Cu huy can HT 2 2014

Cu huy can HT 2 2014

Cu huy can HT 2 2014
... + Br2 + H2O → RCOOH + 2HBr x mol x HCHO + 2Br2 + H2O → CO2 + 4HBr y mol 2y y CH2=CHCHO + 2Br2 + H2O → CH2BrCHBrCOOH + 2HBr z mol 2z Ta có: x + 2y + 2z = 0,05 (1); y = 0,01 (2) Mặt khác: 2x + ... C5H8O2 -> 5CO2 + 4H2O 0,01 0,05 0,04 C2H4O2 > 2CO2 + 2H2O x 2x 2x C7H6O2 > 7CO2 + 3H2O y 7y 3y Ta có: 2x + 7y = 0,33 2x + 3y = 0 ,25  x = 0,095 y =0, 02 Khi ... Ba(OH )2 dư vào X, số gam kết tủa thu : A.78,8 B 29 ,55 C 39,4 D 59,0 2Phản ứng: CO2 + 2OH → CO3 + H2O 0 ,2 0,15 0,075 0,15 0,075 0, 125 Khi CO2 dư: CO2 + CO 32- → 2HCO30, 125 0 ,27 5 0, 125 0, 125 0 ,25 ...
 • 7
 • 7
 • 0

Ha huy tap HT 2 2014

Ha huy tap HT 2 2014
... D 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 ... 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 ... 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 10...
 • 5
 • 4
 • 0

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 - 2014 huy cận

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 - 2014 cù huy cận
... = cm, b = cm -1 π 40 cm -1 Facebook.com/ThiThuDaiHoc B a = 5cm, b = π 10 D a = cm, b = Trang - đề 984 cm -1 π 20 cm -1 www.DeThiThuDaiHoc.com Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... lắc là: 1 A Emax = m( x12ω + v12 ) B Emax = mω ( x12 + v12 ) C Emax = m( x12ω + v12ω ) D 2 Emax = m( x12 + v12 ) Câu 31 Một lắc đơn có chiều dài dây treo 50cm vật nhỏ có khối lượng 0,01kg mang ... có biểu thức u = U 2cos100π t (V ) Khi 10 −3 10 −3 F công suất mạch P1 Khi C = C2 = F công suất mạch P2 Hãy 9π 3π kết luận đúng: A P2 = 2P1 B P2 = P1 C P1 > P2 D P2 > P1 Câu 23 Một đoạn mạch xoay...
 • 7
 • 56
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013 TRƯỜNG THPT HUY CẬN MônTOÁN, Khối A, A1, B và D

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013 TRƯỜNG THPT CÙ HUY CẬN MônTOÁN, Khối A, A1, B và D
... y - =0 I.< /b> 2 (1im) iukinngthng D ctngtrũntihaiimphõnbitl: d ( I < /b> ,D )< R 2m+ - 2 0.25 0.25 < 2m < 4m + < 1,"m 4m +1 AB2 Gi H lhỡnhchiuca I < /b> trờn AB Tacú IH = R = Theobira 0.25 d ( I < /b> , D) = ộ m= ... 0.25 sinx x sin x +Tacú I < /b> = ũ dx +2ũ dx cos x cosx p p sinx x sin x t I1< /b> = ũ dx I < /b> =2ũ dx cos x cosx +Tớnh I < /b> :t sinx u = x ị du = dx v = ũ dx = - ũ cos -2xd (cos x = ) cos x cosx III. (1im) p ... 2 - 2 0.25 S A B I < /b> D C M IV. (1im) Gi I < /b> = BM ầAC ,suyra I < /b> ltrngtõmcatamgiỏc BCD a 18 a ị IM = BM = IC = AC = a 3ị IM + IC = = CM2 3 ị BM ^ AC Mtkhỏc BM ^ SA ị BM ^ ( SAC ) ị ( SBM ) ^( SAC )...
 • 9
 • 181
 • 2

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013 TRƯỜNG THPT HUY CẬN Môn TOÁN, Khối A, A1, B và D

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013 TRƯỜNG THPT CÙ HUY CẬN Môn TOÁN, Khối A, A1, B và D
... y - =0 I.< /b> 2 (1im) iukinngthng D ctngtrũntihaiimphõnbitl: d ( I < /b> ,D )< R 2m+ - 2 0.25 0.25 < 2m < 4m + < 1,"m 4m +1 AB2 Gi H lhỡnhchiuca I < /b> trờn AB Tacú IH = R = Theobira 0.25 d ( I < /b> , D) = ộ m= ... 0.25 sinx x sin x +Tacú I < /b> = ũ dx +2ũ dx cos x cosx p p sinx x sin x t I1< /b> = ũ dx I < /b> =2ũ dx cos x cosx +Tớnh I < /b> :t sinx u = x ị du = dx v = ũ dx = - ũ cos -2xd (cos x = ) cos x cosx III. (1im) p ... 2 - 2 0.25 S A B I < /b> D C M IV. (1im) Gi I < /b> = BM ầAC ,suyra I < /b> ltrngtõmcatamgiỏc BCD a 18 a ị IM = BM = IC = AC = a 3ị IM + IC = = CM2 3 ị BM ^ AC Mtkhỏc BM ^ SA ị BM ^ ( SAC ) ị ( SBM ) ^( SAC )...
 • 9
 • 263
 • 5

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN - THPT HUY CẬN HÀ TĨNH

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN - THPT CÙ HUY CẬN HÀ TĨNH
... ỡ x - y= -1 ị A(11) ị AM = (-1 -2 ) ị n AC = (2 -1 ) ị AC : 2( x - 1) - 1( y- 1) = ợ x - y= x - y - = ỡ x + y= -3 ToClnghimcuh ị C (- -2 ) 2 ợ x - y = x + B ẻ AB ị B( x o ) uuu r r ộ x = x - uuuu ... - 0) + 1( y + 1) = x + y + = Gi I = AD ầ MM ị to I lnghimcah ỡ ù x= - ỡ x + y+ = ù 1 ị I (- - ) ị M1 (-1 0) 2 ợ x - y= ù y= - ù ợ r v n AB = u CH = (-1 2) ị AB : -1 ( x + 1) + 2( y - 0) = x - ... limy = +Ơ Giihn: lim y = - x - IM 0.25 xđ+Ơ Bngbinthiờn: x y ' - - + - +Ơ + 0.25 +Ơ y - Hmsngbintrờn ( - -1 ) (1 +Ơ) I.1 Hmsnghchbintrờn ( - ) 11 (1im) Hmstcciti x = -1 yCD =4 Hmstcctiuti...
 • 9
 • 654
 • 13

ĐỀ THI THỬ ĐAI HỌC MÔN TOÁN TRƯỜNG THPT HUY CẬN docx

ĐỀ THI THỬ ĐAI HỌC MÔN TOÁN TRƯỜNG THPT CÙ HUY CẬN docx
... SGDưTHTNH TRNGTHPTCHUYCN KTHITHIHCLNI NMHC2012ư2013 HNGDNCHMMễN:TONHC CU PN PHNCHUNGCHOTTCCCTHSINH: Khi m =1 tacúhms y = x - x +2 TX:D=R Sbinthiờn ộ x = ị y = ohm: y ' = x - ... y = ohm: y ' = x - 3, y' = ởx = -1 ị y = limy = +Ơ Giihn: lim y = -Ơ x đ-Ơ IM 0.25 xđ+Ơ Bngbinthiờn: x y ' -Ơ - + - +Ơ + 0.25 +Ơ y -Ơ Hmsngbintrờn ( -Ơ -1) (1 +Ơ) I.1 Hmsnghchbintrờn ( - )...
 • 9
 • 323
 • 3

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013 Môn: TOÁN, Khối A, A1, B và D TRƯỜNG THPT HUY CẬN potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013 Môn: TOÁN, Khối A, A1, B và D TRƯỜNG THPT CÙ HUY CẬN potx
... y - =0 I.< /b> 2 (1im) iukinngthng D ctngtrũntihaiimphõnbitl: d ( I < /b> ,D )< R 2m+ - 2 0.25 0.25 < 2m < 4m + < 1,"m 4m +1 AB2 Gi H lhỡnhchiuca I < /b> trờn AB Tacú IH = R = Theobira 0.25 d ( I < /b> , D) = ộ m= ... 0.25 sinx x sin x +Tacú I < /b> = ũ dx +2ũ dx cos x cosx p p sinx x sin x t I1< /b> = ũ dx I < /b> =2ũ dx cos x cosx +Tớnh I < /b> :t sinx u = x ị du = dx v = ũ dx = - ũ cos -2xd (cos x = ) cos x cosx III. (1im) p ... 2 - 2 0.25 S A B I < /b> D C M IV. (1im) Gi I < /b> = BM ầAC ,suyra I < /b> ltrngtõmcatamgiỏc BCD a 18 a ị IM = BM = IC = AC = a 3ị IM + IC = = CM2 3 ị BM ^ AC Mtkhỏc BM ^ SA ị BM ^ ( SAC ) ị ( SBM ) ^( SAC )...
 • 9
 • 115
 • 0

Soạn bài Tràng giang của Huy Cận số 2 pptx

Soạn bài Tràng giang của Huy Cận số 2 pptx
... không gian 2. Khổ 2: -Nỗi buồn trãi mênh mông vô tận hơn=>hình ảnh ,từ ngữ độc đáo,mới lạ.=>nỗi buồn thấm vào người cảnh vật 3.Khổ 3: -Bèo dạt:trôi ,chia lìa ,tội nghiệp -Không cầu ,không chuyến đò...
 • 2
 • 2,479
 • 12

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013 Môn: TOÁN, Khối A, A1, B và D TRƯỜNG THPT HUY CẬN pptx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013 Môn: TOÁN, Khối A, A1, B và D TRƯỜNG THPT CÙ HUY CẬN pptx
... www.VNMATH.com Họ tên thí sinh:………………………….………………………….SBD:……………………… SỞ GD-ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT HUY CẬN KỲ THI < /b> THỬ Đ I < /b> HỌC LẦN I < /b> NĂM HỌC 2012 -2013 < /b> HƯỚNG D N CHẤM MÔN: TOÁN HỌC CÂU ĐÁP ÁN PHẦN CHUNG ... Tính I < /b> = −2 ∫ cos x Vậy I < /b> = I1< /b> + I < /b> = 0.25 π 2+ 2 − ln − 2ln 2− 2 0.25 0.25 0.25 0.25 www.VNMATH.com S A B I < /b> D M C IV G i < /b> I = BM ∩ AC ,suy I < /b> trọng tâm tam giác BCD (1 i< /b> m a 18a 2 ) ⇒ IM = BM = ; IC ... Vậy nghiệm hệ là:   y = −1 0.25 0.25 π Tính I < /b> = ∫ x sin x +2sin x dx cos x π π + Ta có I < /b> = ∫ x sin x dx + ∫ sinx dx cos x cos x π π Đặt I1< /b> = ∫ x sin x dx; I < /b> = ∫ sinx dx cos x cos x +Tính I1< /b> :...
 • 10
 • 132
 • 0

Đề thi thử môn Lý THPT Huy Cận (mã đề 984)

Đề thi thử môn Lý THPT Cù Huy Cận (mã đề 984)
... M sóng có biên độ dao động cực đại? A 30cm B 20cm C 40cm D 50cm Facebook.com/ThiThuDaiHoc Trang - Mã đề 984 www.DeThiThuDaiHoc.com Câu 20 Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C ... tác dụng C lực tác dụng có độ lớn cực đại D lực tác dụng đổi chiều Facebook.com/ThiThuDaiHoc Trang - Mã đề 984 www.DeThiThuDaiHoc.com 2L Câu 29 Mạch điện gồm R, L, C ( R < ) nối tiếp Điện áp hai ... trường rắn, lỏng, khí B Sóng ngang truyền môi trường rắn, lỏng, khí Trang - Mã đề 984 Facebook.com/ThiThuDaiHoc www.DeThiThuDaiHoc.com C Sóng truyền môi trường rắn, lỏng, khí D Sóng không truyền...
 • 7
 • 342
 • 5

Doanh nhân lịch sử: Huy Cận doc

Doanh nhân lịch sử: Cù Huy Cận doc
... phóng toàn quốc Trong cách mạng tháng Tám năm 1945 ông phân công Tổng Việt Minh vào Huế (cùng với Trần Huy Liệu, Nguyễn Lương Bằng) nhận thoái vị Bảo Đại Sau giữ chức Bộ trưởng Canh nông Thanh...
 • 3
 • 73
 • 0

Đề thi thử THPT Huy Cận

Đề thi thử THPT Cù Huy Cận
... KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM HỌC 2012-2013 SỞ GD-ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT HUY CẬN HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TOÁN HỌC CÂU ĐÁP ÁN PHẦN CHUNG CHO ... + lim x →∞ x +1 = ⇒ y = TCN; lim y = +∞, lim y = −∞ ⇒ x = TCĐ x →1+ x →1− x −1 0.25 + Bảng biến thi n: x y’ −∞ +∞ - +∞ y −∞ Câu1 (2 điểm) 0.25 + Đồ thị hàm số qua điểm (0; −1), (−1;0),(2;3) 0,25...
 • 9
 • 109
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Quản lý hoạt động chăm sóc trẻ tại trường mầm non Thực hành – Đại học Hải Phòng trong bối cảnh đổi mới giáo dụctrắc nghiệm hàm số, logarit có đáp ánôn thi tiếng anh 12Đề thi tiếng nhật JTEST AD 95Đề thi tiếng nhật JTEST AD 90Đề thi tiếng nhật JTEST AD 91một số đề ôn thi tốt nghiệp môn Toán năm 2017 có đáp ánChính sách công nghệ xử lý xung đột môi trường giữa bệnh viện và cộng đồng dân cư sống xung quanh (Nghiên cứu trường hợp Bệnh viện Bạch Mai)bồi dưỡng học sinh giỏi ngữ văn 9 hat nhất quả đấtGiáo án bồi dưỡng HSG vật lý 7Đặc điểm thể chân dung văn học của Hồ Anh TháiĐịnh hướng nghề và học nghề cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội qua nghiên cứu trường hợp tại Tổ chức trẻ em Rồng Xanh (Blue Dragon Children’s Foundation – BDCF)Hỗ trợ hoàn thiện chương trình giáo dục giới tính nhằm khắc phục tình trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân trong học sinh Trung học phổ thông hiện nayHoàn thiện pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đấtHoàn thiện pháp luật về quản lý quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hộiNghiên cứu thuật toán tìm kiếm chuỗi DNA sử dụng phương pháp tìm kiếm tương tự nhanhNghiên cứu và xây dựng giải pháp bảo mật và xác thực thư điện tử dựa trên công nghệ mởPhân cụm thô của dữ liệu tuần tựPhát triển hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D) trong các doanh nghiệp Việt NamQuản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực giáo dục cho giáo viên trường THCS Anh Dũng - Dương Kinh - Hải Phòng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục