De thi thu DH CD 2014 lan 4 ly thai to TSBN

De thi thu DH CD 2014 lan 4 ly thai to TSBN

De thi thu DH CD 2014 lan 4 ly thai to TSBN
... điện 42 hạt Tỷ số số proton X so với Y 10/13 A B A Ca, Fe B Mg, Ca C Fe, Al D Fe, Cu Câu 31: Cho peptit Ala-Gly; Gly-Gly-Gly; Gly-Gly; Glu-Lys-Val-Gly; Val-Val; Ala-Ala-Ala; Lys- Lys- Lys-Lys; ... với H 2SO4 đặc 140 oC thu m gam ete, biết hiệu suất phản ứng C 2H5OH 60% C4H9OH 40 % Giá trị m A 19, 04 B 53,76 C 23,72 D 28 ,4 Câu 21: Cho dãy chất: but-2-en, axit acrylic, propilen, ancol anlylic, ... nước dư thu 13 ,44 lít khí (đktc) Phần cho vào dung dịch HCl dư thu 20,16 lít khí (đktc) Giá trị m A 20 ,4 gam B 33 gam C 43 ,8 gam D 40 ,8 gam Câu 50: Dung dịch chất sau có nồng độ mol/lít: glyxin...
 • 4
 • 16
 • 0

Đề thi thử ĐH-CĐ 2009 lần 1

Đề thi thử ĐH-CĐ 2009 lần 1
... Aaaa tạo đời có tỉ lệ kiểu gen giống mẹ là: A 1/ 12 B .1/ 6 C 1/ 36 D 1/ 18 Câu 45 Bệnh sau ngời đột biến cấu trúc NST ? A Bạch tạng C Máu khó đông B Thi u máu hồng cầu hình liềm D Ung th máu ác tính ... Câu 10 Hiện tợng di truyền nhân đợc phát năm 19 09 bởi: A Men đen B Moocgan C Coren D Oatxơn-Crick Câu 11 Một mARN đợc cấu tạo loại nuclêôtit U, G, X Số codon chứa nuclêôtit loại X là: A B 19 C ... foocmin methionin D Methionin Câu 28 Để phát qui luật liên kết gen hon ton, Moocgan thực hiện: A.Lai phân tích ruồi F1 bố mẹ ruồi chủng xám, cánh dài đen, cánh ngắn B Lai phân tích ruồi đực F1 bố...
 • 5
 • 189
 • 0

Đề thi thử sinh học 2014 Lần 4 THPT lương sơn

Đề thi thử sinh học 2014 Lần 4 THPT lương sơn
... 7:6:3:5:2 Gen phiên mã lần, mARN có riboxom dịch mã lần Khối lượng nước giải phóng trình dịch mã lần Khối lượng nước giải phóng trình dịc mã : A 45 00 đvC B 144 270 đvC C 157500 đvC D 41 42 đvC Câu 38: ... 44 : Cho loại hệ sinh thái sau: Đồng rêu đới lạnh Hệ sinh thái ao hồ Rặng nhập mặt Sa mạc, hoang mạc Hệ sinh thái sông, suối Rạn san hô Hệ sinh thái nước mặn gồm: A 3,6 B 1,2,3 ,4 C D 5,6 Câu 45 : ... T X = 40 % số nucleotit mạch gen phiên mã cần Trang 3/6 - Mã đề thi 48 5 cung cấp 40 5 ribonucleotit loại U Tỉ lệ phần trăm loại ribonucleotit A,U,G,X mARN : A 30%,10%,20% ,40 % B 10%, 30% ,40 %,20%...
 • 6
 • 225
 • 1

DE THI THU DH-CD 2010-LAN 3

DE THI THU DH-CD 2010-LAN 3
... sau không thay đổi cấu trúc di truyền thực ngẩu phối? A) 0,04AA: 0 ,32 Aa : 0,64aa B) 0 ,36 AA: 0 ,38 Aa : 0 ,36 aa C) 0,09AA: 0,55Aa : 0 ,36 aa D) 0,2AA : 0,6Aa : 0,2 aa 22) Trong chọn giống người ta tiến ... xác định thân cao; gen a: thân thấp Trường hợp sau tạo 100% chuối 3n thân cao? A) P Aaaa( 4n) x aa ( 2n) B) P AAA( 3n) x AAA ( 3n) C) P AAAA( 4n) x aaaa ( 4n) D) P AAAA( 4n) x aa ( 2n) 20) Hầu ... TXGAATXGT D) AGXUUAGXA 30 ) Một gen có chiều dài 0,51 Micrô métvà có 39 00 liên kết hydrô, gen nhân đôi liên tiếp lần Số Nucleôtít tự loại cần môi trường cung cấp là: A) A=T= 4200; G= X= 630 0 B) A=T=4200;...
 • 4
 • 108
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ 2010 LẦN 2 ( ĐT)

ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ 2010 LẦN 2 ( ĐT)
... trình lực kéo tác dụng lên vật A F=400cos (2 0 t+π) (N); B F=4cos (2 0 t) (N); C F=400cos (2 0 t) (N); D F=4cos (2 0 t+π) (N); Câu 37 Hai nguồn sáng kết hợp S1, S2 có tần số f = 6.1014 Hz cách 1mm cho hệ ... Câu 24 Hai cuộn dây (R1,L1) (R2,L2) mắc nối tiếp đặt vào hiệu điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng U Gọi U1 U2 hiệu điện hiệu dụng tương ứng hai cuộn (R 1,L1) (R2,L2) Điều kiện để U=U1+U2 L1 L2 ... L2 L1 L2 = ; = là: A ; B L1L2=R1R2; C L1+L2=R1+R2 D R2 R1 R1 R2 Câu 25 Dao động điện mạch LC chọn sóng máy thu là: A dao động tự B dao động cưỡng C dao động tắt dần D dao động trì Câu 26 Trong...
 • 4
 • 56
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ 2010 LẦN 1 ( VQ)

ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ 2010 LẦN 1 ( VQ)
... dãn 10 cm, lấy g = 10 m/s Chu kỳ dao động lắc π 2π π π (s ) (s) (s) A B C (s) D 15 5 10 Trang 3/7 - Mã đề thi 283 Câu 30: Một vật có khối lượng m, gắn với lò xo có độ cứng k tần số dao động f1 = ... mảnh đồng chất, tiết diện đều, chiều dài l = 1( m) dao động điều hòa quanh trục qua đầu thước, lấy g = 10 (m/s2) π = 10 Chu kỳ dao động thước là: (s) B (s) C (s) D (s) 3 3 Câu 54: Hiện tượng ... 5mH , r = 0 ,1 Để trì dao động mạch với điện áp cực đại hai đầu tụ 6V phải bổ sung cho mạch lượng có công suất là: A 3,6 .10 −2 ( W ) B 1, 8 .10 −2 ( W ) C 0,9 .10 −2 ( W ) D 2,5 .10 −2 ( W ) A Câu...
 • 7
 • 115
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ 2010 LẦN 1 ( TRẦN PHÚ)

ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ 2010 LẦN 1 ( TRẦN PHÚ)
... = R1 UC1, UR1 cos 1; R = R2 UC2, UR2 cosϕ2 Biết UC1 = 2UC2, UR1 = UR2/2 Giá trị cos 1 cosϕ2 A cos 1 = C cos 1 = 5 , cosϕ2 = , cosϕ2 = B cos 1 = , cosϕ2 = 5 1 D cos 1 = , cosϕ2 = 5 Câu 18 : ... 200cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm có độ tự cảm 1/ π (H) tụ điện có điện dung 10 -4/2π (F) mắc nối tiếp Cường độ dòng điện mạch A i = 2cos (1 0 0πt - π/2) (A) B i = cos (1 0 0πt + π/2) (A) ... = 50cos (1 0 0πt - π/3) (V) D uC = 50cos (1 0 0πt - 5π/6) (V) Câu 14 : Một vật dao động điều hòa theo trục Ox với phương trình x = 4cos(5πt - π/3)(x tính cm, t tính s) Quãng đường vật 4,5 s (kể từ t...
 • 4
 • 111
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ 2010 LẦN 2 ( TRẦN PHÚ)

ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ 2010 LẦN 2 ( TRẦN PHÚ)
... phần tử R2, L2, C2 mắc nối tiếp có tần 2 Biết ω1 = 2 L1 = 2L2 Mắc hai mạch nối tiếp với tần số cộng hưởng mạch ω1 2 ω 12 + 2 22 2 12 + 22 A ω = B ω = ω1 + 2 C ω = D ω = ω1 + 2 số cộng ... 10π t-9 ,25 π ) cm B u M = A 2cos ( 100π t-8 ,25 π ) cm C u M = 2A 2cos ( 100π t-8 ,25 π ) cm D u M = A 2cos ( 100π t-9 ,25 π ) cm Câu 52: Con lắc lò xo treo thẳng đứng có m = 25 0g , k = 100N/m Kéo vật ... π 100 2cos ( 100π t+π /3 ) V Điện áp hai đầu tụ điện có biểu thức A uC = 50 2cos ( 100π t -2 /3) V B uC = 50 2cos ( 100π t-π /6 ) V C uL = 50 2cos ( 100π t+π /6 ) V D.uC = 100 2cos ( 100π...
 • 4
 • 134
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ 2010 LẦN 1 ( CHUYÊN TỈNH)

ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ 2010 LẦN 1 ( CHUYÊN TỈNH)
... 5 .10 −5 J Khi hiệu điện hai tụ 3V lượng từ trường mạch là: A 3,50 .10 -5J B 3,00 .10 -5J C 2,75 .10 -5J D 1, 00 .10 -5J Câu 19 : Ăng–ten máy thu gồm cuộn cảm có độ tự cảm biến thi n khoảng 0,50μH đến 10 μH ... 0,50μH đến 10 μH tụ điện có điện dung biến thi n từ 10 ,0pF đến 500pF Máy bắt sóng điện từ dải sóng nào? A 18 ,8m đến 29,8m B 4,21m đến 13 3m C 18 ,8m đến 13 3m D 4,21m đến 29,8m Câu 20: Một mạch dao động ... -5 cm với vận tốc v = − 10 π cm/s Phương trình dao động vật 3π π A x = 10 cos(2πt − )cm B x = 10 cos(2πt − )cm 4 π π C x = cos(2πt + )cm D x = cos(2πt − )cm 4 Câu 41: Một lắc đơn gồm cầu kim...
 • 5
 • 71
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ 2011 LẦN 1 ( QUỲNH LƯU 1)

ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ 2011 LẦN 1 ( QUỲNH LƯU 1)
... 2 011 * Môn Vật lý * Trang BẢNG ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ - THI THỬ ĐH LẦN CÂU 12 5 12 6 12 7 12 8 CÂU 12 5 12 6 12 7 12 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A C D D D A D D B D A C A D D A C A C ... cos (1 0 0 π t - π /3) (V ), uL =10 0 cos100 π t (V) Biêủ thức uMB : A uMB = 10 0 cos (1 0 0 π t - π /6) (V ), B uMB = 50 cos (1 0 0 π t - π /6) (V ), C uMB = 50 cos (1 0 0 π t - π /6)(V ), D uMB = 50 cos (1 0 0 ... tần số dòng điện 50 Hz Điện áp hiệu dụng tụ 10 0 (V), cuộn dây 10 0 (V), UAB = 10 0 (V), 0, −3 10 F Độ tự cảm L cuộn dây là: C= π 1 1 (H ) (H ) (H ) (H ) A B C D 2π 4π π 3π Câu 49: Phát biểu sau...
 • 6
 • 163
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐH - 2010 LẦN 3 (MK)

ĐỀ THI THỬ ĐH - CĐ 2010 LẦN 3 (MK)
... dao động vật T’=π/2s Cho g=π2=10m/s2 Điện tích q vật A 6.1 0-6 (C) B -6 .1 0-5 (C) C -6 .1 0-6 (C) D 6.1 0-5 (C) Trang 2/4 - đề thi 209 Câu 32 : Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng, khoảng cách khe ... 1=acos(100πt+ϕ)(cm); x2=6sin(100πt+π /3) (cm) Dao động tổng hợp x = x1+x2= 6 3 cos(100πt)(cm) Giá trị a ϕ A 6 3( cm); π/6(rad) B 6(cm); π/6(rad) C 6(cm); π /3( rad) D 6 3( cm); π /3( rad) Câu 24: Trong thí nghiệm ... 14 14 17 134 Câu 21: Xê si 55 Cs chất phóng xạ -, có chu kỳ bán rã năm Thời gian để 99% chất phóng xạ mẫu chất bị biến đổi thành chất khác A 13, 29 năm B 12 ,39 năm C 13, 92 năm D 19 ,32 năm Câu...
 • 4
 • 57
 • 0

Đề Thi thử ĐH 2011 Lần 3.29.05.2011.tvgroup

Đề Thi thử ĐH CĐ 2011 Lần 3.29.05.2011.tvgroup
... sau phản ứng xảy xong hỗn hợp không tan hết A Ba ZnO B Cu Fe2(SO4)3 C K2O Al D Na Al2O3 Câu 32: Lần lượt nhúng hai kim loại M (hoá trị II) có khối lượng vào dung dịch AgNO dung dịch FeSO4 Khi ... lượng dư natri số mol H2 thu số mol hỗn hợp X Nếu đốt cháy hỗn hợp X tổng số mol CO H2O thu gấp lần số mol hỗn hợp X Công thức ancol R A C3H6(OH)2 B CH3OH C C2H5OH D C2H4(OH)2 Câu 41: Trung hoà...
 • 4
 • 138
 • 0

Tài liệu Đề thi thử ĐH-CĐ 2010 môn Vật (BGD)_M095 ppt

Tài liệu Đề thi thử ĐH-CĐ 2010 môn Vật lý (BGD)_M095 ppt
... a l c v t ph thu c vào kho ng cách t tr c quay ñ n tr ng tâm c a v t r n C Chu kỳ dao ñ ng c a l c v t ph thu c vào mômen quán tính v i tr c quay D Chu kỳ dao ñ ng c a l c v t ph thu ... i l c bi n thi n tu n hoàn theo th i gian D Làm nh n, bôi trơn ñ gi m ma sát B – Theo chương trình Nâng cao, (t câu 51 ñ n câu 60) Câu 51: ði u sai nói v chu kỳ dao ñ ng c a l c v t A Chu kỳ ... hoàn toàn dòng ñi n D Không làm c n tr dòng ñi n Câu 16: Trong thí nghi m v i t bào quang ñi n N u thi t l p hi u ñi n th ñ cho dòng quang ñi n tri t tiêu hoàn toàn thì: A ch nh ng electron quang...
 • 6
 • 184
 • 0

Đề thi thử 2016 môn anh trường THPT thái tổ lần 1

Đề thi thử 2016 môn anh trường THPT lý thái tổ lần 1
... personality Mã đề 13 2 - THE END 7/7 Truy cập www.khongbocuoc.com để tải thêm nhiều tài liệu khác SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I MÔN TIẾNG ... QUỐC GIA LẦN I MÔN TIẾNG ANH Ngày thi : 8 /11 /2 015 Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm trang) M· ®Ò thi: 19 4 m Họ, tên thí sinh: …………………………………………… Lớp: ………… Số báo danh: ……… kh on gb oc uo c ... Question 11 : A during B for C on D with Question 12 : A how B that C what D whether Question 13 : A kill B spend C give D lose Question 14 : A gestures B health C postures D means Question 15 : A what...
 • 10
 • 524
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu công nghệ nuôi cấy và thu nhận Tetrodotoxin từ một số chủng vi khuẩn phân lập từ cá nóc độc Việt Nam. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu công nghệ đúc bán lỏng với hợp kim nhôm A356. (LA tiến sĩ)Một tiếp cận xây dựng miền giá trị chân lý ngôn ngữ trong các hệ logic. (LA tiến sĩ)Suc khoe moi truongMô hình hóa và tính toán số kết cấu tấm composite gấp nếp, lượn sóng. (LA tiến sĩ)Ảnh hưởng của việc thay thế một phần Ni bằng Ga và Mg lên đặc tính điện hóa và từ của hợp kim LaNi5. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu hiệu quả thắt giãn tĩnh mạch thực quản kết hợp propranolol trong dự phòng xuất huyết tái phát và tác động lên bệnh dạ dày tăng áp cửa do xơ ganANH (CHỊ) hãy nêu NHỮNG THÁCH THỨC của môi TRƯỜNG VIỆT NAM và THẾ GIỚI các BIỆN PHÁP QUẢN lý NHÀ nước CHỦ yếu để GIẢM THIỂU NHỮNG THÁCH THỨC đóNghiên cứu tổng hợp các chất phát quang trên cơ sở ytri oxit và ytri photphat pha tạp bởi europi, tecbi và xeri (LA tiến sĩ)IRREGULAR VEBS (Bảng Động từ bất quy tắc)Tiểu luận môn kinh tế phát triển trung quốc hậu quả của tăng trưởng nóng và bài học cho việt namĐề cương ôn thi môn quản trị họcSKKN: “Một số biện pháp giáo dục truyền thống cho đội viên, thiếu niên tại trường THCS Nâm Nung”SKKN ĐỀ TÀI: LỒNG GHÉP NỘI DUNG GIÁO DỤC TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG VIỆC DẠY TRẺ 4 5 TUỔIThuyết trình tiểu luận môn triết học tây âu thời trung cổTiểu luận môn triết học tây âu thời trung cổĐề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRỰC QUAN KẾT HỢP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG GIẢNG DẠY CHƯƠNG HÔ HẤP SINH HỌC 8Một số biện pháp quản lí hoạt động dạy học ở trường Tiểu họcXác định giá trị doanh nghiệp tại Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASCFly high 3 lesson plans
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập