim loại hay phi kim? Bài 34: Viết cấu hình e nguyên tử ... bảng HTTH? Bài 50: Tổng số hạt nguyên tử nguyên tố 34 a Xác định khối lượng nguyên tử nguyên tố đó? b Viết cấu hình e nguyên tố đó? c Nguyên tố kim loại hay phi kim? d Cho biết vị trí nguyên tố ... nhân? Bài 24: Nguyên tử X có bán kính 1,28A0 khối lượng riêng 7,89 g/cm3 Biết rắng nguyên tử chiếm 74% thể tích, lại khe trống Tính khối lượng mol nguyên tử X? Bài 25: Bán kính nguyên tử khối...
 • 4
 • 983
 • 21

50 Bai tap nguyen tu (1)

50 Bai tap nguyen tu (1)
... Bài tập Hóa 10 Thaonguyenh81@yahoo.com.vn 63 65 63 65 a Đồng thiên nhiên gồm hai loại đồng vị 29 Cu 29 Cu với tỉ số ... g 3s 3p h 3d34s2 Bài 36: Viết cấu hình e Fe, Fe2+; fe3+; S; S2- biết Fe ô thứ 26 số ô S 16 bảng tu n hoàn? Bài 37: Cation R+ có cấu hình e phân lớp 2p6 a Viết cấu hình e nguyên tử nguyên tố R? ... hình e đầy đủ X? Bài tập nguyên tử bảng HTTH Website: violet.vn/thethao0481 Bài tập Hóa 10 Thaonguyenh81@yahoo.com.vn b Xác định số hiệu nguyên tử, số khối, tên gọi X, Y? c X, Y chất kim loại,...
 • 4
 • 249
 • 3

Bài 1,2,3,4,5,6 trang 1 5, 16 SGK hóa 8: Bài tập Nguyên tử

Bài 1,2,3,4,5,6 trang 1 5, 16 SGK hóa 8: Bài tập Nguyên tử
... lớp b )Nguyên tử có khả liên kết electron Bài (Trang 15 SGK hóa 8) Cho biết sơ đồ số nguyên tử sau : Hãy : số p hạt nhân, số e nguyên tử số e lớp nguyên tử Nguyên tử Số p hạt nhân Số e nguyên tử ... nhân coi khối lượng nguyên tử Bài (Trang 15 SGK hóa 8) a)Trong nguyên tử, electron chuyển động xếp ? b) Nhờ đâu mà nguyên tử có khả liên kết ? Hướng dẫn giải a)Trong nguyên tử, electron chuyển ... nguyên tử Số lớp electron Số e lớp Neon 2 Cacbon 6 Nhôm 13 13 3 Canxi 20 20 Xme thêm: Giải nguyên tố hóa học: Bài 1, 2,3,4 ,5,6 , 7,8 trang 20 Hóa lớp ...
 • 2
 • 471
 • 0

Bai 1 bai tap nguyen tu bang tuan hoan p2

Bai 1 bai tap nguyen tu bang tuan hoan p2
... Câu 13 Kh i l Nguyên t , b ng tu n hoàn hoá h c ng nguyên t trung bình c a nguyên t bo 10 , 81 Bo g m đ ng v : 10 5B 11 5B Thành ph n % đ ng v 11 5 B phân t H3BO3 A 15 % B 14 % C 14 , 51% D 14 ,16 % ... A 12 B 13 C 14 D 15 Câu 21 T ng s nguyên t có 0 ,1 mol phân t canxi hiđrocacbonat A 3, 612 .10 22 B 6,622 .10 23 22 C 2,408 .10 D 2,408 .10 23 Câu 22 Xét nguyên t : 1H, 3Li, 7N, 8O, 9F, 2He, 10 Ne, 11 Na ... xác ? A 1s22s23p63s23p63d64s2 B 1s22s22p63s23p63d54s1 C 1s22s22p63s23p63d84s1 D 1s22s22p63s23p63d104s24p1 Câu 26 Cho bi t c u hình electron c a nguyên t sau : X : 1s22s22p63s23p4 ; Y : 1s22s22p63s23p64s2...
 • 5
 • 27
 • 0

Bai 1 1 bai tap nguyen tu

Bai 1 1 bai tap nguyen tu
... ng v 11 H 12 D Bi t nguyên t kh i c a hidro 1, 008, nguyên t kh i c a oxi 16 Trong 27,024 gam n c nói có s nguyên t đ ng v 12 D là: A .14 , 214 .10 21 B.33,502 .10 22 21 C .13 ,352 .10 D .14 ,455 .10 21 Câu ... ng v 16 8 O, 17 8 O, 18 8 O Cacbon có hai đ ng v là: 12 6 C, 13 6 C V y có 12 lo i phân t khí cacbonic đ c t o thành gi a cacbon oxi 16 17 18 (9) Hiđro có đ ng v 11 H , 12 H , 13 H oxi có đ ng v 18 ... 13 electron C nh n 12 electron D nh ng 13 electron 17 18 Câu 49:Hiđro có đ ng v 11 H ; 12 H ; 13 H Oxi có đ ng v 16 O ; O; O S lo i phân t H2O t i đa có thành ph n đ ng v khác A B C D 18 12 13 ...
 • 7
 • 17
 • 0

Hệ thống bài tập nguyên tử

Hệ thống bài tập nguyên tử
... khối nguyên tử 14 Tổng số proton, nơtron số electron nguyên tử nguyên tố 34 a Hãy mô tả cấu tạo nguyên tử nguyên tố b Viết cấu hình electron nguyên tử nguyên tố c Xác định tính chất hóa học nguyên ... electron hai nguyên tố gọi tên chúng 20 Nguyên tố A có cấu hình lớp 4s 24p6, A = 79 Em tính số nơtron nguyên tử thuộc nguyên tố A 21 Tổng số proton, nơtron số electron nguyên tử nguyên tố thuộc ... 94,12% R Tìm khối lượng nguyên tử nguyên tố 26 Oxit cao nguyên tố ứng với công thức R 2O5, hợp chất với hiđro có %H = 8,82 Tìm khối lượng nguyên tử tên nguyên tố R 27 Một nguyên tố tạo hợp chất...
 • 4
 • 672
 • 10

50 Bài tập nguyên tử và HTTH

50 Bài tập nguyên tử và HTTH
... ngun tố đó? Bài 83: Oxit cao ngun tố ứng với cơng thức RO3 Trong hợp chất với hidro có 5,88% H khối lượng Tìm ngun tố đó? Bài tập ngun tử bảng HTTH Website: violet.vn/thethao0481 Bài tập Hóa 10 ... bảng HTTH? Bài 73: Tổng số hạt p, n, e ngun tử ngun tố thuộc phân nhóm nhóm VII 28 a Tính khối lượng ngun tử? b Viết cấu hình e? Bài 74: Cho A B ngun tố thuộc phân nhóm chu kì liên tiếp HTTH ... Bài tập Hóa 10 Thaonguyenh81@yahoo.com.vn Bài 66: Hỗn hợp hai đồng vị có ngun tử khối trung bình 40,08 hai đồng vị có số n Đồng vị có số khối nhỏ chiếm 96%, lại % ngun tử có số khối...
 • 4
 • 417
 • 1

50 Bài tập nguyên tử và HTTH (2)

50 Bài tập nguyên tử và HTTH (2)
... ngun tố đó? Bài 83: Oxit cao ngun tố ứng với cơng thức RO3 Trong hợp chất với hidro có 5,88% H khối lượng Tìm ngun tố đó? Bài tập ngun tử bảng HTTH Website: violet.vn/thethao0481 Bài tập Hóa 10 ... bảng HTTH? Bài 73: Tổng số hạt p, n, e ngun tử ngun tố thuộc phân nhóm nhóm VII 28 a Tính khối lượng ngun tử? b Viết cấu hình e? Bài 74: Cho A B ngun tố thuộc phân nhóm chu kì liên tiếp HTTH ... Bài tập Hóa 10 Thaonguyenh81@yahoo.com.vn Bài 66: Hỗn hợp hai đồng vị có ngun tử khối trung bình 40,08 hai đồng vị có số n Đồng vị có số khối nhỏ chiếm 96%, lại % ngun tử có số khối...
 • 4
 • 307
 • 0

50 BAI TAP NGUYEN TU

50 BAI TAP NGUYEN TU
... 3s23p5 h 3d34s2 2+ 3+ 2Bài 36: Viết cấu hình e Fe, Fe ; fe ; S; S biết Fe ô thứ 26 số ô S 16 bảng tu n hoàn? Bài 37: Cation R+ có cấu hình e phân lớp 2p6 a Viết cấu hình e nguyên tử nguyên tố R? ... viết cấu hình e? b X có hai đồng vị tự nhiên, đồng vị thứ có số nguyên tử nhiều đồng vị thứ hai 50% Hạt nhân đồng vị thứ hạt nhân đồng vị thứ hai notron Xác định số khối đồng vị? Bài 42: X kim ... 45,32 gam muối natri a Tìm khối lượng mol B tên gọi B? b Biết B có hai đồng vị A2 B A1 B A1 B chiếm 50% số nguyên tử khối số khối A1 lớn số khối A2 đơn vị - Tìm số khối A1, A2 - Viết phản ứng B với...
 • 3
 • 305
 • 2

bài tập nguyên tử - Tự luận hay đấy

bài tập nguyên tử - Tự luận hay đấy
... - Trong M có hiệu số n-p = - Trong ngun tử Mvà X có hiệu số pM – pX = - Tổng số notron ngun tử M X 36 - Tổng số khối ngun tử phân tử M X 36 - Tổng số khối ngun tử phân tử MCl 76 Tính số khối ... M4X3 biết: - Tổng số hạt phân tử A 214 - Trong M3+ ,X 4- có số e - Tổng số hạt ngun tử M nhiều ngun tử X 106 hạt Xác dịnh cơng thức phân tử A 35 10/ Cho ngun tố MRX dó R đồng vị 17 Cl - Trong M ... ngun tử ngun tố X,Y biết tổng số electron phân lớp ngồi ngun tử ngun tố X khơng phải khí b/ Xác định số hiệu ngun tử X,Y 6/ Nguyên tố A mà nguyên tử có phân lớp 3p B nguyên tố mà nguyên tử có...
 • 2
 • 717
 • 5

Bài tập nguyên tử- Hóa 10

Bài tập nguyên tử- Hóa 10
... 80%&16% D 25%& 71% 11 10 Câu 18: Nguyên tố Bo có đồng vị B (80%) B (20%) Nguyên tử khối trung bình Bo A 10, 2 B 10, 6 C 10, 4 D 10, 8 37 35 Câu 19: Clo có hai đồng vị 17 Cl 17 Cl Nguyên tử khối trung ... khối C Số hiệu nguyên tử D Số P Câu 30: Kí hiệu hóa học biểu thị đầy đủ đặc trưng cho nguyên tử nguyên tố hóa học cho biết: A số A số Z B số A C nguyên tử khối nguyên tử D số hiệu nguyên tử Câu ... X1 Nguyên tử khối trung bình X là: A 15 B 14 C 12 D Đáp án khác, cụ thể là: 19 32 32 Câu 35: Nguyên tử F khác với nguyên tử 15 P nguyên tử 15 P : A hơ n nguyên tử F 13p B nguyên tử F 6e C nguyên...
 • 7
 • 775
 • 29

BAI TAP : NGUYEN TU

BAI TAP : NGUYEN TU
... hiệu ntử : A 23 B 24 C 25 D.26 Câu2 9: Biết cấu hình e nguyên tố A; 1s 22s22p63s23p64s1 B: 1s22s22p63s1 2 C 1s 2s 2p 3s 3p D: 1s22s22p4 E: 1s22s22p5 Thứ tự tăng tính phi kim nguyên tố : a B...
 • 6
 • 246
 • 2

Lí thuyết thông hiểu và giải nhanh bai tập nguyên tử hidro

Lí thuyết thông hiểu và giải nhanh bai tập nguyên tử hidro
... Banme D Laiman Banme Câu 14 Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử Rơ-dơ-pho điểm đây? A Hình dạng quỹ đạo êlectron B Trạng thái có lượng ổn định C Mô hình nguyên tử có hạt nhân D Lực tương tác êlectron ... Câu 29 Năng lượng ion hóa nguyên tử hiđrô 2,178.10−18 J Bước sóng ngắn xạ mà nguyên tử hiđrô phát là: A 0,1220μm B 0, 0913μm C 0, 0656μm D 0, 4324μm Câu 30 Nguyên tử hiđrô nhận lượng kích thích, ... phổ nguyên tử hiđrô, vạch H α , H β , H γ , H δ dãy Banme, có bước sóng nằm khoảng bước sóng A tia Rơnghen B ánh sáng nhìn thấy C tia hồng ngoại D tia tử ngoại Câu 24 Năng lượng ion hóa nguyên tử...
 • 4
 • 828
 • 8

Bài soạn 50 bai tap nguyen tu va HTHH Hoa 10

Bài soạn 50 bai tap nguyen tu va HTHH Hoa 10
... violet.vn/thethao0481 Bài tập Hóa 10 Thaonguyenh81@yahoo.com.vn a Xác định A, B viết cấu hình e hai ngun tử? b Tính C% dd M? Bài 102 : Y hidroxit ngun tố M thuộc nhóm IA IIA IIIA Cho 80g dd 50% Y pư hết ... với hidro có 5,88% H khối lượng Tìm ngun tố đó? Bài tập ngun tử bảng HTTH Website: violet.vn/thethao0481 Bài tập Hóa 10 Thaonguyenh81@yahoo.com.vn Bài 84: Hợp chất khí với H ngun tố ứng với cơng ... kim X thuộc nhóm VIIA, tạo thành dung dịch A Gọi tên X? Tính C% dd A? Bài 105 : (chưa soạn. , mời thầy tham gia soạn tiếp) Bài tập ngun tử bảng HTTH Website: violet.vn/thethao0481 ...
 • 4
 • 259
 • 2

BÀI TẬP NGUYÊN TỬ docx

BÀI TẬP NGUYÊN TỬ docx
... electron hai nguyên tố gọi tên chúng 18 Nguyên tố A có cấu hình lớp 4s24p 6, A = 79 Em tính số nơtron nguyên tử thuộc nguyên tố A 19 Tổng số proton, nơtron số electron nguyên tử nguyên tố thuộc ... 94,12% R Tìm khối lượng nguyên tử nguyên tố 24 Oxit cao nguyên tố ứng với công thức R2O5, hợp chất với hiđro có %H = 8,82 Tìm khối lượng nguyên tử tên nguyên tố R 25 Một nguyên tố tạo hợp chất ... phần cấu tạo nguyên tử nguyên tố 20 Một nguyên tố X có hai đồng vị X1 X2 Đồng vị X1 có tổng số hạt 18 Đồng vị X2 có tổng số hạt 20 Biết % đồng vị X X hạt X1 Xác định khối lượng nguyên tử trung bình...
 • 3
 • 144
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp bảo tồn loài Thiết sam giả lá ngắn (Pseudotsuga brevifolia W. C Cheng L. K. Fu, 1975) tại tỉnh Hà Giang (LA tiến sĩ)Nghiên cứu phát triển thủy điện nhỏ và nâng cao ổn định cho thủy điện nhỏ có kênh dẫn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của phân viên nén đến năng suất và chất lượng sắn KM94 trên đất dốc huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm gạo Điện Biên (LV thạc sĩ)Kinh dược sư lưu ly quang bổn nguyện công đứcẢnh hưởng của sự thỏa mãn trong công việc đến dự định nghỉ việc của người lao động tại Công ty cổ phần Kim Sơn (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)Ý TƯỞNG KỊCH BẢN QUẢNG CÁO QUẢNG CÁO OMO TẾT 2018Các yếu tố tác động đến sự gắn kết với tổ chức của công chức cấp cơ sở tại thành phố bến treLợi thế và thách thức hậu sáp nhập đối với ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt namTác động của điều chỉnh lợi nhuận đến thanh khoản của cổ phiếu các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namVai trò của bộ phận kế toán quản trị và thông tin kế toán quản trị trong việc nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp việt namẢnh hưởng của cơ cấu sở hữu đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tp hồ chí minhẢnh hưởng của giá trị gần gũi đến ý định khởi nghiệp của sinh viên trên địa bàn thành phố hồ chí minhCác giải pháp nâng cao mức độ thỏa mãn công việc của cán bộ nhân viên văn phòng hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố biên hòa, tỉnh đồng naiCác nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phần mềm kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố hồ chí minhNghiên cứu sản xuất oligocarrageenan từ rong sụn kappaphycus alvarezii (doty) doty bằng phương pháp enzyme và ứng dụng trong chế biến và bảo quản surimiĐánh giá thực trạng hoạt động của sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn quận thanh xuân, thành phố hà nộiĐánh giá tính dễ bị tổn thương lĩnh vực trồng trọt do biến đổi khí hậu huyện hòa vang, thành phố đà nẵng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập