Nguyen duy hieu QN 2 2014

Nguyen duy hieu QN 2 2014

Nguyen duy hieu QN 2 2014
... muối Phần 2: đốt cháy hoàn toàn thu 10,08 lít CO2(đkc) Công thức cấu tạo thu gọn % khối lượng Z X là? A (CH2 )2( NH2 )2 65,93% B (CH2 )2( NH2 )2 69,70% C CH2(NH2 )2 65,17% D CH2(NH2 )2 63,10% Câu 26 : Cho ... lệ số mol CO2 : H2O = 30 : 45 Giá trị m công thức cấu tạo thu gọn X là? A 14,6(g) HCOO(CH2)2OCOC3H7 B 15,0(g) HCOO(CH2)3OCOCH3 C 22 ,5(g) HCOO(CH2)2OCOC2H5 D 22 ,5(g) HCOO(CH2)2OCOCH3 Câu 33: Cho ... trình hoá học: H2O2 + KMnO4 + H2SO4 MnSO4 + K2SO4 + O2 + H2O.Tổng hệ số (số nguyên tố, tối giản) chất phương trình phản ứng là?(Cho Oxi H2O2 có số oxi hóa -1) A 52 B 48 C 26 D 23 Câu 27 : Mỗi câu...
 • 6
 • 13
 • 0

Nguyen duy hieu qn 1 2014

Nguyen duy hieu qn 1 2014
... khối so với H 16 ,75 Cô cạn dung dịch X thu 63,6 gam chất rắn khan Y.(Biết qúa trình cô cạn phản ứng xãy Y NH4NO3) Phần trăm khối lượng Nitơ Y bằng? A 15 ,85 % B 16 , 21 % C 16 , 61 % D 13 ,86 % Câu ... 10 0ml dung dịch hỗn hợp gồm Na2CO3 1, 2M NaHCO3 0,6M vào 200 ml dung dịch HCl 1M,được dung dịch X.Cho X tác dụng với dung dịch nước vôi dư thu lượng kết tủa? A 10 ,0 gam B 6,0 gam C 8,0 gam D 12 ,0 ... 50% B 40% C 33,33% D 75% II PHẦN RIÊNG [10 câu] Thí sinh làm hai phần phần riêng(phần A B) A/ Theo chương trình Chuẩn: (10 câu,từ câu 41 đến câu 50) Câu 41: Phát biểu sau sai : A Các nhóm B bao...
 • 6
 • 13
 • 0

Nguyen duy hieu QN 3 2014

Nguyen duy hieu QN 3 2014
... HỌC LẦN III(20 13- 2014) MÔN: HÓA HỌC Mã đề: 137 10 11 12 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 13 14 15 16 17 18 19 20 33 34 35 36 37 38 39 40 53 54 55 56 57 58 ... muối sau: MgCl 2, NaCl, Cu(NO3)2, AlCl3, ZnCl2, Pb(NO3)2 Niken khử muối A AlCl3, ZnCl2, Pb(NO3)2 B MgCl2, NaCl, Cu(NO3)2 C AlCl3, MgCl2, Pb(NO3)2 D Cu(NO3)2, Pb(NO3)2 Câu 49: Hòa tan hoàn toàn ... nhau.Phần trăm khối lượng Oxi phân tử X là? A 27,59% B 37 ,21% C 53, 33% D 36 ,36 % Câu 38 : Cho phản ứng sau đây: (1) H2S + SO2 (2) PbS + O3 (3) Na2S2O3 + dd H2SO4(loãng) (4) SiO2 + dd HF (5) ZnO + dd...
 • 7
 • 16
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Nguyễn Duy Hiệu Đề số 2

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Nguyễn Duy Hiệu Đề số 2
... B Tự luận: ( đ ) Câu 1. Trình bày nguyên nhân thắng lợi ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng Tám năm 19 45? ( đ ) Câu 2. Trình bày hoạt động Nguyễn Ái Quốc Pháp Liên Xô năm 19 19 - 19 24 ? ( đ ) Câu 3.Trình ... 4 21 / 7 / 19 54 D Đảng cọng sản Việt Nam 4: đời 07/5 / 19 54 E 5: III Viết tiếp từ thiếu vào đoạn văn sau cho đúng: “ Ai có súng ... năm 19 19 - 19 24 ? ( đ ) Câu 3.Trình bày tóm tắt diễn biến chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ ? Nêu nguyên nhân thắng lợi ý nghĩa lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp(3đ) ...
 • 2
 • 71
 • 0

ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY HIỆU ppt

ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY HIỆU ppt
... Quảng Nam Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu ********** ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO MÔN : TIẾNG ANH ********** PART I: PHONETICS 1D 2A 3C 4C 5D PART II: VOCABULARY AND STRUCTURE 6A 7D 8C 9A 10A 11C 12A 13C 14D ... is a good time to get things done You might enjoy listening to music while you revise, but this can be (37) _ Can you really concentrate on two things at one time? So think (38) you turn your ... _ with extinction A disappointed B crowded C threatened D threatening 24 .- What a beautiful dress you are wearing!” - _.” A Thank you very much I’m afraid B Thank you That is a nice compliment...
 • 5
 • 244
 • 0

ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - NĂM HỌC 2010-2011 - TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY HIỆU doc

ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - NĂM HỌC 2010-2011 - TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY HIỆU doc
... ĐỀ THAM KHẢO MÔN : TIẾNG ANH ********** Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu ********** PART I: PHONETICS 1D 2C 3A 4C 5B PART II: VOCABULARY AND STRUCTURE 6C 19A 7A 20C 8A 21D 9D 22A 10B 23B 11D 24C 12C ... earthquake and saved many lives D All birds and dogs in a ten-kilometre radius of the epicenter went wild before the earthquake 34 In this passage, the word “evacuate” mostly means A remove B exile ... someone you have known all your life or someone you have grown ………(37)……… with There are all sorts of things that can ………(38)……… about the special relationship It may be the result of enjoying the same...
 • 5
 • 151
 • 4

ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY HIỆU pptx

ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY HIỆU pptx
... Quảng Nam Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu ********** ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO MÔN : TIẾNG ANH ********** PART I: PHONETICS 1D 2A 3C 4C 5D PART II: VOCABULARY AND STRUCTURE 6A 7D 8C 9A 10A 11C 12A 13C 14D ... is a good time to get things done You might enjoy listening to music while you revise, but this can be (37) _ Can you really concentrate on two things at one time? So think (38) you turn your ... _ with extinction A disappointed B crowded C threatened D threatening 24 .- What a beautiful dress you are wearing!” - _.” A Thank you very much I’m afraid B Thank you That is a nice compliment...
 • 5
 • 84
 • 0

ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY HIỆU docx

ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY HIỆU docx
... Quảng Nam Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu ********** ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO MÔN : TIẾNG ANH ********** PART I: PHONETICS 1D 2A 3C 4C 5D PART II: VOCABULARY AND STRUCTURE 6A 7D 8C 9A 10A 11C 12A 13C 14D ... is a good time to get things done You might enjoy listening to music while you revise, but this can be (37) _ Can you really concentrate on two things at one time? So think (38) you turn your ... _ with extinction A disappointed B crowded C threatened D threatening 24 .- What a beautiful dress you are wearing!” - _.” A Thank you very much I’m afraid B Thank you That is a nice compliment...
 • 5
 • 69
 • 0

ĐỀ THAM KHẢO THI TNPT MÔN: VẬT LÝ - TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY HIỆU pdf

ĐỀ THAM KHẢO THI TNPT MÔN: VẬT LÝ - TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY HIỆU pdf
... n2 > n3 Câu 39: Vật dao động điều hòa có phương trình li độ x = 5sin (10t – /3) cm, vào thời điểm t(s) vật có li độ x = 4cm vào thời điểm t + 0,1 (s) vật có li độ: a/ - 4cm b/ -2 cm c/ 3cm d/ ... động dựa tượng cảm ứng điện từ sử dụng từ trường quay câu 17: Ba cuộn dây máy phát ba pha phát điện áp hiệu dụng 220V Một động ba pha hoạt động với điện áp hiệu dụng 127V với cách mắc sau đây, động ... dao động với hiệu điện cực đại U phải bổ sung cho mạch lượng có công suất là: a CRU2/2L b CRU2/L c LRU2/2C d LRU2/C câu 14: Khoảng thời gian lần liên tiếp lượng điện trường lượng từ trường t0 Chu...
 • 4
 • 159
 • 0

ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN VẬT LÝ 12 - TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY HIỆU doc

ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN VẬT LÝ 12 - TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY HIỆU doc
... khối lượng nghỉ giảm dần hạt sơ cấp xếp sau: a barion, mêzôn, leptôn, phôtôn b phôtôn, leptôn, bariôn, hadon c bariôn, hadôn, mêzôn, phôtôn d barion, lepton, mezon, photon câu 45: Một vận động ... điện trường lượng từ trường d lượng điện từ biến thi n biến thi n tuần hoàn với tần số lần tần số dao động mạch câu 12: Chọn phát biểu sai nói sóng điện từ:   a trình truyền sóng, E B vuông ... nói động không đồng bộ, phát biểu sau sai: a tạo từ trường quay dòng điện xoay chiều pha b Stato động không đồng ba pha có cấu tạo giống phần ứng máy phát điện xoay chiều ba pha c từ trường quay...
 • 4
 • 51
 • 0

Thi thu dai hoc, trường Nguyễn Duy Hiệu, Quảng Nam

Thi thu dai hoc, trường Nguyễn Duy Hiệu, Quảng Nam
... khô dung dịch thu d Cho tác dụng với BaCl dư cô cạn d dịch thu a C H ( với n chẳn) b CH 29/ Cho 9,2 gam hỗn hợp Al,Zn tác dụng vừa đủ với 0,5 lít dung dịch AgNO 0,2M Cu(NO ) 0,4M thu chất rắn ... B gồm FeCl ,AlCl ,NH Cl,CuCl FeCl thu kết tủa X 3 3 3 vào dung dịch Ca(OH) thu 275(g) kết tủa d dịch Y n 2n n O (n  1) CH n 2n+2 2n-2 n 2n 2 d a c b c vừa đủ thu 4,6(g) ancol Y m(g) muối Tính ... chất vô Xác định M ? NaOH đun nóng thu chất khí làm xanh quỳ ẩm dd Y Cô cạn Y thu m (g) chất rắn khan Tính m? a 13,7 b 5,7 c 15 d 12,5 11/ Khi cháy chất hữu X oxi thu CO ,H O N FeS+CuS CuS+FeS+Fe...
 • 9
 • 125
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐH-TR,NGUYỄN DUY HIỆU-QUẢNG NAM

ĐỀ THI THỬ ĐH-TR,NGUYỄN DUY HIỆU-QUẢNG NAM
... chất đây? a Saccaro b Gluco c Đextrin d Manto ĐỀ-446 GV: NGUYỄN VĂN SỰ THPT-NGUYỄN DUY HIỆU QUẢNG NAM ĐÁP ÁN KIỂM TRA CLC-12 HỮU CƠ ¤ Đáp án đề thi: ĐỀ-446 1[ 1]b 2[ 2]c 3[ 2]c 9[ 3]b 10[ 3]a ... 40[ 2]b ¤ Đáp án đề thi: ĐỀ-322 1[ 1]c 9[ 2]d 17[ 2]d 25[ 2]d 33[ 2]b 2[ 2]a 10[ 2]b 18[ 2]b 26[ 2]b 34[ 2]d 3[ 2]a 11[ 2]d 19[ 2]b 27[ 2]a 35[ 2]d ¤ Đáp án đề thi: ĐỀ-221 1[ 2]d ... 2]a 15[ 2]d 23[ 2]b 31[ 2]b 39[ 2]c 8[ 2]d 16[ 2]b 24[ 2]a 32[ 2]d 40[ 2]a ¤ Đáp án đề thi: ĐỀ-344 1[ 2]b 2[ 2]c 3[ 2]c 9[ 2]b 10[ 2]b 11[ 2]d 17[ 2]c 18[ 2]c 19[ 2]d 25[ 2]c...
 • 10
 • 190
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Bài dịch môn tài chính doanh nghiệp chính sách cổ tức và cấu trúc vốnBài dịch môn tài chính doanh nghiệp nâng cao rủi ro tín dụng và giá trị nợ của doanh nghiệpBài dịch môn tài chính doanh nghiệp nới lỏng lý thuyết cấu trúc vốn của MMBài dịch môn tài chính doanh nghiệp phương thức các doanh nghiệp phát hành chứng khoánThuyết trình môn tài chính doanh nghiệp nới lỏng lý thuyết cấu trúc vốn của MMThuyết trình môn tài chính doanh nghiệp tài trợ doanh nghiệp và thị trường hiệu quảThuyết trình phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần phân bón bình điền BFCThuyết trình tổng quan tài chính doanh nghiệpGiải pháp thiết kế trắc dọc hợp lý đường ôtô cao tốc đoạn KM42 000--KM47+000 đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng NgãiHiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Tiến Đại PhátHoàn thiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính các ngân hàng thương mại có vốn nhà nướcHoàn thiện phương pháp tính lương trong xếp dỡ ở cảng Chùa VẽMô phỏng lưới điện phức tạp bằng phương pháp mới Fractal xét ứng dụng truyền tin trên đường dây tải điệnTHAY DANG THAY NHON DE CHUYEN DAI HOC VINH 2Mô phỏng nồng độ chất ô nhiễm các công đoạn xử lý nước thải trạm xử lý nước thải KCN Hòa Cầm, đề xuất, cải tiến vận hành để nồng độ đầu ra đạt QCVNNâng cao khả năng chống ăn mòn của lớp phủ hữu cơ trên nền thép được biến tính bằng Zr, TiGiá như tôi biết trước những điều này trước khi thi đại họcBC thanh tich ca nhan tam(2013 2014 nop)Tâm lý học phát triển Vũ Thị NhoChính sách phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Đăng ký
Đăng nhập