de 106

Tài liệu Đề thi thử đại học môn vật lý - Mã đề 106 ppt

Tài liệu Đề thi thử đại học môn vật lý - Mã đề 106 ppt
... vật độ bội giác ngắm chừng vô cực G = f 1/f2 c Khoảng cách vật kính thị kính KTV không đổi độ dài quang học O 1O2-f1-f2 = F'1F2 d KTV dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt làm tăng góc trông ảnh vật ... ngồi xem d Chống vỡ tác dụng học vận chuyển Câu 33/ Một gương cầu lồi, tiêu cự có độ lớn f, tạo ảnh 1/ n kích thước vật Khoảng cách vật gương là: a (n +1) f b ( n - 1)2 f / n c (n +1) f/2 d ( ... kính có độ tụ +1dp nhìn vật gần cách mắt bao nhiêu? a 26,7 cm b 33,3 cm c 25 cm d 28,6 cm Câu 50/ Tìm phát biểu sai kính thi n văn (KTV) a Vật kính KTV cho ảnh ảo chiều với vật độ bội giác ngắm...
 • 4
 • 203
 • 0

Tài liệu Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 106 doc

Tài liệu Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 106 doc
... cấu tạo thu gọn X (Cho ) Chọn đáp án A B C D Đáp án : (C) Bài : 24856 Thứ tự số cặp oxi hóa - khử dãy điện hóa sau: Cặp chất không phản ứng với Chọn đáp án A Fe dung dịch B dung dịch dung dịch ... thu dung dịch dung dịch A 0,5M B 0,25M C 0,75M D 1M Đáp án : (A) Bài : 24850 Cho phương trình hóa học phản ứng tổng hợp amoniac Khi tăng nồng độ hiđro lên lần, tốc độ phản ứng thuận Chọn đáp án ... B C D Đáp án : (C) Bài : 24854 Dẫn V lít (ở đktc) hỗn hợp X gồm axetilen hiđro qua ống sứ đựng bột niken nung nóng, thu khí Y Dẫn Y vào lượng dư (hoặc ) dung dịch thu 12 gam kết tủa Khí khỏi...
 • 7
 • 101
 • 0

Đề thi thử nghề THCS mã đề 106

Đề thi thử nghề THCS mã đề 106
... chủ đề ảnh, ta nên : A Chọn hậu cảnh thật đơn giản để làm bật chủ đề C Bỏ hẳn hậu cảnh B Không cần chọn lựa hậu cảnh D Chọn hậu cảnh thật nhiều chi tiết để tô điểm cho chủ đề Câu 25 Chủ đề thường ... xuống C.1/8s trở lên D.1/8s trở xuống Câu 36 Trên máy ảnh kĩ thuật số, để bắt dính hình ảnh chủ đề di chuyển cần đặt chế độ chụp : A A (Aperture) với độ lớn (Số độ nhỏ) C S (Shutter Speed) Tv...
 • 2
 • 158
 • 0

ĐỀ CHÍNH THỨCTHI CAO ĐẲNG MÔN SINH HỌC 2008 - MÃ ĐỀ 106 ppsx

ĐỀ CHÍNH THỨCTHI CAO ĐẲNG MÔN SINH HỌC 2008 - MÃ ĐỀ 106 ppsx
... động vật thân thuộc bậc cao cần phải đặc biệt ý tiêu chuẩn sau đây? A Tiêu chuẩn di truyền (tiêu chuẩn cách li sinh sản) B Tiêu chuẩn sinh - hoá sinh C Tiêu chuẩn địa lí - sinh thái D Tiêu chuẩn ... vật ăn thịt mồi B cạnh tranh khác loài C ức chế - cảm nhiễm D hội sinh Trang 5/6 - đề thi 106 Câu 50: Ở loài thực vật, gen A quy định thân cao, alen a quy định thân thấp; gen B quy định màu ... triển có kế thừa lịch sử Nâng cao dần trình độ tổ chức thể từ giản đơn đến phức tạp dấu hiệu chủ yếu trình tiến hoá hữu Trang 4/6 - đề thi 106 Câu 39: Trong trình phát sinh loài người, đặc điểm...
 • 6
 • 130
 • 0

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 Môn thi: SINH HỌC, mã đề 106 potx

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 Môn thi: SINH HỌC, mã đề 106 potx
... sinh sống Quả Đất là: A tiến hoá hoá học - tiến hoá tiền sinh học - tiến hoá sinh học B tiến hoá hoá học - tiến hoá sinh học - tiến hoá tiền sinh học C tiến hoá tiền sinh học - tiến hoá hoá học ... đại Cổ sinh, đại Trung sinh, đại Nguyên sinh đại Tân sinh B đại Nguyên sinh, đại Cổ sinh, đại Thái cổ, đại Trung sinh đại Tân sinh C đại Nguyên sinh, đại Thái cổ, đại Cổ sinh, đại Trung sinh đại ... sinh học C tiến hoá tiền sinh học - tiến hoá hoá học - tiến hoá sinh học D tiến hoá sinh học - tiến hoá hoá học - tiến hoá tiền sinh học Câu 32: Trong chọn giống vật nuôi, để củng cố đặc tính mong...
 • 4
 • 26
 • 0

KIỂM TRA HỌC KÌ II Năm học: 2010-2011 MÔN VẬT LÍ - MÃ ĐỀ 106 ppt

KIỂM TRA HỌC KÌ II Năm học: 2010-2011 MÔN VẬT LÍ - MÃ ĐỀ 106 ppt
... có độ tụ Dk = -2 (điôp) Kính đeo sát mắt d = 12,5cm d = 2,5cm B d = 22,5cm C d = 25cm D -HẾT phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : KTHKII đề : 106 01 02 03 04 ... thiết để ion hóa nguyên tử hiđrô là: 13,6 10 -1 9J B 6,625 10 -3 4J 2,18 10 – 18 J D 2,8.10 -2 0 J Catốt tế bào quang điện có công thoát A = 2, 9.1 0-1 9 J Chiếu vào catốt tế bào quang điện chùm ánh ... MeV D 2,84 MeV Câu Phôtôn có bước sóng chân không 0,5 m có lượng : là: -1 9 A 3,975.10 J B 4,42 10 -2 6J C 2,5.1024J D 3,975.10 -2 5J Câu Mắt người có điểm cực viễn cách mắt 50cm, điểm cực cận : cách...
 • 7
 • 85
 • 0

ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH 12 (MÃ ĐỀ 106) pot

ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH 12 (MÃ ĐỀ 106) pot
... high schools PHIẾU SOI - ĐÁP ÁN (Dành cho giám khảo) Mã đ ề 106 MÔN : TIẾNG ANH 12 MÃ ĐỀ : 106 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 { { { { { ) ) ) { { { ... mathematics, and chemistry are different sorts of at school A subjects B time –tables C A objects D thing Câu 15 : CHOOSE THE BEST ANSWER In Vietnam ,children must go to school between ages of and ... CHOOSE THE BEST ANSWER It’s not easy to change people’s toward a certain problem A attitude B thinking C opinion D idea Câu 19 : Choose the word which has the stress pattern differently from...
 • 5
 • 141
 • 0

ĐỀ ÔN THI CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2011 MÔN TIẾNG ANH 12 – MÃ ĐỀ 106 pdf

ĐỀ ÔN THI CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2011 MÔN TIẾNG ANH 12 – MÃ ĐỀ 106 pdf
... be B.than I thought it would be C.so it would be as I had thought D.than I think it will be Câu 25 : Chọn nhóm từ mệnh đề ( ứng với A B , C , D ) để hoàn thành câu : “ We preserve natural resources ... become ill you stop working so hard A.until B.when C.unless D.if Câu 27 : Chọn từ / cụm từ thich hợp ( ứng với A , B , C , D ) để câu hoàn chỉnh We started early _to miss the worst of ... surprised It seemed normal in those days that good jobs in industry were only for men But every thing has changed now she is 54 , Doreen is earning a very good salary , and she is still moving...
 • 4
 • 113
 • 0

ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC - Đề 106 pptx

ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC - Đề 106 pptx
... tham gia phản ứng tráng gương Công thức cấu tạo A là: A HO-CH2-CH(CH3)-CH2-OH C HO-CH2-CH2-CH2-CH2-OH B CH3-CH2-CHOH-CH2OH D CH3-CHOH-CHOH-CH3 Câu 26: Cặp gồm polisaccarit là: A saccarozơ mantozơ ... bã rắn C ông thức cấu tạo X là: A CH3COOCH=CH-CH3 B C2H5COOCH=CH2 C HCOOCH=CH-CH2-CH3 D CH2=CH-COO-C2H5 Copyright © quatamthat2@yahoo.com - Đề 010 -4 - ... CH3CH(OH)CH3 B CH3CH2OH C CH3CH2CH2OH D CH2=CHCH2OH Câu 35: Để phân biệt etanol , prop-2-en-1-ol với phenol ,ta cần dùng thuốc thử là: A quì tím B CO2 C kim loại Na D nước Br2 Câu 36: Khi cho gam an đehit...
 • 4
 • 34
 • 0

ĐỀ THI THỬ THQG NĂM 2015 MÔN THI TIẾNG ANH – ĐÁP ÁN ĐỀ 106 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN

ĐỀ THI THỬ THQG NĂM 2015 MÔN THI TIẾNG ANH – ĐÁP ÁN ĐỀ 106 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN
... tremendous size of the lake ; the SOẠN VÀ GIẢNG DẠY BỞI ĐỖ BÌNH THPT LIỄN SƠN, LẬP THẠCH, VĨNH PHÚC binhbac72@gmail.com satellite –borne radar detected an extremely flat region where the ice remains ... DẠY BỞI ĐỖ BÌNH THPT LIỄN SƠN, LẬP THẠCH, VĨNH PHÚC binhbac72@gmail.com Câu 70: There’s a shuttle bus to the nearby airport hotel A bus that travels overnight B bus with air conditioners ... to think out, but when you once try to think out a thing, you must never give it up until you have got what you want It matters not what you try to sift out, but you once try to sift out a thing,...
 • 4
 • 141
 • 0

de 106

de 106
...
 • 7
 • 4
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Tổng hợp công thức toán cơ bản giải tích 1 đầy đủThực trạng giao thông đường bộOOP Lập trình hướng đối tượng Chương 1 : Tổng quan OOPOOP Lập trình hướng đối tượng Chương 2 : Java cơ bảnOOP Lập trình hướng đối tượng Chương 3 : Xây dựng lớp trong Javakhả năng chống oxi hoá của tảo navicula incertaBài tập giải tích 1 có đáp ánVỀ mối QUAN hệ hợp tác GIỮA giáo viên chủ nhiệm với phụ huynh học sinh và các tổ CHỨC, đoàn THỂ TRONG VIỆC GIÁO dục đạo đức PHÁP LUẬT CHO học SINH THPTTiêu chuẩn Châu Âu EC9: Kết cấu nhôm phần 1.4: Cừ nhôm cán nguội (Eurocode9 BS EN1999 1 4 e 2007 cold formed structural sheeting Design of aluminum structures part 1.4: Coldformed structural sheeting)Tiêu chuẩn Châu Âu EC8: Kết cấu chống động đất phần 4: Bể chúa, ống dẫn (Eurocode8 BS EN1998 4 e 2006 Design of structure for earthquake resistance part 4:Silos, tanks and pipelines)Tiêu chuẩn Châu Âu EC8: Kết cấu chống động đất phần 6: Thiết kế tháp, ống khói (Eurocode8 BS EN1998 6 e 2005 Design of structure for earthquake resistance part 6:Towers, masts and chimneys)Tiêu chuẩn Châu Âu EC9: Kết cấu nhôm phần 1.1: Quy định chung (Eurocode9 BS EN1999 1 1 e 2007 general structural rules Design of aluminum structures part 1.1: General structural rules)Tiểu luận biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng HCMTiểu luận hình ảnh HCM là sự khôn ngoan của đức phật, lòng nhân từ của chúa, tinh thần nhiệt tình cách mạng của lênin, sự ung dung của 1 người chủ gia tộcTiểu luận phân tích mặt chất và mặt lượng giá trị của hàng hoá thực trạng và các giải pháp của nền kinh tếTiêu chuẩn Châu Âu EC8: Kết cấu chống động đất phần 2: Thiết kế cầu (Eurocode8 BS EN1998 2 e 2005 Design of structure for earthquake resistance part 2:Bridges)Tiểu luận biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng HCM (16)Tiểu luận luật giá trị trong nền kinh tế thị trường và sự vận dụng quy luật đó vào điều kiện ở VNTiểu luận lý luận tích luỹ tư bản và vận dụng vào tình hình thực tiễn ở việt nam trong giai đoạn hiện nayTiêu chuẩn Châu Âu EC5: Kết cấu gỗ phần 2: Thiết kế cầu (Eurocode5 EN1995 2 e 2004 Design of timber structures part 2: Bridge)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập