de thi tot nghiep mon hoa hoc cac nam 78392

de thi tot nghiep mon hoa hoc cac nam 78392

de thi tot nghiep mon hoa hoc cac nam 78392
... chế kim loại Ca từ CaCl2 A nhiệt phân CaCl2 B dùng Na khử Ca2+ dung dịch CaCl2 C điện phân dung dịch CaCl2 D điện phân CaCl2 nóng chảy Câu 19: Chất phản ứng với dung dịch CaCl2 tạo kết tủa A ... Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 A nhiệt phân CaCl2 B dùng Na khử Ca2+ dung dịch CaCl2 C điện phân dung dịch CaCl2 D điện phân CaCl2 nóng chảy Câu 25: Chất phản ứng với dung ... Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 A nhiệt phân CaCl2 B điện phân CaCl2 nóng chảy 2+ C dùng Na khử Ca dung dịch CaCl2 D điện phân dung dịch CaCl2 Câu 22: Chất sau vừa tác dụng với...
 • 28
 • 10
 • 0

Đáp án gợi ý đề thi Tốt Nghiệp môn Hóa Học (báo Tuổi Trẻ)

Đáp án gợi ý đề thi Tốt Nghiệp môn Hóa Học (báo Tuổi Trẻ)
... cứng? A Ca2+, Mg2+ B Cu2+, Fe2+ C Zn2+, Al3+ D K+, Na+ Câu 25: Trong bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học, nguyên tố thuộc nhóm IIIA, chu kì A Fe B Mg C Na D Al Câu 26: Để tách lấy Ag khỏi hỗn hợp ... kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy cao D Các kim loại kiềm mềm nhẹ Câu 30: Bằng phương pháp hóa học, thuốc thử dùng để phân biệt ba dung dịch : metylamin, anilin, axit axetic A natri clorua ... công nghiệp có nhiễm khí H2S, CO, CO2 Để nhận biết có mặt H2S mẫu khí thải đó, ta dùng dung dịch A.NaNO3 B KCl C NaCl D Pb(CH3COO)2 Cu 37: Dãy cation kim loại xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa...
 • 3
 • 209
 • 0

Tổng hợp đề thi tốt nghiệp môn vật lý các năm từ 2007 – 2010 theo chuyên đề

Tổng hợp đề thi tốt nghiệp môn vật lý các năm từ 2007 – 2010 theo chuyên đề
... 10 lần D máy hạ Trang 9/18 - Mã đề thi 134 CHƯƠNG IV: SÓNG ĐIỆN TỪ Câu 98: (TN THPT 2008): Khi nói điện từ trường, phát biểu sau sai? A Một từ trường biến thi n theo thời gian sinh điện trường ... cách A 3,2m B 2,4m C 1,6m D 0,8m Câu 46: (Đề thi TN_PB_LẦN 2 _2007) Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ bụng đến nút gần Trang 4/18 - Mã đề thi 134 A số nguyên lần bước sóng B nửa bước ... 61: (Đề thi TN_KPB_LẦN 2 _2007) Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi khoảng cách hai bụng sóng liên tiếp A hai bước sóng B bước sóng C phần tư bước sóng D nửa bước sóng Câu 62: (Đề thi TN_BT_LẦN 1 _2007) Khoảng...
 • 18
 • 452
 • 3

ĐỀ THI tốt NGHIỆP môn vật lý các năm

ĐỀ THI tốt NGHIỆP môn vật lý các năm
... học môi trường vật chất D Sóng âm truyền không khí sóng dọc Trang 4/18 - Mã đề thi 134 Câu 44: (Đề thi TN_KPB_LẦN 1_2008)Quan sát sóng dừng sợi dây đàn hồi, người ta đo khoảng cách nút sóng liên ... lệch pha π/3 B lệch pha π/2 C pha D ngược pha Câu 24: (Đề thi TN năm 2010): Một vật dao động điều hòa với tần số f=2 Hz Chu kì dao động vật A 1,5s B 1s C 0,5s D s Câu 25: (TN – THPT 2008): Một ... A 10π Hz B Hz C 10 Hz D 5π Hz Câu 26: (Đề thi TN năm 2010)Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa quỹ đạo thẳng dài 20 cm với tần số góc rad/s Cơ vật dao động A 0,036 J B 0,018 J C 18 J...
 • 18
 • 121
 • 0

Đáp án đề thi tốt nghiệp môn hóa hệ GDTX năm 2013 của bộ GD&ĐT mã đề 425

Đáp án đề thi tốt nghiệp môn hóa hệ GDTX năm 2013 của bộ GD&ĐT mã đề 425
... CO2 Giá trị m A 13,5 B 4,5 C 18,0 D 9,0 HẾT Trang 2/2 - đề thi 425 ... m A 7,50 B 11,25 C 3,75 D 15,00 Câu 36: Công thức hóa học kali đicromat A KNO3 B K2CrO4 C KCl D K2Cr2O7 Câu 37: Chất sau tham gia phản ứng tráng bạc? A Glucozơ B Metylamin C Glyxin D Etyl axetat ... kết tủa Giá trị m A 15 B 10 C D 20 Câu 24: Chất sau thuộc loại polime? A Glyxin B Fructozơ C Tinh bột D Metylamin Câu 25: Nhận xét sau không đúng? A Este không bị thủy phân môi trường axit B Etyl...
 • 2
 • 111
 • 0

Đáp án đề thi tốt nghiệp môn hóa hệ GDTX năm 2013 của bộ GD&ĐT mã đề 273

Đáp án đề thi tốt nghiệp môn hóa hệ GDTX năm 2013 của bộ GD&ĐT mã đề 273
... Fructozơ B Tinh bột C Glyxin D Metylamin HẾT Trang 2/2 - đề thi 273 ... 38: Công thức hóa học kali đicromat A KCl B K2CrO4 C K2Cr2O7 D KNO3 Câu 39: Kim loại sau kim loại kiềm thổ? A Cr B Al C Ca D Fe Câu 40: Chất sau thuộc loại polime? A Fructozơ B Tinh bột C Glyxin ... C Cu D Al Câu 29: Số oxi hóa crom hợp chất CrCl3 A +6 B +3 C +2 D +4 Câu 30: Ở điều kiện thường, chất sau dễ tan nước? A Tristearin B Xenlulozơ C Glucozơ D Tinh bột Câu 31: Để phản ứng vừa...
 • 2
 • 161
 • 0

Đáp án đề thi tốt nghiệp môn hóa hệ GDTX năm 2013 mã đề 958

Đáp án đề thi tốt nghiệp môn hóa hệ GDTX năm 2013 mã đề 958
... HẾT Trang 2/2 - đề thi 958 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 02 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: HOÁ HỌC - Giáo dục thường xuyên ... HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: HOÁ HỌC - Giáo dục thường xuyên Thời gian làm bài: 60 phút đề thi 958 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Ti n tu ye ns in h2 47 c om Cho biết ... C2H5NH2 thu sản phẩm gồm H2O, khí N2 8,8 gam CO2 Giá trị m A 13,5 B 4,5 C 18,0 D 9,0 Trang 1/2 - đề thi 958 Ti n tu ye ns in h2 47 c om Câu 20: Cho m gam Mg phản ứng hết với dung dịch H2SO4 loãng...
 • 4
 • 99
 • 0

Đáp án đề thi tốt nghiệp môn hóa hệ GDTX năm 2013 mã đề 364

Đáp án đề thi tốt nghiệp môn hóa hệ GDTX năm 2013 mã đề 364
... Glyxin B Fructozơ C Tinh bột D Metylamin HẾT Trang 2/2 - đề thi 364 ... Cho dãy kim loại: Ag, Cu, Al, Mg Kim loại dãy có tính khử yếu A Ag B Mg C Cu D Al Câu 30: Số oxi hóa crom hợp chất CrCl3 A +2 B +4 C +6 D +3 Câu 31: Để phản ứng vừa đủ với 0,15 mol CH3COOCH3 ... (đktc) vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu m gam kết tủa Giá trị m A 15 B 10 C D 20 Câu 34: Trong công nghiệp, kim loại kiềm kim loại kiềm thổ điều chế phương pháp A nhiệt luyện B điện phân dung dịch...
 • 2
 • 166
 • 0

Đáp án đề thi tốt nghiệp môn hóa hệ GDTX năm 2013 mã đề 716

Đáp án đề thi tốt nghiệp môn hóa hệ GDTX năm 2013 mã đề 716
... B C2H5COOCH3 C CH3COOCH3 D CH3COOC2H5 HẾT Trang 2/2 - đề thi 716 ... kiềm, protein có phản ứng màu biure với A Cu(OH)2 B NaCl C Mg(OH)2 D KCl Câu 29: Dưới tác dụng ánh sáng mặt trời, diệp lục xanh tổng hợp tinh bột từ A CO2 N2 B N2 O2 C H2O O2 D CO2 H2O Câu 30: ... este C Axit stearic axit béo D Este không bị thủy phân môi trường axit Câu 34: Bằng phương pháp hóa học, thuốc thử dùng để phân biệt ba dung dịch: metylamin, anilin, axit axetic A phenolphtalein...
 • 2
 • 111
 • 0

Đáp án đề thi tốt nghiệp môn hóa hệ GDTX năm 2013 của bộ GD&ĐT mã đề 531

Đáp án đề thi tốt nghiệp môn hóa hệ GDTX năm 2013 của bộ GD&ĐT mã đề 531
... B 4,5 C 18,0 D 9,0 Câu 40: Công thức hóa học kali đicromat A KNO3 B K2CrO4 C KCl D K2Cr2O7 HẾT Trang 2/2 - đề thi 531 ... chất Al(OH)3 tan dung dịch A KCl B KNO3 C NaOH D NaCl Câu 34: Dưới tác dụng ánh sáng mặt trời, diệp lục xanh tổng hợp tinh bột từ A CO2 H2O B CO2 N2 C N2 O2 D H2O O2 Câu 35: Hợp chất sau có tính ... Tinh bột D Metylamin Câu 28: Cho m gam Mg phản ứng hết với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu 3,36 lít khí H2 (đktc) Giá trị m A 7,2 B 3,6 C 2,4 D 4,8 Câu 29: Trong bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học,...
 • 2
 • 46
 • 0

Đề thi thử tốt nghiệp môn hóa học THPT năm 2013

Đề thi thử tốt nghiệp môn hóa học THPT năm 2013
... Đề thi thử TNPT 2012 Câu 11: Có ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4 Cho vào ống nghiệm (1) miếng nhỏ Na, ... D NaOH Trang Trường THPT Phan Đăng Lưu Câu 21: Đốt cháy Fe clo dư thu chất X; nung sắt với lưu huỳnh thu chất Y Để xác định thành phần cấu tạo hóa trị nguyên tố X, Y dùng hóa chất sau đây? A ... 25: P.V.C điều chế từ khí thi n nhiên theo sơ đồ: 15% 95% 90% CH4 → C2H2  CH2 = CHCl  PVC  → → Thể tích khí thi n nhiên (đktc) cần lấy điều chế P.V.C ?(khí thi n nhiên chứa 95% metan...
 • 4
 • 647
 • 19

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN HÓA HỌC doc

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN HÓA HỌC doc
... 3s 3p 3d D A, B, C Câu 21: Nguyên tố X thuộc chu kỳ 2, X tạo oxit cao có công thức XO2 tạo với kim loại Y hợp chất có công thức Y4X3 ( X chiếm 25% khối lượng) Kim loại Y là: A.Ca B Fe C Mn D Cr(52) ... D 120ml E KQ khác Câu 28: Trộn 6,48g bột Al với 1,6g bột Fe2O3 thực phản ứng nhiệt nhôm (không có không khí) thu chất rắn X Cho X vào dung dịch NaOH dư thấy thoát 2,016lit H2 (đkc) Hiệu suất ... X X2O5 Trong phân tử hợp chất khí X với hydro, khối lượng hydro chiếm 8,82% khối lượng phân tử Công thức phân tử X với hydro là: A NH3 B H2S C PH3 D CH4 E HCl Câu 25: Theo quan điểm Bronsted,...
 • 3
 • 78
 • 0

đề cương ôn thi tốt nghiệp môn hóa học (2)

đề cương ôn thi tốt nghiệp môn hóa học (2)
... chất hóa học đặc trưng hợp chất sắt (II) là: A/ Tính khử B/ Tính oxi hóa C/ Tính oxi hóa khử D/ Tính lưỡng tính 14.Tính chất hóa học đặc trưng hợp chất sắt (III) là: A/ Tính khử B/ Tính oxi hóa ... kim tác dụng hóa học môi trường xung quanh gọi là: A/ Sự khử kim loại B/ Sự ăn mòn hóa học C/ Sự ăn mòn điện hóa D/ Sự ăn mòn kim loại 33 Một vật chế tạo từ hợp kim Zn-Cu.Vật dể không khí ẩm bị ... nhóm chức anđehit, dùng ba phản ứng hóa học Trong phản ứng sau, phản ứng không chứng minh nhóm chức anđehit glucozơ? Trang A/ Oxi hóa glucozơ AgNO3/dd NH3 B/ Oxi hóa glucozơ Cu(OH)2 đun nóng C/ Lên...
 • 19
 • 158
 • 0

đề cương ôn thi tốt nghiệp môn hóa học

đề cương ôn thi tốt nghiệp môn hóa học
... chất hóa học đặc trưng hợp chất sắt (II) là: A/ Tính khử B/ Tính oxi hóa C/ Tính oxi hóa khử D/ Tính lưỡng tính 14.Tính chất hóa học đặc trưng hợp chất sắt (III) là: A/ Tính khử B/ Tính oxi hóa ... kim tác dụng hóa học môi trường xung quanh gọi là: A/ Sự khử kim loại B/ Sự ăn mòn hóa học C/ Sự ăn mòn điện hóa D/ Sự ăn mòn kim loại 33 Một vật chế tạo từ hợp kim Zn-Cu.Vật dể không khí ẩm bị ... nhóm chức anđehit, dùng ba phản ứng hóa học Trong phản ứng sau, phản ứng không chứng minh nhóm chức anđehit glucozơ? A/ Oxi hóa glucozơ AgNO3/dd NH3 B/ Oxi hóa glucozơ Cu(OH)2 đun nóng C/ Lên...
 • 15
 • 169
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi tốt nghiệp môn hóa thpt các nămđề thi tốt nghiệp môn hóa học 12đề thi tốt nghiệp môn hóa học 2012đề thi tốt nghiệp môn hóa học năm 2010đáp án đề thi tốt nghiệp môn hóa họccấu trúc đề thi tốt nghiệp môn hóa học 2013cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn hóa họcđề thi tốt nghiệp môn hóa học năm 2012đáp án đề thi tốt nghiệp môn hóa học 2013đáp án đề thi tốt nghiệp môn hóa học 2012đề thi tốt nghiệp môn hoá học năm 2010đề thi tốt nghiệp môn hóa học 2010đề thi tốt nghiệp môn hóa học năm 2013đề thi tốt nghiệp môn hóa học 2013giải đề thi tốt nghiệp môn hóa học năm 2013MỘT SỐ BÌNH LUẬN VỀ 10 ÁN LỆ ĐƯỢC CÔNG BỐ BỞI HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAOChuyên đề môn Tin họcLich su THCS nguyen dinh dung THCS nguyet an ngoc lacNgu van THCS bui van thanh THCS nguyet an ngoc lacTài liệu Lý thuyết tài chínhđề thi công chức mầm nonSử dụng Sơ đồ tư duy để thiết kế bài giảng chương “cấu trúc tế bào”, Sinh học lớp 10 (ban cơ bản) nhằm nâng cao nhận thức của học sinhTheduc THCS le duy tho THCS nguyet an ngoc lacLich su THCS nguyen thi thao THCS nguyet an ngoc lacSử dụng phần mềm ActivInspire giúp người học tìm hiểu kiến thức Chương 2, 3, 4 và 5 Giáo trình Thiên văn họcAm nhac THCS pham thi an THCS nguyet an ngoc lacQuản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh hệ thống sân bóng đá của Công ty Cổ phần Đầu tư F-Leage tại Hà NộiỨng dụng Geoserver xây dựng hệ hống quản lý cây thuốc tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bà Nà - Núi ChúaỨng dụng khung năng lực vào quản trị nhân sự tại Công ty Cổ phần Viễn thông Đông DươngPhương pháp dạy dịch cho sinh viên hệ phiên dịch tiếng Trung QuốcPhân dạng và phương pháp giải bài tập vật lý nguyên tử và hạt nhânSơ đồ lắp đặt 6,7,8,9,10Sơ đồ lắp đặt mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn CN9Sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn huỳnh quang CN9Quản lý đấu thầu các dự án có vốn ODA tại ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập