giai hoa k b 2013 m 36

giai hoa k b 2013 m 36

giai hoa k b 2013 m 36
... để không tạo khí CO2  nH+ = nOH- = 0,04 mol  V = 160 ml Câu 32: Hỗn hợp X g m hai kim loại ki m kim loại ki m thổ Hòa tan hoàn toàn 1,788 gam X vào nước, thu dung dịch Y 537,6 ml khí H (đktc) ... 24 gam hỗn hợp X g m MO, M( OH)2 MCO3 (M kim loại có hóa trị không đổi) 100 gam dung dịch H 2SO4 39,2% thu 1,12 lít khí (đktc) dung dịch Y chứa chất tan có nồng độ 39,41% Kim loại M A Mg B Cu ... chứa 0,02 mol AgNO 0,05 mol Cu(NO3)2 Sau phản ứng xảy hoàn toàn, khối lượng sắt tăng m gam (coi toàn kim loại sinh b m vào sắt) Giá trị m 11  Hóa khối B n m 2013_ M đề 537 A 5 ,36 Đáp án C B 3,60...
 • 13
 • 14
 • 0

Giải rất chi tiết Hóa khối B 2013 (Hữu ích cho các bạn ôn thi ĐH tham khảo)

Giải rất chi tiết Hóa khối B 2013 (Hữu ích cho các bạn ôn thi ĐH tham khảo)
... oxi hóa < /b> Đáp án D Hướng dẫn: Chất khử: số oxi hóa < /b> tăng; chất oxi hóa:< /b> số oxi hóa < /b> giảm… sau pư Câu 50: Hiđrocacbon sau phản ứng với dung dịch brom thu 1,2-đibrombutan? A But-1-en B Butan C But-1-in ... hợp chất, F có số oxi hóa < /b> -1 Câu 20: Phát biểu sau không đúng? A Chất b o trieste etylen glicol với axit b o B Các chất b o thường không tan nước nhẹ nước C Triolein có khả tham gia phản ứng cộng ... thu đun nóng ancol có công thức (CH3)2CHCH(OH)CH3 với dung dịch H2SO4 đặc A 2-metylbut-2-en B 2-metylbut-1-en C 3-metylbut-1-en D 3-metylbut-2-en  Đáp án A  Hóa < /b> khối < /b> B năm 2013_ Mã đề 537 Hướng...
 • 13
 • 98
 • 1

đề hóa khối B 2013

đề hóa khối B 2013
... oxi hóa < /b> B Sn + chất khử, Cr 3+ chất oxi hóa < /b> C Cr chất oxi hóa,< /b> Sn + chất khử D Cr chất khử, Sn + chất oxi hóa < /b> Câu 50 : Hiđrocacbon sau phản ứng với dung dịch brom thu 1,2-đibrombutan? A But-1-en ... Br, I) có số oxi hóa:< /b> -1, +1, +3, +5 +7 (e) Tính khử ion halogenua tăng dần theo thứ tự: F–, Cl–, Br–, I– Trong phát biểu trên, số phát biểu A B C D Câu 20: Phát biểu sau không đúng? A Chất b o ... (C6H5OH) dễ benzen (c) Oxi hóa < /b> không hoàn toàn etilen phương pháp sản xuất anđehit axetic (d) Phenol (C6H5OH) tan etanol Trong phát biểu trên, số phát biểu A B C D Câu 18: Số đồng phân amin b c một,...
 • 6
 • 170
 • 1

Tài liệu HD GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn thi : HÓA, khối B - Mã đề : 537 docx

Tài liệu HD GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn thi : HÓA, khối B - Mã đề : 537 docx
... đặc A 2-metylbut-2-en B 2-metylbut-1-en C 3-metylbut-1-en D 3-metylbut-2-en HD < /b> Quy tắc Zaixep: nhóm OH b tách với nguyên tử H C b c cao Sản phẩm l : < /b> (CH3)2C=CH-CH3 : < /b> 2-metyl-but-2-en Câu 1 4: < /b> Trong ... chất oxi hóa, < /b> Sn + chất khử D Cr chất khử, Sn + chất oxi hóa Câu 50 : < /b> Hiđrocacbon sau phản ứng với dung dịch brom thu 1, 2- ibrombutan? A But-1-en B Butan C But-1-in D Buta-1, 3- ien B Theo chương ... + H2O 0,05 0,05 Dung dịch Y: Ba2+ d : < /b> 0,005 mol, Na +: < /b> 0,12 mol, Cl -: < /b> 0,12 mol, OH- d : < /b> 0,01 mY = 7,875 gam Câu 3 5: < /b> Trong polime: tơ tằm, sợi b ng, tơ visco, tơ nilon-6, tơ nitron, polime có nguồn...
 • 11
 • 237
 • 3

giải chi tiết đề thi đại học môn hóa khối B năm 2013

giải chi tiết đề thi đại học môn hóa khối B năm 2013
... lượng X hỗn hợp ban đầu Trường ĐH Khoa học < /b> Tự nhiên Học < /b> viên : Trần Trọng Tuyền - Lớp cao học < /b> Hóa < /b> k23 Giải < /b> chi < /b> tiết < /b> Đề thi < /b> Đại học < /b> môn < /b> Hóa < /b> khối < /b> B năm 2013 A 60,34% Giải < /b> : 2< = B 78,16% , , Mail ... Tuyền - Lớp cao học < /b> Hóa < /b> k23 Giải < /b> chi < /b> tiết < /b> Đề thi < /b> Đại học < /b> môn < /b> Hóa < /b> khối < /b> B năm 2013 Mail : trantuyen89hy@gmail.com (d) Phenol (C6H5OH) tan etanol Trong phát biểu trên, số phát biểu A B C D Câu 18: ... ĐH Khoa học < /b> Tự nhiên Học < /b> viên : Trần Trọng Tuyền - Lớp cao học < /b> Hóa < /b> k23 Giải < /b> chi < /b> tiết < /b> Đề thi < /b> Đại học < /b> môn < /b> Hóa < /b> khối < /b> B năm 2013 Mail : trantuyen89hy@gmail.com Câu 53 : Hỗn hợp X gồm axit cacboxylic...
 • 10
 • 7,187
 • 165

Giải chi tiết đề thi đh môn hóa khối b năm 2013

Giải chi tiết đề thi đh môn hóa khối b năm 2013
... lượng X hỗn hợp ban đầu Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Học viên : Trần Trọng Tuyền - Lớp cao học Hóa < /b> k23 Giải < /b> chi < /b> tiết < /b> Đề thi < /b> Đại học môn < /b> Hóa < /b> khối < /b> B năm 2013 A 60,34% Giải < /b> : 2< = B 78,16% , , Mail ... Tuyền - Lớp cao học Hóa < /b> k23 Giải < /b> chi < /b> tiết < /b> Đề thi < /b> Đại học môn < /b> Hóa < /b> khối < /b> B năm 2013 Mail : trantuyen89hy@gmail.com (d) Phenol (C6H5OH) tan etanol Trong phát biểu trên, số phát biểu A B C D Câu 18: Số ... Tuyền - Lớp cao học Hóa < /b> k23 Giải < /b> chi < /b> tiết < /b> Đề thi < /b> Đại học môn < /b> Hóa < /b> khối < /b> B năm 2013 Mail : trantuyen89hy@gmail.com nOH- = 1nH+ + 2nX = 0,4 mol = x + 3x => x = 0,1 mol B o toàn khối < /b> lượng : mX + mH2SO4...
 • 10
 • 509
 • 0

đánh giá kết quả điều trị hoá chất bổ trợ ung thư đại tràng giai đoạn dukes b tại bệnh viện k (2004 - 2009)

đánh giá kết quả điều trị hoá chất bổ trợ ung thư đại tràng giai đoạn dukes b tại bệnh viện k (2004 - 2009)
... B giáo dục v đo tạo y tế Trờng đại < /b> học y h nội Mai liên đánh < /b> giá < /b> k t < /b> điều < /b> trị < /b> hoá < /b> chất < /b> b < /b> trợ < /b> ung < /b> th đại < /b> trng giai < /b> đoạn < /b> dukes < /b> b bệnh viện k (2004 - 2009) luận văn thạc sỹ y học H nội - 2010 ... ỏnh giỏ kt qu iu tr húa cht b tr ung < /b> th i trng giai < /b> on Dukes < /b> B ti bnh vin K (2004 - 2009) vi hai mc tiờu: Nhn xột mt s c im lõm sng v cn lõm sng ca ung < /b> th i trng giai < /b> on Dukes < /b> B ỏnh giỏ kt qu hoỏ ... cu BT 75,0 - BT 50,0 -7 4,9 25,0 -4 9,9 < 25,0 Huyt sc t BT 10,0 - BT 8,0 - 8,9 6,5 - 7,9 < 6,5 Creatinin B nh < 1,5 ln 1,5 - ln 3,1 - ln > ln Gan (mmol/l) thng BT BT BT BT thn Transaminase B nh...
 • 102
 • 178
 • 0

giai chi tiet de thi hoa khoi B năm 2013

giai chi tiet de thi hoa khoi B năm 2013
... Cl–, Br–, I– f) Trong phát biểu trên, số phát biểu A B C D Số phát biểu gồm : (a), (b) , (c), (e) Câu 20: Phát biểu sau không đúng? A Chất b o trieste etylen glicol với axit b o B Các chất b o ... khử D Cr chất khử, Sn + chất oxi hóa Câu 50 : Hiđrocacbon sau phản ứng với dung dịch brom thu 1,2-đibrombutan? A But-1-en B Butan C But-1-in D Buta-1,3-đien Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ ... tinh b t có liên kết α-1,4-glicozit e) Sacarozơ b hóa đen H2SO4 đặc f) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ dùng để pha chế thuốc Trong phát biểu trên, số phát biểu A B C D Có phát biểu (b) ...
 • 7
 • 142
 • 0

Giai chi tiet de hoa B 2013

Giai chi tiet de hoa B 2013
... Phát biểu sau không đúng? A Triolein có khả tham gia phản ứng cộng hiđro đun nóng có xúc tác Ni B Chất b o thường không tan nước nhẹ nước C Chất b o b thủy phân đun nóng dung dịch kiềm D Chất b o ... Phản ứng brom vào vòng bezen phenol (C6H5OH) dễ benzen (c) Oxi hóa không hoàn toàn etilen phương pháp điều chế andehit axetic (d) Phenol (C6H5OH) tan etanol Trong phát biểu trên, số phát biểu Đáp ... oxi hóa Câu 46 : Hiđrocacbon sau phản ứng với dung dịch brom thu 1,2-đibrombutan? A But-1-en Câu 47: Tiến hành lên men giấm 460 ml ancol etylic 80 với hiệu suất 30% Biết khối lượng riêng ancol...
 • 10
 • 64
 • 1

Giải chi tiết đề thi đại học 2013 - Môn Hóa - Khối B - Mã đề 753

Giải chi tiết đề thi đại học 2013 - Môn Hóa - Khối B - Mã đề 753
... H2SO4 đặc A 2-metylbut-2-en B 2-metylbut-1-en C 3-metylbut-1-en D 3-metylbut-2-en Do phản ứng tách nước ancol môi trường axit thông qua chế tạo sản phẩm trung gian cationic hydrocacbon, nên ưu ... (phần A phần B) A Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) Câu 41*: Hiđrocacbon sau phản ứng với dung dịch brom thu 1, 2- < /b> ibrombutan? A Buta-1, 3- < /b> ien B But-1-en C But-1-in D Butan Huyền ... nguyên tử brom Butan không công với brom Chỉ có buten với nối đôi nguyên tử C1 cộng brom tạo thành 1,2-dibrombutan được; CH2=CH-CH2-CH3 + Br2 CH2Br-CHBr-CH2-CH3 Câu 42*: Một mẫu khí thải có chứa...
 • 28
 • 1,702
 • 28

Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 năm học 2013 - 2014 quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 năm học 2013 - 2014 quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
... CHẤM MÔN NGỮ VĂN LỚP Câu 1: (1 điểm) Em nêu chi tiết tưởng tượng, kì ảo truyện truyền thuyết học cho biết ý nghĩa chi tiết Học sinh nêu chi tiết tưởng tưởng, kì ảo truyện truyền thuyết học: - Đúng ... điểm) - Danh từ trung tâm: bánh thứ bánh (0,25 điểm) Câu 3: (3 điểm) Hãy viết đoạn văn ngắn (từ 6- 8 câu) nêu cảm nghĩ thú nuôi mà em yêu thích - Học sinh viết nội dung (1 điểm) - Viết số câu (1 điểm) ... tích học đọc thêm với kết thúc A Yêu cầu: - Học sinh chọn kể truyện cổ tích học đọc thêm - Sáng tạo kết thúc cho truyện Kết thúc độc đáo, ấn tượng thể tưởng tượng phong phú Ngôi kể phù hợp - Trình...
 • 3
 • 93
 • 0

Đề thi thử đại học khối A , B môn hóa học năm 2013 đề số 36

Đề thi thử đại học khối A , B môn hóa học năm 2013 đề số 36
... 0,0 < /b> 05 mol đến 0,0 < /b> 24 mol ? A < /b> gam đến 0,9 < /b> 85 gam B gam đến 3,9 < /b> 4 gam C 0,9 < /b> 85 gam đến 3,9 < /b> 4 gam D 0,9 < /b> 85 gam đến 3,1 < /b> 52 gam Câu 12: Trong chất xiclopropan, xiclohexan, benzen, stiren, axit axetic, axit ... tử X A < /b> 35 B 37 C 54 D 52 Câu 32: Cho chất sau : axetilen, axitfomic, saccarozơ ,glucoz , < /b> vinylaxetilen; phenylaxetilen axit axetic, metyl axetat , < /b> mantôz , < /b> amoni fomat, axeton, phenyl fomat Số ... 100%) thu hỗn hợp B gồm axit hữu tương ứng có dB /A < /b> = a < /b> Giá trị a < /b> khoảng A < /b> 1,6 < /b> 2 < a < /b> < 1,7 < /b> 5 B 1,3 < /b> 6 < a < /b> < 1,5 < /b> 3 C 1,2 < /b> 6 < a < /b> < 1,4 < /b> 7 D 1,4 < /b> 5 < a < /b> < 1,5 < /b> 0 + Br (1:1)  → + NaOH ,t + CuO,t + AgNO3 / NH3 →...
 • 5
 • 30
 • 0

Đánh giá kết quả điều trị hóa chất bổ trợ ung thư đại tràng giai đoạn Dukes B tại bệnh viện K(2004 - 2009)

Đánh giá kết quả điều trị hóa chất bổ trợ ung thư đại tràng giai đoạn Dukes B tại bệnh viện K(2004 - 2009)
... cho kết < /b> tốt điều < /b> trị < /b> ung < /b> thư < /b> đại < /b> tràng < /b> giai < /b> đoạn < /b> muộn Một hướng nghiên cứu điều < /b> trị < /b> hóa < /b> chất < /b> kết < /b> hợp kháng thể đơn dòng 1.4.3.3 Điều trị < /b> hóa < /b> chất < /b> ung < /b> thư < /b> đại < /b> tràng < /b> bao gồm: * Điều trị < /b> hóa < /b> chất < /b> b < /b> ... mô b nh học [] - Ung < /b> thư < /b> biểu mô: + Ung < /b> thư < /b> biểu mô tuyến: + Ung < /b> thư < /b> biểu mô tuyến nhầy + Ung < /b> thư < /b> biểu mô tế b o nhẫn + Ung < /b> thư < /b> biểu mụ khụng biệt hóa < /b> - Ung < /b> thư < /b> biểu mô tế b o vẩy - Các khối u ... NGHIÊN CỨU Hóa < /b> chất < /b> b < /b> trợ < /b> Không hóa < /b> chất < /b> b < /b> trợ < /b> Đánh giá < /b> kết < /b> điều < /b> trị < /b> Thời gian sống thêm Kết < /b> luận - Đặc điểm LS CLS liên quan đến giai < /b> đoạn < /b> - Kết < /b> điều < /b> trị:< /b> thời gian sống thêm Chương KẾT QUẢ NGHIÊN...
 • 87
 • 39
 • 0

Hưỡng dẫn giải đề thi tuyển sinh ĐH Năm 2011, môn Hóa, Khối B

Hưỡng dẫn giải đề thi tuyển sinh ĐH Năm 2011, môn Hóa, Khối B
... Hướng dẫn < /b> giải < /b> đề < /b> thi < /b> tuyển < /b> sinh < /b> đại học năm < /b> 2011 Môn < /b> Hóa học, khối < /b> B, ngày 10/7/2011 Số phản ứng mà H + axit đóng vai trò chất ôxi hóa A B C D Câu 7: Cho phát biểu sau cacbohiđrat: (a) ... 28,57% B 14,28% C 18,42% D 57,15% Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hướng dẫn < /b> giải < /b> đề < /b> thi < /b> tuyển < /b> sinh < /b> đại học năm < /b> 2011 Môn < /b> Hóa học, khối < /b> B, ngày ... đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hướng dẫn < /b> giải < /b> đề < /b> thi < /b> tuyển < /b> sinh < /b> đại học năm < /b> 2011 Môn < /b> Hóa học, khối < /b> B, ngày 10/7/2011 A OHC-CH2-CHO OHC-CHO B CH2=C(CH3)-CHO 0HC-CHO C CH2=CH-CHO OHC-CH2-CHO...
 • 7
 • 599
 • 9

Hướng dẫn giải chi tiết hoá khối b năm 2010

Hướng dẫn giải chi tiết hoá khối b năm 2010
... hệ, số cân b ̀ng bị chuyển dịch theo chi< /b> ̀u nghịch là A B C D Tài liệu luyện thi Đại học năm 2010 - 2011 Giải < /b> đề thi ĐH-CĐ năm 2010 B i giải:< /b> Giảm áp xuất cân chuyển dịch theo chi< /b> u tăng ... 0,60 B 0,36 C 0,54 D 0,45 B i giải:< /b> B o toàn nguyên tố Tài liệu luyện thi Đại học năm 2010 - 2011 C6 H N 3O → CO + CO + N2 { { 43 y { x 13,74 229 = 0,06( mol ) 0,06 = 0,09 Giải < /b> đề thi ĐH-CĐ năm 2010 ... + Na2CO3 → BaCO3 ↓ + 2NaHCO3 Ba(HCO3)2 + 2KHSO4 → BaSO4 ↓ +K2SO4 +2H2O +CO2 ↑ Ba(HCO3)2 + Na2SO4 → BaSO4 ↓+ 2NaHCO3 Ba(HCO3)2 + Ca(OH)2 → BaCO3 ↓ +CaCO3 ↓ + 2H2O Ba(HCO3)2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ +...
 • 11
 • 400
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: Tình Hình Phát Triển Con Người Và Nguồn Nhân Lực Ở Khu Vực Đồng Bằng Sông Cửu LongTiêm nội nhãn Avastin điều trị một số bệnh nhãn khoaKế toán nguyên liệu, vật liệu tại công ty TNHH thắng lợiKế toán nguyên vật liệu tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng dương bảo minhKế toán thanh toán với người mua và người bán tại công ty TNHH sản xuất – xây dựng thương mại thành longKế toán thuế GTGT tại công ty TNHH thương mại dịch vụ hoàng linhKế toán thuế GTGT tại công ty TNHH TM DV linh sơnKế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần bia sài gòn – nghệ tĩnhHướng dẫn sử dụng Vantech_V1THỰC tế CÔNG tác kế TOÁN THUẾ GTGT tại CÔNG TY cổ PHẦN kỹ THUẬT bàn TAY VIỆTTHỰC tế kế TOÁN tập hợp CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM xây lắp tại CÔNG TY cổ PHẦN CÔNG NGHỆ HOÀNG hàTHỰC TRẠNG CÔNG tác kế TOÁN bán HÀNG và xác ĐỊNH kết QUẢ bán HÀNG tại CÔNG TY TNHH SXTM ÁNH hàoTHỰC TRẠNG CÔNG tác kế TOÁN NGUYÊN LIỆU, vật LIỆU tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn THIẾT kế xây DỰNG đô THỊ và hạ TẦNG hà nộiHD cài phần mềm xem camera Sipiembài tập kiểu mảng xâu tin họcBài tập ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn toán năm học 2015 2016BO 10 DE LUYEN THI DH a1d1chuyên đề cây khung của đồ thịchuyên đề điện LYđề thi tháng lần 2 lớp 10 môn toán