HỢP CHẤT CHỨA NITƠ POLIME

BÀI TẬP VẬN DỤNG HỢP CHẤT CHỨA NITƠ pptx

BÀI TẬP VẬN DỤNG HỢP CHẤT CHỨA NITƠ pptx
... CH3OH D NaOH 31 Chất có tính bazơ A CH3NH2 B CH3COOH C CH3CHO D C6H5OH 32 Amino axit hợp chất hữu phân tử A chứa nhóm cacboxyl nhóm amino B chứa nhóm amino C chứa nhóm cacboxyl D chứa nitơ cacbon ... Br2 D dung dịch NaOH 29 Chất X vừa tác dụng với axit, vừa tác dụng với bazơ Chất X A CH3COOH B H2NCH2COOH C CH3CHO D CH3NH2 30 Chất sau vừa tác dụng với H2NCH2COOH, vừa tác dụng với CH3NH2? A NaCl ... protit chứa chức hiđroxyl B protit chứa nitơ C protit chất hữu no D protit có khối lượng phân tử lớn 42 Có chất lỏng benzen, anilin, stiren, đựng riêng biệt lọ nhãn Thuốc thử để phân biệt chất...
 • 5
 • 250
 • 1

BÀI GIẢNG hóa đại CƯƠNG b2 CHƯƠNG VI hợp CHẤT CHỨA NITO

BÀI GIẢNG hóa đại CƯƠNG b2  CHƯƠNG VI  hợp CHẤT CHỨA NITO
... Chương VI : HỢP CHẤT CHỨA NITƠ A - AMIN I TÊN GỌI II ĐIỀU CHẾ III TÍNH CHẤT VẬT LÝ IV TÍNH CHẤT HĨA HỌC 11/7/2012 602003 - Chuong VI A - AMIN Amin dẫn xuất NH3 thay ... nước 11/7/2012 602003 - Chuong VI 15 IV TÍNH CHẤT HÓA HỌC : Tính bazơ Phản ứng ankyl hóa Phản ứng axyl hóa Phản ứng với axit nitrơ HNO2 11/7/2012 602003 - Chuong VI 16 Tính bazơ : Các nhóm đẩy ... - N = N – C6H5 + 2H2 → 2C6H5NH2 Các chất khử thường dùng : hidro sinh ( từ Fe/ HCl; Zn/ HCl,…); NH4HS; H2/Ni,Pt 11/7/2012 602003 - Chuong VI 12 Khử hợp chất chứa nitơ khác : * Khử Nitrin : C6H5CH2C...
 • 36
 • 178
 • 0

CHƯƠNG VI hợp CHẤT CHỨA NITO

CHƯƠNG VI  hợp CHẤT CHỨA NITO
... kiềm) → hợp chất amin O R - C - NH2 + NaOBr R - NH2 + CO2 + NaBr Khử amit : C6H5 CO NH2 LiAlH4 C6H5 CH2 NH2 Khử hợp chất nitro, nitrin, amit : a Khử hợp chất Nitro : Phương pháp khử hợp chất nitro ... metyl propan isobutyl amin VD : gọi tên hợp chất sau CH3 - CH - CH2 - CH3 NH2 a -aminobutan c 2-aminobutan b 2-metilpropanamin d 2-etiletanamin VD : gọi tên hợp chất sau CH3 CH2 CH CH2CH2CH3 CH-NH-CH2-CH3 ... NH3 -OBr H2 /Ni H2 /Pt III TÍNH CHẤT VẬT LÝ : Các amin thấp (metylamin, dimetylamin, trimetylamin) chất khí có mùi gần giống mùi amoniac, amin cao chất lỏng, số chất rắn Các amin thấp tan nhiều...
 • 55
 • 153
 • 0

bài giảng hóa hữu cơ hợp chất chứa nitơ

bài giảng hóa hữu cơ  hợp chất chứa nitơ
... C H chứa nguyên tố khác HCHC chứa nhóm chức Dẫn suất Halogen Dẫn suất oxy Ancol Axit cacboxilic Dẫn suất nito Andehyd - Xeton Amin Nitro kim loại Bài 10: Hợp chất hữu chứa Nito A Hợp chất ... - Với hợp chất nitro bậc 2: cho muối nitrit kim loại kiềm tác dụng với dẫn suất α-halogen acid cacboxilic nước - Oxi hóa amin để điều chế hợp chất nitro bậc A Hợp chất Nitro Tính chất hóa học ... màu đỏ sáng - Hợp chất nito bậc 2: tác dụng với axit nitro cho hợp chất nitrozonitro Hợp chất nitrozonitro trạng thái rắn không màu nóng chảy dung môi hữu có màu xanh lơ - Hợp chất nito bậc 3:...
 • 12
 • 191
 • 0

hợp chất chứa nitơ

hợp chất chứa nitơ
... ĐIAMIN Tổng hợp Tính chất đặc trưng -1,2-diamin tạo phức với muối kim loại chuyển tiếp - Tạo vòng imin phản ứng với HNO2 Imin có khả phản ứng cao * Diamin thơm CHẤT MÀU AZO – PHẨM NHUỘM AZO Chất màu ... Một chất có màu chưa phải phẩm nhuộm Có nhóm mang màu (cromopho) Phẩm nhuộm Nhóm trợ màu (auxocrom) Có hiệu ứng +C Có khả hóa muối - Các yếu tố ảnh hưởng: mạch liên hợp, nhóm thế, không gian HỢP ... Có hiệu ứng +C Có khả hóa muối - Các yếu tố ảnh hưởng: mạch liên hợp, nhóm thế, không gian HỢP CHẤT NITRO - Phẩm nhuộm azo - Phẩm nhuộm đi, triarylmetan: phenolphtalein Nitrometan, nitrobenzen,...
 • 41
 • 155
 • 0

xác định đồng phân hợp chấtNito

xác định đồng phân hợp chất có Nito
... nguyên tử định tính chất hóa học hợp chất hữu - Đơn chức: Hợp chất nhóm chức phân tử - Đa chức: Hợp chất từ hay nhiều nhóm chức giống - Tạp chức: Hợp chất hay nhiều nhóm chức khác phân tử ... đủ để đồng phân hình học => CH2=CH–CH=CH–CH3 đồng phân hình học Đáp án C Bài : hợp chất đồng phân cấu tạo công thức phân tử C4H8, làm màu dung dịch brom điều kiện thường? Phân tích, ... Viết đồng phân cấu tạo CTPT C4H10O Phân tích, hướng dẫn giải: Ta có: k = => đồng phân mạch hở liên kết đơn phân tử k = nên nhóm chức –OH (ancol) –O– (ete) - Đồng phân ancol: - Đồng phân...
 • 14
 • 568
 • 25

nitơhợp chất của nitơ pot

nitơ và hợp chất của nitơ pot
... khối lượng không đổi thu chất rắn A 7,84 lít hỗn hợp khí X đktc.Tính % khối lượng muối hỗn hợp đầu Nếu dẫn khí CO dư qua chất rắn A(có nung nóng) sau phản ứng khối lượng chất rắn giảm so với khối ... 1,12g hỗn hợp gồm Mg, Cu vào dd HNO3 dư thu đuợc 0,896 lít hỗn hợp khí A gồm NO NO2 có tỉ khối so với H2 21 dd B a Xác định % thể tích khí hỗn hợp A b Xác định % khối lượng kim loại hỗn hợp đầu ... 0,2mol Al vào dd HNO3dư thu hỗn hợp khí X gồm NO NO2 có tỉ lệ mol tương ứng 2:1 Tính % thể tích khí hỗn hựp X Câu 24: Cho 1,35g hỗn hợp gồm Mg , Al, Cu tác dụng hết với HNO3dư thu hỗn hợp khí X...
 • 6
 • 665
 • 3

Báo cáo nghiên cứu khoa học " ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC PROTEIN TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN HÀM LƯỢNG CÁC HỢP CHẤT CHỨA LƯU HUỲNH, INDOLE, PHENOL VÀ AXÍT BÉO BAY HƠI TRONG PHÂN LỢN SINH TRƯỞNG " doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... hưởng mức protein phần đến hàm lượng hợp chất chứa lưu huỳnh, indole, phenol axít béo bay phân lợn sinh trưởng II ĐỐI TƯỢNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Ảnh hưởng mức CP phần đến hàm lượng ... phân tích thống kê III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Bảng trình bày ảnh hưởng mức CP phần đến hàm lượng chất chứa S, VFA, indole, phenol, N tổng số, ammonium N pH Giảm hàm lượng CP phần làm giảm hàm lượng ... hóa phân Nghiên cứu chứng minh giả thuyết Giảm hàm lượng mức CP phần thức ăn từ 18 xuống 12% làm giảm hàm lượng chất indole phenol (phenol, indole, 3-methyl indole 4-ethyl phenol) hợp chất chứa...
 • 11
 • 260
 • 0

các hợp chất chứa oxi của lưu huỳnh

các hợp chất chứa oxi của lưu huỳnh
... (1) (2) (2) SO2 chất khử chất oxy hóa: -2 S S Tính oxi hố +4 S +6 S Tính khử SO2 chất khử tác dụng với chất oxy hóa mạnh SO2 oxy hóa tác dụng với chất khử mạnh a) Lưu huỳnh đioxit chất khử: Thí ... A LƯU HUỲNH ĐIOXIT – SO2 * Các tên gọi khác: - Khí sunfurơ - Lưu huỳnh (IV) oxit - Anhiđrit sunfurơ I Cấu tạo : Cơng thức cấu tạo hay Ngun ... b) Lưu huỳnh đioxit chất oxi hóa: Quan s¸t thÝ nghiƯm Phương trình hố học +4 -2 SO2 + 2H2S S + 2H2O vàng +4 o SO2 + Mg o +2 S + MgO vàng Thí nghiệm : tẩy màu hoa hồng BAN ĐẦU SAU PHÚT IV SO2 chất...
 • 21
 • 371
 • 0

bài 13 luyên tập tính chất của nitơhợp chất của nitơ

bài 13 luyên tập tính chất của nitơ và hợp chất của nitơ
... Tính oxh Tính khử Điều chế Bài1 0 :Nitơ 1 )Tính oxi hóa: a)Tác dụng với hiđro: N2+ 3H2 T0,P xt 2NH3 b)Tác dụng với kim loại:(li,Mg) o -3 6Li + N2 2Li3N o -3 to 3Mg + N2 Mg3N2 2 )Tính khử:(2PT) ... D + 6E Chất rắn C màu trắng,khi đốt nóng bị phân hủy thuận nghịch, biến thành chất A chất E.DD =1.25g/l(đktc) Hãy xác định chất A,C,D,E viết PTHH phản ứng Bài3 :Hãy chọn đáp án trường hợp sau: ... Bài2 :Chất khí A có mùi khai,phản ứng với khí clo Theo cách khác sau ,tùy theo điều kiện phản ứng a)Trong trường hợp dư khí A xảy phản ứng sinh chất rắn c khí D: 8A+3Cl2 6C+ D b)Trong trường hợp...
 • 16
 • 793
 • 5

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 13 : LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT CỦA NITƠHỢP CHẤT CỦA NITƠ pdf

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 13 : LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT CỦA NITƠ VÀ HỢP CHẤT CỦA NITƠ pdf
... Tan vô hạn mạnh nước -Dễ bị -Là axit -Bị phân - t tan nước Tính - Bền -Tính bazơ NH4+ phân huỷ mạnh chất nhiệt độ yếu hóa thường + OH- nhiệt -Là chất oxi nhiệt NH3 -Thuỷ -là chất NH4Cl phân oxi ... l H (NO 3-) H H–N– O H–O–N H O [O–N O ] H O Tính -Chất khí -chất khí -Dễ tan -chất lỏng - dễ tan chất - iện li không mãu - Điện li không mùi khai vật màu , mạnh lý không -Tan nhiều mùi - Tan vô ... BÀI TẬP : Giải tập Bài : Viết phương trình phản ứng thực dãy chuyển hóa sau : a B  A  B  C  D  E  H b Cu  CuO  Cu(NO3)2  HNO3  NO2 NO  NH3  N2 NO HD : A:N2 ; B:NH3 ; C: NO ; D:NO2...
 • 9
 • 1,358
 • 18

ĐÁNH GIÁ SỰ Ô NHIỄM CÁC HỢP CHẤT CỦA NITƠ TRONG NƯỚC GIẾNG KHOAN docx

ĐÁNH GIÁ SỰ Ô NHIỄM CÁC HỢP CHẤT CỦA NITƠ TRONG NƯỚC GIẾNG KHOAN docx
... ô nhiễm hợp chất nitơ nước giếng khoan: pH; NH4+; NO3-; NO2- xác định yếu tố liên quan đến ô nhiễm hợp chất nitơ nước giếng khoan PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Điều tra cắt ngang Lấy mẫu mang tính chất ... yếu tố bên tới chất lượng nước giếng khoan khu vực Quận Gò vấp địa bàn khảo sát có chất lượng nước giếng khoan bị ô nhiễm hữu nghiêm trọng Nguyên nhân nước giếng khoan địa bàn bị ô nhiễm, tác giả ... thấy nhiễm bẩn hữu nước giếng khoan nguyên nhân Kết khảo sát chất lượng nước khu vực bãi rác xã Đông Thạnh, huyện Hốc Môn Kết khảo sát cho thấy chất lượng nước khu vực ấp mẫu bị nhiễm hợp chất...
 • 15
 • 249
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: các hợp chất chứa nitơhợp chất chứa nitơsự chuyển hóa các hơp chất chứa nitohợp chất chứa nitơ trong sữanitơ và các hợp chất chứa nitơcác hợp chất alkalin các hợp chất chứa nitơảnh hưởng của hợp chất chứa nitơ ncác hợp chất chứa nitơ protein chiếm 92 và được phân ra nhiều loại dựa vào độ hoà tan trong nướcchiếm khoảng 8 trong các hợp chất chứa nitơảnh hưởng của các hợp chất chứa nito ncác hợp chất chứa nitơ nh4 no2 và no3protein amp các hợp chất chứa nitơmột số hợp chất chứa một nguyên tử nitơtốc độ chuyển hóa của các hợp chất chứa lưu huỳnh và nitơhợp chất chứa cácbonẨm thưc việt trong tác phẩm của nguyễn tuânLao động giúp việc gia đình theo pháp luật lao động việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minh (tt)Nhân thân người phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trên địa bàn thành phố hồ chí minh (tt)Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo pháp luật việt nam từ thực tiễn tỉnh bạc liêuKiểm sát việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn thị xã đồng xoài, tỉnh bình phướcThực hành quyền công tố trong vụ án hiếp dâm trẻ em theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh bình phướcTổ chức và hoạt động dịch vụ hành chính công từ thực tiễn tỉnh bình dương (tóm tắt)Hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp từ thực tiễn thành phố hồ chí minh (tóm tắt)Giải quyết tranh chấp giữa các thành viên về tài sản góp vốn trong quá trình thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn theo pháp luật việt namTội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trên địa bàn huyện ý yên, tỉnh nam định tình hình, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừaChúa tể của những chiếc nhẫn 1Hợp đồng bao tiêu lúa gạo theo pháp luật thương mại từ thực tiễn tỉnh hậu giang (tóm tắt)Giải quyết tranh chấp giữa các thành viên về tài sản góp vốn trong quá trình thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn theo pháp luật việt namLKT-Hoàng Thị Quỳnh Anh-Áp dụng luật cạnh tranh trong giải quyết khiếu nại vụ việc cạnh tranh - thực trạng và giải phápThực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra các vụ án xâm phạm sở hữu từ thực tiễn huyện lộc ninh, tỉnh bình phướcGiải quyết tranh chấp tiêu dùng theo pháp Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam hiện nayTiểu luận: Vai trò của Đoàn Thanh niên trong đào tạo lực lượng lao động trẻ cho công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nướcĐề thi thử THPT QG môn Lịch sử năm 2017 Bộ GD và ĐTĐề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 năm 2017 Trường THPT Ngô Gia TựBộ 3 đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 năm 2017
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập