De thi thu DH minh khai co dap an

De thi thu DH minh khai co dap an

De thi thu DH minh khai co dap an
... đổi thu 148,5 gam chất rắn khan Giá trị m A 38,4 B 9,36 C 24,8 D 27,4 020: Một hỗn hợp M gồm 0,06 mol axit cacboxylic X 0,04 mol ancol no đa chức Y Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M thu 3,136 lít CO2 ... hợp X thu a mol H 2O Mặt khác, cho a mol hỗn hợp X tác dụng với NaHCO3 dư thu 1,4 a mol CO Phần trăm khối lượng axit có khối lượng mol nhỏ X A 26,4% B 27,3% C 43,4% D 35,8% 016: Cho chất: Glucozơ; ... với CuO, t thu chất Y đa chức Số đồng phân X thoả mãn tính chất A B C D 025: Cho V lít khí CO2 hấp thụ từ từ vào dung dịch X chứa 0,04 mol NaOH 0,03 mol Na 2CO3 Khi cho CO2 hấp thụ hết thu dung...
 • 5
 • 14
 • 0

Đề thi thử DH lần 1 đáp án

Đề thi thử DH lần 1 có đáp án
... t caroten? A 13 B 10 C 12 D 11 Cõu 24: un 13 2,8 gam hn hp ancol no n chc vi H 2SO4 c 14 0 C cho n phn ng hon ton thu c 11 1,2 gam hn hp cỏc ete cú s mol bng Tớnh s mol mi ete? A 0 ,1 B 0,2 C 0,25 ... chc Cõu 28: Cho glixerol tỏc dng vi hn hp axit bộo gm C 17 H35COOH, C15H31COOH v C17H31COOH thỡ to ti a bao nhiờu sn phm Trieste cha ng thi gc axit bộo trờn? A B C D Cõu 29: Cho tt c cỏc ng phõn ... Cõu 31: Bit X l mt aminoaxit Khi cho 0, 01 mol X phn ng va vi 80 ml dung dch HCl 0 ,12 5M thu c 1, 835 gam mui khan Mt khỏc, cho 0, 01 mol X tỏc dng vi dung dch NaOH thỡ cn 200 ml dung dch NaOH 0,1M...
 • 5
 • 280
 • 0

De thi thu DH ma 132(co dap an)

De thi thu DH ma 132(co dap an)
... biến thi n điều hoà với tần số f Năng lượng từ trường cuộn cảm biến đổi nào? A Biến thi n điều hoà với tần số f B Biến thi n tuần hoàn với tần số 2f C Biến thi n điều hoà với tần số f D Biến thi n ... thu c đặc tính vật lí nào: A Năng lượng âm phụ thu c vào cường độ âm B Độ cao âm phụ thu c tần số âm C Độ to âm phụ thu c vào tần số âm D Âm sắc phụ thu c vào đồ thị dao động âm Câu 40: Một trạm ... Câu 48: Theo thứ tự bước sóng tăng dần thứ tự sau A Gama ,X.quang, tử ngoại B X.quang,gama ,tử ngoại C Tử ngoại ,X.quang,gama D Tử ngoại, gama, X.quang Câu 49: Một cuộn dây có điện trở r mắc nối...
 • 5
 • 257
 • 1

de thi thu dh lan 2 co dap an (hot!)

de thi thu dh lan 2 co dap an (hot!)
... => 3sin2x -2sinx = 2sin2x.cosx (2sin2x 2sin2x.cosx)+ sin2x- 2sinx = 2sin2x(1- cosx)+ 2sinx(cosx -1)= * 2( 1- cosx)(sin2x- sinx) =0 * cos x =1 sin x = (loại) sin x sin x = sin x ( cos x 1) ... V= a (2 + tan ) tan 1 tan = * Ta có 2 (2 + tan ) + tan + tan + tan 27 V max = 4a 27 0,5 tan =1 = 45 o Cho hình chữ nhật ABCD có tâm I ;0 ; AB có phơng trình: x- 2y +2= 0; AB= ... biệt: 0 ,25 0 ,25 0, 1,00 m( 2x+1) x +1 =10x +8 x + Nhận xét : 10x +8 x + = 2( 2x+1 )2 +2( x2 +1) Phơng trình tơng đơng với : ( Đặt 2x + 2x + ) m( ) +2= 0 x +1 x2 +1 2x +1 = t Điều kiện : -2...
 • 7
 • 326
 • 2

De thi thu DH so 4 (co dap an)

De thi thu DH so 4 (co dap an)
... trị số Plăng A 6,625.10-34J.s B 6,627.10-34J.s D 6,613.10-34J.s - 34 D 6,618.10 J.s 238 35 U phân rã thành 206Pb với chu kỳ bán rã T = 4, 47.109 năm Một khối đá phát có chứa 46 ,97mg 238U 2,135mg 206Pb ... biến thi n không gian Điện từ trường biến thi n có : điện trường từ trường biến thi n tuần hoàn B điện trường từ trường biến thi n tuần ngược pha hoàn tần số điện trường từ trường biến thi n ... 2,2.103Ci C H0 = 4, 1.1016 Bq; H = 4, 1 10 14 Bq D H0 = 1,8.107 Ci; H = 1,8 10 Ci 238 235 37 Cho biết 92 U 92 U chất phóng xạ có chu kì bán rã T1= 4, 5.109năm T2= 7,13.108năm Hiện quặng Urani thi n nhiên...
 • 6
 • 403
 • 0

De thi thu DH so 6 (co dap an)

De thi thu DH so 6 (co dap an)
... 5000C D Tia hồng ngoại mắt người không nhìn thấy 30 Ngân Hà thu c kiểu Thi n Hà A Thi n Hà xoắn ốc B Thi n Hà elip C Thi n Hà hỗn hợp D Thi n Hà không 31 Hạt phản hạt A đôi với lúc (huỷ cặp) B hạt ... kính tia đỏ n ñ = 1,50, tia tím n t = 1,54 Trên M đặt song song cách mặt phân giác đoạn 1,5m, ta thu giải màu có bề rộng: A 4mm B 4,236mm C 5,236mm D 3mm 27 Phát biểu sau không đúng? A Quang phổ ... 0,4µm ánh sáng có bước sóng 0 ,6 m thấy vân sáng thứ ánh sáng 0,4µm trùng với vân sáng thứ ánh sáng 0 ,6 m? A Bậc B Bậc C Bậc D Bậc 26 Chiếu chùm tia sáng trắng song song, hẹp vào mặt bên lăng kính...
 • 5
 • 258
 • 1

Đề Thi Thử ĐH Môn Hóa (có đáp án)

Đề Thi Thử ĐH Môn Hóa (có đáp án)
... Zn B Al C Fe D Mg  ĐÁP ÁN (Đề số 03) Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án A 11 C 21 A 31 D 41 C B 12 C 22 A 32 A 42 C A 13 D 23 D ... D NaOH, HCl, CO2 Câu 24:Kết luận : A.Trong hơp chất oxi ln có số oxi hóa -2 B Trong hơp chất H ln có số oxi hóa +1 C Số oxi hóa ngun tố hợp chất ln khác D CnH2n+1 Cl este vơ Câu 25:Trong chất ... dịch NaOH B Na kim loại C Nước Br2 D HNO3 (có H2SO4 đặc) Câu 23:Từ hỗn hợp (CuO, MgO, Al2O3) để điều chế Al, Mg, Cu, sử dụng thêm dãy hóa chấ (các dụng cụ thi t bị coi có đủ) ? A H2SO4 , NH3 B.NaOH,...
 • 6
 • 335
 • 2

ĐỀ THI THU ĐH VẬT LÝ( Đáp An)

ĐỀ THI THU ĐH VẬT LÝ( Có Đáp An)
... điện biến thi n điều hòa với tần số f Năng lượng điện trường tụ biến thi n với tần số: A f B 2f C f D không biến thi n điều hòa theo thời gian  π cm Độ dài quãng đường mà vật Câu47: Một vật dao ... m/s A 1,98eV B 3,51eV C 2,35eV D 2,11eV µ H tụ C biến thi n từ 9nF đến 15nF mạch bắt Câu 35 Một mạch dao động máy thu vô tuyến L = sóng bước sóng nằm khoảng A: Từ 438m đến 620m B:Từ 380m ... Câu31: Mạch dao động để chọn sóng máy thu gồm cuộn dây hệ số tự cảm L = 2,9µH tụ điện dung C = 490(pF) Để mạch dao động nói bắt sóng bước sóng 50m , ta cần ghép thêm tụ C’ sau: A Ghép...
 • 5
 • 245
 • 5

Đề thi thử ĐH số 3 (có đáp án)

Đề thi thử ĐH số 3 (có đáp án)
... A 31 C 41 B 51 B A 12 B 22 D 32 C 42 D 52 C A 13 A 23 A 33 C 43 A 53 C A 14 A 24 A 34 C 44 D 54 C A 15 D 25 A 35 A 45 A 55 D A 16 B 26 B 36 A 46 D 56 A B 17 B 27 A 37 C 47 A 57 B A 18 C 28 A 38 ... nguyên tử trạng thái trạng thái kích thích Gọi x số phôtôn thu sau đó, theo phương phôtôn tới Hãy đáp số sai: A x = B x = C x = D x = 131 Câu 37 : 53 I có chu kỳ bán rã ngày Độ phóng xạ 100(g) chất ... thẳng đứng đầu B có tốc độ v bằng: 3g g 2g A B D C 3g  3 3 Câu 55: Tính độ co chiều dài thước có chiều dài riêng 30 (cm), chuyển động với tốc độ v = 0,8c: A 3( cm) B 6(cm) C 18(cm) D 12(cm) Câu...
 • 10
 • 201
 • 0

De thi thu DH Viet Tri(co dap an)

De thi thu DH Viet Tri(co dap an)
... thụ Na A Thi u vắng vạch ứng với sóng có bước sóng λ < 0,56µm B Thi u vắng vạch ứng với sóng có bước sóng λ > 0,56µm C Thi u vắng vạch ứng với sóng, ngồi sóng có bước sóng λ = 0,56µm D Thi u vắng ... T động A Biến thi n điều hồ theo thời gian với chu kỳ 2T B Biến thi n điều hồ theo thời gian với chu kỳ T/2 C Nói chung biến thi n tuần hồn theo thời gian khơng điều hồ D Biến thi n điều hồ theo ... từ trường biến thi n theo thời gian sinh điện trường xốy điểm lân cận C Đường sức điện trường xốy đường cong kín bao quanh đường sức từ từ trường biến thi n D Một điện trường biến thi n theo thời...
 • 9
 • 171
 • 0

Bài soạn Đề thi thử ĐH số 24(có đáp án)

Bài soạn Đề thi thử ĐH số 24(có đáp án)
... ================================================================ Câu VII.b (1 điểm): Tính đạo hàm f’(x) hàm số f ( x ) = ln ( − x) giải bpt: f '( x ) > sin π∫ ĐÁP ÁN –THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011 MÔN:TOÁN, Khối ... Câu Ý π t dt x +2 Nội dung Điểm 1,00 + Khi m = ⇒ y = x − , nên hàm số cực trị 0,25 + Khi m ≠ ⇒ y ' = 3mx + 6mx − ( m − 1) Hàm số cực trị y ' = nghiệm có nghiệm kép 0,50 ⇔ ∆ ' = 9m + 3m ( m − 1) ... suy C(-4;4) 0,50 1,00  x = + 2t  Phương trình tham số d1 là:  y = − 3t M thuộc d1 nên tọa độ M ( + 2t;3 − 3t ; 2t )  z = 2t  Theo đề: d ( M ,( P) ) = |1 + 2t − ( − 3t ) + 4t − 1| 12 +...
 • 7
 • 206
 • 0

Bài giảng 15 đề thi thử ĐH môn Toán đáp án

Bài giảng 15 đề thi thử ĐH môn Toán có đáp án
... THI TH TUYN SINH I HC- S 15 Thi gian lm bi: 180 phỳt I PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (7,0 im) Cõu I (2,0 im) Cho hm s y = x4 - mx2 + m - (1) cú th l ( C m ) Kho sỏt s bin thi n v v ... Ht P N THI S Cõu I í Ni dung + MX: D = Ă + S bin thi n Gii hn: xlim y = +; xlim y = + + x = y ' = x x = x ( x 1) ; y ' = x = im 2,00 1,00 0,25 Bng bin thi n 0,25 0,25 yCT ... suy a+b b+c c+a a +7 b +7 c +7 ng thc xy v ch a = b = c = Tng t: THI TH I HC - CAO NG- S Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian giao PHN CHUNG CHO TT C CC TH SINH (7 im) 0,50 0,50 Cõu...
 • 53
 • 601
 • 5

Bài giảng Đề thi thử ĐH năm 2011- đáp án

Bài giảng Đề thi thử ĐH năm 2011- có đáp án
... ZnSO4; CuSO4 dd hn hp HCl; Fe2(SO4)3 D dd hn hp NaCl; FeCl3 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : hoa hoc 12 Mã đề : 107 01C 02B 03C 04C 05C 06C 07D 08B 09D 10C 11C 12D 13C 14B 15B 16A ... ton thỡ lng Ag thu c l: 43,2g B 86,4g C 64,8g D 75,6g t chỏy gam hn hp Mg; Al; Zn oxi, sau mụt thi gian c hh X nng 10 gam gm cỏc oxit v kim loi d Hũa tan X mt lng va 300 ml dd HCl 1M tớnh th...
 • 4
 • 186
 • 0

Đề thi thử ĐH môn Hóa đáp án

Đề thi thử ĐH môn Hóa có đáp án
... b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm) Mó 135 S GD & T Thanh Hoỏ TRNG THPT TRIU SN I THI TH I HC, CAO NG LN I NM 2013 Mụn: SINH HC, B Thi gian lm bi: 90 phỳt _ CHNH THC ( thi cú ... phng phỏp no sau õy phỏt hin hi chng ao ngi giai on sm, trc sinh? A Sinh thit tua thai ly t bo phụi phõn tớch ADN B Sinh thit tua thai ly t bo phụi cho phõn tớch prụtờin C Chc dũ dch i ly t bo ... phng phỏp no sau õy phỏt hin hi chng ao ngi giai on sm, trc sinh? A Sinh thit tua thai ly t bo phụi phõn tớch ADN B Sinh thit tua thai ly t bo phụi cho phõn tớch prụtờin C Chc dũ dch i ly t bo...
 • 14
 • 281
 • 0

Bộ đề thi thử ĐH môn Anh (có đáp án)

Bộ đề thi thử ĐH môn Anh (có đáp án)
... have told us about this 80 Only/ this way/ make/ laws/ effective A Only by this way we can make our laws effective B Only this way we can make our laws effective C Only by this way can we make ... pity/ wish/ tell/ about/ this A What a pity! I wish you had told us about this B What a pity! I wish you told us about this C What a pity! I wish you would tell us about this D What a pity! I wish ... 32 She had changed so much that _ anyone recognised her A almost B not C hardly D nearly ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC Chọn (A B, C, D) ứng với từ có phần gạch chân có cách phát âm khác với từ lại câu:...
 • 67
 • 172
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Hoàn thiện công tác quản trị kênh phân phối của công ty cổ phần bia sài gòn tây nguyên tại đăk lăkHoàn thiện quy trình tuyển dụng tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Chi nhánh Thành Phố Long XuyênTHỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG MIỀN TRUNGBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG MIỀN TRUNG“GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC vụ BUỒNG tại KHÁCH sạn HOA SENbao cao thuc tap ve khac san crowne plaza 4048Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương - Thực trạng và giải phápHướng dẫn ôn tập Địa lý dành cho thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển sinh ĐH, CĐHệ thống nhiên liệu bơm cao áp phân phối loại VENghiên cứu bào chế vi nhũ tương natri diclofenac dùng qua daPhát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm bạc của công ty cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú NhuậnPhát triển Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải PhòngĐỀ CƯƠNG OLYPIC k10 2017LV NGAN SACH PHUONG CUA TP HN TRONG TK DOI MOIphát triển bền vững môi trườngphat trien ben vung môi trườngPhát triển nguồn nhân lực cho khu kinh tế Vũng Áng, Tỉnh Hà TĩnhĐánh giá hiệu quả sử dụng vốn tín dụng của các hộ nông dân vay vốn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện phú lộc – tỉnh thừa thiên huếluan van vận dụng lý luận hàng hóa sức lao động của C.Mác vào phát triển thị trường lao động ở nước taĐề tài quản lý kinh tế với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tỉnh quảng ninh
Đăng ký
Đăng nhập