Chuyen nguyen hue HN 3 2014

Chuyen nguyen hue HN 3 2014

Chuyen nguyen hue HN 3 2014
... pin là: 2+ 3+ 3+ 2+ A 3Sn + Au → Au + Sn; E pin = 1, 64V B 3Sn + Au → Au + 3Sn ; E pin = 1, 46V 3+ 2+ C 3Sn + Au → Au + 3Sn ; E pin = 1, 64V 2+ 3+ D 3Sn + Au → Au + 3Sn; E pin = 1 ,36 V Câu 60: ... (1) Cu(NO3)2 → (2) H2NCH2COOH + HNO2 → 0 t (3) NH3 + CuO → t (4) NH4NO2 → (0 − ) (5) C6H5NH2 + HNO2 HCl   → Số phản ứng thu N2 A 1, 2, B 2, 3, t (6) (NH4)2CO3 → C 4, 5, D 3, 4, Trang ...  → C2 H X có CTCT:  → Y  A C2H5COOCH(CH3)2 B CH3COOCH2CH3 C HCOOCH2CH2CH3 D CH3CH2CH2COOH Câu 43: Dãy gồm kim loại tác dụng với dung dịch FeCl3 là: A Fe, Mg, Cu, Ag, Al B Au, Cu, Al, Mg,...
 • 6
 • 9
 • 0

đề thi thử đại học anh lần 1 - 2014 chuyên nguyễn huệ hn

đề thi thử đại học anh lần 1 - 2014 chuyên nguyễn huệ hn
... everything changed A As soon as everything changed, she appeared B Upon appearing, everything changed C Soon after she appeared did everything change D No sooner had she appeared did everything ... Small brown bats C 20 million bats D 250 tons of insects - - HẾT Trang 6/6 - đề thi 485 ... which chewing dry food could create This liquid softens the food taken into the mouth, by getting it 49 _ You can help your digestion if Trang 3/6 - đề thi 485 you chew your food well, keeping...
 • 6
 • 187
 • 0

đề thi thử hoa Chuyên Nguyễn Huệ Hà Nội 2014 lần 3

đề thi thử hoa Chuyên Nguyễn Huệ Hà Nội 2014 lần 3
... HÓA LẦN – CHUYÊN NGUYỄN HUỆ HN Mã đ 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 ... 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... pin là: 0 A 3Sn 2+ + Au → Au 3+ + Sn; E pin = 1, 64V B 3Sn + Au 3+ → Au + 3Sn 2+ ; E pin = 1, 46V C 3Sn + Au 3+ → Au + 3Sn 2+ ; E pin = 1, 64V D 3Sn 2+ + Au → Au 3+ + 3Sn; E pin = 1 ,36 V Câu 60:...
 • 8
 • 227
 • 2

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên nguyễn huệ lần 3

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên nguyễn huệ lần 3
... 54,4 C 58 ,3 D 46,6 1000 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website http://dethithpt.com Câu 39 : Cho hỗn hợp gồm 0,01 mol Al 0,02 mol Mg tác dụng với 100ml dung dịch chứa AgNO3 Cu(NO3)2, sau ... ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT 1000 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website http://dethithpt.com Câu 1: Chọn đáp án C Chú ý quan trọng : OH → ONa + H ↑ BTKL  → m = ∑ (C, H,O) = 0,27.12 + 0 ,31 .2 ... Fe(NO3 )3 = 0 ,32  → 22,72  BTKL  → 0 ,32 .3 = 0 ,3. 2 + 3n NO → → O : 0 ,3   → V = 2,688 → A Chọn A → n Y = 0,28 → ∆n ↓= n pu H2 = 0,56 − 0,28 = 0,28 → H = Câu 13: B 1000 đề thi môn Hóa lời...
 • 20
 • 163
 • 0

Tài liệu Thi thử ĐH môn Toán đợt 1 khối AB_THPT chuyên Nguyễn Huệ HN ppt

Tài liệu Thi thử ĐH môn Toán đợt 1 khối AB_THPT chuyên Nguyễn Huệ HN ppt
... (1, 0 điểm) Đặt u = x+ + x u - x= + x x 2ux + u = + x x= u2 1 dx = + du 2u u Đổi cận x= - u = -1 x = u = +1 1 + du u I= = 1+ u 2 +1 du 1+ u + 2 +1 du (1 + u )u 2 0,25 +1 1 + ... 1 a + b + ab ( a + b + c ) 0,5 Tơng tự ta có 1 , b + c + bc ( a + b + c ) 1 c + a + ca ( a + b + c ) 3 Cộng theo vế ta có 1 1 1 + + = + 3 + 3 x + y +1 y + z +1 z + x +1 a + b +1 b + c +1 ... b Chứng minh (1, 0 điểm) Gọi M(x0 ;y0 ), A(x1;y1), B(x2;y2) Tiếp tuyến A có dạng 0,25 xx1 yy1 + =1 Tiếp tuyến qua M nên x0 x1 y0 y1 + =1 (1) Ta thấy tọa độ A v B thỏa m n (1) nên đờng thẳng...
 • 7
 • 169
 • 0

Đề thi thử vật lý chuyên nguyễn huệ lần 3 2012

Đề thi thử vật lý chuyên nguyễn huệ lần 3 2012
... ht nhõn sau : 23 Na , 56 Fe , D , 235 U mAl27=26,974u, mD=2,014u, mNa=22,984u; 92 11 26 mFe=55,921u; mU 235 = 235 ,124u mn=1,009u; mp=1,007u; 1u = 931 ,5 MeV/c2 Ht bn nhõn l : 235 23 U B D D 56 Fe ... sỏt thy võn giao thoa qua kớnh vi gúc trụng khong võn l 30 Tớnh bc súng ỏnh sỏng dựng thớ nghim? A 0, 436 3m B 0,4156m C 0 ,39 66m D 0,6 434 m Cõu 31 : Mt dõy n hi rt di cú u A dao ng theo phng vuụng gúc ... Trang 4/7 - Mó thi 134 Cõu 35 : Quang ph phỏt x ca Natri cha vch mu vng ng vi bc súng quang ph hp th ca Natri s: A thiu mi vch cú bc súng 0,56m B thiu vch cú bc súng 0,56m C thiu tt c cỏc vch...
 • 7
 • 417
 • 12

Thi thử ĐH Môn HÓA - THPT Chuyên Nguyễn Huệ - HN - 2009-2010 potx

Thi thử ĐH Môn HÓA - THPT Chuyên Nguyễn Huệ - HN - 2009-2010 potx
... 2- mêtyl - propanol -2 C 2-mêtyl- butanol-2 B 2,3-dim êtyl- butanol-2 D Cả Câu 10: Sản phẩm hợp nước 3- mêtyl- buten-1 có tên là: A 2-m êtyl-butanol-3 B 3-m êtyl butanol-1 C 3-mêtyl-butanol-2 ... 2- mêtyl - propanol -2 C 2-mêtyl- butanol-2 B 2,3-dim êtyl- butanol-2 D Cả Câu 10: Sản phẩm hợp nước 3- mêtyl- buten-1 có tên là: A 2-m êtyl-butanol-3 C 3-mêtyl-butanol-2 B 3-m êtyl butanol-1 ... Hiđrat hóa anken tạo thành ancol (rượu) Hai anken là: A 2-metylpropen but-1-en (hoặc buten-1) B eten but-1-en (hoặc buten-1) C eten but-2-en (hoặc buten-2) D propen but-2-en (hoặc buten-2) Câu...
 • 54
 • 61
 • 0

đề thi thử đại học môn toán có đáp án năm 2011 chuyên nguyễn huệ hn

đề thi thử đại học môn toán có đáp án năm 2011 chuyên nguyễn huệ hn
... CHUYấN NGUYN HU HNG DN CHM THI TH I HC LN TH BA NM HC 2010 2011 THI MễN: TON KHI A, B CU NI DUNG IM Với m = ta y = x + x + * Tập xác định: D = R * Sự biến thi n Chiu bin thi n: y ' = x ... 3m) = mx + 2(m 1)x + 3m = (1) Bi toỏn tr thnh tỡm tt c cỏc m cho phng trỡnh (1) cú ỳng mt nghim õm Nu m=0 thỡ (1) x = x = loi 3m Nu m thỡ d thy phng trỡnh (1) cú nghim l x = hay x= m m < ... a 4 ================================================== Su tm: V PHN http://violet.vn/vuphan6 2hn/ 0,25 0,25 x2 y2 Suy elip cú phng trỡnh + = x + y = 3a Ta cỏc giao im A, B, a 3a x + y = 16...
 • 5
 • 131
 • 0

đề thi thử đại học anh chuyên nguyễn huệ hn

đề thi thử đại học anh chuyên nguyễn huệ hn
... children’s clothing (A) are advertised (B) at (C) great (D) reduced prices this week Question 39: Each of the students (A) in the (B) accounting class has to type their (C) own (D) research paper this ... 71B, 72D, 73D, 74A, 75C, 76C, 77D, 78D, 79B, 80B SƯU TẦM: VŨ PHẤN (YÊN SỞ - HOÀNG MAI – HN) Trang 6/6 - Mã đề thi 134 ... Question 22: This is the latest news from Timbuktu Two-thirds of the city _ in a fire A has been destroyed B were destroyed C was...
 • 6
 • 172
 • 0

Đề thi thử chuyên Nguyễn HUệ lần 3

Đề thi thử chuyên Nguyễn HUệ lần 3
... án đề thi: 1.A[1] 2.A[1] 3. B[1] 11.B[1] 12.B[1] 13. D[1] 21.C[1] 22.B[1] 23. B[1] 31 .C[1] 32 .B[1] 33 .C[1] 41.C[1] 42.D[1] 43. C[1] 4.D[1] 14.A[1] 24.B[1] 34 .B[1] 44.D[1] 5.B[1] 15.C[1] 25.A[1] 35 .A[1] ... phản ứng: [C6H7O2(OH )3] n + 3n CH3COOH → [C6H7O2(OOCCH3 )3] n + 3n H2O D Xenlulozo trinitrat hình thành nhờ phản ứng: H SO4 dac , t [C6H7O2(OH )3] n + 3nHNO3  [C6H7O2(ONO2 )3] n + 3nH2O → Câu 40 Các ... A 3, 4,5 B 1 ,3, 5,6 C 1,2,4,6 D 2 ,3, 4 Câu 35 Dãy chất không phân biệt có dung dịch Br2 quỳ tím là? A CH3CHO, CH3COOH, CH2=CH-CHO B C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH, CH2=CH-COOH C C2H5OH, CH2=CHCH2OH, CH3COOH,...
 • 7
 • 192
 • 0

THI TOÁN L1-2011(CHUYÊN NGUYỄN HUỆ HN)

THI TOÁN L1-2011(CHUYÊN NGUYỄN HUỆ HN)
... CI{UYEN NGUYEN HUE CTTANN Y6im=l tac6 y=a t -6"t +9x_1 * T4p xiic dinh: D = * Su bidn thiOn R Chidu'bidn thi6 n: y',=JX n ^ laco 'v'>(l€l ["r3 | , .1 L.^ - -12"r'f9:3(;r -4x+3) 4"25 ...
 • 5
 • 129
 • 0

THI LÝ L1-2011(CHUYÊN NGUYỄN HUỆ HN)

THI LÝ L1-2011(CHUYÊN NGUYỄN HUỆ HN)
... die; tir truong bii5n thi6 n theo thoi gian c Trong s6ng di6n tu, di6n truong vd tri truong lu6n dao d6ng l€ch pha '2 D Trong s6ng didn fu, di6n trucrng vd trr truong bi6n thi6 n theo thoi gian ... tlng g6p d6i B bi6n thi n tuAn hodn theo thdi gian vdi cilu t j'.b;,rg chu lc}, dao dQng cria v6t J - -Y-'D C" bing ddng nlng cira vAt v6t tdi vi tri cdn iling." s bi6n thi6 n tu6n hodn theo ... chi6u 6n dinh Khi di6n 6p tuc tho,r n mach ld l50V thi cucrng dQ ddng di6n tric tiroi mach 1,2A Khi di6n 6p tuc thoi rnach ld diQn li 4OJmry) thi cuong dAu doqn mach lA ,4 f : dQ dong diOn tric...
 • 8
 • 91
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trên địa bàn huyện ý yên, tỉnh nam định tình hình, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa (tt)Tư tưởng hồ chí minh về độc lập dân tộc và sự vận dụng vào giáo dục ý thức độc lập dân tộc cho học viên của trường cao đẳng an ninh nhân dân 2 hiện nay (tt)Chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hình sự theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn quận 12, thành phố hồ chí minh (tt)Di tích đồi a1 trong phát triển du lịch thành phố điện biên phủ, tỉnh điện biên (tt)giải pháp nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện gia lâm, thành phố hà nộiquản lý vốn đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh hưng yênnghiên cứu lao động di cư theo mùa vụ trên địa bàn huyện vị xuyên, tỉnh hà giangCHÍNH SÁCH CỦA CÁC NƯỚC ĐỒNG MINH HOA KỲ VÀ ANH ĐỐI VỚI ĐÔNG DƯƠNG GIAI ĐOẠN 1941 – 1946 (QUA TRƯỜNG HỢP VIỆT NAM)Luận án Nghiên cứu hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnhNghiên cứu hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh (tt)LDS_ Đỗ Thị Vân Anh_ Giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài qua thùc tiôn xÐt xö t¹i tßa ¸n nh©n d©n thµnh phè hµ néiLDS_ Nguyễn Quý Long_ Tăng cường vai trò của luật sư trong việc ký kết thỏa thuận dân sự để thành lập doanh nghiệp tại Việt namLDS_Bùi Thị Nga_thế chấp tài sản - biện pháp đảm bảo tiền vay qua thực tiễn tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt namLDS_Hoàng Thị Huyền Trang_Đương sự theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004Các tình tiết giảm nhẹ TNHS theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn huyện bù đăng, tỉnh bình phướcĐiều kiện đầu tư kinh doanh đối với doanh nghiệp kinh doanh nhà ở thương mại theo pháp luật việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minhNguyên nhân và điều kiện của tội chứa mại dâm trên địa bàn thành phố hồ chí minhNhân thân người phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trên địa bàn thành phố hồ chí minhPhát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH vận chuyển và giao nhận toàn cầu việtGiao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh kiên giang
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập