Chuong amin aminoaxitprotein

Chuong amin aminoaxitprotein

Chuong amin aminoaxitprotein
... 2aminopropanoic aminopropionic Alanin Ala Axit 2aminoetanoic Axit aminoaxetic Glyxin Gly Axit 2-amino-3Axit metylbutanoic aminoisovaleric Valin Val Lysin Lys Axit Axit 2,6iaminohexanoic , iaminocaproic ... thay th Tờn bỏn h thng Tờn thng Kớ hiu Axit Axit 2aminopropanoic aminopropionic Axit 2aminoetanoic Axit aminoaxetic Axit Axit 2-amino-3metylbutanoic aminoisovaleric H2N [CH2]4 CH COOH NH2 HOOC CH ... bỏn h thng Tờn thng Kớ hiu Axit 2aminopropanoic Axit aminopropionic Alanin Ala Axit 2aminoetanoic Axit aminoaxetic Glyxin Gly Axit 2-amino-3metylbutanoic Axit aminoisovaleric Valin Val Lysin Lys...
 • 27
 • 36
 • 0

ly thuyet va bai tap trac nghiem chuong amin-aminoaxit

ly thuyet va bai tap trac nghiem chuong amin-aminoaxit
... Gly-Gly-Val A Ala-Gly-Gly-Gly-Val B Gly-Gly-Ala-Gly-Val C Gly-Ala-Gly-Gly-Val D Gly-Ala-Gly-Val-Gly Câu 28 : Thuỷ phân không hoàn toàn tetra peptit (X), α- amino axit thu petit: Gly-Ala; Phe -Va; ... amino axit thu petit: Gly-Ala; Phe -Va; AlaPhe Cấu tạo sau X A Val-Phe-Gly-Ala B Ala-Val-Phe-Gly C Gly-Ala-Val-Phe D Gly-Ala-Phe – Val Câu 29 : Cho nhận đònh sau: (1) Peptit hợp chất chứa gốc α-amino ... sau: H2N-CH-CO-NH-CH2-CO-NH-CH-COOH CH3 CH(CH3)2 Tên gọi peptit là: A Ala-Ala-Val B Ala-Gly-Val C Gly – Ala – Gly D Gly-Val-Ala Câu 26 : Cho phát biểu sau: (1) Phân tử đipeptit có hai liên kết peptit...
 • 6
 • 3,738
 • 252

Bai tap chuong amin va muoi diazoni

Bai tap chuong amin va muoi diazoni
... c 2,5Đimetylpirol d 2Aminopiriđin e Piriđinsunfoaxit 2.3 So sánh tính bazơ dãy sau giải thích Hợp chất Kí hiệu pKa Piriđin A 5,2 2aminopiriđin B 6,9 3aminopiriđin C 6,1 4aminopiriđin D 9,2 2metylpiriđin ... trên, lập luận để suy cấu tạo melexitozơ Chơng IV: Aminoaxit protein 4.1 Tìm đồng phân aminoaxit có công thức phân tử C 4H9O2N (chỉ viết với nhóm amin bậc nhất) Gọi tên chúng theo danh pháp IUPAC ... công thức chiếu Fischer 4.2 Để tổng hợp aminoaxit, ngời ta chọn anđehit tác dụng với axit malonic dung dịch amoniacrợu Dựa phơng pháp này, tổng hợp axit aminovaleric 4.3 Lập sơ đồ tổng hợp L(+)alanin...
 • 10
 • 882
 • 29

bài tập chương amin, amino axit và protein

bài tập chương amin, amino axit và protein
... C4H9NO BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HĨA HỮU CƠ CHƯƠNG 3: AMIN, AMINO AXIT PROTEIN 10 Cho 23,9g hỗn hợp gồm axit aminoaxetic axit α-aminopropionic vào 0,6 lít dung dịch NaOH 0,5M Phần trăm số mol axit ... đỏ A axit glutamic B axit α -amino propionic C axit 2,3-điamino butiric D axit phenic 76 Dung dịch khơng làm đổi màu q tím A axit 2 -amino pentanđioic B axit α -amino ađipic C axit lactic D axit ... protein đơn giản nhờ xúc tác thích hợp A α − amino axit B β − amino axit C Axit cacboxylic D Este 117 Cho loại hợp chất: amino axit (X), muối amoni axit cacboxylic (Y), amin (Z), este amino axit...
 • 10
 • 5,907
 • 455

105 bài tập trắc nghiệm 2 chương amin - aminoaxit hay

105 bài tập trắc nghiệm 2 chương amin - aminoaxit hay
... Trong chất đây, chất đipeptit ? A H2N-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH B H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH C H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH D H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH Câu 37: Từ glyxin (Gly) ... phân hợp chất H2N-CH2-CO-NH-CH-CO-NH-CH-CO-NH-CH2-COOH CH2-COOH CH2-C6H5 thu aminoaxit sau A H2N-CH2-COOH B HOOC-CH2-CH(NH2)COOH C C6H5CH2CH(NH2)COOH D Hỗn hợp aminoaxit Câu 27 : X aminoaxit no ... X A CH3(CH2)4NO2 C.NH2-CH2-COO-CH2-CH2-CH3 B NH2-CH2-COO(CHCH3)2D H2N-CH2-CH2-COOC2H5 Câu 22 : Axit aminoaxetic (H2NCH2COOH) tác dụng với dung dịch A NaNO3 B NaCl C NaOH D Na2SO4 Câu 23 : Dung dịch...
 • 9
 • 721
 • 71

đề cương ôn tập chương amin

đề cương ôn tập chương amin
... sau : Etylamin, phenylamin, amoniac.Thứ tự tăng dần lực bazơ theo dãy sau A Amoniac< etylamin...
 • 7
 • 383
 • 5

de cuong on tap chuong amin

de cuong on tap chuong amin
... : Etylamin, phenylamin, amoniac.Thứ tự tăng dần lực bazơ theo dãy sau A Amoniac< etylamin...
 • 7
 • 338
 • 3

KIỂM TRA ÔN TẬP CHƯƠNG AMIN

KIỂM TRA ÔN TẬP CHƯƠNG AMIN
... CH(NH2) – COOH có tên gọi A axit 2-amino-2-metylbutanoic B axit 2-amino-3-metylpentanoic C axit 2-amino-3-metylbutanoic D axit 3-amino-2-metylbutanoic Câu 23: Axit 2-aminoetanoic(H2N-CH2-COOH) tác ... tử tripeptit có ba liên kết peptit Câu 34: Ứng dụng sau aminoaxit không đúng? Trang 3/4 - Mã đề thi 134 A Aminoaxit thiên nhiên (hầu hết α-aminoaxit) sở kiến tạo protein thể sống B Muối đinatriglutamat ... (NH2)2C3H5COOH Câu 27: Tên thay Valin là: A Axit – aminopropanoic C Axit – aminopentan – 1,4 – đioic B Axit – amino – – metylbutanoic D Axit α - aminoisovaleric Câu 28: Để làm ống nghiệm chứa anilin,...
 • 4
 • 172
 • 12

đề cương ôn tập chương amin

 đề cương ôn tập chương amin
... no (h) thu c t l s mol CO2 : H2O l : Amin ó cho cú tờn gi no di õy? A imetylamin B Metylamin C Trimetylamin D Izopropylamin 10 t chỏy hon ton 5,9 gam mt amin no h n chc X thu c 6,72 lớt CO2, ... Cú hai amin bc mt: A (ng ng ca anilin) v B (ng ng ca metylamin) t chỏy hon ton 3,21g amin A sinh 336ml khớ N2 (ktc) Khi t chỏy hon ton amin B cho VH 2O : VCO2 = : Cụng thc phõn t ca hai amin ú ... gi ca amin l: A.etyl amin B imetyl amin C.etyl metyl amin D.propyl amin 16 t chỏy hon ton hn hp amin no n chc ng ng liờn tip nhau, thu c nH 2O : nCO2 = :1 Hai amin cú Cụng thc phõn t l: A C3H7NH2...
 • 8
 • 154
 • 3

Bài tiểu luận Chương Amin và Muối Diazonium pdf

Bài tiểu luận Chương Amin và Muối Diazonium pdf
... toludin cho aminobenzen aminotoluen Ví dụ: Trang Bài tiểu luận: Chương Amin Muối Diazonium GVHD: TÁN VĂN HẬU Amin hương phương (amin thơm) Chọn anilin làm tên đọc Muối amonium anilinium Muối amin amonium ... nguyên tử hyđrô, ta có amin bậc (primary amine), amin bậc (secondary amine) amin bậc (tertiary amine) Ví dụ: II – DANH PHÁP, ĐỒNG PHÂN Trang Bài tiểu luận: Chương Amin Muối Diazonium GVHD: TÁN VĂN ... dụ: Trang Bài tiểu luận: Chương Amin Muối Diazonium GVHD: TÁN VĂN HẬU b /Amin bậc đối xứng Tên amin = thêm tiếp đầu ngữ : di, tri vào nhóm alkyl Ví dụ: c /Amin bậc không đối xứng Những amin bậc...
 • 27
 • 475
 • 3

kiểm tra 1 tiết chương Amin-Amino Axit pdf

kiểm tra 1 tiết chương Amin-Amino Axit pdf
... dịch HCl tạo 11 ,15 g muối X chất sau đây: A axit amino axetic B axit - amino propanoic C axit - amino – phenylpropanoic D axit - amino – metylbutanoic Câu 24: Cho 0 ,1 mol α amino axit A phản ứng ... thành cho 13 ,35 g alanin phản ứng hết với dung dịch NaOH A 34,67 g B .16 ,8 g C 16 ,65 g D 16 ,98 g Câu 11 : Glyxin không phản ứng với chất sau đây: A HCl B CH3OH (H+, t0) C NaOH D K2SO4 Câu 12 : Một ... với 10 0 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng thu 11 ,1 g muối khan Công thức cấu tạo A là: A (H2N)2C-COOH B H2NCH2CH2COOH C CH3CH(NH2)COOH D H2NCH2COOH Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn 17 ,8 g amino axit...
 • 3
 • 860
 • 50

bai tap trac nghiem chuong amin

bai tap trac nghiem chuong amin
... Nồng độ mol dung dịch HCl 0,2M B Số mol chất 0,02mol C Cơng thức thức hai amin CH5N C2H7N D Tên gọi hai amin metylamin etylamin Câu 21 Người ta điều chế anilin cách nitro hóa 500g benzen khử hợp ... hợp amin no đơn chức bậc (có số ngtử C nhỏ 4) phải dùng lít dd X Công thức amin A CH3NH2 C4H9NH2 B C2H5NH2 C4H9NH2 C C3H7NH2 C4H9NH2 D Cả A B Câu 33 : Đốt cháy hoàn toàn đồng đẳng X axit aminoaxetic, ... 34 : Đốt cháy hoàn toàn a mol aminoaxit A thu 2a mol CO a/2 mol N2 Aminoaxit A A H2NCH2COOH B H2N[CH2]2COOH C H2N[CH2]3COOH D H2NCH(COOH)2 Câu 35 : Cho 0,01 mol aminoaxit X tác dụng vừa đủ với...
 • 3
 • 306
 • 8

Phân dạng bài tập CHƯƠNG AMIN-AMINOAXIT-PROTEIN

Phân dạng bài tập CHƯƠNG AMIN-AMINOAXIT-PROTEIN
... trị m Câu 25 A 8,389 B 58,725 C 5,580 D 9,315 C- BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LUYỆN TẬP Trên đường thành công dấu chân kẻ lười biếng 21 Phân dạng tập chương Hóa học nâng cao 12 Câu Số amin thơm bậc ứng ... D 66,44 19 Phân dạng tập chương Hóa học nâng cao 12 Thủy phân hoàn toàn 60 gam hỗn hợp hai đipeptit thu 63,6 gam hỗn hợp X gồm amino axit (các amino axit có nhóm amino nhóm cacboxyl phân tử) Nếu ... đipeptit Y có công thức phân tử C6H12N2O3 Số đồng phân peptit Y (chỉ chứa gốc α-amino axit) mạch hở Câu 17 A B C Trên đường thành công dấu chân kẻ lười biếng D 20 Phân dạng tập chương Hóa học nâng...
 • 25
 • 263
 • 0

Đề kiểm tra chương Amin- Amino axit- Prôtein.DOC

Đề kiểm tra chương Amin- Amino axit- Prôtein.DOC
... phần trật tự axit amin phân tử prôtêin Câu 14: Cho loại hợp chất: amino axit (X), muối amino axit cacboxylic (Y), amin (Z), este amino axit (T) Dãy gồm loại hợp chất tác dụng với dd NaOH tác dụng ... CH3COOH Câu 11: Sản phẩm cuối trình thủy phân protein đơn giản nhờ xúc tác thích hợp A α – amino axit B β – amino axit C axit cacboxylic D este Câu 12: Trong phân tử hợp chất hữu sau có liên kết ... Câu 35: Khi thủy phân protein X thu hỗn hợp gồm amino axit no dãy đồng đẳng Biết chất chứa nhóm –NH2 nhóm –COOH Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp amino axit cho sản phẩm cháy qua bình đựng dd...
 • 6
 • 71
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Xây dựng đội ngũ cán bộ ban tổ chức ở các sư đoàn trong quân đội nhân dân việt nam hiện nay171804 GIAI PHAP VA PHUONG PHAP LUAN TONG QUAT REV01Nghiên cứu tính đa dạng thực vật tại khu bảo tồn thiên nhiên xuân nha, tỉnh sơn la (tt)Vận dụng quan điểm sư phạm tương tác vào dạy học sinh học 9 trường trung học cơ sởĐánh giá vai trò phẫu thuật nội soi cắt gan điều trị ung thư tế bào gan (FULL TEXT)Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu, cơ học gân mác dài - ứng dụng làm mảnh ghép tái tạo dây chằng chéo trước (FULL TEXT)Ứng dụng phương pháp trí tuệ nhân tạo và phân tích Taguchi để xác định chế độ cắt tối ưu khi gia công trên máy phay CNC (LA tiến sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lao động đến chức năng thị giác của công nhân lắp ráp linh kiện điện tử bán dẫn (FULL TEXT)Nghiên cứu quy hoạch quản lý chất thải rắn quy mô cấp huyện áp dụng cho huyện Thủy Nguyên – thành phố Hải Phòng đến năm 2025 (LA tiến sĩ)Nghiên cứu phát triển cấu trúc EBG ứng dụng cho các hệ thống thông tin vô tuyến thế hệ mới (LA tiến sĩ)“Phân tích mô hình tỷ lệ thất nghiệp ổn định”Mô phỏng phân bố góc, tỷ phần các đơn vị cấu trúc và cơ tính của các vật liệu hai nguyên AOx (LA tiến sĩ)Tỷ suất hoàn vốn hayĐứng giảng và các sinh viênsửa sửa mã nguồnEFS 12 scientific supplement pdfÔn tập Quản trị chuỗi cung ứng và Trắc NghiệmEFS 12 girls AB pdf8 phuong phap giai nhanh vat ly 12 bang may tinh casio cua thay tang van giapEFS 11 commercial SB pdfEFS 11 scientific SB pdf
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập