de thi dh nam 2011 mon hoa hoc 15464

de thi dh nam 2011 mon hoa hoc 15464

de thi dh nam 2011 mon hoa hoc 15464
... lượng HNO3 phản ứng 44,1 gam Giá trị m A 44,8 B 40,5 C 33,6 D 50,4 Câu 12: Cho dãy chất: phenylamoni clorua, benzyl clorua, isopropyl clorua, m-crezol, ancol benzylic, natri phenolat, anlyl clorua ... (điện cực trơ, màng ngăn xốp) đến khí khối lượng dung dịch giảm 10,75 gam ngừng điện phân (giả thi t lượng nước bay không đáng kể) Tất chất tan dung dịch sau điện phân A KNO3 KOH B KNO3, KCl ... axit có công thức phân tử C3H7O2N A B C D Câu 34: Khối lượng riêng canxi kim loại 1,55 g/cm Giả thi t rằng, tinh thể canxi ngtử hình cầu chiếm 74% thể tích tinh thể, phần lại khe rỗng Bán kính...
 • 6
 • 28
 • 0

ĐỀ THI HKII NĂM 2011 MÔN: HÓA HỌC potx

ĐỀ THI HKII NĂM 2011 MÔN: HÓA HỌC potx
... Tôn sắt mạ kẽm Sắt tây sắt mạ thi c Trong không khí ẩm tôn sắt tây bị ăn mòn điện hóa, nguyên tố bị ăn mòn trước tiên tương ứng là: A Kẽm - Thi c B Sắt - Sắt C Sắt - Thi c D Kẽm - Sắt 42 Cho m gam ... X tạo nguyên tố A, B Số oxi hóa dương cao oxi, âm thấp hiđro A B +no, +mo, -nH, -mH , thỏa mãn điều kiện |no| = |nH|, |mo| = 3|mH| Phân tử khối X = 76, A có số oxi hóa dương cao X X là: A CuC ... tắc điều chế kim loại là: A Khử quặng chất khử B Khử ion kim loại thành nguyên tử kim loại C Oxihóa hợp chất kim loại thành kim loại D Nhiệt luyện thủy luyện quặng kim loại 30: Đốt cháy hoàn toàn...
 • 4
 • 117
 • 0

Đáp án đề thi HSGQG năm 2011 môn Hóa học ngày 1

Đáp án đề thi HSGQG năm 2011 môn Hóa học ngày 1
... Kiểm tra: CCO2- = 4 -7 ,13 =10 -6,8 < 10 = K s(BaC2O4 ) → BaC2O4 kết tủa 10 −8,75 = −5,83 = 10 −2,92 (M) 10 K 'a1.K 'a2 [CO ] 10 16 ,68.0, 01 = = 1, 53 .10 -17 (M) + 2 [H ] (0 ,11 7) → C'Ca 2+ C'CO2- < ... (R.T) -1 = 13 ,24 → K = 5,62 .10 5 r r (1, 5 điểm) a) Tính số cân K phản ứng T = 773 K: Ở 773K: ΔG (773 K) = ΔH - T ΔS0 ≈ - 91, 8 + 773 .19 8 ,1. 10-3 = 61, 3 (kJ.mol -1) r r r -1 → lnK = - 61, 3 .10 (8, 314 .773) ... 4H2O K1 = 10 5 .1, 51/ 0,0592 Mn2+ + 2H2O MnO2↓ + 4H+ + 2e K -1 = 10 −2 .1, 23 / 0,0592 MnO2↓ + 2H2O MnO 2- + 4H+ + 2e -1 K = 10 −2.2,26 / 0,0592 MnO4 MnO 24 +e -1 K = K1.K -1. K → E MnO- /MnO24 K = 10 ...
 • 6
 • 252
 • 1

Đáp án đề thi HSGQG năm 2011 môn Hóa học ngày 2

Đáp án đề thi HSGQG năm 2011 môn Hóa học ngày 2
... Cu2+ + 2e → Cu↓ (1) 2H+ + 2e → H2 Co2+ + 2e → Co↓ Quá trình xảy anot: 2H2O → O2 + 4H+ + 4e (2) 0,05 92 E 2+ = 0,337 + lg 0, 02 = 0 ,28 7 V Cu /Cu E 2+ = E 2+ = - 0 ,27 7 V Co E Vì E Cu 2+ /Cu >E 2H ... (CH3)2CHCH2MgBr NaC CH RCOOOH (1,5 điểm) A C NaNH2 E H2/Pd, PbCO3 CH3[CH2]8CH2Br (A) Peoxit HBr Peoxit (CH3)2CHCH2CH2CH=CH2 B D HBr CH3[CH2]7CH=CH2 ete (CH3)2CH[CH2]3CH2Br (B) CH3[CH2]8CH2 C H CH2[CH2]3CH(CH3 )2 ... NaOC2H5 CH3CH2CH2CH2I B + D H3O C KMnO4 CH3CH2CH=CH2 + HI C F E HBr I (C11H24O) Mg G H H3O+ CH3CH2CH=CH2 CH3CH2CH(OH)CH3 D KMnO4 CH3CH2COOH + HCOOH CH3CH2CH=CH2 H+ E CH3CH2COOCH(CH3)C2H5 CH3CH2CH(OH)CH3...
 • 6
 • 386
 • 1

ĐỀ THI THỬ TN-ĐH NĂM 2011 MÔN: HÓA HỌC - SỐ 1 docx

ĐỀ THI THỬ TN-ĐH NĂM 2011 MÔN: HÓA HỌC - SỐ 1 docx
... có số đơn vị điện tích hạt nhân là: A B 18 C D 10 Câu 30 Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p64s1 nguyên tử nguyên tố hóa học sau đây? A Na (Z = 11 ) B Ca (Z = 20) C K (Z = 19 ) D Rb (Z = 37) Câu 31 ... v = 11 ,2(a–b) C V = 11 ,2(a+b) D V = 22,4(a+b) Câu 16 Trộn 500 ml dung dịch HNO3 0,2M với 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M Nếu bỏ qua hiệu ứng thể tích, pH dung dịch thu là: A 13 B 12 C D Câu 17 Để ... Nguyên tử X có tổng số hạt (p + n + e) = 24 Biết nguyên tử X số hạt proton = số hạt nơtron X là: A 13 Al B 8O C 20Ca D 17 Cl Câu 32 Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CH4, C3H6, C4H10 thu 4,4 gam...
 • 5
 • 72
 • 0

ĐỀ THI THỬ TN-ĐH NĂM 2011 MÔN: HÓA HỌC - SỐ 4 ppt

ĐỀ THI THỬ TN-ĐH NĂM 2011 MÔN: HÓA HỌC - SỐ 4 ppt
... Công thức hóa học chất thích 1, 2, 3, hình vẽ mô tả thí nghiệm cacbon oxit khử đồng oxit là: A CO, Ca(OH)2, HCOOH, CuO H2SO4 đặc B CO, HCOOH H2SO4 đặc, Ca(OH)2, CuO C CO, CuO, HCOOH H2SO4 đặc, ... H2O với số mol Vậy X là: A este đơn chức B este no, đa chức C este no, đơn chức D este có nối đôi, đơn chức Câu 40 Tỉ lệ thể tích CH4 O2 để thu hỗn hợp nổ mạnh nhất? A : B : C : D : Câu 41 Một ... CH2Cl–CH2–CHCl2 Câu 43 C8H10O có đồng phân chứa vòng benzen Biết đồng phân tác dụng với Na không tác dụng với NaOH A B C D 10 Câu 44 Fructozơ không phản ứng với chất sau đây? A CH3COOH/H2SO4 đặc B dung...
 • 5
 • 186
 • 0

ĐỀ THI THỬ TN-ĐH NĂM 2011 MÔN: HÓA HỌC - SỐ 3 pot

ĐỀ THI THỬ TN-ĐH NĂM 2011 MÔN: HÓA HỌC - SỐ 3 pot
... phương trình hóa học sau: (1) CH3CHO + Br2 + H2O  CH3COOH + 2HBr (2) CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O  CH3COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3 Trong hai phản ứng CH3CHO đóng vai trò chất gì? A Chất oxi hóa B Chất ... NH3 dư D Cả đáp án sai Câu 18 Phản ứng phản ứng sau không phản ứng oxi hóa khử? A 4HNO3 + Cu  Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O B NH4NO2  N2 + 2H2O C 3NH3 + 3H2O + AlCl3  Al(OH )3  + 3NH4Cl D N2 + 3H2 ... C3H5OH D C3H7OH Câu 33 Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol axit hữu X thu 3, 36 lít CO2 (đo 00C, 2atm) 5,4g H2O Công thức phân tử X là: A C3H4O2 B C3H6O2 C C2H2O4 D C2H4O2 Câu 34 Cho chất CH3COOH, C2H5OH,...
 • 5
 • 138
 • 0

ĐỀ THI THỬ TN-ĐH NĂM 2011 MÔN: HÓA HỌC - SỐ 2 doc

ĐỀ THI THỬ TN-ĐH NĂM 2011 MÔN: HÓA HỌC - SỐ 2 doc
... 44,8 lít Câu 23 Cho số nguyên tố sau 10Ne, 11Na, 8O, 16S Cấu hình e sau: 1s22s22p6 hạt số hạt đây? A Nguyên tử Ne B Ion Na+ C Ion S2– D Ion O2– Câu 24 Những điều khẳng định sau đúng? A Số hiệu nguyên ... Câu 42 Cho phương trình hóa học (1) 2CH3COOH + Na2CO3  2CH3COONa + H2O + CO2 (2) C6H5OH + Na2CO3  C6H5ONa + NaHCO3 Hai phản ứng chứng tỏ lực axit theo thứ tự CH3COOH, H2CO3, C6 H5OH,  HCO là: ...  Cu(NO3 )2 + 2NO2 + 2H2O HNO3 đóng vai trò là: A chất oxi hóa B axit C môi trường D Cả A C Câu 32 Hòa tan hoàn toàn 16,8g muối cacbonat kim loại hóa trị II HCl dư thu 4,48 lít khí CO2 (đktc)...
 • 6
 • 85
 • 0

ĐỀ THI THỬ TN-ĐH NĂM 2011 MÔN: HÓA HỌC - SỐ 5 ppt

ĐỀ THI THỬ TN-ĐH NĂM 2011 MÔN: HÓA HỌC - SỐ 5 ppt
... 33B 43D 53 C 4D 14C 24C 34D 44B 54 A ÑAÙP AÙN ÑEÀ SOÁ 5A 6C 7C 15C 16A 17A 25D 26B 27D 35A 36C 37D 45A 46B 47B 55 A 56 B 1D 11D 21D 31C 41D 51 C 2B 12B 22D 32A 42D 52 A 3C 13A 23B 33A 43B 53 B 4B 14C ... D 1D 11C 21D 31D 41D 51 A 2D 12A 22A 32A 42B 52 D 3B 13D 23C 33D 43C 53 D 4A 14C 24B 34A 44D 54 B ÑAÙP AÙN ÑEÀ SOÁ 5D 6C 7D 15C 16B 17B 25B 26A 27A 35D 36B 37C 45B 46D 47B 55 C 56 B 8A 18B 28B 38C 48B ... 44B 54 A ÑAÙP AÙN ÑEÀ SOÁ 5A 6D 7B 15A 16A 17D 25B 26A 27B 35D 36C 37D 45C 46B 47B 55 B 56 D 8B 18B 28D 38B 48A 9A 19A 29D 39C 49B 10A 20A 30D 40B 50 D 4D 14A 24D 34B 44B 54 A ÑAÙP AÙN ÑEÀ SOÁ 5D 6C...
 • 5
 • 151
 • 0

ĐỀ THI THỬ NĂM 2011 MÔN HÓAĐỀ 485 TRƯỜNG PHAN CHÂU TRINH pot

ĐỀ THI THỬ NĂM 2011 MÔN HÓA MÃ ĐỀ 485 TRƯỜNG PHAN CHÂU TRINH pot
... thu thử để hâ biệt u g h: HCl, KI, ZnBr2, Mg(NO3)2? Tr g thu thử s u: u g h AgNO3 u g h N OH quỳ tí u g h NH3 ó b hiêu thu thử không ù g đ ? A B C D  O , PdCl , CuCl , t o Trang 2/4 - đề thi ... CH=CH-CH2OH + NaCl - HẾT -Thí sinh sử dụng bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học máy tính cầm tay Trang 4/4 - đề thi 485 ... với ột g AgNO3 tr g u g h NH3 đu ó g si h r g Ag Gi tr A 8,8 B 7,4 C 6,76 D 7,8 Trang 3/4 - đề thi 485 Câu 37: Cho 14,8 gam h h X gồ A v B (MA < MB) t ụ g N ( ) thu đ 36 hiđr (đ t ) Oxi hó ù...
 • 4
 • 135
 • 1

ĐỀ THI THỬ NĂM 2011 MÔN HÓAĐỀ 209_ Khối A, B pot

ĐỀ THI THỬ NĂM 2011 MÔN HÓA MÃ ĐỀ 209_ Khối A, B pot
... mol AgNO3 thu dung dịch chứa muối (Biết a < c + 0,5d) Quan hệ a, < /b> b, c, d là: A b < a + c - d B b < c - a + d C b > c - a +d D a > c + d - b Câu 46: Điện phân (b ng điện cực trơ, có màng ngăn) dung ... b o vệ lớp b o vệ b sây sát sâu đến lớp sắt b n Trường hợp sau sắt b ăn mòn nhanh nhất? A Lớp b o vệ đồng B Lớp b o vệ crom C Lớp b o vệ kẽm D Lớp b o vệ nhựa Câu 48: Cho chất hữu X có công thức ... chất b o trung tính với dung dịch chứa 0,24 mol NaOH Khi phản ứng xà phòng hóa < /b> xảy hoàn toàn, phải dùng 0,18 mol HCl để trung hòa NaOH dư Vậy khối < /b> lượng NaOH cần để xà phòng hóa < /b> chất b o trên, khối...
 • 4
 • 214
 • 0

HƯỚNG DẪN ÔN THI ĐH – CĐ NĂM 2011 MÔN: HÓA HỌCĐỀ 1 doc

HƯỚNG DẪN ÔN THI ĐH – CĐ NĂM 2011 MÔN: HÓA HỌC – ĐỀ 1 doc
... 10 A rượu có công thức cấu tạo Tên A theo IUPAC : A etyl metyl propanol (hay etyl metyl propan ol) B etyl butanol (hay etyl butan ol) C metyl pentanol (hay ... mtinh bột = 10 .80 = 10 0  H ,t (C6 H10O5 ) n  nH 2O  nC6 H 12 O6  16 2n gam → → 18 0n gam 8 .18 0 16 2 Để ý : mol C6H12O6 → mol C2H5OH → mol C4H6 18 0g 54g 8 .18 0 8 .18 0.54  16 2 16 2 .18 0 Theo định ... C4H10O2  Câu trả lời b 14 CH2 = CH CH2OH CH3 CH2 CHO có công thức phân tử C3H6O Khi hiđro hóa, chúng cho CH3 - CH2 CH2OH  Câu trả lời c 15 CH = CH CH2OH rượu chưa no ; CH3 CH2 –...
 • 12
 • 178
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: LLVLS_Nguyễn Thị Lợi_Tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân tỉnh qua thực tiễn tỉnh Nghệ AnLQT_Hoàng Thị Ngọc Lan_Quy định về hợp đồng BOT, BTO, BT theo pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoàiLQT_Nguyễn Thị Hương_Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng mua bán hàng háo quốc tế trogn điều kiện hội nhân kinh tế quosco tếLQT-Bùi Mạnh Hùng-Hợp tác quốc tế về chống khủng bố và liên hệ thực tiễn Việt NamLQT-Hoàng Tùng-Thách thức do cắt giảm thuế quan khi Việt Nam tham gia tổ chức thương mại thế giớiMô hình hóa hiện tượng SPR của các hạt nano kim loạiđề thi violymipic toán3đề thi violympic toán lớp 3 vòng 14 17 năm học 2010 2011 và 2011 2012Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 12 trường THPT Phạm Thái Bường, Trà Vinh năm học 2015 2016Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên năm học 2015 2016MỘT SỐ BẤT ĐẲNG THỨC TÍCH PHÂN CHO TOÁN TỬ ĐẠO HÀM TRÊN THANG THỜI GIAN VÀ ÁP DỤNGĐề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 12 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên năm học 2015 2016Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2015 2016Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 12 tỉnh Bến Tre năm học 2015 2016Đề thi học kì 2 môn Lịch Sử lớp 12 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên năm học 2015 2016Day hoc theo chu de moi truong sinh hoc 9Các yếu tố ảnh hưởng đến quỹ thời gian rỗi của nữ viên chức trong ngành giáo dục (tóm tắt)Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 12 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2015 2016Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2015 2016Quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường từ thực tiễn quận 11, thành phố hồ chí minh (tóm tắt)
Đăng ký
Đăng nhập