de thi thu tot nghiep thpt hoa hoc 2463

de thi thu tot nghiep thpt hoa hoc 2463

de thi thu tot nghiep thpt hoa hoc 2463
... bột B saccarozơ C xenlulozơ D protit Câu 24: Công thức cấu tạo glixerin A HOCH2CHOHCH2OH B HOCH2CH2OH C HOCH2CHOHCH3 D HOCH2CH2CH2OH Câu 25: Để bảo quản natri, người ta phải ngâm natri A phenol ... khối lượng glucozơ thu (Cho H = 1, C = 12 , O = 16) A 360 gam B 270 gam C 250 gam D 300 gam Câu 27: Cho 4,5 gam etylamin (C2H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl Khối lượng muối thu A 7,65 gam B ... với nước (dư) Sau phản ứng thu 0,336 lít khí hiđro (ở đktc) Kim loại kiềm (Cho Li = 7, Na = 23, K = 39, Rb = 85) A Na B K C Rb D Li Câu 37: Công thức chung oxit kim loại thu c phân nhóm nhóm II...
 • 3
 • 6
 • 0

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 1 potx

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 1 potx
... thụ h/toàn 3,36 lit khí H2S đktc vào 200 ml dd NaOH 1, 25M thu dd X Cho X t/d dd CuCl2 dư , tính k/lượng kết tủa thu : A 12 ,25g B 9,6g C 14 ,4g D 18 ,6g C34 P/ư dùng đ/chể H2S phòng TN: A Zn + HCl ... không xác định D không đổi màu Câu 24 Chất sau có khả biểu tính khử : H2S (1) ; NH3 (2); CO2 (3); SO2(4); CH4 (5) A B 1, 2,4 C 1, 2,4,5 D 4,5 Câu 25 Điện phân 250ml dd CuSO4 với điện cực trơ, catot bắt ... y < x C x = y D x < 2y Câu 30 Hoà tan 5 ,1 g oxit kim loại hoá trị III cần dùng 54,75g dd HCl 20% Công thức oxit : A Fe2O3 B Cr2O3 C Al2O3 D Pb2O3 Câu 31 Cho khí CO dư qua hh gồm Al2O3 ; MgO ;...
 • 2
 • 168
 • 1

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 5 ppsx

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 5 ppsx
... là: A p-Cl-C6H4-CH2-Cl B m-Cl-C6H4-CH2-Cl C C6H5-CHCl2 D o- Cl-C6H4-CH2-Cl C29 Chẫt mạch thẳng no chưa nhóm -OH nhóm -COOH mg X t/d Na dư thu 1,68 lit H2 đktc Đốt cháy m g X cần 5, 05 lit O2 ... xác định C 25 Xác định chất X sơ đồ sau: C6H12O6  X  CH3COOH A C2H5OH B CH3CHO C CH3COONa D CH3-CH2CH2-CH3 C26 Cho chất : HO-CH2-CH2-OH.; CH3-CH2-OH; CH3COOH; HOCH2-CH(OH)-CH2-OH Số chất t/d ... 0, 15 mol a> Thành phần % theo khối lượng FeS, FeS2 : A 42,3 ; 57 ,7 B 50 ; 50 C 40,6; 59 ,4 D 30; 70 E kq # b> Thể tích dd NaOh 2M tối thi u hấp thụ hết SO2 sinh : A 150 ml B 300ml C 450 ml D 250 ml...
 • 3
 • 166
 • 1

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 4 pps

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 4 pps
... Axit nà sau mạnh nhất? A C6H5COOH B p-NO2-C6H4-COOH C p-CH3-C6H4COOH D p-HO-C6H4-COOH C26 Phản ứng NH3 với HCl có khói trắng tạo thành Chất : A HCl B N2 C NH4Cl D NH3 C27 Trong nguyên tử só e ... Etilen C Tinh bột D Xenlulozơ C32 Gốc gọi gốc Benzyl : A C6 H 5- B C6H5-CH 2- C C6H5-CH= D o-CH3-C6H 4- C33 Dung dịch HI t/d với chất sau : A dd NaOH B dd Na2CO3 C dd H2SO4đặc D C 34 Chất hữu sau ... H2N-CH2-COOH B H2N-CH2CH2-COOH C CH3-CH(NH2)COOH D kq khác C22 Có thể thu khí O2 nhiệt phân chất nao? A NaHCO3 B (NH4)2SO4 C CaCO3 D KMnO4 C23 Brom hoá p- nitrophenol thu sản phẩm sau : A o-...
 • 3
 • 179
 • 1

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 3 doc

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 3 doc
... phân biệt chất : CH2= CH-CH2OH CH3CHO dùng thuốc thử su đây: A dd nước brôm B dd thuốc tím C dd AgNO3/NH3 D A,B,C C31 Khi đốt loại gluxit thu khối lượng H2O CO2 theo tỉ lệ 33 : 88 Công thức gluxit ... thu số sản phẩm đòng phân là: A B C D E C29 Hãy xếp chất sau theo tính axit giảm dần : HOOC-COOH(a) ; HOOCCH2-COOH(b) ; HOOC-CH2-CH2-COOH(c) A a > b > c B.b>a>c C c > b > a D a >c>b C30 Để ... Thụ tối thi u 500ml dd KOH 3M Kim loại kiềm là: A Li B Na C K D Rb E Cs C19 Khi nhúng từ từ muôI đồng đựng bột Mg cháy sáng vào cốc nước tượng xảy ra: A Bột Mg tắt B Bột Mg tắt dần C Bột Mg tiếp...
 • 3
 • 165
 • 0

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 2 doc

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 2 doc
... A 0% B 12, 11% C 35,53% D 40,00% E kq khác Câu 23 Cho chất: (1) C2H5OH (2) C2H5ONO2 (3) CH3NO2 (4) (C2H5O)2SO2 (5) (C2H5)2O Chất este : A 1,3 ,4 B 1 ,2, 4 C 2, 3,4 D 3,4,5 E Chỉ có Câu 24 Những ... chất hữu A cần 3,92lit O2 đktc, thu nước CO2 có tỉ lệ số mol 1: A tác dụng với KOH tạo chất hữư Công thức phân tử A : A C3H6O2 B C2H4O2 C C4H8O2 D C3H4O2 E kq khác Câu 22 Trong thi n nhiên axit ... 80% tinh bột với hiệu suát 37,5 % (tấn) : A 92 B.9 ,2 C 1,704 D 17.04 E số khác Câu 28 Phân biệt Xenlulôzơ va Tinh bột nhờ phản ứng: A với H2SO4 B với kiềm C với dd I2 D A,B,C E A,B Câu 29 PVC điều...
 • 3
 • 173
 • 0

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 14 potx

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 14 potx
... k/lượng Hạt nhân M có số n nhiều số p Hạt nhân X có số n Số p Tổng số p MX2 58.Tìm AX, AM A 56 32 B 32 56 C 32 40 D kq khác C21 A B nguyên tố nhóm chu kì liên tiếp bảng HTTH Tổng số hạt p n/tử A B ... tắc bát tử không: A p/tử Nitơ thoả mãn B Chỉ N2 thoả mãn C Chỉ NO thoả mãn D p/tử ko thoả mãn C23 Số mol electron cần dùng để khử 1,5 mol Al3+ thành Al là: A 0,5 mol B 1,5 mol C 3,0 mol D 4,5 mol ... đổi áp suất B thay đổi nhiệt độ C cho thêm O2 D cho chất xúc tác C27 Khí ôxi có lẫn nước Chất sau tốt để tách nước khỏi khí ôxi : A Al2O3 B H2SO4 đặc C Nước vôi D dd NaOH C28 Dẫn 2,24 lít hỗn hợp...
 • 3
 • 179
 • 0

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 13 doc

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 13 doc
... X là: A HO-CH2-CH=O B CH3COOH C CH3-O-CH=O D Dáp án khác C15 Đun nóng glixerol với axit hữu đơn chức Xth hh este có este có công thức phân tử C6H8O6 Công Thức cấu tạo X là: A CH2=CH-COOH B CH3COOH ... 0,15mol N2O 0,1 mol NO Giá trị m là: A 13, 5g B 1,35g C 0,81g D 8,1g C23 Để p/biệt chất : hồ tinh bột, dd glucôzơ, dd KI đựng ba lọ nhãn, ta dùng thuốc thử là: A O3 B O2 C Dung dịch iốt D Dung ... Trong trình điện phân dd CuSO4 (các điện cực trơ), anôt xảy phản ứng: A ôxi hoá ion SO4 2- B khử ion SO4 2- C khử phân tử H2O D ôxi hoá phân tử H2O C31 Chất sau khí không gây ăn mòn kim loại : A...
 • 3
 • 149
 • 0

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 12 potx

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 12 potx
... CM (Ca2+)=0,01M; CM( Cl-)=0,03M; CM(HCO3)=0,02M Kết : A Đúng B Sai C Không x/đ thi u CTPT D Không x/đ thi u V C19 Một chất lỏng ko màu có khả hoá đỏ thị thông dụng, t/d số k/loại g/phóng H2, t/d ... amoniclorua, anilin C nitro benzen, phenyl amoniclorua, anilin D benzen, nitrobenzen, phenyl amoniclorua C12 Để c/ m NaHCO3 lưỡng tính phải cho t/d với: A HCl, CaCl2 B HCl, NaOH C Ca(OH)2, NaOH D HCl, NaHSO4 ... Ko quan tâm đến A, B, C C22 Khí sau nguyên nhân gây bệnh máu đen: A SO2 B CO2 C Cl2 D H2S C23 Hệ số nhiệt độ tốc độ p/ư Khi tăng nhiệt độ từ 200C lên 800C tốc độ p/ư tăng: A 18 lần B 27 lần C 516...
 • 3
 • 143
 • 0

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 11 doc

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 11 doc
... Hợp chất sau monosaccarit : A CH2OH-(CHOH)4-CHO B CH2OH-(CHOH)4-CH2OH C CH2OH(CHOH)4-COOCH3 D CH2OH-(CHOH)4-COOH' C20 Để p/biệt chất lỏng : toluen, C2H5OH, C6H5-NH2 dd : C6H5 ONa, NaAlO2, Na2CO3 ... tốc độ p/ư tăng 12000 lần Hệ số nhiệt độ tốc độ p/ư là: A 4,35 B 2,12 C 4,13 D 2,54 E.kq# C27 Trong ion sau , ion có ssố e nhau: (1) NO 3-; (2) SO4 2-; (3) CO3 2-; (4) Br-; (5) NH4+ A 1, B 2, C 3, ... (7) Ca(NO2)2   P/ư ôxihoa-khử : A 1,2,4,7 B 2,3,4,7 C 2,4,5,7 D 1,3,5,7 C14 Cho 200 ml dd X ( NH4+; Cl-; Mg2+; SO4 2-) t/d với dd NaOH dư thu 4,48 lít khí đktc 11, 6g kết tủa Cho 200 ml dd X...
 • 3
 • 118
 • 0

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 10 docx

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 10 docx
... thu 4,48 lít hh Y ( NO2, NO) Biết dY/H2 = 21.( MX < 100 ) > X là: A CH3CHO B C2H3CHO C C3H5CHO D OHC-CHO C19 Phân biệt propanol-1; propanol-2 dùng hoá chất : A Na, CuO B CuO, Ag2O/NH3 C CuO, H2 ... Ca(ClO)2 C35 Trong số dd có CM sau, dd có độ dẫn điện nhỏ nhất: A NaCl B CH3COONa C CH3COOH D H2SO4 C36 Có dd Glixerin; rượu etylic; phenol; axit axetic; natri axetat Số thuốc thử dùng phân biệt ... Al B Cu(OH)2 C AgNO3/NH3 D CuO C24 Các chất (1) C2H5CHO; (2) C2H3CHO; (3) CH3COCH3; (4) CH2=CHCH2-OH Những chất t/d H2 dư (Ni, t0) cho sản Phẩm : A 1, 2, 3, B 1, 2, C ,3 ,4 D 1, , C25 Hoà tan 2,43g...
 • 3
 • 94
 • 0

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 9 pps

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 9 pps
... C2H2 D btađien -1 ,3 C16 Một hh ankan ankin đem đốt cháy h/toàn thu CO2 H2O tỉ lệ : Cho biết kết luận : A nankan > nnakin B nnakan = nankin C nankan < nnakin D ko xác định mối quan hệ số mol C17 ... < nnakin D ko xác định mối quan hệ số mol C17 Cho chất : etilen(1); propen(2); buten-1(3); isobutilen(4); 2, 3- imetyl buten(5) Những chất t/d HBr cho sản phẩm Duy nhất: A Cả B 1,2,4,5 C 1,3,5 ... tỉ lệ : Công thức đơn giản X : A CH2 B CH2O C C2H4O D C3H6O C 19 Đốt cháy h/toàn só mol hiđrocacbon X, Y thu lượng CO2 nhau, tỉ lệ số mol H2O CO2 X , Y tương ứng 1,5 : 0,5 Công thức Y : A C2H2...
 • 3
 • 102
 • 0

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 8 pptx

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 8 pptx
... 0,1mol  -aminoaxxit X( X mạch thẳng) t/d vừa đủ 0,2 mol NaOH thu 17,7g muối Nếu cho 2,66g X t/d HCl ( vừa đủ) Cho 3,39g muối Y Vậy X : A HOOC-CH(NH2)-COOH B HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH C HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH ... chưa có khí thoát dd sau điện phân chứa : A Na+, Cl- B Na+, SO4 2-, Cl- C Na+, SO4 2-, Cu2+ D Na+, SO4 2-, Cu2+, Cl- C31 Nhúng Zn(1), Cu(2), hợp kim Zn-Cu(3), cốc chứa HCl (nồng độ nhau) Tốc độ thoát ... có mgam rắn ko tan Giá trị m là: A 3,2g B 4,8g C 4 ,8  m  3,2 D 4 ,8 > m > 3,2 C24 Cho 200 ml dd Al2(SO4)3 t/d với dd NaOH 1M ta nhận thấy dùng 180 ml NaOH hay dùng 340 ml dd NaOH thu khối Lượng...
 • 3
 • 97
 • 0

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 7 ppt

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 7 ppt
... tím ẩm : A CH3-CH(NH2)-COOH B H2N-CH2-COONa C H2N-CH2CH(NH2)COOH D ClH3N-CH2-CH2-COOH C24 Cho chất : Glyxin(1); axit glutamic(2); HOOC-CH2-CH2-CH(NH3Cl)COOH(3); H2N-CH2-CH(NH2)-COOH(4) Biết ... D a = 2b C21 Xác định số đồng phân aminoaxit có công thức phân tử C4H9O2N A B C D C22 Dạng tồn chủ yếu glyxin là: A H2N-CH2-COOH B H3N+-CH2-COOC H3N-CH2-COOH D H2N-CH2COO- C23 Trường hợp sau làm ... A H2N-CH2-COOC2H5 B H2N-CH(CH3)-COOC2H5 C H2N-CH2-CH2COOC2H5 D H2N-C(CH3)2COOC2H5 C10 Đun nóng axit glutamic với hhCH3OH, C2H5OH, thu tối đa este: A B C D C11 X có công thức C4H8O2 Đun 7, 04g...
 • 3
 • 96
 • 0

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 6 pps

BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 6 pps
... Bài 16 Ion M3+ có cấu hình electron phân lớp 3d5 Vậy nguyên tử M có cấu hình : A …3p63d64s2 B …3p64s23d8 C …3s23p63d8 D …3p63d54s24p1 39 2 6 Bài 17 Cấu hình nguyên tố ... benzen 16, 8g hợp chất nitro X Đốt h/toàn X thu 0,1 mol N2 X có công thức : A C6H5NO2 B C6H4(NO2)2 C C6H3(NO3)3 D C6H2(NO2)4 Bài 36 Khi cho đồng phân C3H5COOH t/d với đông phân C3H7OH số este ... Hoá 6, 7g hh A gồm CH3COOH; CH3COOC2H5; HCOOCH3 thu 2,24 lit đktc Đốt cháy hêt 6, 7g hh thu Số gam nước là: A 5g B 4,5g C 4g D 3,5g Bài 34 Với anken CnH2n số liên kết xichma (  ) : A 3n-2 B 3n-...
 • 3
 • 82
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: và các GIAO DIỆN TRONG MẠNG NGNChế tạo thực nghiệm xe chuyển phôi có gắn tay máyCông nghệ in offsetThiết bị trong công nghiệp mayCHUYÊN đề THI NÂNG bậc năm 2004đồ án trục khuỷu máy nénXây dựng hệ thống website thông tin cho trường chuyên nghiệpMáy tiện ren vít vạn năngKiến trúc hệ thống của tổng đài alcatel e10bnghiên cứu hệ thống cân bằng định lượngThiết kế hệ dẫn động băng tải với hộp giảm tốc bánh răng trụ hai cấp, đồng trục, dẫn bằng động cơ điện thông qua khớp nối và bộ truyền xíchThực tế công tác kế toán tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng du lịch và thương mại thẩm giaThiết bị công nghệ trong nước phục vụ ngành lương thực thực phẩmMột số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tại nhà hàng QANTHỰC TRẠNG các HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG tại CÔNG TY cổ PHẦN đức THIỆNThiết kế bộ ổn áp xoay chiều một phaThực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH trường giangMột số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty TNHH xây dựng và vật liệu mới hoàng thànhMột số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm giấy tissue của công ty giấy tissue sông đuốngCác giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại công ty tnhh thiên phú
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập